ಕೈಯ ಮಱಿದು ಕಾಳಗವದೇನೋ ?
ಕೈಯೊಡ್ಡಿ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಡಡೆ
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುಱುಹು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಱುಹ್
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಡೆ ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲಿ
ಕೈಲಾಸವೆಂಬುದು ಶ್ರಮಕೂಟ
ಕೊಟ್ಟ ಲಿಂಗ ಮರಳಿಕೊಂಡು ಬಾಯೆಂದು
ಕೋಳು ಪೋಯಿತ್ತು ದುರ್ಗ ಆಳು ಸಿಕ್ಕಿದ ಧೀರ
ಖೇಚರ ಪವನದಂತೆ ಜಾತಿಯೋಗಿಯ
ಗಗನ ಮಂಡಳ ಸೂಷ್ಮನಾಳದಲ್ಲಿ ಸೋಹಂ
ಗಜಗಮನ, ಅಹಿಯ ಶರಸಂಧಾನ
ಗಂಡಿಂಗೆ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲದೆ, ಹೆಣ್ಣಿಂಗೆ ಹೆಣ್ಣುಂಟೆ
ಗಂಧ ಪುಷ್ಪದಂತೆ, ಚಂದನ ಲೀಲೆಯಂತೆ
ಗಿಡುಮರ ಕುಱುಬಿತಿಯ ಜವ್ವನದಂತೆ
ಗಿಳಿಯ ಹಂಜರವಿಕ್ಕಿ ಸೊಡರಿಂಗೆಣ್ಣೆಯನೆಱಿದು
ಗಿಳಿಯಿಲ್ಲದ ಹಂಜರ ಹಲವು ಮಾತನಾಡ
ಗೂಡಿನೊಳಗಿರ್ದ ಕಾಲವೇಳೆಯನಱಿತು
ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯ ಧವಳಾರದೊಳಗೆ
ಗುರು ಕರುಣಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಲಿಂಗವ
ಗುರು ಕರುಣಿಸಲು ಸಂಸಾರ ವಿಷಯ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು
ಗುರು ಕರುಣಾಳು ತತ್ತ್ವಮಸಿಯೆಂದು
ಗುರುವೆಂದೇನೋ ಪರಕ್ಕೆ ಹೆಸರ
ಗುರು ತೋಱಿದ ಲಿಂಗವು ಮನಸ್ಥಲ
ಗುರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಸಾದವೆಂದೆನೆ
ಗುರು ಮುಂತಾದಿ ಕೊಂಬುದು ಪ್ರಸಾದವಲ್ಲ
ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮವೆ ಶಿವನೆಂದು
ಗುರುವಚನ ಪ್ರಮಾಣ ಮಖಿಲಾರ್ಯ
ಗುರುವಾಗಿ ಗುಡ್ಡರಿಗೆ ಹಿರಿದು
ಗುರುವಿಂಗೆ ಜೀವಪ್ರಸಾದ, ಚರಕ್ಕೆ ಭಾವಪ್ರಸಾದ
ಗುರುವೆಂದಲ್ಲಿಯೆ ತಪ್ಪಿತ್ತು, ಲಿಂಗವೆಂದಲ್ಲಿಯೆ
ಗುರುವೆಂದೆಂಬೆನೆ ಹಲಬರ ಮಗ
ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವಱನಸಲೆಂದು
ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವನಾರು ಬಲ್ಲರೊ
ಗುರು ಸತ್ತಡೆ ಸಮಾಧಿಯ ಹೋಗಲೊಲ್ಲರಯ್ಯ
ಗುಳ್ಳಂಕ ಮೃತ್ತಿಕೆಯ ಕುಪ್ಪಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೋಱುವ
ಗೂಳಿ ನುಂಗಿದ ಸ್ಥಾಣುವಿನಂತೆ
ಗೋವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಘೃತಮಿರ್ದೊಡದೇಂ
ಘಟದೊಳಗೆ ತೋಱುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ
ಘಟಸ್ಥಾವರದೊಳಗನೊಡೆದು ಕೆಚ್ಚುವ ಹೊರೆಯ
ಚಕೋರನಂತೆ ದಿನವನೆಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಳವ್ವೆ
ಚಂದ್ರಕಾಂತದ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದು
ಚಂದ್ರನ ಕಾಂತಿಯ ಕಾಬುದಕ್ಕೆ
ಚಂದ್ರಮನ ಕಂಡು ಮಂಡೆಯ ಬಿಟ್ಟು
ಚಂದ್ರಮನ ರಾಹುವೆಡೆಗೊಳಲು
ಚಿತ್ತದ ಕಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ವಿವೇಕವೆಂಬ
ಚಿತ್ತುವೆಂಬ ಬಿತ್ತು ಬಲಿದು ಲಿಂಗವೆಂಬ
ಚಿದ್ವಿಲಾಸದ ಮುಂದೆ ಇದಿರಿಟ್ಟು
ಚಿನ್ನಕ್ಕರಿಸಿನ ಚಿನ್ನಕ್ಕರಿಸಿನ
ಚಿಪ್ಪಿನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮೌಕ್ತಿಕದ
ಛಲ ಬೇಕು ಶರಣಂಗೆ ಪರಧನವನೊಲ್ಲೆನೆಂಬ
ಜಗದ ಜನವ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಜಂಗಮ ಜಂಗಮವೆಂದೇನು
ಜಂಗಮಲಿಂಗವಾದಲ್ಲಿ ಜಗದ
ಜನಿತಕ್ಕೆ ತಾಯಾಗಿ ಹೆತ್ತಳು ಮಾಯೆ
ಜಪತಪ ಮಾಡಿದಡೇನಯ್ಯಾ ತಾನು
ಜಲದೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು ಜಲವ ಸುಡದೆ
ಜಲದೊಳಗೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಜಲನಾಸಿಕ
ಜವನಿಕೆಯ ಮಱಿಯಲ್ಲಿ ನೆಳಲು
ಜಾಣಾನುಭಾವಿಯೆಂಬ ಪಿನಾಕಿಯ ಮಾತ
ಜಾತಿವಿಡಿದು ಜಂಗಮವ ಮಾಡ
ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವವೆ ಆಧಾರ
ಜೀವವಿಲ್ಲದ ಹೆಣನ ಹಿಡಿದಾಡುವರಯ್ಯ
ಜೀವಜ್ಞಾನ, ಭಾವಜ್ಞಾನ, ಯುಕ್ತಿಜ್ಞಾನ
ಜ್ಯೋತಿಹೊಳಗಿಪ್ಪ ಕರ್ಪುರಕ್ಕೆ
ಟಕ್ಕಿಪ ನಲ್ಲನ ಟಕ್ಕಿಪ ತೆಱನನು
ಟಿಪ್ಪಣವ ಬರೆದ ಚಿತ್ರಜ್ಜನು
ತತ್ವಚಿಂತಾಮಣಿಗಳೆಂಬ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ
ತತ್ವದ ನುಡಿಯತ್ತ ಕತ್ತಲೆದೊಡವೆತ್ತ
ತತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದತ್ತತ್ತಲಾದ
ತತ್ವವಿದೆಂದು ಮಿಕ್ಕಾದವರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ
ತತ್ವವೆಂಬುದು ನೀನೆತ್ತ ಬಲ್ಲಿಯೋ
ತತ್ವಸೂತ್ರ ಶಕ್ತಿಸಂಬಂಧವಾಗಿಹುದು
ತತ್ವಾತತ್ವಂಗಳಿಲ್ಲದಂದು, ಸಾಕ್ಷಿಸಭೆಗಳಿಲ್ಲ
ತನಗೆ ತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದನಾಗಿ ತಾನೆ
ತನ್ನ ತಾನಱಿದಿಹವೆ ಪರಮಾತ್ಮಯೋಗ
ತನ್ನ ಬಾಯಶೇಷವ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ತೋಱೆ
ತನ್ನ ಸತಿ,ತನ್ನ ತನದುನ್ನತಿಯೊಳಿರಬೇಕು
ತನು ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಿಸುವ ತೃಷೆಗೆ
ತನುತ್ರಯವ ಮಿಱಿದಳು ಮನತ್ರಯವ
ತನು ನೇಹದ ಸುರುಚಿಯ
ತನು ಬತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದರೇನು ಮನ
ತನುಮನದ ಮಧ್ಯದಲಿ ಬೆಳಗುತಿರ್ಪುದು
ತನುಮನದ ಮಂಟಪದ ನಡುವಿಪ್ಪ
ತನುವಿನ ಮೇಲುಪ್ಪುದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗಂಡರು ಚೆಲುವರೆಂದು ನೋಡಿ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭವಕ್ಕೆ ಉಡಿಯಲ್ಲಿ
ತರುಗಳ ಮುಱಿದು ಗಗನಕ್ಕೆ
ತಲೆ ಕೆಚ್ಚಲು ಮೊಲೆ ನಾಲಗೆಯಾಗಿ
ತಲೆಬಾಲೊಸರಲು ನೆಲ ಬೆಂದು
ತಾ ನಿಜವಿಟ್ಟ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ತಾನು ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಪಾದಕ್ಕೆಱಗಿ
ತಾಯಗರ್ಭದ ಶಿಸು ತಾಯ ಮುಖವನೆಂತು
ತಾವು ಗುರುವೆಂದು ಮುಂದಣವರಿಗೆ
ತಿಳಿದಿರ್ದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತದೆ
ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕನೆಂದು ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕನೆಂದು
ತ್ರಿವಿಧವೆ ನಿತ್ಯವೆಂದು ತ್ರಿವಿಧಕ್ಕೆ
ತುಷಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಭತ್ತವಾಯಿತ್ತು;
ತೆರೆಯ ಮಱಿಯ ಬಹುರೂಪದಂತೆ
ತೆಱಹಿಲ್ಲದ ಮಹಾಘನವು ಪರಿಪೂರ್ಣಲಿಂಗವು
ತೆಱಹಿಲ್ಲದ ಘನವು ಭಿನ್ನವಾಯಿತ್ತೆಂದು
ತೆಱಹಿಲ್ಲದ ಲಿಂಗಭರಿತವೆಂದು
ತೋಱದ ತೋಱಿದ ನೆಳಲಿನ ನೆಳಲು
ತೋಱವಡೆ ವಿಷವಾಗಿರದು ಅದು ತೋಱದಾಗಿ
ದಶಪಂಚ ಕಳೆಯದ ಶಶಿಬಿಂದು
ದಶವಿಧ ಪಾದೋದಕ ಏಕಾದಶ ಪ್ರಸಾದವ
ದಶವಿಧದ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಸರಿತು
ದ್ರವ್ಯ ನೀನು ದ್ರವ್ಯಾರ್ಥಿ ನೀನು
ದೀಕ್ಷಾಗುರುವಾದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಧದಾಸೆಯಿಲ್ಲ
ದುರ್ವಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಗುರುಲಿಂಗವ
ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹ ಶಿಷ್ಟಪರಿಪಾಲಕನಪ್ಪ
ದೂರದ ತುದಿಗೊಂಬನಾರಯ್ಯ ಗೆಲುವರು ?
ದ್ವೈತಂನೊಳ್ಪಡೆ ಬೊಮ್ಮವಂ ನುಡಿವ
ದೇವದಾನವ ಮಾನವ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲಾ
ದೇವರು ಬಿದ್ದರು ದೇವರು ಬಿದ್ದರೆಂದು
ದೇವರೆದ್ದ ಠಾವ ಹೇಳುವೆನಯ್ಯ
ದೇವಾ, ಮಂಗಳ ಮಜ್ಜನಮಂ ಮಾಡಲು
ದೇಹ ದೇವಾಲಯವು ಮೇಲೆ ರತ್ನದ
ದೇಹದೊಡನೆ ಪ್ರಾಣ ಹುಟ್ಟಿತ್ತಯ್ಯ
ದೇಹವೆಂಬರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗವೆಂಬರಸು
ದೇಹವೆಂಬೆರಡಕ್ಕರವನು ಜೀವನೆಂದಱದೆ
ಧರೆಯ ಮೇಲುಳ್ಳ ಅಱುಹಿರಿಯರಲ್ಲ
ಧರೆಯ ಮೇಲುಳ್ಳ ಅಱಿಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ
ಧರೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಅರಿದಪ್ಪ
ಧರೆಯಾಕಾಶದ ನಡುವೆ ಒಂದು
ಧ್ಯಾನಮದಿಷ್ಟ ಲಿಂಗಮಹರ್ನಿಶಮುಂ
ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡಿ ಕಾಬಲ್ಲಿ
ನ ಎಂಬುದೆ ನಂದಿಯಾಗಿ, ಮಾ ವಿಂಬುದೆ
ನಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿನ ಲಿಂಗವನವಗ್ರಹಿಸಿ
ನಡೆನುಡಿಯೊಂದಾದವರಿಗೊಲಿವೆ ಕಂಡಯ್ಯಾ
ನಂಬಿದಡೆ ಪ್ರಸಾದ, ನಂಬದಿದ್ದಡೆ ವಿಷವು
ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಲಿಂಗವು ಓಂ ನಮಃ
ನಲ್ಲನ ಕೂಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ
ನಲ್ಲನ ಕೂಡುವನ್ನಕ್ಕ ಸುಖದ ಸುಗ್ಗಿ
ನಲ್ಲನ ಕೂಡಿಹೆವೆಂದು ಮೇಲುವಾಯಿನ್ನಬರ
ನಲ್ಲನ ಬೇಟದ ಕೂಟದ ಸುಖವನು
ನಲ್ಲನ ರೂಪೆನ್ನ ನೇತ್ರವ ತೊಂಬಿತ್ತು
ನಲ್ಲನ ಕೂಡಲು ಸುಖಭೋಗ ದ್ರವ್ಯವನು
ನಲ್ಲನೊಲ್ಲನೆಂದು ಮುನಿದು ನಾನಡಗಲು
ನಲ್ಲನುಳಿದನೆಂದೊಂದು ಮಾತನಟ್ಟಿದಡೆ
ನಾ ಮಾಱಬಂದ ಸುಧೆಯ ಕೊಂಬವರಾರು ಇಲ್ಲ
ನಾಡಿಗ ನಲ್ಲನು ಕಾಡಿಹವೆಲಗೆ !
