ಘ್ರಾಣ ಜಿಹ್ವೆ ನೇತ್ರ ತ್ವಕ್ಕು ೧೦೨ ೨೯೯
ಘ್ರಾಣಂ ಪೃಥ್ವೀಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ೮೬ ೨೪೫
ಘ್ರಾಣಂ ಜಿಹ್ವಾ ಚ ನೇತ್ರಂ ೧೦೨ ೩೦೦
ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ೧೦೦ ೨೯೦
ಚಿತ್ಕಲಾ ಪ್ರಣವವು ಉಪಮಿಸಬಾರದ ೩೪ ೯೯
ಚಿತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಮನಸ್ಸು ೧೦೨ ೨೯೭
ಚಿತ್ತ ಬುದ್ಧಿಯಹಂಕಾರಃ ಮನೋಜ್ಞಾನಂ ೧೦೨ ೨೯೮
ಚಿತ್ತ ಹಸ್ತಂ ಚ ಪೃಥ್ವೀ ಚ ೮೪ ೨೩೭
ಚಿತ್ತ ಹಸ್ತೇನ ಭೂಮ್ಯಾಂಗೋ ೮೮ ೨೫೧
ಚಿತ್ಸ್ವ ರೂಪವಾಗಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ೧೭೯ ೫೦೨
ಚೇತನ ಶ್ರೋತೃ ತ್ವಕ್ಕು ನೇತ್ರ ೧೦೫ ೩೧೪
ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟ್ಯರ್ಥ ಕಾರಣವಾಗಿ ೧೦೩ ೩೦೩
ಜಂಬುಕ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಿಷಯವನುಂಡು ೧೬೯ ೪೬೯
ಜಾಗ್ರ ಜಾಗ್ರ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಪ್ನವಿಲ್ಲದ ೩೨ ೯೦
ಜಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರವಾವುದು? ೧೨೪ ೩೫೯
ಜಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿಯಾವುದು? ೧೨೪ ೩೫೭
ಜಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನವಾವುದು? ೧೨೪ ೩೫೮
ಜಾಗ್ರ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ತೂರ್ಯ ೧೫೫ ೪೨೮
ಜೀವ ಕರಣ ದೇಹ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ೧೫೫ ೪೨೭
ಜ್ವಲತ್ಕಾಲಾನಲಾಭಾಸಾ ೩೪ ೯೮
ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿಹ ೧೫ ೪೩
ಜ್ಞಾನ ಹಸ್ತೇನ ಶರಣಃ ೯೦ ೨೫೯
ತತ್ವ ಪೂಱಱಾದಿಯನಱಿದು ೧೮೫ ೫೧೯
ತನ್ನನಱಿಯದೆ ತಾನೆ ೧೫೩ ೪೨೨
ತನ್ನನುಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ತಾ ಕಂಡ ೧೫೭ ೪೩೪
ತಾನೆಂಬ ಅಱಿವ ಬಿಟ್ಟು ೧೫೪ ೪೨೫
ತಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲೆಯೊಳಗೆ ೧೮೧ ೫೦೭
ತಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾದ ಬಿಂದು ೧೮೦ ೫೦೫
ತಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರಾಮಯ ೧೮೦ ೫೦೫
ತಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಂದುವಿನೊಳಗೆ ೧೮೦ ೫೦೬
ತಿಲದೊಳಗಣ ತೈಲದಂತೆ ೧೧ ೨೫
ತಿಲದೊಳಗಣ ತೈಲದಂತಿದ್ದುದು ೧೫೬ ೪೩೩
ತುರೀಯವಾವುದು? ೧೨೬ ೩೬೪
ತೂರ್ಯವಡಗಿ ಹೇಳಬಾರದ ೧೫೫ ೪೨೯
ತ್ರಿಪುರಂಗಳ ಕೆಡೆಮೆಟ್ಟಿ ೧೬೮ ೪೬೬
ತ್ರಿಪುರಂಗಳ ಸಂಹಾರವ ಮಾಡಿ ೧೮೫ ೫೨೦
,
ದಶ ಚಕ್ರ ಮೊದಲಾಗಿ ಅಜಪೆ ೭೮ ೨೧೯
ದಾಸಿಯ ಸಂಗವುಳ್ಳನ್ನಬರ ೧೪೪ ೪೦೦
ದೇಹ ಪ್ರಾಣ ಇಂದ್ರಿಯ ಕರಣಂಗಳ ಕೂಡಿ ೧೬೬ ೪೫೭
ದೇಹವಳಿದು ಜೀವವಳಿದು ೧೬೦ ೪೪೧
ದೇಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ೧೬
ಧಾತಾ ಧಾತ್ರೀ ಚ ಗಂಧಶ್ಚ ೧೦೦ ೨೮೮
ನಕಾರದೊಳಗೆ ಐವತ್ತೊಂದಕ್ಷರ ೧೮೨ ೫೧೦
ನಕಾರೆ ನಕಾರೋತ್ಪನ್ನಃ ೪೬ ೧೩೧
ನಕಾರೇ ನಕಾರೋತ್ಪನ್ನಃ ೧೩೪ ೩೮೫
ನಾಡಿಗಳ ಬೆರಸಿ ಹೋಗಿ ಹೊಕ್ಕು ೧೧ ೨೪
ನಾಡಿಧಾರಣೆ ವಾಯುಧಾರಣೆ ೧೭ ೪೯
ನಾದ ಬಿಂದು ಕಲಾತೀತವಾಗಿಹ ೧೭೮ ೪೯೯
ನಾದ ಬಿಂದುಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಂದು ೧೨೫ ೩೬೨
ನಾದ ಬಿಂದು ಸಾದಾಖ್ಯ ಇಂಬಾಗಿ ೧೨೫ ೩೬೧
ನಾದ ಬಿಂದು ಸಾದಾಖ್ಯ ಈಶ್ವರವು ೧೨೭ ೩೬೬
ನಾದ ಬಿಂದು ನುಂಗಿ ಬಿಂದುವ ೧೭೪ ೪೮೫
ನಾದವೆಂಬ ಕೆಱೆಯೊಳಗೆ ೧೬೭ ೪೬೧
ನಿರ್ಮಲ ಜಾಗ್ರ ನಿರ್ಮಲಸ್ವಪ್ನ ೩೧ ೮೮
ನಿರಂಜನ ಜಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂದಡೆ ೧೮೧ ೫೦೯
ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಅವಾಚ್ಯ ೩೦ ೮೩
ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವದ ನೆನಹು ೩೨ ೯೨
ನಿರಂಜನ್ಯ ಮನೋಜ್ಞಾನಾನ್ನಿರ್ಭಿನ್ನ ೫೭ ೧೬೭
ನಿರಂಜನಾತೀತ ಐಕ್ಯಂಗೆ ೧೨೨ ೩೫೨
ನಿರಂಜನಾತೀತ ಪ್ರಸಾದಿಗೆ ೧೨೧ ೩೪೯
ನಿರಂಜನಾತೀತ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಗೆ ೧೨೧ ೩೫೦
ನಿರಂಜನಾತೀತವೆಂಬ ಮಹೇಶ್ವರಂಗೆ ೧೨೧ ೩೪೮
ನಿರಂಜನಾತೀತ ಶರಣಂಗೆ ೧೨೨ ೩೫೧
ನಿರಂಜನಾತೀತ ಷಟ್‌ಸ್ಥಲ ೧೨೨ ೩೫೩
ನಿರಹಂಕಾರ ಹಸ್ತೇನ ಅನಲಾಂಗಃ ೮೯ ೨೫೫
ನಿರಾಮಯ ಐಕ್ಯಂಗೆ ೧೧೬ ೩೩೬
ನಿರಾಮಯದೊಳು ನಿರಾಳ ಮಯವಾಗಿ ೧೬೪ ೪೫೧
ನಿರಾಮಯದೊಳು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಾ ೧೬೪ ೪೫೨
ನಿರಾಮಯ ಪ್ರಸಾದಿಗೆ ನಿರಾಮಯ ೧೧೫ ೩೩೨
ನಿರಾಮಯ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಗೆ ೧೧೫ ೩೩೪
ನಿರಾಮಯ ಮಹೇಶ್ವರಂಗೆ ೧೧೫ ೩೩೨
ನಿರಾಮಯವೆಂಬ ಬಾವಿಗೆ ೧೬೫ ೪೫೫
ನಿರಾಮಯ ಶರಣಂಗೆ ೧೧೫ ೩೩೫
ನಿರಾಮಯಾತೀತದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿದ ೧೬೦ ೪೪೨
ನಿರಾಮಯಾತೀತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ೧೬೧ ೪೪೪
ನಿರಾಳ ಅಷ್ಟದಳ ಕಮಲದೊಳು ೧೬೫ ೪೫೩
ನಿರಾಳ ಜಾಗ್ರ ನಿರಾಳಸ್ವಪ್ನ ೩೧ ೮೭
ನಿರಾಳ ಷಟ್‌ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ೧೧೩ ೩೨೮
ಪದ್ಮವೊಂದು ಮೊಗ್ಗೆ ಮೂಱುಂಟು ೧೬೯ ೪೭೦
ಪಂಚ ಮಾಸಕ್ಕೆ ರೋಮಗಳು ೧೨
ಪರತತ್ತ್ವ ಅಪ್ಪುವಿನ ಮೇಲೆ ೧೧೭ ೩೩೯
ಪರತತ್ತ್ವ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ೧೧೮ ೩೪೨
ಪರತತ್ತ್ವ ತೇಜದ ಮೇಲೆ ನಿರಂಜನ ೧೧೭ ೩೪೦
ಪರತತ್ತ್ವ ಪೃಥ್ವಿಯಮೇಲೆ ೧೧೬ ೩೩೮
ಪರತತ್ತ್ವ ವಾಯುವಿನ ಮೇಲೆ ೧೧೮ ೩೪೧
ಪರತತ್ತ್ವ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ೧೧೮ ೩೪೩
ಪರಧನ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಪರಾನ್ನದಾಸೆಯ ೧೮೩ ೫೧೨
ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿಹ ೧೭೧ ೪೭೭
ಪರಮ ಭೋಗದಲ್ಲಿಯೆ ೧೨೯ ೩೭೨
ಪರಸ್ತ್ರೀ ಪರಧನದಾಸೆಯ ೨೪ ೭೪
ಪರಸ್ತ್ರೀ ಪರಾರ್ಥ ಪರಾನ್ನಕ್ಕೆ ೧೮೨ ೫೧೧
ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂಗಳ ೧೫೨ ೪೧೮
ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಪಂಚವಕ್ತ್ರವನಱಿದು ೧೪೯ ೪೧೩
ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂಗಳ ೧೪೭ ೪೦೭
ಪಸರ ಪಸರ ತಪ್ಪದಿಹ ೧೪೬ ೪೦೪
ಪಿಂಗಳವ ಮುಚ್ಚಾ ಇಡೆಯಲ್ಲಿ ೧೨ ೨೮
ಪ್ರಥಮಂ ತಾರಕಾರೂಪಂ ೩೮ ೧೦೯
ಪ್ರಥಮಂ ತಾರಕಾರೂಪಂ ೮೦ ೨೨೬
ಪ್ರಥಮಂ ತಾರಕಂ ರೂಪಂ ೯೫ ೨೭೩
ಪ್ರಾಣವೆ ಲಿಂಗವಾಗಿ ಲಿಂಗವೆ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ೨೪ ೭೬
ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ಪು ತೇಜ ವಾಯು ೮೧ ೨೨೯
ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ಪು ತೇಜ ವಾಯು ೯೩ ೨೬೮
ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ಪು ತೇಜ ವಾಯು ೧೦೧ ೨೯೩
ಪೃಥ್ವಿ ಭೂತೇ ಚ ಭಕ್ತಶ್ಚ ೮೨ ೨೩೩
   
ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಿ ಬಯಲ ೧೮೩ ೫೧೪
ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ೧೫೮ ೪೩೭
ಬಿಂದುವೆ ಪೀಠ ವಾದವೆಲಿಂಗ ೧೬ ೪೬
ಬೀಜವಿಲ್ಲದೆ ಅಂಕುರವಿಲ್ಲ ೧೭೧ ೪೭೪
ಬೀಜವ ವೃಕ್ಷನುಂಗಿ ತೋಱಿದ ೧೭೩ ೪೮೪
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ನಿರಾಪೇಕ್ಷೆ ೨೧ ೬೬
ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರರಿಲ್ಲದಂದು ೩೩ ೯೪
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ರುದ್ರಶ್ಚ ೭೫ ೨೧೩
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ರುದ್ರಶ್ಚ ೧೦೧ ೨೯೨
ಭಾವಜ್ಞಾನ ಅಹಂಕಾರ ೧೦೫ ೩೧೩
ಭೂಜಲಾಗ್ನಿ ಮರುದ್ಯೇವ ೧೦೧ ೨೯೪
ಭ್ರಮರನು ಚತುರ್ದಳ ಪದ್ಮದ ೧೬೨ ೪೪೮
ಮಕಾರದೊಳಗೆ ಮಕಾರವನಱಿಯರು ೧೪೮ ೪೧೦
ಮಕಾರದೊಳಗೆ ಮಕಾರವನಱಿದು ೧೫೧ ೪೧೬
ಮಕಾರವೆಂಬ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ೯೪ ೨೭೦
ಮಣಿಪೂರಕ ಚಕ್ರದ ಶಿಕಾರ ೪೭ ೧೩೭
ಮತ್ತಂ ಆ ಪ್ರಣವದ ೧೩೩ ೩೮೧
ಮತ್ತಂ ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಸದ್ಗುರು ೨೫ ೮೦
ಮತ್ತಂ ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಸದ್ಗುರು ೧೮ ೫೨
ಮಂತ್ರ ಹನ್ನೊಂದು ಪದ ತೊಂಬತ್ತು ೧೫೧ ೪೧೭
ಮಂತ್ರ ಹನ್ನೊಂದನಱಿಯರು ೧೪೮ ೪೧೧
ಮಂತ್ರ ಹನ್ನೊಂದು ವಿಶಾಲ್ಯವಾಗದಂದು ೩೬ ೧೦೫
ಮಂತ್ರಾಧ್ವ ಪದಾಧ್ವವ ತನ್ನಲ್ಲಿ ೧೪೩ ೪೯೮
ಮನೋರ್ಲಯೋ ನಿರಂಜನಂ ೧೬ ೫೭
ಮನೋಹಸ್ತೇನ ವಾಯ್ವಂಗ ೮೯ ೨೫೭
ಮರುದಿನಕ್ಕೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೆಪ್ಪ ೧೦
ಮಹಾವಾಯುವ ಪಿಡಿದು ೧೪ ೩೭
ಮಹಾ ವಾಯುವ ಹಿಡಿದು ೧೬೯ ೪೬೭
ಮಹಾ ಸಾದಾಖ್ಯ ಶಿವ ಸಾದಾಖ್ಯ ೩೩ ೯೫
ಮಹೇಶ್ವರೋ ಜಲಾಂಗಶ್ಚ ೮೯ ೨೫೩
ಮುಂದೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಕಾಲ ೧೩ ೩೪
ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರೇರಕಾವಸ್ಥೆ ೧೨೫ ೩೬೦
ಮೂಱು ಲೋಕವನುಂಗಿತ್ತು ನೋಡಾ ೧೭೬ ೩೯೪
ಮೂಱವಸ್ಥೆಯ ನೆಲೆಯೆಂದು ೧೫೩ ೪೨೩
ಮೂಲದ್ವಾರವನೊತ್ತಿ ೧೫ ೩೯
ಮೇರುಗಿರಿ ಶಿಖರ ಪಶ್ಚಿಮ ೧೭೭ ೪೯೭
ಮೇರುಗಿರಿ ಶಿಖರ ಪಶ್ಚಿಮ ೧೭೮ ೪೯೮
ರುದ್ರಂ ತೇಜಸ್ತಥಾ ರೂಪಂ ೯೯ ೨೮೪
ರೂಪಿಲ್ಲದ ಪುಸ್ತಕದ ಬರಹವ ೧೮೪ ೫೧೭
ರೂಪಿಲ್ಲದವನಱಿದನೆಂದು ೧೬೧ ೪೪೫
ರೂಪಿಲ್ಲದೆ ಇಹುದು ನೋಡಾ ೧೬೬ ೪೫೬
ರೇಚಕ ಪೂರಕ ಕುಂಭಕದ ೧೩ ೩೦
ರೇಚಿಸುವ ಹಾಗೆ ಪೂರಿಸಿ ೧೨ ೨೯
ಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದವ ಲಿಂಗನೆನಹಿನಿಂದ ೨೪ ೭೫
ಲಿಂಗವೇ ಪತಿಯಾಗಿ ತಾನು ೨೪ ೭೭
ವಜ್ರಾಸನ ಪದ್ಮಾಸನ ೨೨ ೬೭
ವಾಕ್‌ ಶ್ರೋತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದ ೧೦೪ ೩೦೫
ವಾಗಾದಿಗಳೈದು ವಚನಾದಿಗಳೈದು ೧೫೫ ೪೩೦
ವಾಚಾತೀತಂ ಮನೋತೀತಂ ೩೫ ೧೦೦
ವಾಣಿ ತ್ವಕ್ಕು ಮನ ಸ್ಪರ್ಶ ೧೦೪ ೩೦೬
ವಾಯು ಗುಹ್ಯ ಪಾದ ಪಾಣಿ ೧೦೩ ೩೦೧
ವಾಯುವಿನ ಕಾಲನಱಿದಡೆ ೧೩ ೩೧
ವಾಯುವೆ ಅಂಗವಾದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ೮೯ ೨೫೬
ವಾಯುಶ್ಚ ಗುಹ್ಯಃ ಪಾದಶ್ಚ ೧೦೩ ೩೦೨
ವಿಷ್ಣುರಾಪೋ ರಸೋ ಬುದ್ಧಿಃ ೯೯ ೨೮೬
ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರದ ಯಕಾರ ೪೭ ೧೩೫
ವೇದಾಗಮ ಪುರಾಣಂಗಳನೋದಿ ೧೫೯ ೪೩೮
ವೇದಾಂತ ತತ್ವವೆಂಬ ಅಷ್ಟವಿಂಶತಿ ೧೦೬ ೩೧೭
ಶರಣನ ಸ್ವಾನುಭಾವವೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ೧೭೬ ೪೯೧
ಶರಣನ ಸ್ವಾನುಭಾವದಲ್ಲಿ ೧೭೬ ೪೯೨
ಶರಣ ಸುತ್ತಿದ ಪ್ರಪಂಚು ೧೭೬ ೪೯೩
ಶಿವ ಜಾಗ್ರ ಶಿವಸ್ವಪ್ನವಿಲ್ಲದಂದು ೩೨ ೮೯
ಶಿವತತ್ವದ ಅಪ್ಪುವಿನ ಮೇಲೆ ೧೧೧ ೩೨೩
ಶಿವತತ್ವ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ೧೧೩ ೩೨೬
ಶಿವತತ್ವ ತೇಜದ ಮೇಲೆ ನಿರಾಳ ೧೧೨ ೩೨೪
ಶಿವತತ್ವ ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರಾಳ ೧೧೧ ೩೨೨
ಶಿವತತ್ವವಿಲ್ಲದಂದು ಸದಾಶಿವ ೩೨ ೯೧
ಶಿವತತ್ತ್ವವೈದು ಇಂಬಾಗಿನಿಂದು ೧೨೭ ೩೬೭
ಶಿವತತ್ವ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ೧೧೩ ೩೨೭
ಶಿವನು ಐದಕ್ಷರವು ಆಗಬಲ್ಲ ೧೬೮ ೪೬೫
ಶಿವ ನುಡಿದಕ್ಷರವೆಂಬ ಅಣ್ಣಗಳು ೧೬೮ ೪೬೪
ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ರಹಿತವಾದ ಪ್ರಣವವು ೧೦೮ ೩೨೦
ಶಿವಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಕರ್ತಾರಂ ಭಾವಂ ೯೭ ೨೭೮
ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ತತ್ತ್ವವಾಯುವಿನ ೧೧೨ ೩೨೫
ಶಾಂತ್ಯತೀತೋತ್ತರೇಚೈವ ೫೪ ೧೫೯
ಶ್ರೀಗುರುಲಿಂಗ ಭಾವವಿಲ್ಲದ ೨೨ ೬೯
ಶ್ರೀ ನಿರಾಳ ದಶಚಕ್ರ ಅದೆಂತೆಂದಡೆ ೧೧೧ ೩೨೧
ಶ್ರೀಮನ್ನಿರಾಳ ನಿರಂಜನ
ಶ್ರೀ ಷಟ್‌ಚಕ್ರದ ಅರ್ಪಿತಾವಧಾನ ೬೫ ೧೯೨
ಶ್ರೀ ಷಡ್ವಿಧ ಹಸ್ತ ಉತ್ಪತ್ಯ ೮೩ ೨೩೪
ಶ್ಲೋಕದೊಳಗಳ ಅರ್ಥದಂತಿದ್ದುದು ೧೫೬ ೪೩೦
ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ೧೬೨ ೪೪೭
ಸಕಲತತ್ವವಿಲ್ಲದಂದು ನಿಷ್ಕಲ ೩೦ ೮೪
ಸಕಲ ವೇದಾಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ೧೩ ೩೨
ಸಕಲಂ ಗುರುಲಿಂಗಂ ಚ ೨೦ ೬೧
ಸಕಲಾಗಮ ಶಿಖಾಮಣಿಯನು
ಸದಾಶಿವಂ ಮಹಾಕಾಶಂ ಶಬ್ದಂ ೯೮ ೨೮೦
ಸದ್ಗುರೋನುಗ್ರಹಂ ಇಷ್ಟಂ ೧೮ ೫೩
ಸದ್ಯೋಜಾತಾದ್ಭವೇದ್ಭೂಮಿಃ ೫೦ ೧೪೭
ಸಮತೆ ಸಮಾಧಾನವೆಂಬ ೧೭೨ ೪೭೯
ಸರ್ಪನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯ ೧೭೪ ೪೮೬
ಸರ್ಪನ ಹೆಸರ ಹೇಳಿದಡೆ ವಿಷ ೧೭೫ ೪೮೮
ಸುಕರ್ಮದಿಂದ ದೇವತಾಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ೧೪
ಸುಗಂಧಃ ಪೃಥ್ವೀಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ೮೮ ೨೪೯
ಸುಷುಪ್ತಿಯಾವುದು? ೧೨೬ ೩೬೩
ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಂಗಳ ಹಾಂಗೆ ೧೧ ೨೧
ಸೊಂಬರಿಹರು ನಿರಾಳ ಮಯದಲ್ಲಿ ೧೭೨ ೪೮೧
ಸೊಂಬರಿಹರು ಶುದ್ಧ ಬಯಲಲ್ಲಿ ೧೭೨ ೪೮೦
ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದ ಮಕಾರ ೪೭ ೧೩೮
ಸ್ಥೂಲ ಕಾಯ ಶರೀರ ಶುಕ್ಲ ೧೫
ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಬುದಾಕಾರ ೧೧
ಹಂ ಕ್ಷಂ ದ್ವಿವರ್ಣಕಂ ಚೈವ ೪೮ ೧೪೦
ಹಂ ಕ್ಷಂ ದ್ವಿವರ್ಣಕಂ ಚೈವ ೧೩೫ ೩೮೭
ಹಿಂಗೆ ಅಱಿದು ಅರ್ಚಿಸಿ ವಂದಿನಿ ೨೧ ೬೩
ಹೀಗೆಂದು ಆ ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ಬೋಧಿಸಿ ೨೫ ೭೯
ಹುಸಿವರ್ಣವಾಗಿ ಪಂಚಭೂತವಲ್ಲ ೧೭೪ ೪೭೮
ಹೆಣ್ಣೆಂಬೆನೆ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ ಗಂಡೆಂಬೆನೆ ೧೬೦ ೪೪೩
ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ಭೂತವ ಸೋಂಕಿ ೧೪೫ ೪೦೩
ಹೊನ್ನ ಬಿಟ್ಟಡೆ ಹಿಡಿಯರೆಂಬೆನೆ ೧೪೫ ೪೦೨
ಹೊನ್ನ ಬಿಟ್ಟಡೇನು ೧೪೭ ೪೦೬
ಹೊನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹಿರಿಯರೆಂಬರು ೧೪೫ ೪೦೧
ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿವನ್ನಕ್ಕ ೧೪೬ ೪೦೫
ಹೋಗುವ ವಾಯುವ ಹೊದ್ದಿದಡೆ ೧೩ ೩೩
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳ ಅಕಾರಾದಿ
ಅಂಗಾಲ ಕಣ್ಣವರು ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ೧೯೨
ಅಣುಚಕ್ರ ದೇವರಲ್ಲ, ಕೋದಂಡ ೨೦೦ ೨೪
ಅತಳ ಲೋಕ ಸುತಳ ಲೋಕ ತಾನಿರ್ದಲ್ಲಿ ೧೯೫ ೧೩
ಅನಾದಿ ಶಿವತತ್ತ್ವ ಅನಾದಿ ಈಶ್ವರ ತತ್ತ್ವ ೨೦೩ ೩೨
ಆದಿ ಅನಾದಿಯಿಲ್ಲದಂದು ತಾನೆ ೧೯೨
ಆಧಾರ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಮಣಿಪೂರಕ ೨೦೦ ೨೫
ಇಡಾಪಿಂಗಳ ಸುಷುಮ್ನ ಗಾಂಧಾರಿ ೧೯೬ ೧೫
ಇಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿವ ವಾಯುವ ೨೦೧ ೧೬
ಇವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ಯಸ್ಥಿತಿಲಯವಲ್ಲದೆ ೧೯೩ ೧೦
ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ತಾನಿರ್ದಲಿ ೧೯೩
ಏವೋರುದ್ರ ಮಹೇಶ್ವರಾ ೧೯೬ ೧೬
ಕಲ್ಲದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ ೧೯೮ ೧೮
ಗಂಗಾಧರ ಗೌರೀಶ ದೇವರಲ್ಲ ೧೯೮ ೧೦
ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅನಂತಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮರುತ್ಪತ್ಯ ೧೯೧
ತಾನೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ತಾನೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ೧೯೧
ತಾನೆ ಗುರುತತ್ವ ತಾನೆ ಶಿವತತ್ವ ೧೯೨
ತಾನೆ ಚಿನ್ನಾದ ತಾನೆ ಚಿದ್ಬಿಂದು ೨೦೨ ೧೯
ತಾನೆ ಚಿತ್ಪ್ರಕಾಶ ತಾನೆ ಚಿದಾನಂದ ೨೦೨ ೩೦
ತಾನೆ ಭಕ್ತ ತಾನೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ೧೯೧
ತಾನೆ ಶಿವಪ್ರಣವ ತಾನೆ ಶಕ್ತಿಪ್ರಣವ ೨೦೨ ೩೧
ನಾಸಿಕದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ೧೯೯ ೨೧
ನಿವೃತ್ತಿಕಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲೆ ೧೯೫ ೧೪
ಪಿಂಗಳ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸೂರ್ಯನ ೨೦೦ ೧೩
ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ಪು ತೇಜ ವಾಯು ೧೯೪ ೧೨
ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ಪು ತೇಜ ವಾಯು ೧೯೯ ೨೨
ಬ್ರಹ್ಮ ಚಕ್ರದ ಸಹಸ್ರದಳ ೨೦೮ ೩೫
ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣು ದೇವರಲ್ಲ ೧೯೮ ೧೯
ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣ್ವಾದಿಗಳು ತಾನಿರ್ದಲ್ಲಿ ೧೯೩
ಭೂಚರಿಯ ಮುದ್ರೆಯ ದೇವರೆಂದೆಂಬರು ೨೦೧ ೨೮
ಮೃತ್ಯುಲೋಕದ ಮಹಾಗಣಂಗಳೆಲ್ಲಾ ೧೯೪ ೧೧
ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದ ಮಹಾಗಣಂಗಳೆಲ್ಲಾ ೨೦೮ ೩೪
ಶ್ರೋತ್ರ ತ್ವಕ್ಕು ನೇತ್ರ ಜಿಹ್ವೆ ೧೯೭ ೧೭
ಸಪ್ತಕೋಟಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಂಗಳು ೨೦೭ ೩೩
ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ತಾನಿರ್ದಲ್ಲಿ ೧೯೨
ಹೃದಯ ಕಮಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷವಿಟ್ಟು ೨೦೧ ೨೭