ಕಂಚಿಕೆರೆ – ೧೩೮

ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ – ೪೪, ೮೯

ಕಂದಾಯ – ೧೭, ೧೯, ೨೧, ೨೨, ೨೫, ೩೬, ೩೯, ೫೪, ೬೦, ೧೦೫, ೧೦೮

ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ – ೧೬೬

ಕಂತು – ೧೦೮

ಕಂಪನಿ – ೮೯

ಕಂಪನಿ ಸರ್ಕಾರ – ೪೩

ಕಂಪಲಿ – ೯, ೩೧

ಕಂಪಿಲರಾಯ – ೧೦, ೯೫

ಕಂಪೌಂಡ್ – ೮೬

ಕಂಪ್ಲಿ – ೭, ೧೬, ೪೧, ೪೪, ೭೫, ೯೫, ೧೨೨

ಕಂಬ – ೮೬

ಕಂಬಳಿ – ೫೬, ೫೭, ೧೦೧, ೧೦೩, ೧೬೫

ಕಂಬಾರ – ೩೧

ಕಕ್ಕಿಲಾಯ – ೧೫೧

ಕಚ್ಚಾವಸ್ತು – ೩೬

ಕಚ್ಚಾಹತ್ತಿ – ೧೦೩

ಕಚೇರಿ – ೪೫, ೮೨, ೯೦

ಕಟ್ಟಡ – ೮೮, ೧೧೫

ಕಟ್ಟಿಗೆ – ೮೨, ೮೫

ಕಟ್ಟೆ – ೧೧೨

ಕಡಪಾ – ೧, ೭, ೧೩, ೧೫, ೧೯, ೨೫, ೨೯, ೪೧, ೭೬, ೮೭, ೯೯, ೧೦೪, ೧೪೭, ೧೫೪

ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ – ೭೨

ಕಡ್ಡಿರಾಂಪುರ – ೧೨೪

ಕಣಶಿಲೆ – ೧೨೧

ಕತ್ತೆ – ೬೪

ಕದಂಬ – ೯

ಕದಂಬರು – ೮, ೧೪೫

ಕದನ – ೧೮

ಕನ್ನಡ – ೪೧, ೭೩

ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ – ೧೫೬

ಕನ್ನಡನಾಡು – ೧೫೫, ೧೫೮

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ – ೧೫೯

ಕನ್ನಡಿಗರು – ೧೪೯

ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆ – ೧೨

ಕಪ್ಪಗಲ್ಲು – ೮, ೯೪

ಕಪ್ಪುಹಲಗೆ – ೭೧

ಕಪ್ಪುಶಿಲೆ – ೧೨೧

ಕಬ್ಬಿಣ – ೮, ೫೯, ೭೯, ೮೧, ೮೨, ೯೪, ೧೦೧, ೧೦೨

ಕಬ್ಬು – ೫೪, ೧೦೧

ಕಮಲಾಪುರ – ೯೫, ೧೧೯, ೧೨೨, ೧೪೧

ಕಮಾನು – ೭೯, ೮೮, ೧೧೯, ೧೨೩

ಕಮ್ಮಾರಿಕೆ – ೮೪

ಕರ್ನಾಟಕ – ೧, ೬, ೮, ೫೨, ೧೧೩, ೧೨೬, ೧೨೭, ೧೩೮

ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ – ೧೬೨

ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್ – ೧೧೪

ಕರ್ನೂಲು – ೧, ೭, ೯, ೧೩, ೧೫, ೧೯, ೪೧, ೫೮, ೫೯, ೬೭, ೧೦೪, ೧೪೯, ೧೫೪

ಕರಣಂ – ೪೨, ೬೧

ಕರ – ೨೯

ಕರಕುಶಲ – ೩೧

ಕರಡಿ – ೯೮

ಕರಾವಳಿ – ೨೯

ಕರುಣಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ – ೧೬೦

ಕಲಚೂರ್ಯರು – ೮

ಕಲಾಭಿರುಚಿ – ೭೮

ಕಲಾವಿದರು – ೧೩೭

ಕಲೆಕ್ಟರು – ೧, ೧೪, ೧೭, ೨೦, ೨೧, ೨೩, ೨೭, ೨೯, ೩೨, ೩೫, ೩೯, ೪೫, ೭೦, ೧೧೮, ೧೨೦, ೧೪೧, ೧೪೩, ೧೬೪

ಕಲ್ಕತ್ತ – ೫೪, ೮೨, ೧೩೪

ಕಲ್ಪನೆ – ೫೨

ಕಲ್ಯಾಣ – ೯

ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ – ೮೧

ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗ – ೭

ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಶಾಲೆಗಳು – ೭೪

ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ – ೧೧೭

ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆ – ೫೮

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು – ೫೬

ಕಲ್ಲಿನರಥ – ೧೧೮

ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ – ೯

ಕಲ್ಲು – ೮೨, ೮೬, ೮೭, ೧೧೯

ಕಲ್ಲುದೇವನ ಕುಂಟೆ – ೧೪೨

ಕಲ್ಲೂರು ಸುಬ್ಬರಾವ್ – ೮೪, ೧೪೨

ಕವಲೂರು – ೧೩೧

ಕಸುಬು – ೧೬೭

ಕಳಂಕ – ೫೨

ಕಳಚೂರಿ – ೯

ಕಳವಳ – ೧೩೧

ಕಳ್ಳತನ – ೧೦೬

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ – ೧೩೫, ೧೩೬, ೧೪೬, ೧೫೫

ಕಾರ್ಖಾನೆ – ೩೯, ೫೬, ೧೦೨

ಕಾಗದ – ೫೬

ಕಾನ್ವೆಂಟ್ – ೭೪

ಕಾನಾಮಡಗು – ೧೪೩

ಕಾರ್ನವಾಲೀಸ್ – ೧೨

ಕಾರ್ನಾಡ ಸದಾಶಿವರಾವ್ – ೧೩೭

ಕಾರ್ಲೆಸ್‌ಪಿಲ್ಲೋ – ೩೦

ಕಾಪು – ೧೦೦

ಕಾರ್ಬಲ್ಡ್ – ೭೬

ಕಾಮಗಾರಿ – ೨೮, ೬೬, ೮೫, ೧೦೭

ಕಾಮರಾಜ – ೮೪

ಕಾಮರಾಜನಾಯಕ – ೧೪೨

ಕಾಮಿಲ್ – ೧೦೬

ಕಾಯಿದೆ – ೧೦೧

ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ – ೧೦೨

ಕಾರಾಗೃಹ – ೫೬

ಕಾಲ – ೪, ೮೩

ಕಾಲಮಾನ – ೨೩, ೧೧೬

ಕಾಲರ – ೧೦೪

ಕಾಲಾಳು – ೧೧೯

ಕಾಲುವೆ – ೪೨, ೫೪, ೫೫, ೭೬, ೧೦೧, ೧೪೫

ಕಾಳಗ – ೧೨೬

ಕ್ರಾಂತಿ – ೧೨೬, ೧೬೭

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರ – ೧೩೩

ಕಿಟಕಿ – ೮೦, ೮೬

ಕಿತ್ತೂರುರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ – ೧೨೬

ಕಿರುಕುಳ – ೧೩, ೧೩೦

ಕಿರುಗೋಡೆ – ೧೧೯

ಕಿರುದಾರಿ – ೧೨೦

ಕಿರುವರ್ಗ – ೨೮

ಕಿಲಾರಿ – ೬೭

ಕೀರ್ತಿ – ೩೨, ೧೩೨

ಕುಂತಳ – ೮

ಕುಂದುಕೊರತೆ – ೪೪

ಕುಂಬೆ – ೫೫, ೧೦೧, ೧೧೯

ಕುಚೋದ್ಯತನ – ೧೬೦

ಕುಡತಿನಿ – ೧೨, ೫೬, ೯೫

ಕುಟುಂಬ – ೮೬, ೯೨

ಕುದ್ರಿತ್ ಉಲ್ಲಾಖಾನ್ – ೧೩೦

ಕುದುರೆ – ೪೭, ೬೨, ೬೪, ೮೯, ೧೧೯, ೧೨೧

ಕುಮತಿ – ೮

ಕುಮ್ಮಟದುರ್ಗ – ೧೦, ೯೫, ೧೪೫, ೧೪೬

ಕುಮಾರರಾಮ – ೧೦

ಕುರಾನ್ – ೭೪

ಕುರಿ – ೧೦೧

ಕುರುಗೋಡು – ೯

ಕುರುಬ – ೪೨

ಕುರುಬರು – ೧೦೦, ೧೨೦, ೧೩೫

ಕುರುವತ್ತಿ – ೧೬, ೧೦೩

ಕುಲಪುರೋಹಿತ – ೧೫೩

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ – ೬, ೩, ೮, ೧೭, ೪೧, ೯೦, ೧೦೫, ೧೪೭

