೧. ಸರ್. ಥಾಮಸ್ ಮನ್ರೋ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೦೦ ರಿಂದ ೧೪.೧೦.೧೮೦೭
೨. ಗಾಹನ್ ೧೫.೧೦.೧೮೦೭ ರಿಂದ ೧೨.೭.೧೮೦೯
೩. ವಿಲಿಯಂ ಚಾಪ್ಲೆನ್ ೧೩.೭.೧೮೦೯ ರಿಂದ ೧೩.೬.೧೮೧೮
೪. ವಿಲಿಯಂ ಥ್ಯಾಕರೆ ೧೬.೬.೧೮೧೮ ರಿಂದ ೨.೧೧.೧೮೧೮
೫. ಸಿ. ಸ್ಮಾಲ್ಲ್ಯೇ ೩.೧೧.೧೮೧೮ ರಿಂದ ೩೧.೧.೧೮೨೦
೬. ಎ.ಐ. ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಬೆಲ್ ೧.೨.೧೮೨೦ ರಿಂದ ೮.೩.೧೮೨೪
೭. ಬರ್ಡ ೮.೩.೧೮೨೪ ರಿಂದ ೧೬.೧೨.೧೮೨೪
೮. ಎಫ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ರಾಬರ್ಟಸನ್ ೬.೪.೧೮೨೪ ರಿಂದ ೧೬.೧೨.೧೮೩೮
೯. ಮ್ಯಾಥ್ಯ ಲೆವಿನ್ ೧೭.೧೨.೧೮೩೮ ರಿಂದ ೩೧.೧೨.೧೮೩೮
೧೦. ಸರ್.ಬಿ.ಸಿ. ಮಾಂಟೆಗೋಮರಿ ೧.೧.೧೮೩೯ ರಿಂದ ೨೧.೨.೧೮೪೦
೧೧. ಎ. ಮಿಲ್ಲರ್ ೨೨.೨.೧೮೪೦ ರಿಂದ ೭.೮.೧೮೪೮
೧೨. ಡಿ. ಮಾಯ್ನೆ ೮.೮.೧೮೪೮ ರಿಂದ ೨೩.೮.೧೮೪೮
೧೩. ಕಾರ್ಲೆಸ್ ಪಿಲ್ಲೇ ೨೪.೮.೧೮೪೮ ರಿಂದ ೮.೮.೧೮೫೦
೧೪. ಎ. ಹ್ಯಾಥವೇ ೯.೮.೧೮೫೦ ರಿಂದ ೨೦.೪.೧೮೫೯
೧೫. ಜಿ.ಬಿ. ಪೋರ್ಡ್ ೨೧.೪.೧೮೫೯ ರಿಂದ ೬.೪.೧೮೬೩
೧೬. ಎ. ವೆಡ್ಡರ್ ಬರ್ನ ೭.೪.೧೮೬೩ ರಿಂದ ೧೮.೨.೧೮೬೮
೧೭. ಜೆ.ಐ.ಎಂ. ಚೆನ್ ೧೮.೩.೧೮೬೪ ರಿಂದ ೨೦.೪.೧೮೬೬
೧೮. ಎ. ವೆಡ್ಡರ್ ಬರ್ನ ೨೨.೬.೧೮೬೬ ರಿಂದ ೭.೨.೧೮೬೮
೧೯. ಎಚ್.ಇ. ಸುಲ್ಲಿವಾನ್ ೨.೩.೧೮೬೮ ರಿಂದ ೧.೯.೧೮೬೯
೨೦. ಜೆ. ಕೆಲ್‌ಶಾಲ್ ೧೬.೯.೧೮೬೯ ರಿಂದ ೧೫.೭.೧೮೭೧
೨೧. ಜೆ.ಎಂ. ಮಾಸ್ಟರ್ ೨೮.೯.೧೮೬೯ ರಿಂದ ೧೫.೭.೧೮೭೧
೨೨. ಮಹಾನೀಯ ಜೆ.ಸಿ. ಕ್ಲೈರ್ ೧೯.೭.೧೮೭೧ ರಿಂದ ೨೮.೭.೧೮೭೧
೨೩. ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್. ಪೊಸ್ಟರ್ ೨೯.೭.೧೮೭೧ ರಿಂದ ೩.೩.೧೮೭೩
೨೪. ಹೆನ್ರಿ ಸಿವೆಲ್ ೧೭.೩.೧೮೭೪ ರಿಂದ ೪.೫.೧೮೭೮
೨೫. ಎಚ್.ಪಿ. ಗೊಡನ್ ೧೫.೫.೧೮೭೮ ರಿಂದ ೧೭.೩.೧೮೭೯
೨೬. ಚಾರ್ಲೆಸ್ ಜಾನ್ ಕ್ರೊಸ್ಟ್‌ವೈಟ್ ೧೮.೩.೧೮೭೯ ರಿಂದ ೩೧.೩.೧೮೮೧
