ಪ್ರಸವಾವಸ್ಥೆಯ ಮಾತೃದೇವತೆ – ಕಾಷ್ಠಶಿಲ್ಪ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ: ೧೮ನೆಯ ಶತಮಾನ)

ಪ್ರಸವಾವಸ್ಥೆಯ ಮಾತೃದೇವತೆ – ಕಾಷ್ಠಶಿಲ್ಪ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ: ೧೮ನೆಯ ಶತಮಾನ)

ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಯೋನಿಮೂರ್ತಿ (ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಲಗಳಿವೆ) ತೇರ, (ಜಿಲ್ಲೆ - ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)

ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಯೋನಿಮೂರ್ತಿ (ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಲಗಳಿವೆ) ತೇರ, (ಜಿಲ್ಲೆ – ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)

ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಯೋನಿಮೂರ್ತಿ: ಶಿಲಾಶಿಲ್ಪ ನೇವಾಸೆ, (ತಾಲೂಕ್ - ನೇವಾಸೆ, ಜಿಲ್ಲೆ - ಅಹಮದ್ ನಗರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)

ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಯೋನಿಮೂರ್ತಿ: ಶಿಲಾಶಿಲ್ಪ ನೇವಾಸೆ, (ತಾಲೂಕ್ – ನೇವಾಸೆ, ಜಿಲ್ಲೆ – ಅಹಮದ್ ನಗರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)

ಸ್ತೂಪಶೀರ್ಷಾ ಯೋನಿಮೂರ್ತಿ: ಮೃತ್ತಿಕಾ ಶಿಲ್ಪ - ಕಮಲ ಚಿಹ್ನಾಂಕಿತ ನಾಗಾರ್ಜುನಕೊಂಡ, (ಜಿಲ್ಲೆ - ಗುಂಟೂರು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ)

ಸ್ತೂಪಶೀರ್ಷಾ ಯೋನಿಮೂರ್ತಿ: ಮೃತ್ತಿಕಾ ಶಿಲ್ಪ – ಕಮಲ ಚಿಹ್ನಾಂಕಿತ ನಾಗಾರ್ಜುನಕೊಂಡ, (ಜಿಲ್ಲೆ – ಗುಂಟೂರು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ)

ಮಹಾಕೋಟೇಶ್ವರ - ಮಂದಿರದಲ್ಲಿನ ಕಮಲಶೀರ್ಷಾ ಲಜ್ಜಾಗೌರಿ: ಭಗ್ನ ಶಿಲಾಶಿಲ್ಪ(ಮಹಾಕೂಟ, ಬಾದಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲೆ - ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಕರ್ನಾಟಕ)

ಮಹಾಕೋಟೇಶ್ವರ – ಮಂದಿರದಲ್ಲಿನ ಕಮಲಶೀರ್ಷಾ ಲಜ್ಜಾಗೌರಿ: ಭಗ್ನ ಶಿಲಾಶಿಲ್ಪ(ಮಹಾಕೂಟ, ಬಾದಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲೆ – ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಕರ್ನಾಟಕ)

ಸಿದ್ದನಕೋಟೆಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿನ ಲಜ್ಜಾಗೌರಿ ಮೂರ್ತಿಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರ (ಕೇಲೂರು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ)

ಸಿದ್ದನಕೋಟೆಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿನ ಲಜ್ಜಾಗೌರಿ ಮೂರ್ತಿಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರ (ಕೇಲೂರು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ)

ಡಾ. ಜಿ.ಎ.ಪಿ. ಹಂಟರ್‌ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಭೂದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಹೂರಝರಿ, (ತಾಲೂಕ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ - ನಾಗಪುರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)

ಡಾ. ಜಿ.ಎ.ಪಿ. ಹಂಟರ್‌ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಭೂದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಹೂರಝರಿ, (ತಾಲೂಕ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ – ನಾಗಪುರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)

ಶೀರ್ಷಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಾಕಾರದ ಉಂಗುರವಿರುವ ಯೋನಿಸ್ತನ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಹೂರಝರಿ, (ತಾಲೂಕ್‌ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ - ನಾಗಪುರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)

ಶೀರ್ಷಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಾಕಾರದ ಉಂಗುರವಿರುವ ಯೋನಿಸ್ತನ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಹೂರಝರಿ, (ತಾಲೂಕ್‌ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ – ನಾಗಪುರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)