ಕೂರಿಗೆ – ೫೫, ೧೦೧

ಕೂಲಿ – ೪೭

ಕೃಷ್ಣ – ೫೮, ೫೯, ೧೦೪

ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ – ೯೩, ೯೫

ಕೃಷಿ – ೪, ೨೫, ೩೬, ೩೯, ೫೩, ೧೦೬

ಕೃಷಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ – ೧೬೫

ಕೃಷಿ ಜೀವನ – ೭೧

ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ – ೬೧

ಕೆಂಪುಕಲ್ಲು – ೮೨

ಕೆಂಪುಮಣ್ಣು – ೧೦೦

ಕೆರೆ – ೫೫, ೭೬, ೯೮, ೧೦೧, ೧೦೯, ೧೪೫, ೧೫೫

ಕೆರೆಕೋಡಿ – ೪೨

ಕೆರೆ-ಬಾವಿ – ೨೦

ಕೆಳಕೋಟೆ – ೭೮

ಕೆಳವರ್ಗ – ೩೦, ೪೭, ೧೩೭

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ – ೮೦

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ – ೭೧

ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ – ೧೦೫

ಕೇಶವಚಂದ್ರಸೇನ – ೪೯

ಕೆಂಚನಗೌಡ – ೨೨

ಕೆಂಪುನೆಲ – ೧೬

ಕೇಸು – ೪೪, ೧೦೫

ಕೈಗಾರಿಕೆ – ೪, ೩೬, ೩೯, ೫೬, ೫೭, ೫೮, ೧೪೫

ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೆಲ್ ಎ.ಐ. – ೨೧, ೧೩೦

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೀಡ್ – ೨೫

ಕ್ಲಬ್ಬು – ೪೮, ೭೯, ೯೦

ಕ್ರೈಸ್ತ – ೫೩

ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ – ೧೪೧

ಕೊಟ್ಟೂರು – ೨೧, ೩೨, ೬೩, ೭೫, ೯೫, ೧೩೮, ೧೪೩

ಕೊಟ್ರಯ್ಯ – ೧೨೯

ಕೊಠಡಿ – ೮೫, ೯೨

ಕೊಡಗು – ೧೫೬

ಕೊತ್ತಲು – ೭

ಕೊತ್ವಾಲ – ೪೫

ಕೊಪ್ಪಳ – ೬, ೮, ೨೨, ೧೩೧, ೧೪೫

ಕೊಯಮತ್ತೂರು – ೫೮

ಕೊಸಗಿ – ೭೫

ಕೊರಚರು – ೪೫

ಕೊರಚರ ಹಟ್ಟಿ – ೪೨

ಕೊರ‌್ಲಹಳ್ಳಿ – ೯೫

ಕೊಲೆಗಡುಕರು – ೧೦೬

ಕೋಟೆ – ೭, ೮೧, ೧೧೨, ೧೨೯

ಕೋರ್ಟು – ೩೫, ೪೨, ೮೦

ಕೋಟ್ಲ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ ರೆಡ್ಡಿ – ೧೫೫

ಕೋಲುಪದ – ೨

ಕೋಳೂರು – ೯

ಕ್ಷಾ

ಕ್ಷಾಮ – ೧೪, ೪೯, ೫೩, ೫೮, ೬೪, ೧೦೨, ೧೦೪, ೧೨೩

ಕ್ಷೌರಿಕ – ೪೭

ಕ್ಷೌರಿಕರು – ೩೧

ಖರ್ಚು – ೯೨, ೧೦೯

ಖಜಾನೆ – ೭೭, ೮೬, ೯೦, ೧೨೯, ೧೪೨

ಖಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ – ೭೨

ಖಿಲಾಫತ್ – ೧೩೬

ಖೇಳಕರ್ – ೧೪೮

ಖೈದಿ – ೮೩

ಗಂಗರು – ೮, ೧೪೫

ಗಂಗಾ – ೧೦೬

ಗಂಗಾಧರರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ – ೧೩೬

ಗಂಗಾವತಿ – ೧೩೨

ಗ್ರಂಥಾಲಯ – ೮೦, ೮೫

ಗಗನ – ೧೫೬

ಗಜಶಾಲೆ – ೧೨೧

ಗಜಾಪುರ – ೯೫

ಗಡಿ – ೧೦, ೧೪೫, ೧೬೮

ಗಡಿನಾಡ ಉತ್ಸವ – ೧೪೯

ಗಡಿಯಾರ್ – ೨೪

ಗಡಿವಿವಾದ – ೧೪೮, ೧೪೯

ಗಡಿಸಮಸ್ಯೆ – ೧೫೧, ೧೫೪

ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವ – ೧೨೭

ಗಣಿಗಾರಿಕೆ – ೬, ೫೮, ೬೨, ೯೧, ೧೬೮

ಗತವೈಭವ – ೪೦

ಗದಗ – ೬೨, ೬೩, ೧೪೧

ಗದಿಗ – ೧೩೧

ಗಲಭೆ – ೧೩೬

ಗವರ್ನರ್ – ೧೯, ೩೮, ೧೬೫

ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ – ೧೮, ೨೦

ಗಸ್ತಿ – ೪೫

ಗಾಂಧಿ – ೫೧

ಗಾಂಧಿ ಚಿತಾಭಸ್ಮ – ೮೧

ಗಾಂಧೀಜಿ – ೩೪, ೫೦

ಗಾದಿಗನೂರು – ೮

ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ – ೧೫೨

ಗಾಥಿಕ್ – ೭೭

ಗಾರೆ – ೭೯, ೮೫

ಗಾಲ್ಟನ್ – ೬೫, ೧೧೬

ಗಾಲಿಂಗ್ – ೧೧೬

ಗ್ಯಾಜಿಟ್ – ೪

ಗ್ಯಾಜಿಟಿಯರ್ – ೧೨೩

ಗ್ರಾನೈಟ್ – ೧೦೦

ಗ್ರಾಮ – ೨೮, ೪೧, ೪೫, ೧೦೭, ೧೨೭

ಗ್ರಾಮದೇವತೆ – ೮೩

ಗ್ರಾಮಸಿಬ್ಬಂದಿ – ೬೬

ಗ್ರಾಮಾಂತರ – ೭೮

ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರಿ – ೨೧, ೩೩, ೬೫, ೭೦, ೧೧೬

ಗ್ರಾಮೀಣ – ೧೬೬

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ – ೨೮

ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗ – ೧೦೧

ಗ್ರಾಮಮುನ್ಸೀಫ್ – ೧೦೫

ಗ್ರಾಮ ಸಮುದಾಯ – ೪೮

ಗ್ರಾಮಸೇವಕ – ೪೨

ಗಿರಣಿ – ೫೭

ಗಿರಾಕಿ – ೫೮

ಗಿರಿಜನರು – ೧೩೦

ಗ್ರಿಬಲ್ – ೧೧೮

ಗ್ರೀಕ್ – ೭೭

ಗುಂಟೆ – ೬೦

ಗುಂಟೂರು – ೨೯, ೧೦೪

ಗುಂಡಪ್ಪ – ೯೧

ಗುಂತಕಲ್ – ೬೨, ೮೨, ೧೦೪

ಗುಂಪು – ೧೩೧

ಗುಗ್ಗಾಳು – ೩೩

ಗುಡೇಕೋಟೆ – ೭, ೧೦, ೧೨, ೧೫, ೧೪೫, ೧೪೬

ಗೂಡರಿಚ್ – ೫೪

ಗುಡ್ಡ – ೧೪೫

ಗುತ್ತಿ – ೭, ೧೧, ೧೨, ೩೫, ೪೧, ೧೪೭

ಗುತ್ತಿಗೆ – ೧೦೮

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ – ೨೮

ಗುದ್ಲೆಪ್ಪ – ೧೩೮

ಗುಮಸ್ತೆ – ೧೩೪

ಗುಮ್ಮಟ – ೩೯

ಗುಮಾಸ್ತ – ೪೧

ಗುರುಕುಲ – ೩೬, ೪೦, ೧೬೭

ಗುರುಪಾದಸ್ವಾಮಿ – ೧೫೧

ಗುರುಮೂರ್ತಯ್ಯ – ೬೮

ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ – ೧೪೧

ಗುಲ್ಬರ್ಗ – ೬೨

ಗುಲಾಮ – ೩೯, ೪೯

ಗುಲಾಮಗಿರಿ – ೫೦

ಗೂಟಿ – ೬೦, ೧೦೬

ಗೂಡಾರ ಭತ್ಯೆ – ೩೦

ಗೃಹಕೈಗಾರಿಕೆ – ೩೯, ೧೬೬

ಗೃಹಮಂತ್ರಿ – ೧೫೧

ಗೆಜೆಟಿಯರ್ – ೨೭

ಗೆದ್ದಲು – ೧೩೧

ಗೇಣಿದಾರ – ೩೩

ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ – ೧೨೬

ಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ – ೮

ಗೋಡೆ – ೧೧೫

ಗೋದಾವರಿ – ೫೮, ೫೯

ಗೋಧಿ – ೫೪

ಗೋನಪ್ಪ – ೧೦

ಗೋಪಾಲಗೌಡ – ೧೫೧

ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ – ೮೫

ಗೋಪುರ – ೩೩, ೭೯, ೮೬, ೧೧೬

ಗೋಮಾಂಸ – ೪೭

ಗೋರಿ – ೭೬

ಗೋವಾ – ೧೦೦

ಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ – ೧೩೨

ಗೋಳಾಕಾರ – ೧೧೯

ಗೌಡ – ೩೫, ೪೨, ೧೪೨

ಗೌರವ – ೧೦೦