ಅಧ್ಯಯನ – ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಈ ಸೂಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರದೆ, ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಸೂಚಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಸ್ಮೃತಿ, ಪುರಾಣಗಳು, ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಮರಾಠಿ ವಾಙ್ಮಯ ಇವುಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಅವತರಣಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಗ್ರಂಥನಾಮ, ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕ, ಪ್ರಕಾಶನ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನಕಾಲ – ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ.

ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಮಗ್ರಿ

೧. ಸ್ಕಂದಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಖಂಡಮ್: (ಸಂ) ಜೆ.ಗರ್ಸನ್, ಡಾ.ಕುನ್ಹಾ, ಮುಂಬಯಿ, ೧೮೭೭.

೨. ಶ್ರೀಕಾಲಿಕಾಖಂಡ(ಸಾರ್ಥ): (ಸಂ) ವಾಸುದೇವಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜೋಶಿ, ಪುಸದ, ೧೯೭೪.

೩. ಶಾಕಂಭರೀ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ (ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥಸಹಿತ): ಪ್ರಕಾಶಕ, ಮಲ್ಲಾರ ಬನಂಭಟ ಪೂಜಾರ, ಬದಾಮಿ, ೧೯೩೭.

೪. ಕೃಷಿಪರಾಶರ: (ಸಂ) ಗಿರಿಜಾಪ್ರಸನ್ನ ಮಜುಮದಾರ, ಸುರೇಶಚಂದ್ರ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಕೊಲಕತ್ತಾ, ೧೯೬೦.

೫. ಶ್ರೀಗರ್ಭಕುಲಾರ್ಣಾವಾಂತರ್ಗತಂ ಭಗಮಾಲಿನೀರಜಸ್ವಲಾಸ್ತೋತ್ರಮ್(ಹಸ್ತಪ್ರತಿ).

೬. ಶ್ರೀಕೇದಾರಲಿಂಗ ಮಾನಸಪೂಜಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ (ಸಾರ್ಥ): ಸಖಾರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಾಪುಶಾಸ್ತ್ರಿ ಭಾಗವತ, ಸಾತಾರಾ, ಶಕ.೧೮೫೭.

೭. ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ: (ಸಂ) ಹ.ಬಾ.ಭಿಡೇ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ೧೯೬೯, (ಸಂ.) ಎನ್.ಎನ್. ಸ್ವಾಮಿ ಧನಪತಿ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೪೬.

ಮರಾಠಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

೧. ಲೀಳಾಚರಿತ್ರ, ಪೂರ್ವಾರ್ಧ,ಭಾಗ ೧ – ೨: (ಸಂ). ಶೊ.ಗೋ.ತುಳುಳೆ, ನಾಗಪುರ – ಪುಣೆ, ೧೯೬೬.

೨. ಸ್ಥಾನ – ಪೋಥಿ (ಸ್ಥಳಪುರಾಣ): (ಸಂ) ವಿ.ಭಿ.ಕೋಲತೆ, ಮಲಕಾಪುರ.

೩. ಶೇಖ್ ಮಹಮದ್‌ಬಾಬಾ ಶ್ರೀಗೋಂದೇಕರ ಯಾಂಜಾ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ, (ಸಂ)ವಾ.ಸೀ. ಬೇಂದ್ರೆ, ಮುಂಬಯಿ, ೧೯೬೧.

೪. ಶ್ರೀಕೇದಾರ ಪದರತ್ನಮಾಲಾ: ಗಣೇಶ್ ತಾತ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಾಗಾವಕರ, ಕೊಲ್ಹಾಪರ, ೧೮೯೬.

೫. ಕುಂಭಾರ ಜ್ಞಾತಿಬಾಂಧವಾಂಚೆ ಡಾಂಕೇಚಿ ಕಥಾ: ಗ.ವಿ.ಮಾಜಗಾಂವಕರ, ಕೊಲ್ಹಾಪುರ, ೧೯೩೪.

೬. ಏಕ್ ಹೋತಾ ರಾಜಾ: (ಸಂ)ಸರೋಜಿನಿ ಬಾಬರ್, ಮುಂಬಯಿ, ೧೯೬೪.

೭. ಲೋಕಕಥಾಕುಂಜ: ಮಹದೇವಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜೋಶಿ, ಪುಣೆ, ೧೯೬೨.

೮. ರೇಣುಕಾ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ(ಓವೀಬದ್ಧ): ಪ್ರಕಾಶಕ, ಶಿ.ಆ. ಸಾವಂತ್, ಬೆಳಗಾಂವ್.

೯. ಶ್ರೀಛತ್ರಪತಿ ಶಾಹೂಮಹಾರಾಜ ಯಾಂಚಿ ರೋಜನಿಶೀ: (ಸಂ)ಗ.ಚಿ.ವಾಡ, ದ.ಬ.ಪಾರಸನೀಸ, ಸಾತಾರಾ.

೧೦. ಸವಾಈ ಮಾಧವರಾವ್ ಪೇಶ್ವೆಯಾಂಚಿ ರೋಜನಿಶೀ: (ಸಂ)ಗ.ಚಿ.ವಾಡ, ಕಾ.ಬಾ. ಮರಾಠೆ, ಮುಂಬಯಿ, ೧೯೧೧.

೧೧. ಶ್ರೀಕೇದಾರ ವಿಜಯ: ಪ್ರಕಾಶಕ, ಶಿ.ಆ. ಸಾವಂತ್, ಬೆಳಗಾಂವ್, ೧೯೬೫.

೧೨. ಭರತ ಖಂಡಾಚಾ ಅರ್ವಾಚೀನ ಕೋಶ: ರಘುನಾಥ ಭಾಸ್ಕರ ಗೋಡಬೋಲೆ, ಪುಣೆ, ೧೮೮೧.

೧೩. ಮುಂಬಈ ಇಲಾಖ್ಯಾ ತೀಲ ಜಾತಿ: ಗೋ.ಮಂ. ಕಾಲೇಲಕರ, ಬಡೋದೆ, ೧೯೨೮.

೧೪. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೋಶ, ಖಂಡ ಚೌಥಾ ವ ಸಾತವಾ (ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಏಳು): (ಸಂ)ಮಹಾದೇವಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜೋಶಿ, ಪುಣೆ, ೧೯೬೭, ೧೯೭೨.

೧೫. ಆದಿಜ್ಞಕ್ತೀಚೆ ವಿಶ್ವರೂಪ (ದೇವೀಕೋಶ), ಖಂಡ ತೀಸರಾ (ಮೂರು): ಪ್ರಕಾಶಕ ಕೃ. ಪ್ರಭುದೇಸಾಈ, ಪುಣೆ, ೧೯೬೮.

೧೬. ಕನ್ನಡ – ಮರಾಠಿ – ಶಬ್ದಕೋಶ: ಪುಂಡಲೀಕಜೀ ಕಾತಗಡೆ, ಮುಂಬಯಿ, ೧೯೬೯.

೧೭. ರೇಣುಕಾ (ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ)ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ: ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಶಿವಬಸವಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಂಚವರ್ಣೀ ಬೃಹನ್ಮಠ, ಪೂವಲ್ಲಿ, ಹೂಲಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಬೆಳಗಾಂವ್), ೧೯೬೫.

೧೮. ಶ್ರೀಮ್ಹಸ್ಕೋಬಾಚೆ ಚರಿತ್ರ: ವೀರ, ೧೮೮೯.

೧೯. ಮಠಗಾಂವಚಾ ಶಿಲಾಲೇಖ(ಶಾಸನ): ಬಾ. ಅ. ಬಾಂಬಡೇಕರ, ಮುಂಬಯಿ, ೧೯೨೫.

೨೦. ಶ್ರೀರವಳನಾಥ ಆಣಿ ಕೋಕಾಣಾತೀಲ ದೇವಸ್ಕೀ: ಪು.ರಾ.ಬೆಹರೆ, ಬೋರಿವಿಲಿ, ೧೯೫೫.

೨೧. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಪ್ರಬಂಧ: ಗಣೇಶಶಾಸ್ತ್ರೀ ಲೇಲೆ ತ್ರಿಂಬಕಕರ, ಪುಣೆ, ೧೯೬೪ (ದ್ವಿತೀಯ ಮುದ್ರಣ)

೨೨. ಯಾತ್ರಾ ಕಲ್ಪಲತಾ: ಗೌರೀಶಂಕರಶಾಸ್ತ್ರೀ ಅನಂತಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಪುಣೆ, ೧೮೮೪.

೨೩. ಬದಲಾಪುರ: ನಾ.ಗೋ. ಚಾಪೇಕರ, ಪುಣೆ, ಶಕ. ೧೮೫೫.

೨೪. ನಾಗಭೂಮಿ ಕಾಶ್ಮೀರ: ನಾ.ಗೋ. ತವಕರ, ಮುಂಬಯಿ, ೧೯೭೪.

೨೫. ಪ್ರಾಚೀನ ದ್ರಾವಿಡ: ಲ.ಗೋ.ಘಾಣೇಕರ, ಬಡೋದೆ, ೧೯೩೩.

೨೬. ಲೋಕ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೀ ರೂಪರೇಖಾ: ದುರ್ಗಾ ಭಾಗವತ, ಮುಂಬಯಿ, ೧೯೫೬.

೨೭. ಲೋಕ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೀ ಅಂತಃಪ್ರವಾಹ: ಪ್ರಭಾಕರ ಮಾಡೆ, ಪುಣೆ, ೧೯೭೫.

೨೮. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಚೇ ಸ್ವರೂಪ, ಭಾಗ ದುಸರಾ(ಭಾಗ ಎರಡು): ಬಾಬಾ ಪದಮನಜೀ, ಮುಂಬಈ, ೧೮೮೪.

೨೯. ಮರಾಠೆ ಆಣಿ ತ್ಯಾಂಚೀ ಭಾಷಾ: ಭಾಸ್ಕರರಾವ್ ಜಾಧವ, ಕೊಲ್ಹಾಪುರ, ೧೯೩೨.

೩೦. ಮಹಾನುಭಾವ ಸಂಶೋಧನ – ೧: ವಿ.ಭಿ.ಕೋಲತೆ, ಮಲಕಾಪುರ, ೧೯೬೨.

೩೧. ಮಹಾನುಭಾವ – ಏಕ್ ಆಹ್ವಾನ: ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಗಪುರೆ, ಅಮರಾವತಿ, ೧೯೭೩.

೩೨. ಶ್ರೀಜ್ಯೋತಿಬಾ: ಮು.ಗೋ. ಗುಳವಣೀ, ಕೊಲ್ಹಾಪುರ, ೧೯೬೮.

೩೩. ವಾಕಾಟಕ ನೃಪತಿ ಆಣಿ ತ್ಯಾಂಚಾ ಕಾಳ: ವಾ.ವಿ.ಮಿರಾಶೀ, ನಾಗಪುರ, ೧೯೫೭.

೩೪. ತುಕಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜ ಯಾಂಚಿ ಗುರು ಪರಂಪರಾ: ವ.ಸೀ. ಬೇಂದ್ರೆ, ಮುಂಬಯಿ, ೧೯೬೦.

೩೫. ಖಂಡೋಬಾ: ರಾ.ಚಿಂ. ಢೇರೆ, ಪುಣೆ, ೧೯೬೧.

೩೬. ಮರಾಠಿ ಲೋಕ ಸಂಸ್ಕೃತೀಚೆ ಉಪಾಸಕ: ರಾ. ಚಿಂ. ಢೇರೆ, ಪುಣೆ, ೧೯೬೪.

೩೭. ಶ್ರೀನಾಮದೇವ – ಏಕ್ ವಿಜಯಯಾತ್ರಾ: ರಾ.ಚಿಂ.ಢೇರೆ, ಅ.ಪ್ರ.ಕಾಮತ್, ಪುಣೆ, ೧೯೭೦.

೩೮. ಚಕ್ರಪಾಣಿ: ರಾ.ಚಿಂ. ಢೇರೆ, ಪುಣೆ, ೧೯೭೭.

ಹಿಂದಿ ಸಾಮಗ್ರಿ

೧. ಕಾಮರೂಪ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ: ಧರಣೀಕಾಂತ ದೇವ ಶರ್ಮಾ, ಕಾಮಾಖ್ಯಾ, ೧೯೫೩.

೨. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತೀಮೆ ಆರ್ಯೆತರಾಂಶ: ಶಿವಶೇಖರ ಮಿಶ್ರಾ, ಲಖನೌ, ೧೯೫೨.

೩. ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಯಭಾಷಾ ಔರ್ ಹಿಂದಿ: ಸನೀತಿಕುಮಾರ ಚಟರ್ಜಿ, ದೆಹಲಿ, ೧೯೫೭.

೪. ಹರ್ಷಚರಿತ – ಏಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ: ವಾಸುದೇವಶರಣ ಅಗ್ರವಾಲ, ಪಟ್ನಾ, ೧೯೫೩.

೫. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಲೋಕಧರ್ಮ: ವಾಸುದೇವಶರಣ ಅಗ್ರವಾಲ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ೧೯೬೪.