ಅಲಂಕೃತ ಯೋನಿಮೂರ್ತಿ: ಶಿಲಾಶಿಲ್ಪ ನಾಗಾರ್ಜುನಕೊಂಡ, (ಜಿಲ್ಲೆ - ಗುಂಟೂರು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ)

ಅಲಂಕೃತ ಯೋನಿಮೂರ್ತಿ: ಶಿಲಾಶಿಲ್ಪ ನಾಗಾರ್ಜುನಕೊಂಡ, (ಜಿಲ್ಲೆ – ಗುಂಟೂರು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ)

ಕಮಲಶೀರ್ಷಾ ಯೋನಿಮೂರ್ತಿ: ಅಧೋಭಾಗ ದರ್ಶನ ಶಿಲಾಶಿಲ್ಪ ಆಲಂಪುರ, (ಜಿಲ್ಲೆ - ಮೆಹಬೂಬ್‌ ನಗರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ)

ಕಮಲಶೀರ್ಷಾ ಯೋನಿಮೂರ್ತಿ: ಅಧೋಭಾಗ ದರ್ಶನ ಶಿಲಾಶಿಲ್ಪ ಆಲಂಪುರ, (ಜಿಲ್ಲೆ – ಮೆಹಬೂಬ್‌ ನಗರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ)

ಕಮಲಶೀರ್ಷಾ ಯೋನಿಮೂರ್ತಿ: ಊರ್ಧ್ವಭಾಗ ದರ್ಶನ ಶಿಲಾಶಿಲ್ಪ ಆಲಂಪುರ, (ಜಿಲ್ಲೆ - ಮೆಹಬೂಬ್‌ ನಗರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ)

ಕಮಲಶೀರ್ಷಾ ಯೋನಿಮೂರ್ತಿ: ಊರ್ಧ್ವಭಾಗ ದರ್ಶನ ಶಿಲಾಶಿಲ್ಪ ಆಲಂಪುರ, (ಜಿಲ್ಲೆ – ಮೆಹಬೂಬ್‌ ನಗರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ)

ಯೋನಿಸ್ತನ ಮೂರ್ತಿ: ಮೃತ್ತಿಕಾ ಶಿಲ್ಪ ತೇರ, (ಜಿಲ್ಲೆ - ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)

ಯೋನಿಸ್ತನ ಮೂರ್ತಿ: ಮೃತ್ತಿಕಾ ಶಿಲ್ಪ ತೇರ, (ಜಿಲ್ಲೆ – ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)

ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಇರುವ ಯೋನಿಮೂರ್ತಿ: ಶಿಲಾಶಿಲ್ಪ ಜಯರಾಮಸ್ವಾಮಿಯ ವಡಗಾಂವ, (ಜಿಲ್ಲೆ - ಸಾತಾರಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)

ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಇರುವ ಯೋನಿಮೂರ್ತಿ: ಶಿಲಾಶಿಲ್ಪ ಜಯರಾಮಸ್ವಾಮಿಯ ವಡಗಾಂವ, (ಜಿಲ್ಲೆ – ಸಾತಾರಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)

ಇಬ್ಬರು ಪರಿಚರರು ಸಹಿತ ಇರುವ ಶಿರೋಯುಕ್ತ ನಗ್ನದೇವಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಗುಹೆ: (ಕ್ರ.೨೧), ವೇರುಳ, (ಜಿಲ್ಲೆ - ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)

ಇಬ್ಬರು ಪರಿಚರರು ಸಹಿತ ಇರುವ ಶಿರೋಯುಕ್ತ ನಗ್ನದೇವಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಗುಹೆ: (ಕ್ರ.೨೧), ವೇರುಳ, (ಜಿಲ್ಲೆ – ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)

ಕಮಲಶೀರ್ಷಾ ಯೋನಿಸ್ತನ ಮೂರ್ತಿ: ಮೃತ್ತಿಕಾ ಶಿಲ್ಪ ಭೀಟಾ, (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ), ಸದ್ಯೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಕೋಲ್ಕತ್ತ

ಕಮಲಶೀರ್ಷಾ ಯೋನಿಸ್ತನ ಮೂರ್ತಿ: ಮೃತ್ತಿಕಾ ಶಿಲ್ಪ ಭೀಟಾ, (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ), ಸದ್ಯೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಕೋಲ್ಕತ್ತ

ಕಮಲಶೀರ್ಷಾ ಯೋನಿಸ್ತನ ಮೂರ್ತಿ ಝಾಂಸಿ, (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) ಸದ್ಯೆ: ಅಲಹಾಬಾದ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ

ಕಮಲಶೀರ್ಷಾ ಯೋನಿಸ್ತನ ಮೂರ್ತಿ ಝಾಂಸಿ, (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) ಸದ್ಯೆ: ಅಲಹಾಬಾದ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ

ಶಿರೋಯುಕ್ತ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ನಗ್ನದೇವಿ. (ಉತ್ತರ - ಪೂರ್ವ ಭಾರತ)

ಶಿರೋಯುಕ್ತ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ನಗ್ನದೇವಿ. (ಉತ್ತರ – ಪೂರ್ವ ಭಾರತ)

ಸಾಂತೇರಿ - ಮಂದಿರದೊಳಗಣ ಹುತ್ತಿನ - ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂತೇರಿ ವೇಗುರ್ಲೆ, (ಜಿಲ್ಲೆ - ರತ್ನಾಗಿರಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)

ಸಾಂತೇರಿ – ಮಂದಿರದೊಳಗಣ ಹುತ್ತಿನ – ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂತೇರಿ ವೇಗುರ್ಲೆ, (ಜಿಲ್ಲೆ – ರತ್ನಾಗಿರಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)

ಶಿಲಾಛತ್ರಾಸಹ ಶಂಕ್ವಾಕಾರ ಯೋನಿಶಿಲಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಯೋನಿದ್ವಾರ ಸಹಿತ ಗರ್ಭಗೃಹ (ಕೇರಳ).

ಶಿಲಾಛತ್ರಾಸಹ ಶಂಕ್ವಾಕಾರ ಯೋನಿಶಿಲಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಯೋನಿದ್ವಾರ ಸಹಿತ ಗರ್ಭಗೃಹ (ಕೇರಳ).

ಹುತ್ತಿನ - ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಆದಿ ಮೈಲಾರ ಕರ‍್ಹಾ ನದಿಯ ದಡ, ಜೇಜೂರಿ, (ತಾಲೂಕ್ - ಪುರಂದರ, ಜಿಲ್ಲೆ - ಪುಣೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)

ಹುತ್ತಿನ – ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಆದಿ ಮೈಲಾರ ಕರ‍್ಹಾ ನದಿಯ ದಡ, ಜೇಜೂರಿ, (ತಾಲೂಕ್ – ಪುರಂದರ, ಜಿಲ್ಲೆ – ಪುಣೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)

21_279_LG-KUH

ಕಮಲಶೀರ್ಷಾ ಯೋನಿಸ್ತನ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಧುಬೇಲಾ, ನೌಗಾಂಗ್, (ಬುಂದೇಲಖಂಡ, ವಿಂಧ್ಯಪ್ರದೇಶ)

ಕಮಲಶೀರ್ಷಾ ಯೋನಿಸ್ತನ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಧುಬೇಲಾ, ನೌಗಾಂಗ್, (ಬುಂದೇಲಖಂಡ, ವಿಂಧ್ಯಪ್ರದೇಶ)

ಎರಡು ಯೋನಿಪ್ರವಿಷ್ಟ ನಾಗಸಹಿತವಿರುವ ನಗ್ನದೇವಿ. ಪೇಡಗಾಂವದಲ್ಲಿಯ ಭೈರವ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿನ ಸ್ತಂಭ, (ತಾಲೂಕ್‌ - ಶ್ರೀಗೋಂದೆ, ಜಿಲ್ಲೆ - ಅಹಮದ್‌ ನಗರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ).

ಎರಡು ಯೋನಿಪ್ರವಿಷ್ಟ ನಾಗಸಹಿತವಿರುವ ನಗ್ನದೇವಿ. ಪೇಡಗಾಂವದಲ್ಲಿಯ ಭೈರವ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿನ ಸ್ತಂಭ, (ತಾಲೂಕ್‌ – ಶ್ರೀಗೋಂದೆ, ಜಿಲ್ಲೆ – ಅಹಮದ್‌ ನಗರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ).