|| ವೃತ್ತ ||           

ಆಲಸ್ಯಂ ಸಕಲ ಕ್ರಿಯಾ ಕರಣದೋಳ್ ನೈಷ್ಠೂರ್ಯ ಮಾತ್ಮೋಕ್ತಿಯೋಳ್
ಕಾಲುಷ್ಯ ಮನದೋಳ್ ಪ್ರಿಯಾಂಗನೆಗಲಂಕಾರಂ ಪತಿಪ್ರೀತಿದಂ
ಲೀಲಾ ಸ್ವೀಕೃತದೇಹ ಧರ್ಮಚರಿತಂ ಸರ್ವಂ ಶಿವೈಕ್ಯಕ್ರಿಯಾ
ಶೀಲಂಗಾಭರಣಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಕರಂ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಾವಲ್ಲಭಾ.   

|| ವಚನ ||         

ಬಂದುದ ಕೈಕೊಳಬಲ್ಲಡೆ ನೇಮ,
ಇದ್ದುದ ವಂಚನೆಯ ಮಾಡದಿರ್ದಡೆ ಅದೇ ನೇಮ
ನಡೆದು ತಪ್ಪದಿದ್ದಡೆ ನೇಮ.
ನುಡಿದು ಹುಸಿಯದಿದ್ದಡೆ ಅದು ಮುನ್ನವೆ ನೇಮ
ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವರ ಶರಣರು ಬಂದಡೆ
ಒಡೆಯರಿಗೊಡವೆಯನೊಪ್ಪಿಸುವೆ ನೇಮ.

ಲಿಂಗವಂತನ ಲಿಂಗವೆಂಬುದೆ ಶೀಲ.
ಲಿಂಗವಂತನ ರಾಣಿವಾಸವ ಲಿಂಗದ ರಾಣಿವಾಸವೆಂಬುದೆ ಶೀಲ.
ಲಿಂಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದಿಪ್ಪುದೆ ಶೀಲ
ಅಯ್ಯಾ ಲಿಂಗವಂತರ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದವ ಸೇವನೆಯ ಮಾಡುವದೆ ಶೀಲ.
ಇಂತಪ್ಪ ಶೀಲವೆ ಶೀಲ, ಉಳಿದ ದುಶ್ಶೀಲಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುವನೆ,
ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಯ್ಯಾ?

ಸುಖವಿಲ್ಲ ಸೂಳೆಗೆ, ಪಥವಿಲ್ಲ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ
ಮಾಡಲಾಗದು ನೇಮವ, ನೋಡಲಾಗದು ಶೀಲವ,
ಸತ್ಯವೆಂಬುದೇ ಶೀಲ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವಱೆಯಬಲ್ಲವಂಗೆ.

ಶೀಲ ಶೀಲವೆಂದೇನೋ?   ಮಾಡಿದ ಮನೆ, ಹೂಡಿದ ಒಲೆ, ಅಟ್ಟುಂಬ ಮಡಕೆ,
ಕಟ್ಟದಱೆ, ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆ,
ಕೈಗೆ ಶೀಲವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ಶೀಲವಿಲ್ಲ.
ಲಿಂಗ ಬಂದು ಮನವನಿಂಬುಗೊಂಬುದೆ ಶೀಲ;
ಜಂಗಮ ಬಂದು ಧನವನಿಂಬುಗೊಂಬುದೆ ಶೀಲ;
ಪ್ರಸಾದ ಬಂದು ತನುವನಿಂಬುಗೊಂಬುದೆ ಶೀಲ;
ಇಂತಪ್ಪ ಶೀಲಕ್ಕೆ ನಮೋನಮೋ!
ಉಳಿದುದು ಶೀಲರ ಕಂಡದೆ ಮೆಚ್ಚುವನೆ,
ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಯ್ಯಾ?