ನಾದದ ಉತ್ಪತ್ಕ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯವನು
ನಾದದ ಬಲದಿಂದ ವೇದವ ನುಡಿವುದು
ನಾದಬಿಂದು ಕಳಾಭೇದವ ತಿಳಿದಲ್ಲದೆ
ನಾದಬಿಂದುವಿನಲಿ ಆದಿಬ್ರಹ್ಮನ ಕೂಟವಾದ
ನಾದಬಿಂದುವಿನೊಳಗಣ ಪದ್ಮಸನದ
ನಾನಾ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹೊನ್ನನರ್ಜಿಸುವಂತೆ
ನಾನು ಕಾಮಿಸುತಿರ್ಪೆ-ಸಾಲ್ಯೋಕ್ಯವಿದೆ
ನನೊಬ್ಬನುಂತೆಂಬುವಂಗೆ ನೀನೊಬ್ಬ
ನಾಭಿಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಈರೈದು ಪದ್ಮದಳ
ಲ್ಕು ಝಾವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಝಾವ ವ್ಯಾಪಾರ
ನಾಳೆ ಮರೆಯನೂಲು ಸಡಿಲು
ಚ್ಚ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವವದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ಯವ
ನಿಚ್ಚನಿಚ್ಚ ಮುಟ್ಟಿ ನಿಚ್ಚ ನಿಚ್ಚ ಹಿಂಗುವರ
ನಿಂದೆಯೆಂಬುದು ಬಂದಭವದಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಪದಾಂಬುವೇ ನನಗೆ ಮಜ್ಜನವಾರಿ
ನಿನ್ನಱಿಕೆಯ ನರಕವೇ ಮೋಕ್ಷ ನೋಡಯ್ಯಾ
ನಿತ್ಯಚಲಿಯ ತೋಡುವಾತಂಗೆ
ನಿತ್ಯನಿರಂಜನ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಲಿಂಗವು
ನಿತ್ಯ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯು ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ
ನಿತ್ಯವೆಂಬ ಭಕ್ತನ ಮನೆಗೆ ಘನ ಚೈತನ್ಯ
ನಿದ್ರೆಯಿದ್ದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬುದಿಲ್ಲ
ನಿರ್ಣಯವನರ್ಚಿಯದ ಮನವೆ
ನಿರವಧಿಕ ನಿತ್ಯನು ಹರುಷದಿಂ
ನಿರಾಳವೆಂಬ ಕೂಸಿಂಗೆ ಬೆಣ್ಣೆಯನಿಟ್ಟು
ನಿರ್ಲೇಪಕನಾಗಿ ನಿಜಗುಣಿಯಾದ
ನಿರ್ವಚನ ನಿರ್ಜನಿತ ನಿರ್ಲೇಪ
ನಿಷ್ಠೆ ನಿಬ್ಬೆಱಗು ಘಟ್ಟಿಗೊಂಡಡೆ
ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೊಂಬುದು ದ್ರವ್ಯ ಪ್ರಸಾದ
ನಿಶ್ಚಲವೆಂಬ ಭಾಜನದಲ್ಲಿ ನಿಜಜ್ಞಾನವೆಂಬ
ನಿಕ್ಷೇಪವ ನಿಕ್ಷೇಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾರು
ನೀನು ದಂಡು ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋದೆನೆಂದಡೆ
ನೀರು ನೀರೆಯಾಗಿ ನೀರು ಮತ್ತಾನಾಗಿ
ನೀರೋಳಗೆ ಕಿಚ್ಚೆದ್ದು ನೆಳಲ ಸುಟ್ಟಿತ್ತು
ನೀಲದ ಮಣಿಯೊಂದು ಮಾಣಿಕ್ಯವ ನುಂಗಿದಡೆ
ನುಡಿದಡೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು
ನೆನಹು ನಿಜದಲ್ಲಿ ನಿಂದಲ್ಲಿ ಸರಳಿನ ತೊಡಕು