೧. ಗುಣಮುಖ; ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್‌, ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೩.

೨. ಕ್ರಾಂತಿ ಬಂತು, ಕ್ರಾಂತಿ; ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್‌, ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೫.

೩. ಗಿಳಿಯು ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ; ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್‌, ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೫.

೪. ಟಿ. ಪ್ರಸನ್ನನ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ; ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್‌, ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೫.

೫. ಪೋಲೀಸರಿದ್ದಾರೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ!; ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್‌, ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೫.

೬. ಸಿದ್ಧತೆ; ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್‌, ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೫.

೭. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ; ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್‌, ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೧.

೮. ತೆರೆಗಳು; ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್‌, ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೪.

೯. ಬಿರುಕು; ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್‌, ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೧೦.

೧೦. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನವ್ಯತೆ: ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್‌; ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೭೨.