೨೭. ಡೇವಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ (ಬ್ಯಾಕ್ ಬಲ್ಕ್) ೬.೪.೧೮೮೧ ರಿಂದ ೧.೭.೧೮೮೩
೨೮. ಹೆನ್ರಿ ಸೇಂಟ್ ಅಬೂರ್ ಗೂಡರಿಚ್ ೬.೭.೧೮೮೩ ರಿಂದ ೨೨.೮.೧೮೮೪
೨೯. ರಾಬರ್ಟ ಸಿವೆಲ್ ೨೩.೮.೧೮೮೪ ರಿಂದ ೨೯.೧೧.೧೮೮೪
೩೦. ಸಿ.ಎ. ಗಾಲ್ಟನ್ ೩೦.೧೧.೧೮೮೪ ರಿಂದ ೨೯.೧೧.೧೮೮೫
೩೧. ಹೆನ್ರಿ ಸೈಂಟ್ ಅಬೂರ್ ಗೂಡರಿಚ್ ೧೦.೧೧.೧೮೮೫ ರಿಂದ ೧೯.೨.೧೮೮೬
೩೨. ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ. ವೆಲ್‌ಕುಕ ೨೦.೨.೧೮೮೬ ರಿಂದ ೧.೧೨.೧೮೮೬
೩೩. ಎಚ್.ಎಂ. ವಿಂಟರ್ ಬೊಥಾಮ್ ೨.೧೨.೧೮೮೬ ರಿಂದ ೧೮.೯.೧೮೮೭
೩೪. ಹೆನ್ರಿ ಸೈಂಟ್ ಅಬೂರ್ ಗೂಡರಿಚ್ ೧೯.೯.೧೮೮೭ ರಿಂದ ೨೭.೨.೧೮೯೦
೩೫. ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿವೆಲ್ ೨೮.೨.೧೮೯೦ ರಿಂದ ೯.೩.೧೮೯೦
೩೬. ಎಚ್.ಇ. ಲಾಫೇನ್ ೧೦.೩.೧೮೯೦ ರಿಂದ ೪.೪.೧೮೯೩
೩೭. ಎ.ಇ.ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ಲ್ ಸ್ಟೂವರ್ಟ ೫.೪.೧೮೯೩ ರಿಂದ ೧೧.೬.೧೮೯೩
೩೮. ರಾಬರ್ಟ ಸಿವೆಲ್ ೧೨.೬.೧೮೯೩ ರಿಂದ ೭.೧.೧೮೯೪
೩೯. ಎಫ್.ಡಿ.ಎ.ಸಿ. ವೋಲ್ಟಮುರ‌್ರಿ ೮.೧.೧೮೯೪ ರಿಂದ ೩೧.೧.೧೮೯೪
೪೦. ರಾಬರ್ಟ ಸಿವೆಲ್ ೧.೨.೧೮೯೪ ರಿಂದ ೧೫.೫.೧೮೯೪
೪೧. ಎಫ್.ಎಚ್. ನಿಕೊಲ್ ಸನ್ ೧೬.೫.೧೮೯೪ ರಿಂದ ೧೯.೬.೧೮೯೪
೪೨. ಎಚ್. ಟ್ರೇಮನ್‌ಹುರೆ ೨೦.೬.೧೮೯೪ ರಿಂದ ೧೮.೪.೧೮೯೪
೪೩. ಇ.ಸಿ. ರಾವ್‌ಸನ್ ೧೮.೪.೧೮೯೫ ರಿಂದ ೧೬.೬.೧೮೯೬
೪೪. ಇ. ಸ್ಕೂಟ್ ೧೭.೬.೧೮೯೬ ರಿಂದ ೨.೭.೧೮೯೬
೪೫. ಎಚ್. ಟ್ರೇಮನ್ ಹುರೆ ೩.೭.೧೮೯೬ ರಿಂದ ೯.೮.೧೮೯೬
೪೬. ಆರ್.ಎಚ್.ಚಾಂಪೆಬೆಲ್ ೧೮.೮.೧೮೯೬ ರಿಂದ ೨.೨.೧೮೯೭
೪೭. ಎಚ್.ಎ. ಸ್ಟೂವರ್ಟ್ ೩.೨.೧೮೯೭ ರಿಂದ ೧೦.೧೧.೧೮೯೭
೪೮. ಟಿ.ಇ. ಹಾರ್ಸಫಾಲ್ ೨೬.೧೧.೧೮೯೭ ರಿಂದ ೩.೧.೧೮೯೮
೪೯. ಇ.ಎ. ಎಲ್ವೆನ್ ೪.೧.೧೮೯೮ ರಿಂದ ೨೪.೧.೧೮೯೯
೫೦. ಆರ್.ಎಚ್. ಚಾಂಪೆಬೆಲ್ ೨೫.೧.೧೮೯೯ ರಿಂದ ೮.೧೧.೧೮೯೯
೫೧. ಇ.ಎ. ಎಲ್ವೆನ್ ೯.೧೧.೧೮೯೯ ರಿಂದ ೨೪.೨.೧೯೦೨
೫೨. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಾರ್ ೨೫.೨.೧೯೦೨ ರಿಂದ ೪.೮.೧೯೦೨
೫೩. ಪಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ರೈಸ್ ೫.೮.೧೯೦೨ ರಿಂದ ೬.೫.೧೯೦೩
೫೪. ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಜಿ. ಕೊವ್ ೭.೫.೧೯೦೩ ರಿಂದ ೨೪.೪.೧೯೦೫
೫೫. ಬಿ.ಸಿ. ಸ್ಮಿತ್ ೨೫.೪.೧೯೦೫ ರಿಂದ ೫.೬.೧೯೦೫
೫೬. ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಕೊವ್ ೬.೬.೧೯೦೫ ರಿಂದ ೨೮.೩.೧೯೦೬
೫೭. ಆರ್.ಎ. ಗ್ರಾಹಮ್ ೨೯.೩.೧೯೦೬ ರಿಂದ ೨೫.೫.೧೯೦೬
೫೮. ಪಿ.ಎ. ಬೂಟಿ ೨೫.೫.೧೯೦೬ ರಿಂದ ೧೫.೬.೧೯೦೬
೫೯. ಆರ್.ಎ. ಗ್ರಾಹಮ್ ೧೬.೬.೧೯೦೬ ರಿಂದ ೨.೬.೧೯೦೮
೬೦. ಜೆ.ಸಿ. ಬರ್ನ್ ೨.೬.೧೯೦೮ ರಿಂದ ೧.೭.೧೯೦೮
೬೧. ಆರ್.ಎ. ಗ್ರಾಹಮ್ ೨.೭.೧೯೦೮ ರಿಂದ ೨೪.೩.೧೯೦೯
೬೨. ಜೆ.ಎ. ಕುಮ್ಮಿಂಗ್ ೨೪.೩.೧೯೦೯ ರಿಂದ ೩೦.೪.೧೯೧೦
೬೩. ಬಿ.ಸಿ. ಸ್ಮಿತ್ ೧.೫.೧೯೧೦ ರಿಂದ ೩೧.೫.೧೯೧೦
೬೪. ಎಚ್.ಆರ್. ಬಾರ್ಡ್‌ಸ್ವೆಲ್ ೧.೬.೧೯೧೦ ರಿಂದ ೩೦.೧೦.೧೯೧೧
೬೫. ಇ.ಎ. ಡೇವಿಸ್ ೧.೧೧.೧೯೧೧ ರಿಂದ ೭.೧.೧೯೧೨
೬೬. ಜೆ.ಎಚ್. ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್ ೮.೧.೧೯೧೨ ರಿಂದ ೧೦.೧.೧೯೧೩
೬೭. ಜಿ.ಎಫ್. ಪ್ಯಾಡ್ಡಿಸನ್ ೧೦.೧.೧೯೧೩ ರಿಂದ ೧೭.೪.೧೯೧೩
೬೮. ಎ.ಎಫ್.ಜಿ. ಮೆಕಾರ್ಡಿ ೧೮.೪.೧೯೧೩ ರಿಂದ ೮.೪.೧೯೧೫
೬೯. ಜೆ.ಕೆ. ಲಾಂಕ್‌ಷೈರ್ ೯.೪.೧೯೧೫ ರಿಂದ ೧೧.೫.೧೯೧೫
೭೦. ಎ.ಎಫ್.ಜಿ.ಮೆಕಾರ್ಡಿ ೧೨.೫.೧೯೧೫ ರಿಂದ ೩.೯.೧೯೧೬
೭೧. ಜೆ.ಎಂ.ಟೂರಿಂಗ್ ೪.೯.೧೯೧೬ ರಿಂದ ೨೦.೧೨.೧೯೧೮
೭೨. ಜೆ.ಐ.ಸ್ಮಿತ್ ೩.೧.೧೯೧೯ ರಿಂದ ೨೯.೧.೧೯೧೯
೭೩. ಎಫ್.ಹಾನ್ನಿಂಗಟನ್ ೩೦.೧.೧೯೧೯ ರಿಂದ ೧೨.೩.೧೯೧೯
೭೪. ಜೆ.ಐ.ಸ್ಮಿತ್ ೧೩.೩.೧೯೧೯ ರಿಂದ ೩೦.೧೧.೧೯೧೯
೭೫. ಎ.ಎಫ್.ಜಿ.ಮೆಕಾರ್ಡಿ ೧.೧೨.೧೯೧೪ ರಿಂದ ೯.೯.೧೯೨೧
೭೬. ಎಂ.ಆರ್.ರೈರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ (ಸಾಹೇಬ್ ಜೆ. ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಡುಗಾರು) ೯.೯.೧೯೨೧ ರಿಂದ ೧೬.೧೨.೧೯೨೧
೭೭. ಜೆ.ಸಿ.ಮೊಲನಿ ೧೭.೧೨.೧೯೨೧ ರಿಂದ ೧೫.೫.೧೯೨೨
೭೮. ಎ.ಸಿ.ಡೆಫ್ ೧೫.೫.೧೯೨೨ ರಿಂದ ೪.೧೧.೧೯೨೪
೭೯. ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಬಿ.ನ್ಯೂಸಮ್ ೪.೧೧.೧೯೨೪ ರಿಂದ ೫.೧.೧೯೨೫
೮೦. ಎ.ಎಲ್.ಡೆಫ್ ೫.೧.೧೯೨೫ ರಿಂದ ೨೯.೮.೧೯೨೫
೮೧. ಖಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಮೊಹದಿ ಬಜಲೂಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್ ೨೯.೮.೧೯೨೫ ರಿಂದ ೬.೮.೧೯೨೬
೮೨. ಇ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಾಯ್ಡ ೬.೮.೧೯೨೬ ರಿಂದ ೧೯.೮.೧೯೨೬
೮೩. ಸಿ.ಜಿ. ಹರ್ಬಾರ್ಟ್ ೧೯.೮.೧೯೨೬ ರಿಂದ ೧೯.೧೧.೧೯೨೬
೮೪. ಸಿ.ಬಿ.ಎ. ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ೧೨.೧೧.೧೯೨೬ ರಿಂದ ೨.೫.೧೯೨೮
೮೫. ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ್ ೨.೫.೧೯೨೮ ರಿಂದ ೨೧.೫.೧೯೨೮
೮೬. ಇ. ಬೆನ್ನಟ್ ೨೧.೫.೧೯೨೮ ರಿಂದ ೧೧.೧೧.೧೯೩೦
೮೭. ಎ.ಎಂ.ಎ.ಇ. ಗಾಲ್ಲೇಟ್ ೧೭.೧೧.೧೯೩೦ ರಿಂದ ೨೬.೬.೧೯೩೨
೮೮. ಎಫ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸ್ಟೇವರ್ಟ ೨೭.೬.೧೯೩೨ ರಿಂದ ೩೧.೭.೧೯೩೪
೮೯. ಎಂ.ಆರ್.ರೈ.ಎಂ.ವಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ೧.೮.೧೯೩೪ ರಿಂದ ೧೫.೯.೧೯೩೪
೯೦. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಿ.ಎಫ್.ಡಬ್ಲೂ. ಸ್ಟೇವರ್ಟ ೧೫.೯.೧೯೩೪ ರಿಂದ ೩೧.೩.೧೯೩೫
೯೧. ಟಿ. ಭಾಸ್ಕರ್‌ನಾಯ್ಡು ೩೧.೯.೧೯೩೫ ರಿಂದ ೩.೧೧.೧೯೩೬
೯೨. ಎ.ಜಿ.ಬ್ಲಾಕ್ ೩.೧೧.೧೯೩೬ ರಿಂದ ೧೬.೩.೧೯೩೭
೯೩. ಜೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪ್ರಿಟ್‌ಚಾರ್ಡ ೧೯.೧೦.೧೯೩೭ ರಿಂದ ೩೧.೩.೧೯೩೮
