ಅಗ್ಛವಣಿ ಮಡಿನೀರು
ಅಡಗು ಮಾಂಸ
ಅಣುಗ ಮಗ
ಅಂದಣ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ
ಅನಂಗ ಮದನ
ಅನಲ ಬೆಂಕಿ
ಅಭ್ರಚ್ಚಾಯೆ ಮೋಡದನೆರಳು
ಅರಿ ವೈರಿ
ಅವಗವಿಸು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗು
 
ಓಗರ ಅನ್ನ, ಅಹಾರ
ಓವರಿ ಒಳಕೋಣೆ
 
ಕಡವರ ನಿಧಾನ, ಸಂಪತ್ತು, ಬಂಗಾರ
ಕಾಡಬೆಱಣಿ ಕಾಕುಳ್ಳು
ಕಂಜಾಪ್ತ ಸೂರ್ಯ
ಕುಕ್ಕುಟ ಕೋಳಿ
 
ಗಡಣಿಸು ಒಂದುಗೂಡಿಸು
ಗತಕು ಚಂಚಲ, ಗತ್ತು
ಗರಳು ಕೊರಳು, ಕುತ್ತಿಗೆ
 
ಘೃತ ತುಪ್ಪ
 
ಚುಳುಕ ಕಿರಿದು
 
ತಡಿ ತಟ
ತರುಳಿಗೆ ತರುಣಿಗೆ
ತಳವೆಳಗು ಅಚ್ಚರಿ
ತಾರ್ಕಣೆ ತರ್ಕ, ವಾದ
ತುರಿಯ ನಿರಂತರ ಅರಿವಿನ ಸ್ಥಿತಿ
ತೊಳಸು ತಳಿಸು, ತೊಳೆಯಿಸು
ತ್ರಿಣಯನ ಮುಕ್ಕೆಣ್ಣ, ಶಿವ
 
ದಂಡಿಗೆ ಮೇಣೆ
 
ನಿಷ್ಫತ್ತಿ ಹುಟ್ಟು, ಪೂರ್ಣ
ನಿಧಾನ ಹೊಳಿಟ್ಟದ್ರವ್ಯ
ನಿರಾಳ ನಿರಾಕಾರ
ನಿಷ್ಕಲ ನಿಃಕಲ, ನಿರಾಕಾರ
ನಿಷೇಪಿಸಿ ಹುದುಗಿಸಿ
 
ಪತಿಕರಿಸು ಸ್ವೀಕರಿಸು
ಪಿಪೀಲಿಕ ಇರುವೆ
ಪಿಪ್ಪಲೀಕ ಇರುವೆ
 
ಬಾಣಸ ಅಡಿಗೆ
ಬಿನುಗ ಪಾಮರ, ಕ್ಷುಲ್ಲಕ
ಬಿನ್ನಣ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಿಳುವಳಿಕೆ
 
ಭವರಾಟಳ ಭವಚಕ್ರ, ಹುಟ್ಟುಸಾವಿನ ಚಕ್ರ
ಭಾಳ ಹಣೆ
ಭಾಳಾಂಬಕ ಹಣೆಗಣ್ಣುಳ್ಳವ, ಶಿವ
 
ಮಂಡೆ ತಲೆ
ಮಧುರ ದಂಡ  ಕಬ್ಬು
ಮರೀಚಿಕಾ ಜಲ ಮೃಗಜಲ, ಬಿಸಿಲ್ಗುದುರೆ
 
ವಿಕಳ ದುಃಖ, ವಿವ್ಹಲ
ವಿಹಂಗ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ
 
ಸಂಚದ ಕೊಡುವಿಕೆ
ಸನ್ನಹಿತ  ಸಮಿಪ
ಸೀಗುರಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಚಾಮರ
ಸುರಚಾಪ ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲು
ಸುಪುಪ್ತಿ ಗಾಢನಿದ್ರೆ
ಸೂನೆಗಾಱ ಕಟುಕ
 
ಹರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