ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್

ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್

ಹತ್ತನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್

ಹತ್ತನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್

ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್

ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್

ಸಿ. ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಅವರು

ಸಿ. ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಅವರು

ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ, ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ, ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಟಿ.ಆರ್. ತಂಬೂಚೆಟ್ಟಿ

ಟಿ.ಆರ್. ತಂಬೂಚೆಟ್ಟಿ

ಪಿ,ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಪಿ,ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ವಿ.ಪಿ. ಮಾಧವರಾಯರು

ವಿ.ಪಿ. ಮಾಧವರಾಯರು

ಟಿ.ಆನಂದರಾಯರು

ಟಿ.ಆನಂದರಾಯರು

ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ

ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ

 

ಎಂ. ಕಾಂತರಾಜ ಅರಸ್

ಎಂ. ಕಾಂತರಾಜ ಅರಸ್

ಎ.ಆರ್. ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ

ಎ.ಆರ್. ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ

ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್

ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್

ಎಂ.ಎನ್. ಕೃಷ್ಣರಾಯರು

ಎಂ.ಎನ್. ಕೃಷ್ಣರಾಯರು

ಮಾಧವರಾಯರು

ಮಾಧವರಾಯರು

(ಕೃಪೆ: ಡಿವಿಜಿ ಅವರ ಮೈಸೂರಿನ ದಿವಾನರುಗಳು ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ)

 

ಭೂಪಟಗಳು

ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ

ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ

ಮುಂಬಯಿ ಕರ್ನಾಟಕ

ಮುಂಬಯಿ ಕರ್ನಾಟಕ

ಹೈದರಾಬಾದ ನಿಜಾಂ ಕರ್ನಾಟಕ

ಹೈದರಾಬಾದ ನಿಜಾಂ ಕರ್ನಾಟಕ

ಮದರಾಸು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೊಡಗಿ

ಮದರಾಸು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೊಡಗಿ