ಪಾತ್ರಗಳು

ದೇವೇಂದ್ರ ಸ್ತ್ರೀವರ್ಗ
ಸನಕಸನಂದನರು ದಿತಿ
ಜಯವಿಜಯರು ಭೂಮಿದೇವಿ
ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ
ಕಾಶ್ಯಪರು
ಹಿರಣಾಕ್ಷ
ಬ್ರಹ್ಮ
ವರುಣ
ನಾರದ
ವರಾಹಸ್ವಾಮಿ