ಶೀಲ ಶೀಲವೆಂದು ಗರ್ಭೀಕರಿಸಿ ನುಡಿವತ್ತಿರ್ಪರು, ಶೀಲವಾವುದೆಂದಱೆಯರು.
ಇದ್ದುದ ವಂಚನೆಯ ಮಾಡದಿಪ್ಪುದೆ ಶೀಲ;
ಇಲ್ಲದುದ್ದಕ್ಕೆ ಕಡನ ಬೇಡದಿಪ್ಪುದೆ ಶೀಲ,
ಪರಧನ ಪರಸತಿಗಳುಪದಿಪ್ಪುದೆ ಶೀಲ,
ಪರದೈವ ಪರಸಮಯಕ್ಕೆಳಸದಿಪ್ಪುದೆ ಶೀಲ,
ಗುರುನಿಂದೆ ಜಂಗಮನಿಂದೆಯ ಕೇಳದಿಪ್ಪುದೆ ಶೀಲ,
ಕೂಡಲಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯನ ಶರಣರ ಬರವಿಂಗೆ ಮಯ್ಯಾಂತು
ಪರಿಣಾಮಿಸಬಲ್ಲಡೆ ಅಚ್ಚ ಶೀಲ.

ಮನವರೋಚಕವಾದಲ್ಲಿ ಲವಣ ವಾರಿ ಪರಿಪಾಕ
ಮುಂತಾದ ರಸದ್ರವ್ಯವನೊಲ್ಲದಿಪ್ಪುದು ವೃತವೆ? ಅಲ್ಲ.  ಅದು ಸೌಕರ್ಯವಲ್ಲದೆ.
ಅದೆಂತೆಂದಡೆ :
ಪರದ್ರವ್ಯ, ಪರಸತಿ, ಹುಸಿ, ಕೊಲೆ, ಕಳುವು, ಅತಿಕಾಕ್ಷೆಯಂಬಿಟ್ಟು
ಬಂದುದನಿದ್ದಂತೆ ಕೈಕೊಂಡು ಬಾರದುದಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ಷೆಯ
ಮಾಡದಿಪ್ಪುದೆ ಅಱುವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಶೀಲ ಐವತ್ತಾಱು ವ್ರತ,
ಮೂವತ್ತೆರಡು ನೇಮಸಂದಿತ್ತು.
ಈಶಾನ್ಯಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಲಿಂಗದಲ್ಲಿ
ಸರ್ವೇನೇಮಸ್ವಯಂಭುವಾಯಿತ್ತು,

ವ್ರತವಂಬುದೇನೊ ವಸ್ತುವ ಕಾಬುದಕ್ಕೆ ನಿಚ್ಚಣಿಕೆ
ವ್ರತವಂಬುದೇನೊ ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳ ಸಂದಮುಱವ ಕುಲಕುಠಾರ,
ವ್ರತವಂಬುದೇನೊ ಸಕಲ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ದಾವಾನಲ,
ವ್ರತವಂಬುದೇನೊ ಸರ್ವದೋಷನಾಶನ,
ವ್ರತವಂಬುದೇನೊ ಚಿತ್ತ ಸುಯ್ದಾನದಿಂದ ವಸ್ತುವ ಕಾಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟದ ಗುತ್ತಿಗೆ
ವ್ರತವಂಬುದೇನೊ ಆಚಾರವೇಪ್ರಾಣವಾದ ರಾಮೇಶ್ವರಲಿಂಗವು
ಅವರಿಗೆ ತತ್ತಲು ಮಗನಾಗಿಪ್ಪನು.

ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆವುದು ಶೀಲ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನುಡಿವುದು ಶೀಲ
ಸತ್ಯಸದಾಚಾರದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿ
ನಿತ್ಯವನಱೆವುದೆ ಶೀಲ ಕಾಣಿರೋ
ಮಹಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ.

|| ತ್ರಿವಿಧಿ ||

ಅಂಗಗುಣಗಳನಳಿದು ಲಿಂಗಗುಣ ಉಳಿದಲ್ಲಿ
ಜಂಗಮ ಪ್ರಸಾದವದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ತು.
ಅಂಗೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಲಿಂಗೇಂದ್ರಿಯಗಳಾಗೆ
ಲಿಂಗ ನಾ ನೀನಾದೆ ಯೋಗಿನಾಥಾ.

೧೦

ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ಶೀಲ ತಥ್ಯವೆಂಬುದೇ ಸೀಮೆ
ಭಕ್ತಿಯೆಂಬುದು ಶಿವನ ಅನುವು ತಾನೆ.
ಮುಕ್ತಿಯೆಂಬಾಯತವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲು            ತಾನೆ ನಿತ್ಯಪದವಾಯಿತೈ
ಯೋಗಿನಾಥಾ.