ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ : ೧೯೯೧ ಮತ್ತು ೨೦೦೧                      

ಕ್ರ,ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆಗಳು

೧೯೯೧

೨೦೦೧

ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ

೬ ವಯೋ ಮಾನದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ

೬ ವಯೋ ಮಾನದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ

೧. ಬೆಳಗಾವಿ ೯೫೪ ೯೫೫ ೯೫೯ ೯೨೪
೨. ವಿಜಾಪುರ ೯೪೮ ೯೫೫ ೯೪೮ ೯೭೧
೩. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ೯೮೨ ೯೬೦ ೯೭೭ ೯೩೯
೪. ಗುಲಬರ್ಗಾ ೯೬೨ ೯೫೯ ೯೬೪ ೯೩೭
೫. ರಾಯಚೂರು  ೯೭೮ ೯೬೫ ೯೮೦ ೯೬೨
೬. ಕೊಪ್ಪಳ ೯೮೧ ೯೬೧ ೯೮೨ ೯೩೮
೭. ಧಾರವಾಡ  ೯೩೫ ೯೫೨ ೯೪೮ ೯೪೪
೮. ಗದಗ ೯೬೯ ೯೫೫ ೯೬೮ ೯೫೧
೯. ಹಾವೇರಿ ೯೩೬ ೯೬೭ ೯೪೨ ೯೬೧
೧೦. ಬಳ್ಳಾರಿ ೯೬೬ ೯೫೬ ೯೬೯ ೯೪೯
೧೧. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ೯೫೧ ೯೬೭ ೯೫೫ ೯೪೬
೧೨. ದಾವಣಗೆರೆ ೯೪೨ ೯೫೩ ೯೫೧ ೯೪೯
೧೩. ಶಿವಮೊಗ್ಗ  ೯೬೪ ೯೬೧ ೯೭೭ ೯೫೯
೧೪. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ೯೭೭ ೯೭೭ ೯೮೪ ೯೬೪
೧೫. ತುಮಕೂರು  ೯೫೯ ೯೭೦ ೯೬೬ ೯೫೨
೧೬. ಬೀದರ್  ೯೫೨ ೯೬೨ ೯೪೮ ೯೬೭
೧೭. ಕೋಲಾರ  ೯೬೫ ೯೭೧ ೯೭೦ ೯೭೬
೧೮. ಬೆಂಗಳೂರು(ನ)  ೯೦೩ ೯೫೦ ೯೦೬ ೯೪೦
೧೯. ಬೆಂಗಳೂರು(ಗ್ರಾ)   ೯೪೫ ೯೫೭ ೯೫೩ ೯೪೧
೨೦. ಮಂಡ್ಯ  ೯೬೩ ೯೫೯ ೯೮೫ ೯೩೭
೨೧. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ  ೯೬೬ ೯೪೯ ೯೭೦ ೯೪೬
೨೨. ಹಾಸನ  ೯೯೯ ೯೬೭ ೧೦೦೫ ೯೬೪
೨೩. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ೧೦೨೦ ೯೬೨ ೧೦೨೦ ೯೫೨
೨೪. ಉಡುಪಿ ೧೧೩೪ ೯೭೨ ೧೧೨೭ ೯೫೫
೨೫. ಕೊಡಗು ೯೭೯ ೯೫೭ ೯೯೬ ೯೭೭
೨೬. ಮೈಸೂರು ೯೫೩ ೯೬೭ ೯೬೫ ೯೭೦
೨೭. ಜಾಮರಾಜನಗರ ೯೫೩ ೯೬೧ ೯೬೮ ೯೫೭
ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ೯೬೦  ೯೬೦ ೯೬೫  ೯೪೯

ಮೂಲ : ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ೨೦೦೬.ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರದಿ-೨೦೦೫, ಪು: ೪೬೭