ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ
ಅಜಗಣ್ಣಾ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ
ಅನಾಮಿಕ ನಾಚಯ್ಯಪ್ರಿಯ ಚೆನ್ನರಾಮಯ್ಯ ಅನಾಮಿಕ ನಾಚಯ್ಯ
ಅಪ್ಪಣ್ಣಪ್ರಿಯ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣನ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಲಿಂಗಮ್ಮ
ಅಭಿನವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ
ಅಮರಗುಂಡದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವ ಪುರದ ನಾಗಣ್ಣ
ಅಮರೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯ
ಅಮುಗೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಆಮುಗೆ ರಾಯಮ್ಮ
ಅರ್ಕೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಮಧುವಯ್ಯ
ಅಲೇಖನಾದ ಶೂನ್ಯ ವಚನಭಂಡಾರಿ ಶಾಂತರಸ
ಆಚಾರವೆ ಪ್ರಾಣವಾದ ರಾಮೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಅಕ್ಕಮ್ಮ
ಆತುರವೈರಿ ಮಾರೇಶ್ವರಾ ನಗೆಯ ಮಾರಿತಂದೆ
ಈಶಾನ್ಯಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಲಿಂಗ ಶಿವಲೆಂಕಮಂಚಣ್ಣ
ಉರಿಲಿಂಗದೇವ ಉರಿಲಿಂಗದೇವ
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿಪ್ರಿಯಗಳರಸ ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿಗಳ ಪುಣ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಕಾಳವ್ವೆ
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿ
ಎನ್ನಯ್ಯಪ್ರಿಯ ಇಮ್ಮಡಿ ಮೋಳಿಗೆ ಮಹಾದೇವಿ ನಿಃಕಳಂಕಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ
   
ಏಕಾಂತ ವೀರಸೊಡ್ಡಳಾ ವೀರ ಸೊಡ್ಡಳ
ಏಣಾಂಕಧರ ಸೋಮೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಬಿಬ್ಬಿ ಬಾಚಯ್ಯ
ಏಲೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಏಲೇಶ್ವರ ಕೇತಯ್ಯ
ಐಘಟದೂರ ರಾಮೇಶ್ವರ ಮೆರೆಮಿಂಡಯ್ಯ
ಕದಂಬಲಿಂಗಾ ಕಂಬದ ಮಾರಿತಂದೆ
ಕದಿರರೆಮ್ಮಿಯೊಡೆಯ ಗುಮ್ಮೇಶ್ವರಾ ಕದಿರ ರೆಮ್ಮವ್ವೆ
ಕಪಿಲಸಿದ್ಧಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಿದ್ಧರಾಮ
ಕಲಿದೇವರದೇವ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯ
ಕಾಮಧೂಮ ಧೂಳೇಶ್ವರ ಮಾದಾರ ಧೂಳಯ್ಯ
ಕಾಮಭೀಮ ಜೀವಧನದೊಡೆಯ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮುದ್ದಯ್ಯ
ಕಾಮಹರಪ್ರಿಯ ರಾಮನಾಥಾ ತಳವಾರ ಕಾಮಿದೇವಯ್ಯ
ಕಾಲಾಂತಕಭೀಮೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಡಕ್ಕೆಯ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ
ಕುಂಭೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಗನ್ನಾಥ ಹೊಡೆಹುಲ್ಲ ಬಂಕಣ್ಣ
ಕೂಡಲಚನ್ನಸಂಗಮ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ
ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಬಸವಣ್ಣ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಉಗ್ಘಡಿಸುವ ಗುಬ್ಬಿದೇವಯ್ಯ
ಗಾರುಡೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಉಪ್ಪರ ಗುಡಿ ಸೋಮಿದೇವಿ
ಗುಹೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲಮ
ಗೂಡಿನ ಗುಮ್ಮಟನೊಡೆಯ ಅಗಮ್ಯೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಮನುಮುನಿ ಗುಮ್ಮಟದೇವ
ಗೊಹೇಶ್ವರಪ್ರಿಯ ಬಂಕಣ್ಣ ರೇಚದ ಬಂಕಣ್ಣ
ಗೋಪತಿನಾಥ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಲಿಂಗ ತುರುಗಾಹಿ ರಾಮಣ್ಣ
ಗೋರಕ್ಷಪಾಲಕ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಿದ್ಧಸೋಮನಾಥ ಲಿಂಗ ಗೋರಕ್ಷ
ಚಂದೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯ
ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣಪ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದಿ ಭೋಗಣ್ಣ
ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕ
ಚಿಕ್ಕಯ್ಯಪ್ರಿಯ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಘಟ್ಟಿವಾಳಯ್ಯ
ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಪ್ರಿಯ ಕಮಳೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಕನ್ನಡಿ ಕಾಯಕದ ಅಮ್ಮಿದೇವಯ್ಯ
ಜಾಂಬೇಶ್ವರಾ ರಾಯಸದ ಮಂಚಣ್ಣ
ತೆಲುಗೇಶ್ವರ ತೆಲುಗೇಶ ಮಸಣಯ್ಯ
ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಗಾವುದಿ ಮಾಚಯ್ಯ ಗಾವುದಿ ಮಾಚಯ್ಯ
ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಲಿಂಗ ಕೀಲಾರದ ಭೀಮಣ್ಣ
ಧರ್ಮೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಹೆಂಡದ ಮಾರಯ್ಯ
ಧಾರೇಶ್ವರ ಕಾಮಾಟದ ಭೀಮಣ್ಣ
ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯ ರಾಮನಾಥಾ ಗುಪ್ಪ ಮಂಚಣ್ಣ
ನಾಸ್ತಿನಾಥ ಗೊಗ್ಗವೆ
ನಿಃಕಳಂಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೋಳಿಗೆ ಮಾರಯ್ಯ
ನಿಜಗುರು ಭೋಗೇಶ್ವರಾ ಭೋಗಣ್ಣ
ನಿಜಾತ್ಮ ರಾಮ ರಾಮ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ
ನಿರ್ಲಜ್ಜೇಶ್ವರಾ ಕೊಟ್ಟಣದ ಸೋಮಮ್ಮ
ನಿರ್ಲಜ್ಜೇಶ್ವರಾ ಸೂಳೆ ಸಂಕವ್ವೆ
ಪುಣ್ಯಾರಣ್ಯದಹನ ಭೀಮೇಶ್ವರಲಿಂಗ ನಿರಂಗಸಂಗ ಕೋಲ ಶಾಂತಯ್ಯ
ಬಸವಣ್ಣಪ್ರಿಯ ಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯಾ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ
ಬಸವಣ್ಣಪ್ರಿಯ ನಾಗೇಶ್ವರಲಿಂಗಾ ಬೊಕ್ಕಸದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ
ಬಸವಣ್ಣಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಟಕ್ಕೆ ಕಾಳಿಕಾಮಿಮಲ ರಾಜೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಬಾಚಿಕಾಯಕದ ಬಸವಣ್ಣ
ಬಸವಪ್ರಿಯ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ
ಬಸವಪ್ರಿಯ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವ ಸಂಗಮೇಶ್ವರದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ
ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಬಾಹೂರ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ
ಭಿಕಾರಿ ಭೀಮೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಭಿಕಾರಿ ಭೀಮಯ್ಯ
ಭೋಗಬಂಕೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಅಂಗಸೋಂಕಿನ ಲಿಂಗ ತಂದೆ
ಮನಸಂದಿತ್ತು ಮಾರೇಶ್ವರಾ ಮನಸಂದ ಮಾರಿತಂದೆ
ಮಸಣಯ್ಯಪ್ರಿಯ ಗಜೇಶ್ವರಾ ಗಜೇಶಮಸಣಯ್ಯ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರಿ
ಮಹಾಮಹಿಮ ಮಾರೇಶ್ವರಾ ಕೂಗಿನ ಮಾರಯ್ಯ
ಮಹಾಲಿಂಗ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಹಾವಿನಹಾಳ ಕಲ್ಲಯ್ಯ
ಮಹಾಲಿಂಗ ಗಜೇಶ್ವರ ಗಜೇಶ ಮಸಣಯ್ಯ
ಮಹಾಲಿಂಗ ಚೆನ್ನರಾಮೇಶ್ವರ ಮೈದುನ ರಾಮಯ್ಯ
ಮಹಾಲಿಂಗ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ಕಿನ್ನರಿ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ
ಮಳುಬಾವಿಯ ಸೋಮ ಮುಳುಬಾವಿಯ ಸೋಮಣ್ಣ
ಮಾತುಳಂಗ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ದಾಸೋಹದ ಸಂಗಣ್ಣ
ಮಾರನವೈರಿ ಮಾರೇಶ್ವಾರಾ ಕನ್ನದ ಮಾರಿತಂದೆ
ಮಾರಯ್ಯಪ್ರಿಯ ಅಮಲೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ
ಮಾರೇಶ್ವರಾ ಮಾರೇಶ್ವರೊಡೆಯ
ರಾಮನಾಥ ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ
ರೇಕಣ್ಣಪ್ರಿಯ ನಾಗಿನಾಥ ಬಹುರೂಪಿ ಚೌಡಯ್ಯ
ಲದ್ದೆಯ ಸೋಮ ಲದ್ದೆಯ ಸೋಮ
ವೀರಬೀರೇಶಲಿಂಗ ವೀರಗೊಲ್ಲಾಳ
ವೀರಶೂರ ರಾಮೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಬಾಲ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ
ಶಂಕೇಶ್ವರ ಕರುಳ ಕೇತಯ್ಯ
ಶಂಭುಜಕ್ಕೇಶ್ವರ ಸತ್ಯಕ್ಕ
ಶುದ್ಧ ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರಭುವೆ ಶಾಂತಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವ ಮರುಳ ಶಂಕರದೇವ
ಶುದ್ಧಸಿದ್ಧಪ್ರಸಿದ್ಧಪ್ರಸನ್ನ ಕುಂಱುಂಗೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾಯಕದ ಮುಕ್ತನಾಥಯ್ಯ
ಸಂಗಯ್ಯ ನೀಲಮ್ಮ
ಸಕಳೇಶ್ವರ ಸಕಳೇಶ ಮಾದರಸ
ಸಗರದ ಬೊಮ್ಮನೊಡೆಯ ತನುಮನ ಸಂಗಮೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಸಗರದ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ
ಸದಾಶಿವಮೂರ್ತಿಲಿಂಗ ಅರಿವಿನ ಮಾರಿತಂದೆ
ಸದ್ಗುರು ಪುರದ ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ಗುರುಪುರದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಸದ್ಯೋಜಾತಲಿಂಗ ಅವಸರದ ರೇಕಣ್ಣ
ಸಿಮ್ಮಲಿಗೆಯ ಚೆನ್ನರಾಮ ಚಂದಿಮರಸ
ಸುಂಕದೊಡೆಯ ಬಂಕೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಸುಂಕದ ಬಂಕಣ್ಣ
ಸೊಡ್ಡಳ ಸೊಡ್ಡಳ ಬಾಚರಸ
ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆದಯ್ಯ
ಹಂಪೆಯ ವಿರುಪಯ್ಯ ಅಗ್ಘವಣಿ ಹಂಪಯ್ಯ