ಗೋವಿಂದನ್, ಆರ್., ದೇವಯ್ಯ, ಎಂ.ಸಿ., ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಎಚ್.ಆರದ. ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಟಿ.ಕೆ., ೧೯೯೫, ರೇಷ್ಮೆ ವ್ಯವಸಾಯ (ಪರಿಷ್ಕೃತ) ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಗೋವಿಂದನ್,‍ಆರ್., ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಟಿ.ಕೆ. ಮತ್ತು ದೇವಯ್ಯ, ಎಂ.ಸಿ., ೧೯೯೬, ರೇಷ್ಮೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಾರಾಯಾಣಸ್ವಾಮಿ, ಟಿ.ಕೆ. ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದನ್, ಆರ್., ೧೯೯೪, ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಸುಭಾಷ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಟಿ.ಕೆ., ದಾಸಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಿನಿಯಪ್ಪ, ಟಿ.ವಿ., ೧೯೯೯, ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ಬೇಸಾಯ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Anonymous, 1972m Hand Book of Silkworm Rearing. Fuji Publication, P.319.ARVGA,H.,1994,Principles of Sericulture, Oxford & IBH, New Delhi.

DANDIN, S.B.,JAYANT JAYASWAL, AND GIRIDHAR K.,2002, Hand book of Sericulture Technologies Central Silk Board, Bangalore.

Devaiah,M.C.,Narayanaswamy, K.C. and Maribashetty,V.G.,1999, Advances in Mulberry Seruculture. CVG Publishers, Bangalore-P.579.

GOVINDAN,R., NARAYANASWAMY, T.K. AND DEVAIAH, M.C., 1998 Principles of Silkworm Pathology. Seri Scientific Publishers, Bangalore.

Jolly, M.S., 1987, Appropriate Sericulture Techniques. CSR & IT, Central Silk Board, Mysore.

Krishnaswamio, S., 1986, New Technology of Silkworm rearing. Central Silk Board, Bangalore.P.23.

Narasimhanna, M.N., 1988, Mannual on Silkworm egg production. Central Silk Board, Bangalore.

Narayana Swamy, T.K. and Shankar M.A., 2003, Mulberry nutrition A tool for quality leaf and sustainable cocoon production, UAS, Bangalore.

Shankar, M.A.,1997, Hand book of mulberry nutrition. P.126, Multiplex, Karnataka Agro Chemicals. Bangalore.

ULLAL, S.R., and Narasinmhanna, M.N.,1981, Hand book of Practical Sericulture. CSB, P.209.