೧. ಎಸ್. ಇಬೆಟ್ ಸನ್ ೧೮೧೭, ೧೮೨೦, ೧೮೨೧, ೧೮೨೩
೨. ಜೆ. ಬ್ರೂಸ್ ೧೮೧೯
೩. ಎ. ಚೀಪ್ ೧೮೨೫
೪. ಇ.ಸಿ. ಕ್ರುನ್ಸವೇ ೧೮೨೬
೫. ಬೈಲೀನ್ ೧೮೩೨
೬. ಎಚ್.ಜೆ. ಬೂಷ್ ಬೇ ೧೮೨೭, ೧೮೨೮, ೧೮೩೬
೭. ಚಾಹಯ್‌ಡೆರ್ ೧೮೩೩
೮. ಕ್ಲೌಡ್ ೧೮೩೩
೯. ಎ.ಇ.ಅಂಗೆಲೆ ೧೮೩೩
೧೦. ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಸಿ. ಡಗ್ಲಿಲೆಸ್ ೧೮೪೧-೪೩
೧೧. ಎ. ಹ್ಯಾರೀಸ್ ೧೮೪೧-೪೩
೧೨. ಐ.ಎಲ್. ಸ್ಟ್ರೆಂಜ್ ೧೮೪೬, ೧೮೪೮, ೧೮೫೧
೧೩. ಇ. ಸ್ಟೋರಿ ೧೮೫೧, ೧೮೫೫
೧೪. ಪಿ. ಇರ್ವಿನ್ ೧೮೫೬, ೧೮೫೭, ೧೮೬೧
೧೫. ಎ. ಮಾಯ್ನೆ ೧೮೫೬
೧೬. ಐ.ಎಚ್.ಗೊಲ್ಡೈ ೧೮೫೯
೧೭. ಜೆ. ರೆಟ್‌ಡಿಫೇ ೧೮೬೩, ೧೮೬೪
೧೮. ಎಚ್.ಇ. ಸುಲ್ಲಿವಾನ್ ೧೮೬೩, ೧೮೬೭, ೧೯೬೮
೧೯. ಆರ್. ಡೆವಿಡ್‌ಸನ್ ೧೮೬೫
೨೦. ಜೆ.ಆರ್. ಕಿಂಡರ್‌ಸ್ಲೇ ೧೮೬೬
೨೧. ಡಿ.ಬಿ. ಇರ್ವಿನ್ ೧೮೬೭, ೧೮೭೦, ೧೮೭೧
೨೨. ಎಲ್. ಫೋರ್‌ಬೆಸ್ ೧೮೭೧, ೧೮೭೨, ೧೮೭೩, ೧೮೭೪, ೧೮೭೭
೨೩. ಪಿ.ಪಿ. ಹುಟೆಚೀನ್ ೧೮೭೨
೨೪. ಜೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಬೆಸ್ಟ್ ೧೮೭೨
೨೫. ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್. ಗ್ಲಿನ್ನಿ ೧೮೭೫
೨೬. ಜೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಕಮಯ್ನ ೧೮೭೬
೨೭. ಜೆ. ವಿಲ್‌ಕಿನಂಸನ್ ೧೮೭೯
೨೮. ಜೆ.ಎನ್. ನೆಲ್ಸ್‌ನ್ ೧೮೭೯
೨೯. ಜೆ.ಸಿ. ಹೂಫ್ಸೇಡನ್ ೧೮೮೦
೩೦. ಜೆ.ಡಿ. ಗೋಲ್ಡಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್ ೧೮೮೧-೧೮೮೮
೩೧. ಜೆ.ಎಚ್. ಲೆಫಾನ್ ೧೮೮೩
೩೨. ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿವೆಲ್ ೧೮೮೮-೧೮೯೦
೩೩. ಜೆ.ಪಿ. ಪಿಡ್ಡಿಯನ್ ೧೮೮೮
೩೪. ಜೆ.ಎಚ್. ಕ್ರಿಮೆನೇರ್ ೧೮೮೯
೩೫. ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಓ. ಹೆಲ್ಮೆಸ್ ೧೮೯೦
೩೬. ಎಚ್.ಜೆ. ನಾಕ್ಸ್ ೧೮೯೦-೧೮೯೨
೩೭. ಎಚ್. ಬ್ರಾಡ್‌ಲೇ ೧೮೯೨
೩೮. ಲೆವಿಸ್ ಮೂರೆ ೧೮೯೨, ೧೮೯೮, ೧೯೦೦, ೧೯೦೨, ೧೯೦೩
೩೯. ಎಚ್.ಎ. ಸ್ಟೂವರ್ಟ ೧೮೯೪
೪೦. ಎ.ಪಿ. ಪಿನಹೇ ೧೮೯೬
೪೧. ಸಿ.ಎಂ. ಹಾರ್ಸ್‌ಫಾಲ್ ೧೮೯೬, ೧೮೯೭, ೧೮೯೮, ೧೯೦೦
೪೨. ಎ. ಬಟ್ಟರ್‌ವರ್ತ ೧೮೯೬, ೧೮೯೭
೪೩. ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ. ಚೋರಬರ್ನ್ ೧೮೯೮, ೧೮೯೯
೪೪. ಎ.ಎಲ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಪೈ ೧೯೦೧
೪೫. ಎಸ್. ರಸ್ಸೆಲ್ ೧೯೦೧, ೧೯೦೨, ೧೯೦೮
೪೬. ಜೆ.ಜೆ. ಕಾಟನ್ ೧೯೦೨
೪೭. ಜೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ರೂಫೇಸ್ ೧೯೦೩
೪೮. ಎ.ಸಿ. ಫೋರಟಿಸ್ ೧೯೦೩, ೧೯೧೦
೪೯. ಪಿ.ಎ. ಬೂಟಿ ೧೯೦೭
೫೦. ಇ.ಎಲ್.ಆರ್.ಜೋರ್‌ಹಟನ್ ೧೯೦೭
೫೧. ಬಿ.ಸಿ. ಸ್ಮಿತ್ ೧೯೧೦, ೧೯೧೨
೫೨. ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ೧೯೧೧, ೧೯೧೨, ೧೯೧೩, ೧೯೧೪, ೧೯೧೫, ೧೯೧೭
೫೩. ಆರ್.ಎ. ಜೆನ್‌ಕಿನ್ಸ್ ೧೯೧೫, ೧೯೧೬, ೧೯೨೨, ೧೯೨೪
೫೪. ಇ.ಪಿ. ವಾಲ್‌ಶ್ ೧೯೧೨, ೧೯೧೫, ೧೯೧೭
೫೫. ಎಚ್.ಡಿ. ರೈಲಿ ೭.೩.೧೯೧೪ ರಿಂದ ೨೧.೩.೧೯೧೪
೫೬. ಎ. ಫಾದರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್ ೭.೪.೧೯೧೬ ರಿಂದ ೧೧.೧೧.೧೯೧೬
೫೭. ಎನ್.ಆರ್. ಬರ್ಡ್ಸ್‌ವೇರ್ ೧೯೧೬, ೧೯೨೦, ೧೯೨೫, ೧೯೨೭, ೧೯೨೮, ೧೯೩೦
೫೮. ಆರ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಡೇವಿಸ್ ೧೯೨೦
೫೯. ಆರ್. ಗೋಪಾಲ್‌ರಾವ್ ೧೯೨೦
೬೦. ಡಿ.ಜಿ. ವೆಲ್ಲರ್ ೧೯೨೦, ೧೯೨೨
೬೧. ಜೆ.ಜೆ. ಸ್ಮಿತ್ ೧೯೨೦
೬೨. ಕೆ. ಸುಂದರಮ್ ಚೆಟ್ಟಿ ೧೯೨೪
೬೩. ವಿ.ಆರ್. ಕುಪ್ಪುಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್ ೧೯೨೪
೬೪. ಸಿಡ್ನೆಬರ್ನ ೧೯೨೪-೧೯೨೫
೬೫. ಎನ್.ಬಲರ್‌ದಾಸ್ ಪಂತುಲು ೧೯೨೬-೧೯೨೭
೬೬. ಸಿ.ಆರ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ೧೯೨೮
೬೭. ಟಿ.ಎಂ. ನರಸಿಂಗ್‌ರಾವ್ ೧೯೩೦
೬೮. ಸಿ.ಜಿ. ಮಕೈ ೧೯೩೦
೬೯. ವಿ. ಭಕ್ಷಯ್ಯಂ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ೧೯೩೧
೭೦. ಜೆ.ಸಿ. ಸ್ಟೂಡಾರ್ಟ್ ೧೯೩೨-೧೯೩೫
೭೧. ಪಿ.ಸಿ. ಜಯಗುರುರಾವ್ ಅಯ್ಯರ್ ೧೯೩೫
೭೨. ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ನ್ಯೂಸಮ್ ೧೯೩೫
೭೩. ಎಲ್.ಎಲ್.ಹಾರ್ವಿಲ್ ೧೯೩೫, ೧೯೩೬
೭೪. ಎ.ಎಲ್. ಹಪ್ಪೆಲ್ ೧೯೩೬
೭೫. ಇ.ಜಿ. ಬರ್ಟರ್ ೧೯೩೬, ೧೯೩೮, ೧೯೩೯, ೧೯೪೧, ೧೯೪೪
೭೬. ಇ.ಇ. ಮಾಬ ೧೯೪೬, ೧೯೪೮
೭೭. ಪಿ.ಎನ್. ರಾಮಾಸ್ವಾಮಿ ೧೯೪೨
೭೮. ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಜಾರ್ಜಸನ್ ೧೯೪೭, ೧೯೪೮, ೧೯೫೦
೭೯. ಎಂ. ಕನ್ನಬಾಬು ೧೯೪೮, ೧೯೪೯, ೧೯೫೦
೮೦. ಎ.ಎಸ್.ಪಿ ಅಯ್ಯರ್ರ ೧೯೪೮
೮೧. ವಿ.ಎನ್. ದಿಕ್ಷಿತುಲು ೧೯೪೮
೮೨. ಸಿ.ಡಿ. ಜೋಳಸಿರಾಂಮುದಹಿರ್ ೧೯೪೮-೧೯೪೯
೮೩. ಬೆ. ಕೊಮನ್ ೧೯೪೮-೧೯೪೯
೮೪. ಡಿ. ರಂಗಯ್ಯ ಚೆಟ್ಟಿ ೧೯೫೧-೧೯೫೨
೮೫. ಎನ್.ಡಿ. ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ೧೯೫೨-೧೯೫೩
೮೬. ಸಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಚೌದರಿ ೧೯೫೦, ೧೯೫೧, ೧೯೫೩
೧೯೫೩ರಿಂದ(೧.೧೦.೧೯೫೩) ಕರ್ನಾಟಕದವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದರು.

(ಕೃಪೆ : ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.)