ಅಮರ್ತ್ಯಸೆನ್ (೧೯೮೧), ಪಾವರ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಫ್ಯಾಮೈನ್ಸ್ ಅ್ಯನ್ ಎಸ್ಸೆ ಆನ್ ಎನ್ಟೈಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಡಿಪ್ರೈವೇಶನ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್.

ಅಮರ್ತ್ಯಸೆನ್ (೧೯೮೫), ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಆಂಡ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್, ಆಮ್ಸಸ್ಟರ್‌ಡಮ್, ನಾರ್ಥ್‌ ಹಾಲೆಂಡ್.          

ಅಮರ್ತ್ಯಸೆನ್ (೧೯೯೦), ಜೆಂಡರ್ ಆಂಡ್ ಕೊಆಫರೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಪಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಐರನಿ ಟಿಂಕರ್(ಸಂ) ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನೀಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್.

ಅಮರ್ತ್ಯಸೆನ್ (೨೦೦೧), ಮೆನಿ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಜೆಂಡರ್ ಇನೀಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರಂಟ್ಲೈನ್ ನವೆಂಬರ್ ಪು: ೪-೧೪.

ಅಮರ್ತ್ಯಸೆನ್ (೧೯೯೯), ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀಡಮ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್.

ಜೀನ್‌ಡ್ರೀಜ್, ಅಮರ್ತ್ಯಸೆನ್ (೨೦೦೨), ಇಂಡಿಯಾ: ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಶ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಸಫರ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ಅಧ್ಯಾಯ-೭.

ಐರನಿ ವಾನ್ ಸ್ಟೇವರಿನ್ (೨೦೦೪), ಕೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್‌ಗಿರಿ(ಸಂ)ಕ್ರಿಯೆಟೀವ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ರೀಸರ್ಚ, ವಿಸ್ತಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಯುಎನ್‌ಡಿಪಿ (೧೯೯೫), ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರದಿ ೧೯೯೫ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್.

ಯುಎನ್‌ಡಿಪಿ (೧೯೯೯) ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರದಿ೧೯೯೯ ‘ದಿ ಇನ್‌ವಿಸಿಬಲ್ ಹಾರ್ಟ: ಕೇರ್ ಆಂಡ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕಾನಮಿ’, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್.

ಸ್ಕಾರಲೆಟ್ ಎಪಿಸ್ಟೀನ್ (೧೯೯೬), ‘ಕಲ್ಚರ್, ವುಮೆನ್ ಆಂಡ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್’ ಇಲ್ಲಿ ಎ.ಬಿ.ಶಾ(ಸಂ) ಸೋಶಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ನ್ಯೂಡಿಲ್ಲಿ, ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ (೨೦೦೬), ಕರ್ನಾಟಕ  ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರದಿ೨೦೦೫ ಯೋಜನಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ.

ಮಾರ್ತ ನುಸ್‌ಬೌಮ್(೨೦೦೦), ವುಮೆನ್ ಆಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್: ದಿ ಕೆಪಬಲಿಟೀಸ್ ಅಪ್ರೋ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್ ಪು: ೨೪೨-೨೬೦.

ಡೆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಪರ್ ಆಂಡ್ ಐರನಿ ವಾನ್ ಸ್ಟೆವರಿನ್(೨೦೦೬) ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರಿಡಮ್-ಆಂಡ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ಸ್? ಇಲ್ಲ್ಲಿ ಬಿನಾ ಅಗರ್‌ವಾಲ, ಜೇನ್ ಹಮ್‌ಶೈರಿಸ್ ಆಂಡ್ ಇನ್‌ಗ್ರಿಡ್ ರೊಬಿಯಾನ್ಸ(ಸಂ)ಕೆಪಬಲಿಟೀಸ್, ಪ್ರೀಡಮ್ ಆಂಡ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ: ಅಮರ್ತ್ಯಸೆನ್ ವರ್ಕ್ಸ ಪ್ರಮ್ ಜೆಂಡರ್ ಪ್ರಸ್ಪೆಕ್ಟೀವ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್.

ಶ್ರೀಲತ ಬಾಟ್ಲಿವಾಲ(೧೯೯೪) ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಎಪವರ್‌ಮೆಂಟ್: ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಸೆನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು(ಸಂ) ಪಾಪುಲೇಶನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ರಿಕನ್ಸಿಡರ್ಡ: ಹೆಲ್ಥ್, ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್.

ಪಾಲ್ ಎ ಸಾಮ್ಯುಯಲ್‌ಸನ್, ವಿಲಿಯಮ್ ಡಿ.ನಾರದೌಸ್(೧೯೮೯,೧೩ನೆಯ ಆವೃತ್ತಿ) ಎಕಾನಾಮಿಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ರೋಹಿಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷಿನಲ್ ಎಡಿಶನ್, ಪು: ೫.

ನೈಲಾ ಕಬೀರ್ (೧೯೯೬) ರಿವರ್ಸಡ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್: ಜೆಂಡರ್ ಹೈರಾರ್ಕೀಸ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟೆ ಥಾಟ್, ಕಾಳಿ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಟಿ.ಆರ್. (೨೦೦೬), ‘ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ’, ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂ. , ಸಂ. , ಪು : ೮-೨೮

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಟಿ.ಆರ್. (೨೦೦೩), ‘ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು’, ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂ. , ಸಂ. , ಪು : ೧೩೨-೧೫೭.

ಮೆಹಬೂಬ್ ಉಲ್ ಹಕ್ (೧೯೯೬), ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಹೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.