೬. ಆಂಧ್ರಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇತಿಹಾಸ: ಸುರವರ್‌ಮ್ ಪ್ರತಾಪರೆಡ್ಡಿ, ನವದೆಹಲಿ, ೧೯೫೯.

೭. ಜೈನ ಆಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯಮೇ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ: ಜಗದೀಶಚಂದ್ರ ಜೈನ್, ವಾರಾಣಸಿ, ೧೯೬೫.

English References

1. The Great Mother: Erich Neumann, London, 1955.

2. Myths, Dreams and Mysterics: Mireea Eliade, London, 1966.

3. The Mothers (Abridged): R.Brifault, London, 1959.

4. The Tree of Life : E.O. James, Leiden, 1966.

5. Mohenjodaro and The Indus Civilization: John Marshal, London, 1931.

6. Sources of Karnataka History, Vol. 1: S.Srikanta Shastri, Mysore, 1940.

7. Archaeology of Gujarat: H.D. Sankalia. Bombay, 1941.

8. From History to Prehistory at Nevase: S.B. Deo, Poona, 1960.

9. Report on the Excavation at Ter: B.N. Chapekar, Poona, 1960.

10. Excavations at Bhokardan: S.B.Dea, R.S. Gupte, Nagpur, 1974.

11. Mahurjhari Excavation: S.B. Deo, R.S.Gupte, Nagpur, 1974.

12. Writings and Speaches of the Late Hon. R.B.Vishvanth Narayan Mandalik: Ed.by N. V. Mandalik, Bombay, 1896.

13. The Village Gods of South India: H.Whitehead, Calcutta, 1921.

14. Dravidian Gods in Modern Hinduism: W.T. Elmore, Madras, 1925.

15. Dravidian India, Vol.I: T.R. Shesha Iyengar, Madras, 1925.

16. The Mahar Folk: A.Robertson, Calcutta, 1938.

17. Myths and Symbols in Indian Art and Civilization: H.Zimmer, NewYork, 1947.

18. The Sakth Pithas: D.C.Sircar(Reprint from the Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol.XIV, No.1, 1948).

