ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತ

ಕೃಷ್ಣಂ ಶ್ರೀಯದುವಂಶಮೌಕ್ತಿಕಮಣಿಂ | ಭೂಷ್ಣೋಃಪುರೇಶಾಂಬರೇ |
ಕಾರ್ಷ್ಣೇಃ ಶ್ರೀರತಿಪಾಣಿಪೀಡನಕರಂ | ಸೋಷ್ಣೀಷಭೂಪಾದೃತಮ್ ||
ಜಿಷ್ಣುಂ ಭೀಷ್ಮಸುತಾಖಿಲೇಷ್ಟವರದಂ | ಧೃಷ್ಣುಂ ಜಗತ್ಪಾಲಕಂ ||
ಜಿಷ್ಣುಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಂ ಸುಖತನುಂ | ವಿಷ್ಣುಂ ಭಜೇ ಸರ್ವದಾ ||೧||

ವಾರ್ಧಕ

ಕರಿವರದಮಿತ್ರನಂ ಕಾಳಿಕಾಕರ್ತ್ರನಂ |
ವರಗುಣಕದಂಬನಂ ವಿನುತಹೇರಂಬನಂ |
ನಿರುಪಮಾನಂದನ ನಿಖಿಳ ಮುನಿವೃಂದನಂ ಭೀಮನಂ ಸ್ಮರದಾಮನಂ ||
ಕರುಣಾಲಪಾಲನಂ ಕಮನೀಯಶೀಲನಂ |
ದುರಿತಸಂಹಾರನಂ ದುರ್ಜನವಿಧೂರನಂ |
ಹರಿದಶ್ವಭಾಸನಂ ಹತ ಮಂದಹಾಸನಂ ವಂದಿಸುವೆ ಸೋಮೇಶನಂ ||೨||

ರಾಗ ಸುರಟಿ ಆದಿತಾಳ

ಪಾಲಿಸು ಸರ್ವಾಣೀ | ಮುಕುರಕ | ಪೋಲ ಕೀರವಾಣೀ |
ಶೈಲ್ಯಾಧಿಪನ ಬಾಲಕಿ ಶಡ್ವಧಾ | ನಿರುರ ಕರುಣಾಲವಾಲ ಶಿವೆ ||೩||

ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿದಾತೇ | ಸುಗುಣೆ ಸ | ರೋಜವದನೆ ಮಾತೆ
ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೃಗರಾಜಸುಮರ್ಧ್ಯೆ | ರಾಜರಾಪ್ತಕ ರಾಜಕರುಚಿರೆ || ಪಾಲಿಸು ||೪||

ನಂದಜಾತಭಗಿನಿ | ಪರಮಾ | ನಂದಜಗಜ್ಜನನೀ |
ವಾರಿಜದಳನೇತ್ರೇ | ನಿರ್ಜರ | ವಾರವಿನುತ ಪಾತ್ರೆ || ಪಾಲಿಸು ||೫||

ಭಾಮಿನಿ

ಉಮೆ ಸರಸ್ವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ಪದ |
ಕಮಲಕಭಿವಂದಿಸುತ ಸುರರಿಗೆ |
ನಮಿಸಿ ಗುರು ಚರಣಾರವಿಂದಕೆ ಮಣಿದು ಭಕ್ತಿಯಲಿ ||
ಅಮರಋಷಿ ಯೋಗಿಗಳ ಪದಯುಗ |
ಕ್ರಮದಿ | ಸಂನುತಿಗೈದು ಸಂತತ |
ಸುಮನಸರ | ಸಂದಣಿಯ ನೆನದತ್ಯಧಿಕ ಹರುಷದಲೀ ||೬||

ದ್ವಿಪದಿ

ಪರಮಭಾಗವತಾಖ್ಯ ಚಾರುಚರಿತೆಯಲೀ |
ಹರಿತಂದ ಶಂಬರಾಸುರನ ಯುದ್ಧದಲಿ ||
ಪರಿಹರಿಸಿ ರತಿಗೆ ವಲ್ಲಭನಾದ ಕಥೆಯಾ |
ನೊರೆವೆನೈ ಯಕ್ಷಗಾನದಲಿ ಸಂಗತಿಯಾ ||೭||

ಕೇಳಿ ಕವಿಜನರು ತಪ್ಪಿರಲು ತಿದ್ದುವದೂ |
ಶೀಲಗುಣದಿಂದ ಆದರಿಸಿ ಮೆರಸುವದೂ ||೮||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ವರಪರೀಕ್ಷಿತರಾಯ ಶುಕಮುನಿ | ಚರಣಯುಗ್ಮಕೆ ವಂದಿಸು ತಪೂ |
ಶರನು ಪುನರಪಿ ಜನಿಸಿ ಕೃಷ್ಣಗೆ | ತರಳನಾಗೀ ||೯||

ದುರುಳಶಂಬರನೆಂಬವನ ಪರಿ | ಹರಿಸಿ ಮತ್ತಾರತಿಯಭೀಷ್ಟವ |
ಹರುಷದೇ ಪಾಲಿಸಿದ ಕಥನವ | ನೊರೆವುದೆಂದೂ ||೧೦||

ಬಿನ್ನವಿಸಲತ್ಯಧಿಕ ತೋಷಧಿ | ಮನ್ನಿಸುತಲಾರಂಭಿಸುವ ಮುನಿ |
ಮನ್ಮಥನ ವಿಕ್ರಮದ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನನೃಪಗೇ ||೧೧||

ವಾರ್ಧಕ

ವಸುಮತಿಯ ಭಾರಮಂ ತೆಗೆಯಲ್ಕೆ ಮಾರಮಣ |
ವಸುಧೆಗುತ್ತಮವಾದ ದ್ವಾರಕಾಪುರದರಸ |
ವಸುದೇವನುದರದಲಿ ಜನಿಸಿ ನರನಾಟಕದಿ ವರನಂದಗೋಕುಲದಲಿ ||
ಎಸೆವ ಪೂತನಿಯಸುವಗೊಂಡು ರಾಧೆಯ ಮನವ |
ಕುಸುಮಶರ ತಂತ್ರದಿಂದೊಲಿಸಿ ಕಂಸನ ಕೊಂದು |
ಕುಶಲದಿಂ ಯಾದವರ ಮಂದಿರವ ಪೊಕ್ಕು ನವನೀತ ಪಾಲ್ಮೊಸರು ಮೆಲುತಾ ||೧೨||

ಸರಸದಿಂದಧಿಯ ಬಾಂಡವನೊಡೆದು ಲೂಟಿಯಂ |
ವಿರಚಿಸುತ ತುರುಗಾವಲವರೊಡನೆ ಮೆರವುತ್ತ
ಮುರಲಿಯ ಧ್ವನಿಗೈವುತಾ ಗೋಪವನಿತೆಯರ ಚಿತ್ತವನು ಸೂರೆಗೊಳುತಾ ||
ವರಜಲಕ್ರೀಡೆಯೊಳು ಕಡಹದಾಮರನೇರಿ |
ತರುಣಿಯರ ವಸ್ತ್ರ ಮೇಲ್ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತಲೆ ನಿಲಸಿ |
ನಿರುಪಮ ವಿಲಾಸಮಂ ತೋರಿಸುತ ವರ್ತಿಸಿದ ನವ ಮೋಹನಾಂಗನಾಗೀ ||೧೩||

ದುರುಳ ಶಿಶುಪಾಲನಂ ಮದಗೆಡಿಸಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ |
ವರನಾಗಿ ನಗರಕೈತಂದು ಸದ್ಧರ್ಮದಿಂ
ಧರೆಯನಾಳುತ್ತ ಯದುವರ್ಗ ಪರಿವಾರ ಸಹಿತ ಪ್ರಜೆಗಳನು ತೋಷದಲ್ಲಿ ||
ಧರಿಸುತಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕರದಿ ಚಕ್ರವರಾಬ್ಜ
ಕರ ವಿಭೂಷಣದಿಂದ | ಮೆರೆವುತ್ತ ಕೌಸ್ತುಭ
ಧರಿಸಿ ಬಲರಾಮನಿಂ | ದೊಡಗೂಡಿ ದಾನವಧ್ವಂಸಿ ತಾ ಬಳಿಕ ಮುದದೀ ||೧೪||

ರಾಗ ಕಾಂಭೋಜಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ತರಣಿ ಬಿಂಬವ ತುಡುಕುವಂತೆಸೆವ ಗೋಪುರದ | ಮಾವೈಭವದಿ ರಂಜಿಸುವಾ ||
ನಿರುಪಮದ ದ್ವಾರಕಿಯ ವರ್ಣಿಸಲುವಾಸುಕಿಶ್ವರನಿಗಸದಳವುಸಿದ್ಧಾ ||೧೫||

ಕನಕಮಯ ಭಿತ್ತಿನವರತುನದಿಂ ನಿರ್ಮಿಸಿದ | ಘನತರಕವಾಟಂಗಳಿಂದಾ ||
ಅನುಪಮ ಸುಮೌಕ್ತಿಕಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಪ | ಟ್ಟಣವೆಸೆದುದತಿ ಸಂಭ್ರಮದೊಳೂ ||೧೬||

ಪಕ್ಷಿವಾಹನನಸತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾನಾಗಿರಲು | ಚಿತ್ರವೇ ಮೆರದುದೀ ನಗರಾ ||
ನೂತನದೋಲಗದೊಳಮರಾವತೀ ರಂಜಿಸಿತು ಶತ | ಪತ್ರಲೋಚನನಸಭೆಗೆ ಮಿಗಿಲು ||೧೭||

ಕಂದ

ಚಿಂತಿತ ತತ್ಪಲದಾಯಕ |
ಸಂತೋಷದೊಳಿರಲೊಂದು ದಿನಂ
ಅಂತಃಪುರದಲಿ
ರುಕ್ಮಿಣಿಯು | ಸಂತತಿಯ ಬಯಸಿ ತನ್ನ ಪತಿಯೊಡನೆಂದಳ್ ||೧೮||

ರಾಗ ಕೇದಾರಗೌಳ ಅಷ್ಟತಾಳ

ವನರುಹಲೋಚನ ಲಾಲಿಸಿಂದಿರುಳಿನೊಳ್ | ಕನಸಕಂಡೆನು ಮುದದೀ |
ವಿನಯದೊಳಾ ಸ್ವಪ್ನಫಲವಾ ನೀನೊರೆಯಬೇ | ಕೆನಲು ತಾನಿಂತೆಂದನೂ ||೧೯||

ಕಾಂತೆ ನೀ ಕೇಳಿಂಥ ಸ್ವಪ್ನವ ಪೇಳಲು | ಚಿಂತೆಯಾತಕೆ ಬರಿದೇ |
ಸಂತಸದಿಂದುಸುರೆನಲಾಗ ನಾಚುತ್ತ | ಕಾಂತನಿಗಿಂತೆಂದಳೂ ||೨೦||

ಮುದ್ದುಮೊಗದ ಸುಕುಮಾರನ ತೊಡೆಯೊಳು | ಮುದ್ದಿಸುತಿರಲು ನಾನು ||
ಸದ್ದಿಲ್ಲದಂತೆ ನೀ ಬಂದೆತ್ತಿಕೊಂಡುದ | ಬದ್ಧವಾಗಿಯೆ ಕಂಡೆನೂ ||೨೧||

ಎನಲು ತೋಷದಿ ನಸುನಗುತ ಇಂತೆಂದ ಕೇಳ್ | ವನಿತೆರನ್ನಳೆ ಕ್ಷಿಪ್ರದೀ ||
ತನಯನ ಪಡೆವ ಸೂಚನೆಯುದೋರುತಲಿದೆ | ಕನಸಿನ ಫಲವೆಂದನೂ ||೨೨||

ರಂಜಿಪ ಯದುವಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸದಿರಲೆನ್ನಾ | ಬಂಜೆಯೆಂಬರು ಲೋಕದೀ |
ಮಂಜುಳಾಕರ ಪುತ್ರವತಿ ನಾನಾದರೆ ನಿ | ರಂಜನವಹುದೆಂದಳೂ ||೨೩||

ರಮಣಿ ನೀ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರು ಪಾರ್ವತಿ | ರಮಣನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾ |
ಯಾತ್ಮಜನನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನಾ | ರಮಣಿ ರಮಣನೆ ನಾನಲ್ಲವೆಂದೂ ||೨೪||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಚಿಂತೆಬೇಡೆಂದು ನಿಜ | ಕಾಂತೆಯ ಕರಾಬ್ಜವನು |
ಸಂತೋಷದಲಿ ಮುಟ್ಟಿ | ಕಂತುಪಿತ ಬಳಿಕಾ ||೨೫||

ಭಾವಭಕ್ತಿಯಲಿ ವಸು | ದೇವ ಬಲರಾಮ ಗುರು |
ದೇವಕಿಯರಡಿಗೆರಗಿ | ಗೋವಿಂದ ಮುದದೀ ||೩೬||

ಸ್ಮರಿಸುತಿರಲಾಕ್ಷಣದಿ | ಗರುಡನೈತಂದು ಪದ |
ಸರಸಿಜಕೆ ಮಣಿದು ನಿಂ | ತಿರಲು ಸಂತಸದೀ ||೨೭||

ಮೆರೆವವಾದ್ಯ ಮೃದಂಗ | ವರಗೀತವಾಕ್ಷಣದಿ |
ಹರಿಸುಪರ್ಣವನಡರಿ | ಭರದಿ ನಡೆತಂದಾ ||೨೮||

ಕಂದ ಪದ್ಯ

ಅನಿಲಗತಿಯ ಜರೆವಂದದಿ |
ವಿನತಾಸುತನೂ (ಹಾರಲು ಗಗನಾಂಗಣಕೇ)
ವನಜಾಂಬಕ ನಾಪುರ
ಜನವಂ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟು ಮೆರೆದನಂಬರ ಪಥದೊಳ್ ||೨೯||

ವಾರ್ಧಕ

ವರವೇದತರ್ಕವ್ಯಾಕರಣಾದಿ ಘೋಷದಿಂ |
ಪರಮ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶಿಸುವ | ಸಂತೋಷದಿಂ |
ನಿರುತದಿವ್ಯಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನಿಪ ವಿಲಾಸದಿಂ | ಸಮಿಧಾಜ್ಯ ಕುಶಗಳಿಂದಾ ||
ನಿರುಪಮ ಕಮಂಡಲಾಂಛಿತ ಭಸ್ಮಲೇಪದಿಂ |
ತರತರದೊಳಗ್ನಿಕ್ರಿಯಾದಿ ಸುಕಲಾಪದಿಂ |
ಸ್ಥಿರತಪವಗೈವ ಮುನಿನಿಕರ ಪ್ರತಾಪದಿಂ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮವೆಸದುದೂ ||೩೦||

ರಾಗ ಸಾಂಗತ್ಯ ರೂಪಕತಾಳ

ಇಂತು ರಂಜಿಪ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದೆಡೆಗೆ ಶ್ರೀ | ಕಾಂತನತ್ಯಂತ ತೇಜದಲೀ ||
ಸಂತೋಷವೆತ್ತು ಸುಪರ್ಣವಾಹನದೊಳ | ತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರದೊಳ್ ನಡೆತಂದಾ ||೩೧||

ಚಾರುಕಾಸರವ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಕಂ | ಸಾರಿ ಶುಚಿರ್ಭೂತನಾಗಿ ||
ಗೌರಿವಲ್ಲಭನ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕೆಂದಿರೆ ಮುನಿ | ವರ‍್ಯರು ತಮ್ಮೊಡನೆಂದರಾಗಾ ||೩೨||

ಅನುದಿನಾಹಾರವಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಿಯ | ನನುಕರಿಸಿದರುಚಿತದಲಿ ||
ನೆನೆಯಲಸಾಧ್ಯವಾಗಿಹ ವಿಷ್ಣುವೀವನಕೆ | ಬಂದುದು ವಿಚಿತ್ರವೆಂದೂ ||೩೩||

ಚಿನುಮಯಾತ್ಮಕನ ಮೂರ್ತಿಯ ನೋಡಿ ಸಾಧನ್ಯರಾದೆವೆನುತಲಾಕ್ಷಣದಿಂ ||
ಸನ್ಮೋಹನಾಂಗನ ಸನ್ನುತಿ ಗೈದು ಸಂ | ಪೂರ್ಣರಂದವ ತಾಳ್ದರೆಲ್ಲಾ ||೩೪||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಇತ್ತ ಕಮಲದಳಾಕ್ಷನಿರುತಿರೆ | ಅತ್ತ ಘಂಟಾಕರ್ಣನೆಂಬವ |
ಕೃತ್ತಿವಾಸನ ಗಣದೊಳವನ | ತ್ಯಂತ ತನದೀ ||೩೫||

ವೀರಶೈವಶಿಖಾಮಣಿಯು ತಾ | ವಾರಿಜಾಕ್ಷನ ದಿವ್ಯನಾಮೋ |
ಚ್ಚಾರಣೆಯ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಲಾಲಿಸ | ಬಾರದೆಂದೂ ||೩೬||

ಕರ್ಣಮೂಲದಿ ಕಟ್ಟಿ ಘಂಟೆಯ | ನನ್ಯ ದೈವವ ನೀಕ್ಷಿಸದೆ ಸಂ
ಪನ್ನ ಗರ್ವದೊಳಿರಲು ತಿಳಿದುಸು | ಪರ್ಣಚೇಲಾ ||೩೭||

ಮುರಿದು ದುಷ್ಟ ಕಿರಾತಚಯವನು | ಅನುಕರಿಸಿ ಭೂತಳದೊ | ಳಿಹುದೆಂ
ದೆನುತ ಶಾಪವ ಕೊಡಲು ಮತ್ತಾ | ಜನರು ಬೆರಗಾಗೇ ||೩೮||

ಅಪರಿಮಿತ ಕಿರಾತಸೈನ್ಯಕೆ | ನೃಪತಿತಾನೆಂದೆನಿಸಿ ನಾನಾ |
ವಿಪಿನದೊಳು ಸಂಚರಿಸುತೀರ್ದನು | ಕೃಪಣದಲಿ ಬಳಿಕಾ ||೩೯||

ಭಾಮಿನಿ

ದುರುಳವೃತ್ತಿಯೊಳಿಹುದರಿಂದಲಿ |
ಹರಣವುಳಿದರೆ ಸಾಕೆನುತ ಶಶಿ |
ಧರಗೆ ಬಿನ್ನೈಸಲ್ಕೆ ಹರಿಸನ್ನಿಧಿಯಾ ಪಡೆಯೆನಲೂ ||
ಮುರಹರನ ಕಾಂಬೋತ್ಸಹದಿ ಪಡೆ |
ವೆರಸಿ ತನ್ನನು | ಜಾತನೊಡಗೊಂ |
ಡುರುತರಾ ನಂದದಲಿ ಪೊರಟೈ ತಂದರಾವನಕೇ ||೪೦||

ರಾಗ ಪಂತುರಾವಳಿ ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ಬಂದರು ಭರದಿ | ಬಹಳಾರವದಿ | ಬಂದಲ್ಲಿ ತಪತರವೇರಿ ಅಬ್ಬರ |
ದಿಂದಲಿ ಘೋರಾಕಾರದಿ ಮೃಗ ಹಿಂಸಕದೀ ||೪೧||

ಘೋರಾನನತೋರ್ದೆಡೆ ವಿಕಾರದ ರೂಪಿನಲಿ |
ಬೀರುತ ಕೆಂಗಣ್ಣ ಕಠೋರ ಧ್ವನಿಗಳಲೀ ||೪೨||

ಜೋಲ್ಮೂಗಿನ ಮಾಂಸಂಜೆಯ | ಕಾರದಿ ರಂಜಿಸುತ |
ಮೇಲೆಮೇಲ್ ಪುಲಿಕರಡಿಗೆ ಜೂಲ್ನಾಯಿಗಳ ಬಿಡುತ ||೪೩||

ಘುಡು ಘುಡಿಸುತ ಮುನಿಗಡಣ ಇದ್ದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಾ |
ತುಡು ತುಡುಕುತ್ತ ಪಿಡಿದೆಳವುತ್ತ ತಮ್ಮೊಡನೆಂದರ್ಬೇಗಾ ||೪೪||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ಎಲೆ ಎಲೆ ನೋಡ್ಮ್ಯಾ ಕುಂತೈದಾರೇ | ಬಲ್ ಬಲ್ ಮುನಿ ಹಾರುವರೂ |
ಗಲಗಲವೆಂಬಾ ಬೆಂಕಿಯ ಬದಿಯಲಿ | ಪಿಲ್ ಪಿಲ್ ನೋಡೈತಾರೆ ||೪೫||

