ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳು

 • ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಪುಟ : ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ,
  ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ೧೯೮೦ .
 • ಸಂಭಾವನೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್‌, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೪೧
 • ಕನ್ನಡ ಕೈಪಿಡಿ ಸಂ. : ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು, ಮೂರನೆ ಮುದ್ರಣ, ೧೯೫೫.
 • ಛಂದೋಗತಿ : ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟ, ಗೀತಾ ಬುಕ್‌ ಹೌಸ್‌, ಮೈಸೂರು, ೧೯೮೫.
 • ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸು : ಟಿ. ವಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಡಿ. ವಿ. ಕೆ. ಮೂರ್ತಿ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೯೫.
 • ಹೊಸಗನ್ನಡ ಕವಿತೆಯ ಛಂದಸ್ಸು : ಕೆ. ಜಿ. ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ್‌, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೭.
 • ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೀತಗಳು : ಶ್ರೀ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೩.
 • ಛಂದೋತರಂಗ : ಡಾ. ಎಂ. ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ , ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೩.
 • ಇತರೆ