19. Aspects of Early Visnuism: J.Gonda, Utrecht, 1954.

  1. The Cultural Heritage of India, Vol.IV: Ed.by Haridas Bhattaharya, Calcutta, 1956.

21. Indian History Congress: Proceedings of the Twenty first session, Trivandrum, 1968.

22. Lokayata: Debiprasad Chattopadhyaya, New Delhi, 1959.

23. Myth and Reality: D.D. Kosambi, Bombay, 1962.

  1. Vision in Long Darkness: V.S.Agrawala, Varanasi, 1962.

25. Kalidasa’s vision of Kumarasambhava: Suryakanta, Delhi, 1963.

26. The Elephant and the Lotus: V.S. Naravane, Bombay, 1965.

27. Purna Kalasa or the vase of plenty: P.K.Agrawala, Varanasi, 1965.

28. Siva Mahadeva: V.S. Agrawala, Varanasi, 1966.

29. Sakti Cult and Tara: Ed. by D.C.Sircar, Calcutta, 1967.

30. Tantra Art – Tantra Asana: Ajit Mookerjee, New Delhi – New York – Paris, 1966 – 1967.

31. Epic Mythology: E.W.Hopkins, Varanasi – Delhi, 1968.

  1. Indian Puberty Rites: N.N. Bhattacharya, Calcutta,1968.

33. Burial Practices in Ancient India: Purushottam singh, Varanasi, 1970.

34. Indian Mother Goddess: N.N. Battacharya, Calcutta, 1971.

35. Studies inf Religious Life of Ancient and Medival India: D.C. Sircar, Delhi, 1971.

36. The Sangam Age: K.A.Nilkanta Sastri, Madras, 1972.

37. The Nilamata Purana, Vol.II(Text and English Translation): Vedkumari, Srinagar, 1973.

38. Karrtikeya – The Devine Child: Ratna Navaratnam, Bombay, 1973.

39. A Social History of Tamils, Vol.I: K.K.Pillay, Madras, 1975.

40. The Peacock : P. Thamkappan Nair, Calcutta, 1977.

41. Vedic Themes : G.K. Bhat, Delhi, 1978

42. History of Kerala, part I: Padmanabha Menon.

43. History of Dharmashastra, Vol. V, Part I: P.V. Kane, Poona, 1958.

44. Indian Serpent Lore: J.Ph. Vogel, Varanasi – Delhi, 1972.

45. Studies in Goddess Cults in Northern India: (unpublished Thesis) J.N. Tiwari, 1971.

46. A Guide to Badami: A.M. Annigeri, Dharwar, 1966.

47. Temples and Legends of Andhra pradesh : N. Ramesan, Bombay, 1962

48. Select Kakatiya Temples : M. RamaRao, Tirupati, 1966.

49. Folklore of Assam : Jogesh Das, New Delhi, 1972

50. Kamakhya – Town of Assam : Mohan Sharma, New Delhi, 1973.

51. Mother Goddess Kamakhya : Bani Kant kakati, Gauhati, 1948.

52. Lord Ayyappan : Pyyppan, Bombay, 1962.

53. Lord Shanmukha and His worship : Swami Shivanand, Shivananda Nagar, 1970.

54. Nagaraja Temple : S. Padmanabhan, Rameshvarapuram, 1969.

55. Malinithan – Heritage of Arunachala : L.N. Chakravarty.

56. A Guide to State Museum, Dhubela, Nowgong (B.K.D), Vindhya Pradesh : S.K. Dikshit, Nowgong (BKD), 1957

57. A Kannada – English Dictionary : Rev. Kittel, Mangalore, 1894.

58. A Student’s Sanskrit – English – Dictionary : V.S. Apte, Delhi, 1963.

59. Gazetteer of India : Mysore State, Bijapur District, 1966.

ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು

೧. ಭಾ. ಇ.ಸಂ. ಮಂಡಳ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ೧೯.೨, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೧೯೩೮; ಭಾ.ಇ.ಸಂ. ಮಂಡಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ವೃತ್ತ, ಶಕ ೧೮೩೯; ಭಾ. ಇ. ಸಂ. ಮಂಡಳ ವಾರ್ಷಿಕ, ಇತಿವೃತ್ತ, ಶಕ ೧೮೩೫.

೨. ಶಾರದಾಶ್ರಮ ವಾರ್ಷಿಕ : ಯವತಮಾಳ, ಶಕ ೧೮೫೫.

೩. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕಾ : ವರ್ಷ – ೪, ಅಂ.೧ – ೨, ಮಾರ್ಚ್ – ಜೂನ್ ೧೯೩೧.

೪. ಮರಾಠಿ ಸಂಶೋಧನ ಪತ್ರಿಕಾ : ೧೫.೧, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೯೬೭.

೫. ನವಭಾರತ : ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯೭೪, ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೭೬.

೬. ವಿದರ್ಭ ಸಂಶೋಧನ ಮಂಡಳ ವಾರ್ಷಿಕ : ೧೯೫೮ ಮತ್ತು ೧೯೭೧.

೭. ಲೋಕಪ್ರಭಾ (ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ): ಮುಂಬಯಿ, ೬ನೇ ಮಾರ್ಚ್ ೧೯೭೧.

೮. ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ (ಕನ್ನಡ) : ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ, ೨೫.೨, ಕ್ರ.೯೬, ದೀಪಾವಳಿ ೧೯೪೩.

೯. ಕಲ್ಯಾಣ (ಹಿಂದಿ) ತೀರ್ಥಾಂಕ: ೩೧.೧, ಜನವರಿ ೧೯೫೭.

೧೦. ಸಮನ್ವಯ (ಹಿಂದಿ) : ಕೇಂದ್ರೀಯ ಹಿಂ. ಸಂಸ್ಥಾನ, ಆಗ್ರಾ, ದ್ವಾರ ಪ್ರಕಾಶಿತ, ೧೪.೧೪, ೧೯೭೨ – ೧೯೭೩.

೧೧. ಸಮ್ಮೇಲನ – ಪತ್ರಿಕಾ (ಹಿಂದಿ) : ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಪ್ರಯಾಗ, ದ್ವಾರಾ ಪ್ರಕಾಶಿತ, ೬೨.೧, ಪುಷ್ಯ – ಫಾಲ್ಗುಣ, ಶಕ ೧೮೯೭.

೧೨. Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland : Vol. XIV, 1934.