೯೪. ಇ.ಸಿ. ವುಡ್ ೩೧.೩.೧೯೩೮ ರಿಂದ ೨೨.೧೦.೧೯೩೮
೯೫. ಜೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪ್ರಿಟ್‌ಚಾಟ್ ೨೨.೧೦.೧೯೩೮ ರಿಂದ ೨೩.೩.೧೯೩೯
೯೬. ಡಬ್ಲ್ಯೂಸ್ಕಾಟ್‌ಬ್ರೌನ್ ೨೩.೩.೧೯೩೯ ರಿಂದ ೧೫.೫.೧೯೩೯
೯೭. ಕೆ.ಎಂ.ಉನಿಥನ್ ೧೫.೫.೧೯೩೯ ರಿಂದ ೨೭.೬.೧೯೩೯
೯೮. ಎಚ್.ಡಿ.ಕ್ರೊಂಬೈ ೨೭.೬.೧೯೩೯ ರಿಂದ ೨೭.೩.೧೯೪೦
೯೯. ಎಂ.ಕರಮುತುಲ್ಲಾ ೨೭.೩.೧೯೪೦ ರಿಂದ ೨೬.೮.೧೯೪೦
೧೦೦. ಎ.ಡಿ.ಕ್ರೊಂಬೈ ೨೭.೮.೧೯೪೦ ರಿಂದ ೨೬.೮.೧೯೪೧
೧೦೧. ಐ.ಎಂ.ಫ್ರಾಸರ್ ೧೬.೬.೧೯೪೧ ರಿಂದ ೧೫.೫.೧೯೪೩
೧೦೨. ಪಿ.ಎಸ್.ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ ೧೫.೫.೧೯೪೪ ರಿಂದ ೧೬.೬.೧೯೪೩
೧೦೩. ಐ.ಎಂ. ಫ್ರಾಸರ್ ೧೬.೬.೧೯೪೩ ರಿಂದ ೧೫.೫.೧೯೪೪
೧೦೪. ಪಿ.ಎಸ್.ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ ೧೫.೫.೧೯೪೪ ರಿಂದ ೧೬.೬.೧೯೪೪
೧೦೫. ಐ.ಎಂ. ಫ್ರಾಸರ್ ೧೬.೬.೧೯೪೪ ರಿಂದ ೨೨.೧೨.೧೯೪೪
೧೦೬. ಪಿ.ಎನ್. ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ ೨೨.೧೨.೧೯೪೪ ರಿಂದ ೧೦.೧.೧೯೪೫
೧೦೭. ರಾವ್‌ಸಾಹಿಬ್ ಆರ್.ಡಿ. ಪೌಲ್ ೧೦.೧.೧೯೪೫ ರಿಂದ ೨೭.೫.೧೯೪೬
೧೦೮. ಎಸ್. ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾವ್ ಸಾಹಿಬ ೨೭.೫.೧೯೪೬ ರಿಂದ ೫.೭.೧೯೪೬
೧೦೯. ಕೆ.ಎನ್. ಅನಂತರಾಮನ್ ೧೫.೭.೧೯೪೬ ರಿಂದ ೨೫.೧೦.೧೯೪೬
೧೧೦. ಇ.ಸಿ. ಅಲ್ಲಾರ್ಡಿಸ್ ೧೯.೨.೧೯೪೯ ರಿಂದ
೧೧೧. ಖಾನ್‌ಸಾಹಿಬ್ ಸೈದ್ ನಾಕೂದ್ ಸಾಹಿಬ್
೧೧೨. ಎನ್.ವಿ. ಸುಗುವನನ್ ೧೦.೯.೧೯೪೯ ರಿಂದ ೨೯.೧೨.೧೯೪೯
೧೧೩. ಇ.ಸಿ. ಅಲ್ಲಾರ‌್ಡೀಸ್ ೨೯.೧೨.೧೯೪೯ ರಿಂದ ೧೦.೨.೧೯೫೦
೧೧೪. ಜಿ. ರಾಮೀರೆಡ್ಡಿ ೧೦.೨.೧೯೫೦ ರಿಂದ ೧.೫.೧೯೫೨
೧೧೫. ಡಿ.ಆರ್. ಸುಂದ್ರಾಮ್ ೨.೫.೧೯೫೨ ರಿಂದ ೧.೯.೧೯೫೩

(ಕೃಪೆ : ಕಲೆಕ್ಟರುಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.)