ಹೊಡೆಹೊಡೆಯಾ ಮುದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಡಲನು | ಕಡಿದಾರಿಸು ಮೇಲ್ ಖಂಡಾ |
ಸಡಗರದಲಿ ಬಾಬಿಡುತಲಿ ಶಾಪವ | ಕೊಡುತಾ ನ್ಯಾರೀ ಪುಂಡಾ | ||೪೬||

ಕೊಳುಗಿನೊಬ್ಬುಳಿನುಟ್ಟು | ಬೆರಳ ಮೂಗಿನೊಳಿಟ್ಟು |
ಸುಳ್ಳಾಶಾಸ್ತ್ರವ ಮಿಡಿಮಿಡಿಯೆಂಬವ | ಕಳ್ಳರಾದ ವರ್ಮುಟ್ಟು ||೪೭||

ಯೇಟಾದರು ಬಡಹಾರುವಗಳ ಬಗೇ | ವೋಟಿ ಸರಿಕಾಣಣ್ಣಾ |
ಕಾಟಕಮಂದಿ ಮೈವರ ಹರ | ರಾಟ ನಡೆಯದಣ್ಣಾ ||೪೮||

ಚನ್ನಾಗಿ ಮಾಂಸವ ಪಾಕಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಸಾಮಿಗಿತ್ತು | ಗೆಣೆಯರೆಲ್ಲಾ |
ಕೂಂತು ಮೋಜಿನಿಂದ ಉಣುವಾ ನಾವೀಹೊತ್ತು ||೪೯||

ಹರಿನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದಚ್ಚುತ | ಮುರಹರ ಕೇಶವಯೆನುತಾ |
ಕರೆದಾನಾಯ್ಗಳ ಛೂಛೂ ಎಂದ | ಬ್ಬರದಲಿ ಮುಂದಕೆ ಬಿಡುತ ||೫೦||

ಬಂಟಾರಾದವರೆಲ್ಲರು ವೈಕುಂಠಾ | ನಡೆಗೈತಂದೂ |
ತುಂಟುತನವಮಾಡಲೆಮ್ಮಾ | ಘಂಟಾಕರ್ಣನಂದೂ ||೫೧||

ಬಿಡು ನೋಡಾಬಟಿಯಿಡಾರಿವನ | ಗೊಡವೆನಮಗ್ಯಾಕೆನುತ |
ಬಡಮುನಿಗಳು ಕಂಗೆಡುತಾ ಮತ್ತವ | ರೆಂದರು ಬಾಬಿಡುತಾ ||೫೨||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಹರಹರಾ ಇಂಥಾ ದುರಾತ್ಮರಾಶ್ರಮವೆಂದು ನಾವರಿಯದೆ ಬಂದೆವಿಲ್ಲಿ |
ಸರಿರಾತ್ರೆಯಲಿ ದುಷ್ಟಜನರ ಕೈಯಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ದುರ್ಮರಣವು ದೊರಕಿತಲ್ಲಾ ||೫೩||

ಜಪತಪ ಸುಡಲಿನ್ನು ಜೀವುವೊಂದುಳಿದರೆ ತಪಸಿನ ಫಲವೆಮಗೆ |
ವಿಪರೀತ ಸಮಿಧಾಜ್ಯ ಕುಶಗಳ ಬಿಟ್ಟಿನ್ನು ವಿಪಿನದೊಳಿರೆವೆನುತಾ ||೫೪||

ವೇದತರ್ಕ ಪುರಾಣಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳ | ಸಾಧಿಸಿ ಗೆಲಬಹುದು |
ಈ ದುಷ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಮಂತ್ರಗಳಿದಿರೆಮ್ಮಾ | ಹಾದಿನೋಡುವೆವೆಂದರೂ ||೫೫||

ವಾರ್ಧಕ

ಮುರಹರನು ಮುನಿಗಳರ್ಥವ ಕಂಡು ನಗುತ ಸ |
ತ್ಕರುಣದಿಂ ಹರಿಯ ಪೆಸರುಚ್ಚರಿಸೆ ನಾಯ್ಗಳಂ |
ಕರದ ಬಗೆಯರಿತು ನಿಜಭೋಜ್ಯಮಂ ಸ್ವಾಮಿಗರ್ಪಿಸಿರೆ ಬಳಿಕ ತಾನು ಮುದದಿ ||
ಪರಿಜನರು ಕೂಡಿ ಭುಕ್ತವಚರಿಸಬೇಕೆಂಬ |
ದುರಿತಾತ್ಮರಂತರಂಗವ ತಿಳಿದು ಸಂತೋಷ |
ವೆರೆದು ಘಂಟಾಕರ್ಣನೆಂಬ | ಪ್ರಮುಖನಂ ಕರೆದಾಗಲಿಂತೆಂದನೂ ||೫೬||

ರಾಗ ಕಾಪಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಪೇಳಿ ನೀವ್ಯಾರೆಂಬುದೀಗಾ | ಇಂಥಾ | ಖೂಳಚರ್ಯಗಳು ಬೇಗಾ |
ಹಾಲುಹಾಲಾಹಲಹವಣಿಸಿದಂತಿದೆ | ನಿಮ್ಮ | ಜಾಲವೇನಿದ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಲಕ್ಷಣವೇನು ||೫೭||

ಭೂತಪಿಶಾಚಿಯಾಕಾರಾ | ಕಿ | ರಾತರುಚರಿಪ ವ್ಯಾಪಾರಾ |
ಘಾತುಕರಲ್ಲ ನೀವತ್ಯಂತ ನಿಪುಣರು ವಿ | ಖ್ಯಾತರೆಂದೆನಿಸಿ ತೋರುತಲಿದೆ ಮಾಜದೆ ||೫೮||

ವರತಪಸಿಗಳವರೆಲ್ಲಾ | ಈ ದು | ಷ್ಕೃತಿಯು ತರವಲ್ಲಾ ||
ಪರಲೋಕ ದೂರರಾಗುವಿರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ದ್ವೇಷ ಬರಿದೆಪಾಪವು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಬರುವದಯ್ಯಾ ||೫೯||

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಕೃಷ್ಣಯೆನುತ ದಿವ್ಯ | ಜ್ಞಾನದಿ ಹರಿಯ ನುತಿಸುತ್ತಾ |
ಶ್ವಾನನ ಕರದು ಭೋಜ್ಯವಮಾಡಿ ಮಾಂಸದಿ | ಯಾವ ದೇವತೆಗೆ ಅರ್ಪಿತವೊಯೆಂಬಂತೆ ||೬೦||

ಕಂದ ಪದ್ಯ

ಎಂದಾ ಹರಿ ಕೇಳುತಾ ಖಳ
ವೃಂದಾರ್ಭಟವೆತ್ತು ಹಿರಿದಾಗೆನಲು |
ವಂದದಿ ಘಂಟಾಕರ್ಣನು |
ಮಂದಿಯನೊಡಬಡಿಸೆ ಲಕ್ಷುಮಿ ವರನೊಳಿಂತೆಂದಂ ||೬೧||

ರಾಗ ರೇಗುಪ್ತಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಇಂತೆಮ್ಮಾ ನೀಕೇಳ್ವ | ಬಳಿಕ ನಾಪೇಳ್ವೆ | ಚಿಂತಿತಾರ್ಥವನೀವ ಚದುರನೀನಹುದೂ || ಪಲ್ಲ ||

ಖೂಳರೆಂದೆನ್ನದಿರು ತ್ರಿಪುರಾರಿಯ ಪ್ರಮಥ | ಪಾಳಯದಿ ಪ್ರಮುಖ ಘಂಟಾಕರ್ಣನೆನುವಾ ||
ಶೀಲಸಂಪನ್ನನೆನ್ನನುಜನಿರ್ವನೋರ್ವನೆ | ಜಾಲಮಾತಲ್ಲಾ ನೆರೆ ಜಾಣದಿಟವಿದ ಕೊ ||೬೨||

ಹರನ ಸದ್ಭಕ್ತಾಗ್ರಗಣ್ಯರಂದೆನಿಸಿರಲು | ಒರೆಯಲೇನದು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಸುಕ್ರುತಾ ||
ದುರುಳಮತಿಯನುಸರಿಸಿ ಹರಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ | ಆರೆನಿಮಿಷ ಕಿವಿಗೊಳಿಸಬಾರದೆಂದೂ ||೬೩||

ಕೇಶವನ ಮುಖದೊಳಗೀಶರ್ತಬರಲು ಮ | ತ್ತೀಶನಂಘ್ರಿಯಲಿ ಪೊಡಮಡಲು ಹರನೂ ||
ಆ ಶಂಖಧರನಿತ್ತ ನುಡಿತಪ್ಪದೀಗಾ ನ | ಮ್ಮಾಸೆಯನು ಬಿಟ್ಟು ವನಸೇರಿ ಬದುಕೆನಲು ||೬೪||

ಹರಿಯ ಕಾಂಬುತ್ಸಹದೊಳೈ ತಂದೆವಿಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ | ದುರುಳಮತಿಯನು ಮಾಳ್ಪುದೆಮ್ಮಕುಲಧರ್ಮಾ ||
ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಗಮ್ಯಕನೆಂದು ತಿಳಿದೆವು | ಪರಿಪರಿಯ ಮಾಂಸಗಳ ಮಾಪುಗೈಯ್ಯೋ ||೬೫||

ರಾಗ ರೇಗುಪ್ತಿ ಆದಿತಾಳ

ಪಾಲಿಸೊ ಪಾವನಚರಿತ ಮುಕುಂದಾ |
ಜಾಲವ್ಯಾತಕೊ ಜಗನ್ನಾಯಕ ಗೋವಿಂದಾ || ಪಲ್ಲ ||

ನಗಧರ ನಿನ್ನನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕಿನ್ನು |
ಜಗದಿ ನಾನೇ ಧನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿ ಪಿತಯನ್ನಾ | ಪಾಲಿಸೋ ||೬೬||

ದುರಿತಪಯೋಧಿಯ ದಾಟಿಸಿ ಮುಕ್ತಿಯ |
ಕರುಣಿಸು ದೇವನೆ | ಕಾಮಜನಕ ನೀನೆ | ಪಾಲಿಸೊ ||೬೭||

ತಾರಕ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ತಿಳಿದೆನು ನಾನಿಂದು |
ಕ್ರೂರವೆನ್ನೊಡನ್ಯಾಕೆ ಕೇಶವ ಪರಾಕೆ | ಪಾಲಿಸು ||೬೮||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಇನಿತು ಸನ್ನುತಿಗೈದು ಹರಿಪದ | ವನರುಹದಿ ಮಣಿದೆದ್ದುವುದ್ಧರಿ |
ಸೆನಲು ಕರುಣಾವನಧಿ ಭಕ್ತನ | ಮನಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ವಿಲಾಸದಿ | ಚಂದದಿಂದಾ ||೬೯||

ದುರುಳನಲ್ಲಾ ಇನಿತು ಹರಿಕಿಂ | ಕರನುದೇಶ ಸುಶೀಲನೀನೆಂ |
ದೊರೆದು ನಿಜ ಕರಕಮಲದಲಿ ಮೈ | ತಡವರಿಸಲಾಕ್ಷಣ | ನಿಮಿಷದಿ | ಚಂದದಿಂದಾ ||೭೦||

ಘೋರ ರೂಪುಗಳಡಗಿ ದಿವ್ಯಾ | ಕಾರದಲಿ ಗಂಧ | ರ್ವರಾಗಿಯೆ
ಶೌರಿಯಂಘ್ರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ ಮುದ | ವೇರಿ ಹರುಷದಿ ಪೋದರು | ಚಂದದಿಂದಾ ||೭೧||

ರಾಗ ಕೇತಾಳಗೌಳ ಆದಿತಾಳ

ಹರಿಗಂಧರ್ವರ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟು ಮುನಿವರರನು ಮೋಹಿಸುತಾ |
ಇರುಳುಹಗಲಂಬರದಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರನು | ಮೆರದ ಮಹೋತ್ಸವದೀ ||೭೨||

ಮಾಧವನೀಕ್ಷಿಸೆ ಮಿಂದರ್ಘ್ಯಾದಿಸ್ಥಾನವದನುಕರಿಸೆ |
ಆದುರ್ಜಟಿಯನು ನೋಡುವನೆಂಬವಿನೋದದಿ ಇರುತೀರ್ದಾ ||೭೩||

ಅತ್ತಲಮರ ಗಣ ಶಂಭರನೆಂಬಾ ದೈತ್ಯನ ಮುಖದಿಂದ |
ಅತ್ಯುಪಟಳವೆತ್ತು ಸುರಪನಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರಂದೂ ||೭೪||

ರಾಗ ದೇಶಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಲಾಲಿಸಬೇಕು ದೇವೇಂದ್ರಾ | ಕೇಳು | ಜಾಲಮಾತಲ್ಲಿದು ಸದ್ಗುಣ ಸಾಂದ್ರಾ || ಪಲ್ಲ ||
ಶಂಭರಾಸುರನುಪಟಳದೀ | ನಮ್ಮ | ಹಂಬಲನ್ಯಾತಕೆ ಬಂದು ನೀದಯದೀ |
ಕುಂಬಿನಿಭಾರವನಿಳುಹಿಸು ಕುಟುಂಬವ ರಕ್ಷಿಸು ಖಳನ ಸಂಹರಿಸಿ | ಲಾಲಿಸಬೇಕು ದೇವಾ ||೭೫||

ಭೃಂಗಾಳಕಿಯರ ಕೊಂಡೊದಾ | ನಮ್ಮ | ಶೃಂಗಾರ ತೋಟವ ಸಂಹಾರಗೈದಾ |
ಹಿಂಗದೆಸೆರೆ ಇಟ್ಟನಲ್ಲಾ ನಾವು | ಭಂಗಬಟ್ಟಿರುವದು ಶಿವನೊಬ್ಬ ಬಲ್ಲಾ ||೭೬||

ಯಾಗಾದಿ ಷಟ್ಕರ್ಮವೆಲ್ಲಾ | ಮುಂದೆ | ಸಾಧಿಸಿಮದ್ಭಾಗರಿಲ್ಲಾ
ಬೇಗ ನಿನೇಳಬೇಕೆನುತ | ಪೇಳಲಾಗ ಪುರಂದರನಿಂತೆಂದನಗುತ ||೭೭||

ರಾಗ ಚೂರ್ಣಿಕೆ

ಎನ್ನಿಂದಾಗುವದೇನು ಬನ್ನಿ ಕಮಲಾಕಾಂತನಂಘ್ರಿಗೆ ಸೇರುವ
ಪನ್ನಗಾರಿವರ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವಾ ||೭೮||

ಅನ್ಯಥಾಸ್ಪದವಿಲ್ಲವೆಂದಖಿಳರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಸಾನಂದದಿಂ
ಸಂಗೀತರನಿತರೋಳ್ ಬಂದು ಹರಿಗಂಬಿನ್ನೈಸಿದರ್ ಚಂದದಿಂ ||೭೯||

ರಾಗ ಸಾರಂಗ ಆದಿತಾಳ

ಚಿತ್ತಾವಧಾನ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ಜೀಯಾ | ವೃತ್ತಾಂತವೆಲ್ಲಾನಂದದಿ ಲಾಲಿಸೈಯ್ಯಾ |
ಖೂಳಶಂಬರ ದೈತ್ಯ ಬಂದೆಮ್ಮ ಪುರವಾ | ಧಾಳಿಯೊಡ್ಡಿ ಪುರವಾಗೋಳಿಡುತ ||೮೦||

ಲೋಲಾಕ್ಷಿಯರನೊದ ದಾಸಿಯರಂದದಲಿ | ಕೋಲಾಹಲವ ಮಾಳ್ಪ ಬಹಳಗರ್ವದಲೀ ||
ಕನಸಿನೊಳಾದರು ಸುಖವಿನಿತಿಲ್ಲಾ | ದನುಜಾರಿಪತಿ ಸಾಂಬದೇವತಾ ಬಲ್ಲಾ ||೮೧||

ಭಾಮಿನಿ

ಸುರಪಕೇಳ್ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಮನ್ಮಥ |
ಹೊರತು ಕೊಲುವವರಿಲ್ಲವೆಂದೀ |
ವರವ ಪಡೆದಿಹ ದೈತ್ಯ ತದ್ಬಲದಿಂದ ಬಾಧಿಸುವ ||
ಭರದಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯುದರಲಿ ಪೂ |
ಶರನುದಿಸಿ ತತ್ಖಳನ ಸಂ |
ಹರಿಸುವನು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟವಾಹುದು ಬೆದರಲೇಕೆಂದಾ ||೮೨||

ವಚನ

ಈ ರೀತಿಯಿಂದಾ ಸುರಪತಿ ಸಂದಣಿ ಸಹಿತ ತೆರಳಿದರು ಗಗನ
ಪಥವಿಡಿದು ಅತಿ ಹರುಷದಿಂದಾ ||೮೩||

ವಾರ್ಧಕ

ಗರುಡ ಗಂಧರ್ವರ ವಿತಾನದಿಂ ಮಾನದಿಂ |
ಪರಿಪರಿಯ ವಾದ್ಯಗಳ ಘೋಷದಿಂ ತೋಷದಿಂ |
ಮೆರೆಯುತಿಹ ದಿವ್ಯಕಾಸಾರದಿಂ ತೀರದಿಂದುರುತರಾನಂದದಿಂದ ||
ಪುರಹರನ ನೇತ್ರಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವದಿ ಪಂಚ |
ಶರನುದಹಿಸಲ್ಕಾಗ ತತ್ಪತ್ನಿ ರತಿಗುಮಾ |
ವರನನುಗ್ರಹಿಸಲಾ ವನಿತೆ ಸಂತಸವೆತ್ತು ಇರುತಿರಲ್ಕತ್ತ ಬಳಿಕಾ ||೮೪||

ಅರುಹಲದನಿನ್ನೇನು ದೈವಸಂಘಟನೆಯೊಳ್ |
ಹರಿಹರರ ಸಂಯೋಗವಾಗಿಹುದು ತತ್ಸಮಯ |
ಒರೆಯಲೇನಂಗಜನಿದಿರ್ಬಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನಿತ್ತಂತೆ ಗಿರಿಮೆರೆದುದೂ ||
ಚರಿಸುವ ಗಣತ್ರಯದಿ ಮಧ್ಯವರ್ಗಾಕ್ಷರಗ |
ಳೆರಡು ಮಿಥಿಲೇಶಸುತೆಯಭಿಧಾನದಗ್ರಮ |
ತ್ತರವಿಂದನಾಭನ ಕರಾಭರಣದಿಂದ ಮತ್ತವನರ್ಧದೇಹಸತಿಯ ||೮೫||

ವರ ನಾಮದ ಪ್ರಥಮದೀ ತೆರದ ಸಂಜ್ಞೆಯೊಳ್ |
ಮೆರೆಯುತಿಹ ಪಂಚವರ್ಣಗಳಿಂದ ಸರ್ವಜನ |
ಗಿರಿಯ ಪೆಸರುಚ್ಚರಿಸಿ ಸರಸಿಜಾಂಬಕನೊಡನೆ ನಡೆತಂದರರ್ಥಿಯಿಂದ ||
ಗಿರಿಸುತೆಯ ಮೊಗನೋಡಿ ಮುದದಿಂದ ಮದದಿಂದ |
ಸರಸವಾಡುತ ಪಂಚಮುಖದಿಂದ ಸುಖದಿಂದ |
ಕರಿಮುಖಗುಹಾದಿಗಳ ನಯದಿಂದ ಭಯದಿಂದ ಭರಿತ ವೈಭವಗಳಿಂದ ||೮೬||

ಪರಮಸಂಗೀತಸುಸ್ವರದಿಂದ ಭರದಿಂದ |
ವರಗಳನು ಕರೆದೀವ ಮತಿಯಿಂದ ನುತಿಯಿಂದ |
ನಿರುತ ನಿರ್ಮಲಸುಮಂಗಲದಿಂದ ನೊಲವಿಂದ ರಜತಾದ್ರಿ ಕಣ್ಗೆಸದುದೂ ||೮೭||

ಕಂದ

ಈತೆರನತ್ಯಾನಂದದಿ |
ಭೂತಾಧಿಪ ನವರತ್ನ ಪೀಠದೊಳಿರಲಾಗಲೆ |
ಪೀತಾಂಬರನೈತಂದಿಹ |
ವಾರತೆಯಂ ದೂತನೋರ್ವನೈತಂದು ಹರಗಿಂತೆಂದಾ ||೮೮||