೧೩. Man, Vol, XXXV : 1935, No. 70.

೧೪. Indian Culture (Calcutta), Vol. VIII: No.1 (July – September), July 1941.

೧೫. Journal of Oriental Research : Vol.XIV (Madras).

೧೬. Quartely Journal of the Mythic Society : Vol.XLIX, No.1, April 1958.

೧೭. Journal of Indian History : Vol.XLII, Part 1, April 1962.

೧೮. Artibus Asiae : Vol.XIX, XXXIII.

೧೯. Bhavan’s Journal : XVIII, 23, 11 June 1972.

ಲಜ್ಜಾಗೌರಿಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಬಿಡಿ ಲೇಖನಗಳು:

೧. ಶಕ್ತಿಪೀಠಾಂಚಾ ಶೋಧ (ಕೃತಿ)
ಮೋಘೆ ಪ್ರಕಾಶನ, ಕೊಲ್ಹಾಪುರ – ಪುಣೆ, ೨೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೧೯೭೩.
(‘ಲಜ್ಜಾಗೌರಿ’ ಮತ್ತು ‘ಜೋಗುಳಾಂಬಾ’ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು).

೨. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ – ಏಕ್‌ ಆಕಲನ
‘ಆನಂದವನ’ (ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ಪುಣೆ), ೨.೧, ಜನವರಿ – ಫೆಬ್ರವರಿ – ಮಾರ್ಚ್ ೧೯೭೪
(‘ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ’ ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣ.)

೩. ಹೀ ಲಂಕೇಚೀ ಪಾರ್ವತೀ ಆಹೇ ತರೀ ಕೋಣ್‌?
‘ಕೇಸರಿ’ ೮ನೇ ಜೂನ್‌ ೧೯೭೫; ‘ಲೌಕಿಕ ಆಣಿ ಅಲೌಕಿಕ‘, ಇಂದ್ರಯಾಣೀ ಸಾಹಿತ್ಯ,
ಪುಣೆ, ೧೪ ಜನವರಿ ೧೯೭೬
(‘ಲಜ್ಜಾಗೌರಿ’ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಾಗ).

೪. ಬಾಶಿಂಗಾಚೇ ರಹಸ್ಯ
‘ಕೇಸರಿ‘, ೧೩ನೇ ಜುಲೈ ೧೯೭೫: ‘ಲೌಕಿಕ ಆಣಿ ಅಲೌಕಿಕ‘
(‘ಅದಿತೀಚೀ ರೂಪೇ‘ – ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಾಗ).

೫. ಮಾತಂಗೀಪಟ್ಟ
‘ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ‘, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ – ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೯೭೫: ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿ;
ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾನುಭಾವ ಪರಿಷದ್, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯೭೬
(‘ಮಾತಂಗಿ’ ಮತ್ತು ‘ಮಾತಂಗೀಪಟ್ಟ’ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು).

೬. ತ್ರ್ಯಂಬಕಮಠಿಕಾ
‘ನವಭಾರತ‘, ನವಂಬರ್ – ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೭೫ (ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ವಿಶೇಷಾಂಕ);
‘ಚಕ್ರಪಾಣಿ‘, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಾಲಯ, ಪುಣೆ, ೧೪ನೇ ಜನವರಿ ೧೯೭೭,
(‘ಆದಿತೀಚೇ ರೂಪೇ’ ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ಅಂಶತಃ).

೭. ಜೋತಿಬಾ: ಶೋಧ ಆಣಿ ಬೋಧ
‘ನವಭಾರತ‘, ಜನವರಿ ೧೯೭೬ (‘ಜೋತಿಬಾ’ ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣ).

೮. ‘ಜೋತಿಬಾ’ : ಶೋಧ ಆಣಿ ಬೋಧ (ಚರ್ಚೆ: ಟಿಕೇಕರ – ಢೇರೆ)
‘ನವಭಾರತ‘, ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯೭೬ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ೧)

೯. ಶ್ರೀಕಲ್ಪಕಾಂಬೇಚೀ ಕಹಾಣಿ
‘ನವಭಾರತ‘, ಜೂನ್ ೧೯೭೬ (‘ಕುಂಭ ಪ್ರತೀಕ’ ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣದ ಭಾಗ)

೧೦. ಪುನರಪಿ ಜನನೀ ಜಠರೇ ಶಯನಮ್
‘ನವಭಾರತ‘, ಜೂನ್ ೧೯೭೬ (‘ಕುಂಭ ಪ್ರತೀಕ’ ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣ)

೧೧. ಅಂಬುವಾಚಿ
‘ನವಭಾರತ‘, ಆಗಸ್ಟ್‌ ೧೯೭೬ (‘ಅಂಬುವಾಚಿ’ ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣ)

೧೨. ಸೃಷ್ಟೀಚೇ ಮಾಹೇರ
‘ಸಂತಕೃಪಾ‘, ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ (ದೀಪಾವಳಿ), ೧೯೭೬
(‘ಸೃಷ್ಟಿಯ ತವರು’ ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣ)