ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ವಚನ ಸಂಖ್ಯೆ
ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರವನಱಿದು ೧೫೦ ೪೧೪
ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರವನಱಿಯರು ೧೪೭ ೪೦೮
ಅಕಾರಂ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಂ ಚ ೭೯ ೨೨೨
ಅಕಾರವೆಂಬೆನೆ ಉಕಾರವಾಗಿಹುದು ೧೫೮ ೪೩೬
ಅಕಾರವೆಂಬ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ೩೭ ೧೦೭
ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ೪೪ ೧೨೫
ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ೪೪ ೧೨೭
ಅಗ್ನಿಮಂಡಲ ಆದಿತ್ಯಚಂದ್ರ ೧೧ ೨೩
ಅಗ್ನಿಯೆ ಅಂಗವಾದ ಪ್ರಸಾದಿ ೮೯ ೨೫೪
ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ೪೪ ೧೨೪
ಅದಂಥಾದಂಥಾದೆಂದು ೧೩೦ ೩೭೫
ಅದು ಅವಳು ಅದು ತಾನೆಂಬ ೧೨೯ ೩೭೪
ಅದೆ ಇದೆಂಬ ಅಣ್ಣಗಳು ನೀವು ೧೭೧ ೪೭೫
ಅನಂತಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾಗ್ನಿ ೧೭೧ ೪೭೮
ಅನಂತಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾಗ್ನಿ ೨೯ ೮೧
ಅಂತರ ವಾಕ್ ಪಾಣಿ ಪಾದ ಗುಹ್ಯ ೧೦೬ ೩೧೫
ಅಂಧಕಾರವಾಗಿಹ ಕತ್ತಲೆಯೊಳು ೧೮೩ ೫೧೫
ಅಂದು ಮೊದಲಾಗಿ ಇಂದು ೧೮೪ ೫೦೬
ಅನಾದಿ ಗಣೇಶ್ವರನ ನೆನಹು ೧೭೫ ೪೮೯
ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದ ವಕಾರ ೪೭ ೧೩೬
ಅನೇಕ ವೇದಾಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ೧೫೯ ೪೪೦
ಅಪ್ಪುವೆ ಅಂಗವಾದ ಮಹೇಶ್ವರನು ೮೮ ೨೫೨
ಅಯ್ಯಾ ಆತ್ಮಯೋಗಿಗಳು ೧೮೧ ೫೦೮
ಅಯ್ಯಾ ಎನ್ನ ಮನವ ಮಹಾಮಾಯೆ ೧೭೭ ೪೯೫
ಅಱಿದಾತ ದುಃಖಕ್ಕೊಳಗಾಗದೆ ೧೫೩ ೪೨೧
ಅಱಿವಿನೊಳಗೆ ಅಱಿದ ೧೪ ೩೮
ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅನಾಹತ ೧೪೦ ೩೯೪
ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದ ೧೪೨ ೩೯೬
ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಂಠಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ೬೮ ೧೯೬
ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಾಭಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ೬೬ ೧೯೪
ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಭೂಮಧ್ಯ ೬೯ ೧೯೭
ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಮಣಿಪೂರಕ ೧೪೦ ೩೯೩
ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅಂಗಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ೬೬ ೧೯೩
ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರದ ೧೪೧ ೩೯೫
ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ೧೩೯ ೩೯೨
ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೃದಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ೬೭ ೧೯೫
ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕನು ೧೨೯ ೩೭೩
ಅವಾಚ್ಯ ತತ್ವತಲೆದೋಱದಂದು ೩೦ ೮೨
ಅವಾಚ್ಯ ಪ್ರಣವದ ನೆನಹುಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ೩೪ ೯೬
ಅಷ್ಟಕುಲ ಪರ್ವತಂಗಳುತ್ಪತ್ಯ ೩೫ ೧೦೧
ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನಂ ತೂರ್ಯಂ ೧೯ ೫೫
ಆ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ೪೪ ೧೨೬
ಆ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ೪೨ ೧೧೭
ಆ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ೪೨ ೧೧೮
ಆ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ೪೨ ೧೧೯
ಆ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ೪೩ ೧೨೦
ಆ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ೪೩ ೧೨೧
ಆ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ೪೭ ೧೩೪
ಆ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ೪೫ ೧೨೮
ಆ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ೪೫ ೧೨೯
ಆ ಅಖಂಡ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ೯೮ ೨೭೯
ಆ ಅಖಂಡ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ೯೮ ೨೮೧
ಆ ಅಖಂಡ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ೯೯ ೨೮೩
ಆ ಅಖಂಡ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ೯೯ ೨೮೫
ಆ ಅಖಂಡ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ೧೦೦ ೨೮೭
ಆ ಆತ್ಮಯೋಗಿ ಸದ್ಗುರುಸ್ವಾಮಿಯ ೧೭ ೫೦
ಆ ಒಂದು ನಾಡಿಯ ಮೂಲಾಧಾರ ೧೦ ೧೯
ಆ ಕಲಾಪ್ರಣವದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ೩೪ ೯೭
ಆಕಾಶಗತ ಲಿಂಗಾನಾಂ ಪೃಥ್ವಿ ೧-೮ ೩೧೯
ಆಚಾರಂ ಪೃಥ್ವೀಭೂತೇ ಚ ೮೫ ೨೪೧
ಆಣವ ಮಾಯಾ ಕಾರ್ಮಿಕವೆಂಬ ೧೪೯ ೪೧೨
ಆಣವ ಮಾಯಾ ಕಾರ್ಮಿಕವೆಂಬ ೧೫೨ ೪೧೯
ಆಣವ ಮಾಯಾ ಕಾರ್ಮಿಕವೆಂಬ ೧೬೭ ೪೬೦
ಆತ್ಮನೆ ಅಂಗವಾದ ಐಕ್ಯ ೯೦ ೨೬೦
ಆತ್ಮತತ್ವ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಿದ್ಯಾತತ್ವ ೧೬೧ ೪೪೬
ಆತ್ಮಂಗೋ ಭಾವಹಸ್ತೇನ ೯೦ ೨೬೧
ಆ ತೀರ್ಥ ಸೂರ್ಯಪ್ರಭೆ ೧೭೯ ೫೦೩
ಆದಿ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ತಾರಕ ಸ್ವರೂಪ ೩೬ ೧೦೪
ಆದಿಯನಾದಿಯಿಲ್ಲದಂದು ೩೩ ೯೩
ಆದಿ ರುದ್ರ ಆದಿ ಈಶ್ವರ ೩೬ ೧೦೩
ಆಧಾರ ಚಕ್ರಂಗಳಾಱನು ಹಾಯಿದು ೧೧ ೨೨
ಆಧಾರ ಚಕ್ರದ ನಕಾರ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ೪೮ ೧೩೯
ಆಧಾರಂ ಚ ನಕಾರಂ ಚ ೪೬ ೧೩೩
ಆಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿಯೆಂಬ ೬೫ ೧೯೦
ಆಧಾರ ಧಾರಣೆ ಷೋಡಶ ೧೫ ೪೨
ಆಧಾರದೊಳಗೆ ಅಱಿದು ೧೬ ೪೪
ಆಧಾರ ಶುಚಿತ್ತಂ ಚ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನೇ ೫೬ ೧೬೫
ಆಧಾರ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ೩೧ ೮೬
ಆಧಾರಂ ಚ ನಾದಿಶ್ಚೈವಸ್ವಾಧಿಷ್ಠೇ ೬೫ ೧೯೧
ಆಧಾರಂ ಚೈವ ಗಂಧಂ ಚ ೬೩ ೧೮೪
ಆಧಾರೇ ಋಗ್ವೇದಂ ಚ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠ ೬೪ ೧೮೮
ಆಧಾರೇ ಕರ್ಮಸಾದಾಖ್ಯಂ ೫೫ ೧೬೧
ಆಧಾರೇ ಕಾಕಿನಿಶ್ಚೈವ ೫೮ ೧೬೯
ಆಧಾರೇ ಚ ನಿವೃತ್ತಂ ಚ ೫೩ ೧೫೭
ಆಧಾರೇ ಚ ಸದ್ಯೋಜಾತಂ ೫೦ ೧೪೫
ಆಧಾರೇ ಪೃಥ್ವಿಭೂತಂ ಚ ೫೧ ೧೪೯
ಆಧಾರೇ ಭ್ರಮರಂ ಚೈವ ೬೦ ೧೭೬
ಆಧಾರೇ ಭೃತ್ಯಭಕ್ತಿಶ್ಚ ಸಾಧಿಷ್ಠೇ ೬೧ ೧೮೦
ಆಧಾರೇ ಭೃತ್ಯಲಿಂಗಂ ಚ ೫೨ ೧೫೩
ಆ ಧ್ಯಾನವನೆ ಚರಿಸದಿಹುದೀಗ ೨೨ ೭೦
ಆ ಪ್ರಣವದ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ತಂಭಾಕೃತಿ ೧೩೫ ೩೮೬
ಆಱು ಬೀಜವ ಮೀಱಿ ತೋಱಿತ್ತು ೧೮೩ ೫೧೩
ಆವುದೊಂದು ರೂಪನು ಕಂಗಳು ೧೬೮ ೪೬೩
ಆ ವ್ಯೋಮಾತೀತವೆಂಬ ೧೫೬ ೪೩೧
ಆ ಶ್ರೀಗುರು ಉಪದೇಶ ಮಂತ್ರ ೨೧ ೬೪
ಇಂತಪ್ಪ ನಾನಾಯೋನಿ ಸುಖ ೧೭
ಇಂತೀ ಆದಿ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ೭೯ ೨೨೩
ಇಂತು ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗ ೨೩ ೭೧
ಇಂತು ನಾಡಿ ಧಾರಣೆ ೧೦ ೧೮
ಇಂದ್ರ ಇಂದ್ರರೆಂಬವರನೇಕ ಕೋಟಿ ೧೦೭ ೩೧೮
ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನಹಂತಾ ೨೨ ೬೮
ಇದು ಎಂಟನೆಯ ಪ್ರಣವ ೩೯ ೧೧೦
ಇನ್ನು ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ೪೨ ೧೧೬
ಇನ್ನು ಅಖಂಡ ಲಿಂಗದ ವರ್ಮ ೬೪ ೧೮೯
ಇನ್ನು ಅಖಂಡ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ೯೫ ೨೭೨
ಇನ್ನು ಅಗ್ನಿಧಾರಣೆ ಅದೆಂತೆಂದಡೆ ೧೪ ೩೫
ಇನ್ನು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ೪೩ ೧೨೨
ಇನ್ನು ಅಂತರಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ೭೬ ೨೧೪
ಇನ್ನು ಅಮೃತಧಾರಣೆ ಅದೆಂತೆಂದಡೆ ೧೫ ೪೧
ಇನ್ನು ಅರ್ಪಿತಾವಧಾನದ ಭೇದ ೮೮ ೨೫೦
ಇನ್ನು ಅವಸ್ಥೆಗಳ ದರ್ಶನ ಭೇದ ೧೨೩ ೩೫೪
ಇನ್ನು ಅಷ್ಟನಾದದುತ್ಪತ್ಯ ೫೯ ೧೭೩
ಇನ್ನು ಅಷ್ಟನಾದದ ನೆಲೆ ೬೦ ೧೭೫
ಇನ್ನು ಅಷ್ಟನಾದ ನಿವೃತ್ತಿ ೭೬ ೨೧೫
ಇನ್ನು ಆಯು ಪ್ರಾಣವೆ ಪೀಠಿಕೆ ೧೬ ೪೫
ಇನ್ನು ಆಯುಷ್ಯ ಭೇದಂಗಳ
ಇನ್ನು ಆ ಶಿಷ್ಯನ ಮಾಂಸಪಿಂಡವ ೧೭ ೫೧
ಇನ್ನು ಆ ಶುಕ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ
ಇನ್ನು ಇನ್ನೂಱ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ೧೩೬ ೩೮೮
ಇನ್ನು ಇಷ್ಟಪ್ರಾಣಭಾವಲಿಂಗದ ೧೯ ೫೪
ಇನ್ನು ಇಷ್ಟಪ್ರಾಣ ಭಾವಲಿಂಗ ೭೮ ೨೨೧
ಇನ್ನು ಇಷ್ಟಪ್ರಾಣ ಭಾವಲಿಂಗಾರ್ಪಿತದ ೧೯ ೫೮
ಇನ್ನು ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ೬೩ ೧೮೫
ಇನ್ನು ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ೬೪ ೧೮೭
ಇನ್ನು ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ೭೭ ೨೧೮
ಇನ್ನು ಏಕಾಕ್ಷರ ತ್ರಯಾಕ್ಷರ ೪೧ ೧೧೪
ಇನ್ನು ಏಕಾಕ್ಷರ ತ್ರಯಾಕ್ಷರ ಸಹ ೪೧ ೧೧೫
ಇನ್ನು ಐವತ್ತೆರಡಕ್ಷರ ಉತ್ಪತ್ಯ ೪೫ ೧೩೦
ಇನ್ನು ಐವತ್ತೆರಡಕ್ಷರದ ನಿವೃತ್ತಿ ೭೧ ೨೦೧
ಇನ್ನು ಐವತ್ತೆರಡು ವರ್ಣಾಕ್ಷರ ೧೩೪ ೩೮೪
ಇನ್ನು ಕಾಲಭೇದಾಭೇದಂಗಳ
ಇನ್ನು ಕೇವಲಾವಸ್ಥೆಯ ದರ್ಶನ ೧೨೭ ೩೬೮
ಇನ್ನು ಗುರುಪೂಜಾವಿಧಿಯಕ್ರಮ ೨೧ ೬೫
ಇನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮವೆಂದು ೧೪೪ ೪೯೯
ಇನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗ ಶಿವಲಿಂಗ ೨೦ ೬೦
ಇನ್ನು ತೊಂಬತ್ತುನಾಲ್ಕು ೧೩೩ ೩೮೩
ಇನ್ನು ದಶಚಕ್ರಂಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ೭೦ ೧೯೯
ಇನ್ನು ದಶಚಕ್ರಂಗಳ ನೆಲೆ ೪೦ ೧೧೨
ಇನ್ನು ನವಪದ್ಮದುತ್ಪತ್ಯ ೪೦ ೧೧೩
ಇನ್ನು ನವಪದ್ಮದ ನಿವೃತ್ತಿ ೭೦ ೨೦೦
ಇನ್ನು ನವಷಡ್ವಿಧ ಅಧಿದೇವತೆ ೫೯ ೧೭೨
ಇನ್ನು ನವಶಕ್ತಿಗಳ ನೆಲೆ ೫೭ ೧೬೮
ಇನ್ನು ನವಶಕ್ತಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ೭೫ ೨೧೧
ಇನ್ನು ನವಶಕ್ತಿಗಳುತ್ಪತ್ಯ ೫೬ ೧೬೬
ಇನ್ನು ನಿರ್ಮಲಾವಸ್ಥೆಯ ದರ್ಶನ ೧೨೮ ೩೭೦
ಇನ್ನು ನಿರಾಮಯ ಷಟ್‌ಸ್ಥಲದ ೧೪೪ ೩೩೧
ಇನ್ನು ನಿರಂಜನದ ದಶ ಚಕ್ರದ ೧೧೬ ೩೩೭
ಇನ್ನು ನಿರಂಜನ ಷಟ್‌ಚಕ್ರದ ೧೧೯ ೩೪೫
ಇನ್ನು ನಿರಂಜನ ಷಟ್‌ಚಕ್ರದ ೧೧೯ ೩೪೪
ಇನ್ನು ನಿರಂಜನಾತೀತಷಟ್‌ಸ್ಥಲ ೧೨೦ ೩೪೬
ಇನ್ನು ನಿರಂಜನಾತೀತ ಷಟ್‌ಸ್ಥಲ ೧೨೦ ೩೪೭
ಇನ್ನು ನಿರಂಜನಾವಸ್ಥೆಯ ದರ್ಶನ ೧೩೨ ೩೭೯
ಇನ್ನು ನಿರಾಳ ಷಟ್‌ಚಕ್ರದ ಮೇಲಣ ೧೧೪ ೩೨೯
ಇನ್ನು ನಿರಾಳಾವಸ್ಥೆಯ ದರ್ಶನ ೧೩೧ ೩೭೮
ಇನ್ನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿಹ ೮೦ ೨೨೫
ಇನ್ನು ಪಂಚಭೂತದುತ್ಪತ್ಯ ೮೦ ೨೨೭
ಇನ್ನು ಪಂಚಾಕ್ಷರ ನಿವೃತ್ತಿ ೭೧ ೨೦೨
ಇನ್ನು ಪಿಂಡದುತ್ಪತ್ಯ
ಇನ್ನು ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಣವ ೬೯ ೧೯೮
ಇನ್ನು ಪ್ರಣವ ಮೊದಲಲ್ಲಿಹ ೭೨ ೨೦೩
ಇನ್ನು ಪ್ರಣವ ಲಕ್ಷಣ ಅದೆಂತೆಂದಡೆ ೩೮ ೧೦೮
ಇನ್ನು ಪ್ರಥಮಲಿಂಗ ದ್ವಿತೀಯಲಿಂಗ ೨೩ ೭೨
ಇನ್ನು ಪ್ರಥಮಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ೨೦ ೬೨
ಇನ್ನು ಪ್ರೇರಕಾವಸ್ಥೆಯ ೧೨೩ ೩೫೫
ಇನ್ನು ಬೀಜಾಕ್ಷರಂಗಳ ನೆಲೆ ೪೬ ೧೩೨
ಇನ್ನು ಭಕ್ತ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದಿ ೮೧ ೨೩೮
ಇನ್ನು ಭಕ್ತ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದಿ ೮೨ ೨೩೭
ಇನ್ನು ಭಕ್ತ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದಿ ೯೧ ೨೬೩
ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ದರ್ಶನ ೧೨೩ ೩೫೬
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅನುಭಾವದ ೧೫೩ ೪೨೮
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ ೧೨೮ ೩೭೮
ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತಾಱು ತತ್ವ ೧೩೭ ೩೮೯
ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತಾಱು ತತ್ವಂಗಳ ೧೦೩ ೩೦೪
ಇನ್ನು ಮೊದಾದವಸ್ಥೆಯ ೧೨೬ ೩೬೫
ಇನ್ನು ವರ್ಣಭೇದವೆಂತೆಂಡೆ
ಇನ್ನು ವಾಯುಧಾರಣೆ ೧೨ ೨೬
ಇನ್ನು ಶಿವಾವಸ್ಥೆಯ ದರ್ಶನ ೧೩೦ ೩೭೭
ಇನ್ನು ಶುದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯ ದರ್ಶನ ೧೨೭ ೩೬೯
ಇನ್ನು ಷಟ್ಕಲೆಗಳುತ್ಪತ್ಯ ೫೨ ೧೫೪
ಇನ್ನು ಷಟ್ಕಲೆಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ೭೪ ೨೦೯
ಇನ್ನು ಷಟ್ಕಲೆಯ ನೆಲೆ ೫೩ ೧೫೬
ಇನ್ನು ಷಟ್‌ಕಲೆಗಳುತ್ಪತ್ಯವ ೧೩೮ ೩೯೦
ಇನ್ನು ಷಟ್‌ಶಕ್ತಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ೧೦೬ ೩೧೬
ಇನ್ನು ಷಟ್ಸ್ಥಲಬ್ರಹ್ಮ ಉತ್ಪತ್ಯ ೯೪ ೨೬೯
ಇನ್ನು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಅದೆಂತೆಂದಡೆ ೨೪ ೭೩
ಇನ್ನು ಷಟ್ಸಾದಾಖ್ಯಂಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ೭೪ ೨೦೮
ಇನ್ನು ಷಟ್ಸಾದಾಖ್ಯದುತ್ಪತ್ಯ ೫೪ ೧೫೮
ಇನ್ನು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮದಕಾಂತಿ ೯೬ ೨೭೬
ಇನ್ನು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮದ ಭೇದ ೯೬ ೨೭೪
ಇನ್ನು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ೯೭ ೨೭೭
ಇನ್ನು ಷಡಂಗ ಉತ್ಪತ್ಯ ೧೦೧ ೨೯೧
ಇನ್ನು ಷಡಂಗ ನಿಃಷಡಂಗ ನಿವೃತ್ತಿ ೧೦೫ ೩೧೦
ಇನ್ನು ಷಡಧ್ವದುತ್ಪತ್ಯವ ೧೩೨ ೩೮೦
ಇನ್ನು ಷಡಧ್ವದ ವರ್ತನೆ ೧೩೮ ೩೯೧
ಇನ್ನು ಷಡ್‌ಶಕ್ತಿಗಳುತ್ಪತ್ಯ ೧೦೦ ೨೮೯
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಅಧಿದೇವತೆಗಳ ೭೫ ೨೧೨
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ದ್ರವ್ಯದ ನಿವೃತ್ತಿ ೭೭ ೨೦೭
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ದೇವತೆಗಳುತ್ಪತ್ಯ ೫೮ ೧೭೦
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಪರಿಣಾಮದುತ್ಪತ್ಯ ೬೨ ೧೮೧
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಪರಿಣಾಮದುತ್ಪತ್ಯ ೮೭ ೨೪೬
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಪರಿಣಾಮದ ನೆಲೆ ೬೨ ೧೮೩
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಪರಿಣಾಮದ ನೆಲೆ ೮೭ ೨೪೮
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಪರಿಣಾಮದ ನೆಲೆ ೯೨ ೨೬೭
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಭಕ್ತ ಉತ್ಪತ್ಯ ೬೦ ೧೭೭
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಭಕ್ತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿ ೭೬ ೨೧೬
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಭಕ್ತಿಯ ನೆಲೆ ೬೧ ೧೭೯
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಭೂತಂಗಳುತ್ಪತ್ಯ ೫೦ ೧೪೬
ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಷಡ್ವಿಧ ಭೂತಂಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ೭೩ ೨೦೫
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಭೂತಂಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ೯೦ ೨೬೨
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಭೂತಂಗಳ ನೆಲೆ ೫೦ ೧೪೮
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಮುಖಂಗಳುತ್ಪತ್ಯ ೪೯ ೧೪೨
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಮುಖಂಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ೭೩ ೨೦೬
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಮುಖಂಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ೯೨ ೨೬೬
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಮುಖಂಗಳ ನೆಲೆ ೪೯ ೧೪೪
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಮುಖಂಗಳುತ್ಪತ್ಯ ೮೫ ೨೪೨
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಮುಖಂಗಳ ನೆಲೆ ೮೬ ೨೪೪
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧಲಿಂಗ ಅದೆಂತೆಂದಡೆ ೮೫ ೨೪೦
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧಲಿಂಗ ಉತ್ಪತ್ಯ ೫೧ ೧೫೦
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಲಿಂಗಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ೭೩ ೨೦೭
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧಲಿಂಗ ನಿವೃತ್ತಿ ೯೨ ೨೬೫
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧಲಿಂಗ ನೆಲೆ ೫೨ ೧೫೨
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಷಡ್‌ಸಾದಾಖ್ಯ ೫೪ ೧೬೦
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಹಸ್ತಂಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ೭೪ ೨೧೦
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಹಸ್ತದ ನೆಲೆ ೮೩ ೨೩೬
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಹಸ್ತಂಗಳ ನೆಲೆ ೫೬ ೧೬೪
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಹಸ್ತದುತ್ಪತ್ಯ ೫೫ ೧೬೨
ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಹಸ್ತ ನಿವೃತ್ತಿ ೯೧ ೨೬೪
ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ನಿರಾಮಯಷಟ್‌ಸ್ಥಲ ೧೧೪ ೩೩೦
ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಷಡ್ವಿಧ ಲಿಂಗದುತ್ಪತ್ಯ ೮೪ ೨೩೮
ಇನ್ನು ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷರ ತ್ರಯಾಕ್ಷರ ೭೨ ೨೦೪
ಇನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರ ಕೂಟದ
ಇನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರುಗಳಿಂದ ಜನನವಾದ
ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನಾವಸ್ಥೆಯ ದರ್ಶನ ೧೩೦ ೩೭೬
ಇಷ್ಟಲಿಂಗಾರ್ಪಿತಂ ಅಂಗಂ ೨೦ ೫೯
ಈ ಐವತ್ತೆರಡಕ್ಷರವೆ ಅನೇಕ ೪೮ ೧೪೧
ಈ ವಚನಾನುಭಾವದಲುಳ್ಳರ್ಥವು ೧೮೭ ೫೨೨
ಈಶ್ವರನು ಮಾಯಾವಶವ ೧೩
ಈಶ್ವರೋ ವಾಯು ಸಂಸ್ಪರ್ಶೇ ೯೮ ೨೮೨
ಈಶಾನ್ಯ ವಕ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ೧೩೩ ೩೮೨
ಈ ಷಡ್ವಿಧದಿಂದವೆ ಅನೇಕ ೧೪೩ ೩೯೭
ಉಕಾರದೊಳಗೆ ಉಕಾರವನಱಿಯರು ೧೪೮ ೪೦೯
ಉಕಾರದೊಳಗೆ ಉಕಾರವನಱಿದು ೧೫೦ ೪೧೫
ಉಕಾರವೆಂಬ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ೭೯
ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವಪಶ್ಚಿಮ ೧೭೮ ೫೦೦
ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವಪಶ್ಚಿಮ ೧೭೮ ೫೦೧
ಉಪ್ಪು ಉದಕವ ಬೆರಸಿದಂತೆ ೧೯ ೫೬
ಉರಿಯ ಬೀಜದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ೧೭೧ ೪೭೬
ಊನವಾಗಿಹ ದೇಹವ ಕೂಡಿ ೧೫೪ ೪೨೬
ಊರ್ಧ್ವಮುಖ ಅಧೋಮುಖ ೧೬೫ ೪೫೪
ಎಂಟೆರಡೆಂಟೆರಡೆಂಬರು ೧೭೩ ೪೮೩
ಎಡ ಬಲನ ತಡೆದು ಮೇರುಗಿರಿ ೧೬೯ ೪೬೮
ಎನ್ನ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರ ೧೮೫ ೫೨೧
ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ರೋಮದ್ವಾರಂಗಳಲ್ಲಿ ೧೨ ೨೭
ಏನು ಏನೂ ಎನಲಿಲ್ಲದ ೩೫ ೧೦೨
ಏನು ಏನೂ ಎನಲಿಲ್ಲದಂದುವ ೩೧ ೮೫
ಏನು ಏನೂ ಎನಲಿಲ್ಲದ ೭೮ ೨೨೦
ಏನು ಏನೂ ಎನಲಿಲ್ಲದ ಹಾಳು ೧೭೩ ೪೮೨
ಏಳು ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ೧೭೦ ೪೭೧
ಒಂದಾದೆನೆಂಬ ಅಣ್ಣಗಳು ನೀವು ೧೭೦ ೪೭೨
ಒಂದೆಂಬೆನೆ ಎರಡಾಗಿ ತೋಱುತ್ತಿದೆ ೧೭೦ ೪೭೩
ಓಂಕಾರ ಕಳಸದೊಳಗಿಹ ೧೫ ೪೧
ಓಂಕಾರ ಚ ಕಲಾರೂಪಂ ೯೫ ೨೭೧
ಓಂಕಾರ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪೇಚ ೫೧ ೧೫೧
ಓಂಕಾರ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪೇಚ ೫೩ ೧೫೫
ಓಂಕಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪೇಚ ೫೫ ೧೬೩
ಓಂಕಾರ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪೇಚ ೫೮ ೧೭೧
ಓಂಕಾರ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪೇಚ ೬೧ ೧೭೮
ಓಂಕಾರ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪೇಚ ೬೨ ೧೮೨
ಓಂಕಾರ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪೇಚ ೮೧ ೨೨೮
ಓಂಕಾರ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪೇಚ ೮೨ ೨೩೧
ಓಂಕಾರ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪೇಚ ೮೩ ೨೩೫
ಓಂಕಾರ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪೇಚ ೮೪ ೨೩೯
ಓಂಕಾರ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪೇಚ ೮೬ ೨೪೩
ಓಂಕಾರ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪೇಚ ೮೭ ೨೪೭
ಓಂಕಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪೇಚ ೬೩ ೧೮೬
ಓಂಕಾರ ತಾರಕ ಸ್ವರೂಪೇ ೪೯ ೧೪೩
ಓಂಕಾರ ತಾರಕಾರೂಪೇ ೪೩ ೧೨೩
ಓಂಕಾರ ತಾರಕಂ ರೂಪಂ ೯೬ ೨೭೫
ಓಂಕಾರದ ಪೀಠದಮೇಲೆ ೧೬ ೪೮
ಓಂಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸಿಂಹೋ ೫೯ ೧೭೪
ಓಂಕಾರವೆ ಪೀಠ ಅಕಾರವೆ ಕಂಠ ೧೬ ೪೭
ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಅನಾದಿ ಪ್ರಣವದ ೩೭ ೧೦೬
ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ೧೮೪ ೫೧೮
ಓಂಕಾರಸ್ಯ ಹೃದಯಜ್ಞಾನೇ ೩೯ ೧೧೧
ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಂಧಕ ಕಾಲಿಲ್ಲದ ೧೬೬ ೪೩೮
ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ನೋಡಿ ಕಾಮಿಸುವ ೧೭೫ ೪೯೦
ಕರ್ತನು ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪು ರಸ ೧೦೫ ೩೧೨
ಕರ್ಮ ಭಾವವು ಕೆಟ್ಟಡೊಂದು ೧೫೭ ೪೩೫
ಕಾಯ ಜೀವದ ಹೊಲಿಗೆ ೧೫೪ ೪೨೪
ಕಾಲಾಗ್ನಿಯನೆಬ್ಬಿಸಿ ಕಮಲನಾಳದ ೧೪ ೩೬
ಕಾಲಿಲ್ಲದ ಗುರುವಿಂಗೆ ೧೬೭ ೪೬೨
ಕಾಲು ಕೈ ನಡುಗಳೆಲ್ಲವನು ೧೦ ೨೦
ಕುಂಡಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮೂಱು ೧೬೩ ೪೫೦
ಕುಱುಹು ಕೆಟ್ಟು ಬೀಜದಲ್ಲಿ ೧೬೩ ೪೪೯
ಕೋಣನ ಬಸುರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪಿ ೧೬೬ ೪೫೯
ಕ್ಷೀರದೊಳಗಣ ಘೃತದಂತೆ ೨೫ ೭೮
ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಆಕಾಶ ವಾಯು ತೇಜ ೧೦೫ ೩೧೧
ಗಣೇಶ್ವರಿಯೆಂಬ ಮಹಾಶಕ್ತಿಗೆ ೧೭೭ ೪೯೬
ಗಂಧರಸ ರೂಪುಸ್ಪರ್ಶ ೧೦೧ ೨೯೫
ಗಂಧ ಚ ರಸ ರೂಪಂ ಚ ೧೦೨ ೨೯೬
ಗುದ ಘ್ರಾಣ ಚಿತ್ತ ಗಂಧ ೧೦೪ ೩೦೮
ಗುರು ಕರುಣವಿಲ್ಲದೆ ೧೫೯ ೪೩೯
ಗುಹ್ಯ ಜಿಹ್ವೆ ಬುದ್ಧಿ ರಸ ಅಪ್ಪು ೧೦೪ ೩೦೭
ಗುಹ್ಯ ಜಿಹ್ವೆ ಬುದ್ಧಿ ರಸ ಅಪ್ಪು ೧೦೪ ೩೦೮