ರಾಗ ನವರೋಜು ಏಕತಾಳ
(ಬಂದನು ದೇವರದೇವಾ ಎಂಬಂತೆ)

ಧನ್ಯನುನಾನೀದಿನದಿ | ಪರ | ದುನ್ನತಭೋಗವಜವದೀ |
ಎಣ್ಣಿದ ತೆರದೊಳುಲಭಿಸಿತು ವಟುವರ | ರನ್ನು ನಾಕಂಡುದಕಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಪೆ    || ೧ ||

ಗುರುರಾಯಾನೊಡಗೊಂಡೂ | ವಟು | ವರನನುಮನ್ನಿಸಿಕಂಡೂ |
ಕರತಂದಾಕ್ಷಣಸುರಚಿರಪೀಠವ | ಹರುಷದೊಳೀಯುತಚರಣವತೊಳದೂ          || ೨ ||ಶಿರದೊಳುತೀರ್ಥವಧರಿಸೀ | ಧೃಡ | ಥರದಾಕಿಂಕರನೆನಿಸೀ |

ವಿರಚಿಸಿಮಧುಪರ್ಕಾದ್ಯುಪಚರ‍್ಯವ | ಕರಗಳಜೋಡಿಸುತೆಂದನು ವಿನಯದಿ         || ೩ ||

ಕುಶಲವೆತಮ್ಮಯಪದಕೆ | ಕ್ರತು | ವೆಸಗಿಹೆಸಾರ್ಥಕಪರಕೆ |
ಶಶಿರವಿಕೋಟಿನಿಭಾಂಗನೆ ಬಂದುದು | ಹಸನವಾಯಿತು ಯನ್ನಧ್ವರಶಾಲೆಯೂ    || ೪ ||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ಆದಿತಾಳ
(ಹರಿಯೇಲಾಲಿಸು ನಿನ್ನಾಮರೆಹೊಕ್ಕಾ ಎಂಬಂತೆ)

ಬಲಿರಾಯನೆನ್ನಾಗಮನ ನಿನ್ನಾಮನದೀ || ನೆಲಸೀದರ್ಥಗಳೇನೂ ಪೇಳೋನೀಮುದದೀ    || ೧ ||

ಅರಿಯೂವೆನೆಲೆಸ್ವಾಮಿ | ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿವರರಾ || ಧರಸೀತೊತಪವೇಪೇಳೀದೇಹವಿವರಾ        || ೨ ||

ಸ್ವಾರಿಯಾಗಮನಾದಿ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳೂ | ಭೂರಿತೃಪ್ತರು ಧನ್ಯನಾದೇಕೃಪಾಳೂ  || ೩ ||

ತಮ್ಮಾಗಮನದಿಂದ | ಕೃತುಸಾಂಗವಾಯ್ತು | ಕರ್ಮಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯದಗ್ನಿಹೋಮಿತವಾಯ್ತು    || ೪ ||

ತವಪಾದಸಲಿಲಾಬಿಂದುಗಳಿಂದಶಿರವು |  ಭವಭಯಾದುರಿತಾವ | ಹರಿಸೀತುನಿಜವೂ       || ೫ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಕಿರುಮೃದುಲಪದರಜದೊಳೆನ್ನಯ |
ತುರಗಮಖಮಂಟಪ ಪವಿತ್ರವು |
ಪರಮಭೂಸುರವಟುವರೇಣ್ಯನೆ ನಮೊನಮೋಯಂಬೇ ||
ಅರುಹುಜೋತಿರ್ಮಯನೆನಿನ್ನಯ |
ಭರಗಳೇನೈವಾಂಛಿತಾರ್ಥವ |
ಕರುಣಿಸುವೆ ಧನಕನಕಗೋಭೂದಾನಗಳನಾನೂ      || ೧ ||

ರಾಗ ಬೇಗಡೆ, ಏಕತಾಳ
(ಏನಿದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ಎಂಬಂತೆ)

ಕೇಳುಕೇಳೈಸಾರ್ವಭೌಮಕನೇ | ಸತ್ಕೀರ್ತಿಸದ್ಗುಣ |
ಸೀಲಭೂಸುರಪ್ರೀಯಧಾರ್ಮಿಕನೇ | ಪೇಳುವೆನು ತಪವೀರ್ಪಮುನಿಪನ |
ಬಾಲವಾಮನನೆಂಬವಟುನಾ | ಕೇಳಿಬಂದಿಹೆನಿನ್ನಧರ್ಮವ |
ಜಾಲಮಾತುಗಳಲ್ಲನಂಬಿಕೊ        || ೧ ||

ನಿನ್ನಕುಲದೊಳಗ್ಯಾಚಿಸಿದರಿಂಗೇ | ಧಿಕ್ಕಾರಗೈದಿಹ |
ರನ್ನುನಾಕೇಳಿಲ್ಲವೀವರೆಗೇ | ಮುನ್ನ ಕೊಡುತಿಹೆನೆಂದು ಆಶೆಗ |
ಳನ್ನು ಪೇಳುತಕಡೆಯೊಳೀಯದೆ | ಬನ್ನಬಡಿಸುತಲುಬ್ಧರಾಗಿಹ |
ರನ್ನುನಿನ್ನನ್ವಯದಿಕೇಳನು || ೨ ||

ಬೆದರಿವೈರಿಗಳಿಂಗೆಸಮರದಲೀ | ವೋಡೀರ್ಪರುಂಟೇ |
ಕದನಶೂರರು ನಿನ್ನವಂಶದಲೀ | ಗಧೆಯಧರಿಸಿ ಹಿರಣ್ಯಕಾಕ್ಷನು |
ವುದಧಿಪರಿಮಿತಚರಿಸೆಸಮರವ | ನೊದಗಿಕೊಡುವವರನ್ನುಕಾಣದೆ |
ಕುದಿವಕೋಪದೊಳೊದಧರೆಯನು  || ೩ ||

ರಾಗ ಕಾಂಬೋದಿ ಅಷ್ಟತಾಳ
(ಮರುಳಾದೆಯೇನೊ ಬಾಲಾ ಎಂಬಂತೆ)

ಪರಮಾಧಾರ್ಮಿಕನೇನೀನೂ | ನಿನ್ನನ್ವಯ | ಚರಿತೆವಿಸ್ತರಿಸೂವೆನೂ |
ವರಹನಾಗಿಯೆಹರಿ | ಕಷ್ಟದಿಂದರಿದಾರೂ | ಧುರದಿಹಿರಣ್ಯನಗೆಲಿದೇನೆಂದರಿತಾನೆ  || ೧ ||

ಮಡಿದಾತಮ್ಮನವೈರಿಯಾ ಕೊಲ್ಲೂವಛಲ | ವಿಡಿದರಸಾಲುಧಾತ್ರಿಯಾ |
ಕಡುಶೂರಹಿರಣ್ಯ | ಕಸ್ಯಪಗಂಜುತ್ತಾ | ವಡಲ ಪೊಕ್ಕಾನುಹರಿ | ಬಿಡನೆಂದೂಭಯದೊಳೂ  || ೨ ||

ಶರಧಿಸಪ್ತಕದೊಳಾಗೇ | ತ್ರೈಭುವನಾದಿ | ಗಿರಿತರುಲತೇಯೊಳಗೆ |
ಅರಸೀಕಾಣದೆಹರಿ | ಯಳಿದನೆನ್ನುತಮಹ | ಧುರಧೀರಹಿರಣ್ಯಕಸ್ಯಪುಮನದಲ್ಲಿ     || ೩ ||

ರಾಗ ಕೇತಾರಗೌಳ, ಅಷ್ಟತಾಳ

ಮರಣಪರ‍್ಯಂತರವೈರವೆಂಬುದ ತನ್ನೊ | ಳರಿತಾಹಿರಣ್ಯಕನೂ |
ಹರಿಯನರಿಸಿಮತ್ತೆ ಪೋಗಲಿಲ್ಲಂತಹ | ಧುರಧೀರರವರು ಕೇಳೂ          || ೧ ||

ತವತಾತಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹರಿಭಕ್ತಧಾರ್ಮಿಕ | ಕವಿರಾಯಾ ಗುರುವರನೂ |
ಭುವನಾದೊಳಿವರಂಥ ಪ್ರಾಜ್ಞರಕಾಣೆನು | ವಿವರಿಪುದ್ಯಾಕೆನಾನೂ         || ೨ ||

ಅರಿಗಳಾಗಿಹ ಸುಮನಸರಾಕಪಟವೃತ್ತಿ | ಯರಿತಾ ವಿರೋಚನನೂ |
ಧರಿಸಿ ಭೂಸುರರೂಪದಿಂದ ಬೇಡಲುಬಂದ | ಸುರರಿಗಾಯುಷ್ಯವಿತ್ತಾ     || ೩ ||

ಹಿಂದಿನವರಿಗಿಂತಲಧಿಕನಾಗಿಹೆ ಧರ‍್ಮ | ದಿಂದಾಲೀಧಾತ್ರಿಯೊಳೂ |
ಮುಂದೆ ಜನಿಪರುಂಟೆಬಲಿರಾಯಮೂರ್ಜಗ | ವಂದೀಪುದೆನೆಕೇಳುತ್ತಾ    || ೪ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಆದರಾಲಿಸುಸ್ವಾಮಿಮನದೊಳು |
ಖೇದಪಡದಿರುವಾಂಛಿತಾರ್ಥವ |
ಸಾದರದಿಕೊಡುತೀರ್ಪೆನೆನೆ ವಟುವರನು ನಸುನಗುತಾ ||
ಮೇದಿನಿಯನೀ ನನ್ನ ಪದದೊಳ |
ಗಾದಮೂರಡಿಯೆನ್ನುಕರುಣಿಸು |
ಮೋದಪಡುವೆನು ಜೀವನಾವಧಿ ವೃತ್ತಿಯಾಗುವದೂ   || ೧ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ, ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಎಲೆಲೆವಟುವರಕೇಳುನಿನ್ನಯ | ಸಲೆಚಮತ್ಕೃತಿವಚನಕೇಳಲು |
ತಿಳಿದಮಹಿಮರಿಗತಿಹಿತಂಗಳುಪರಿಯನೋಡೆ         || ೧ ||

ಬಾಲನೀನಹೆಸ್ವಾರ್ಥ ವಿಷಯದಿ | ಖೇಲವಿಲ್ಲಿದರಿಂದಲೇನಿದೆ |
ಕೇಳುಸಪ್ತದ್ವೀಪವಾದರು ಕೊಡುತಲಿಹೆನೂ   || ೨ ||

ಮೂರುಲೋಕಾಧೀಶನೆನ್ನೊಳ | ಗ್ಯಾರುಯಾಚಿಪರನ್ಯರೆಡೆಯೊಳು |
ಸಾರಿಕೇಳುವದುಂಟೆ ಸಾಲದೆವೃತ್ತಿತಮಗೆ    || ೩ ||

ಕೇಳುವೃತ್ತಿಗಳೆನಿತುಕೊಡುವೆನು | ಬಾಲಬುದ್ಧಿಯುನಿನ್ನಜೀವನ |
ಕಾಲಭೂಕ್ಷೇತ್ರಗಳಮೂರಡಿಯಿಂದಲೇನೂ    || ೪ ||

ಸಾಂಗತ್ಯ

ಮೂರೂಲೋಕದಭೋಗ್ಯಾ | ವಸ್ತುಗಳಿರೆಬಲಿ |
ಪಾರೂಗಾಣರು ಆಸೇಗಳಿಗೇ ||
ಮೂರಡಿಯೊಳು ತೃಪ್ತಿಹೊಂದಾದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ |
ಧಾರುಣೀಯಿತ್ತಾರಾಗುವದೆ          || ೨ ||

ಆಳಿಕೊಂಡೀರ್ದರು ಸಪ್ತದ್ವೀಪದಭೂಮಿ |
ಪಾಲರುಪೃಥುಗಯಸಗರಾ ||
ಮೇಲಾಶಾಪೂರ್ತಾರಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬೂದ |
ಕೇಳಿಬಲ್ಲೆನುಬಲಿರಾಯಾ   || ೨ ||

ದುರಿತಾಹೊಂದುವನೈಸೆಪ್ರಕೃತಾಕಿಂದಧಿಕಾಶಾ |
ವೆರದೂಕೊಂಡಿಹ ದ್ವಿಜವರನೂ ||
ಕರವಾರು ಚೋರನೆಂದವ ನಿಂಗೇಸಾಕೀಗ |
ಚರಣಾಮೂರವನೀಯಕೊಡಲೂ    || ೩ ||

ಎನೆಹಸಾದಗಳೆಂದೂ ಪರಮಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ |
ಧನುಜಾಧಿಪತಿಜಲವನ್ನೂ ||
ವಿನಯಾದಿಕೈಕೊಂಡೂ ಕೊಡುವೇನೆನ್ನುತಲಿಹ |
ಮನವರಿತಾಗಭಾರ್ಗವನು || ೪ ||

ರಾಗ ಕೇತಾರಗೌಳ, ಝಂಪೆತಾಳ

ಲಾಲಿಸೆನ್ನಯನುಡಿಯನೂ | ಬಲಿರಾಯ | ಶ್ರೀಲಲನೆಪತಿಈತನೂ |
ಲೋಲಕಸ್ಯಪಸತಿಯೊಳು | ಜನಿಸಿರ್ಪಬಾಲ | ದಿವಿಜರಮೊರೆಯೊಳೂ    || ೧ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ಮೋದಗಳಾಯಿತುಗುರುವರ ತುರಗದ | ಮೇಧವೆಹರಿಗಾಗಿ ||
ಸಾದರದೊಳುನಾಗೈವೆನು ದಯದಿಂ | ಮಾಧವಮೆಚ್ಚಿಹನೂ    || ೧ ||

ರಾಗ ಕೇತಾರಗೌಳ, ಝಂಪೆತಾಳ

ಅರಿಯದಿತ್ತೆಯೊಭಾಷೆಯಾ | ಕಂಟಕವ | ತರುವನೀತನುನಿಶ್ಚಯಾ |
ಶಿರಿಭೋಗಕೀರ್ತಿಗಳನೂ | ಬರೆಸೆಳದು | ಸುರಪನಿಂಗೀವನಿವನೂ       || ೧ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ಗುರುನಿನ್ನಭಿಮತವ್ಯಾವುದು ನಿತ್ಯದಿ | ಪರಿಸೇವಿಪೆನವನಾ ||
ಕರುಣಕೆಪಾತ್ರನಾನೊಂಚನೆಗೈವನೆ | ಶರಣಾಗತರಕ್ಷಾ || ೧ ||

ರಾಗ ಕೇತಾರಗೌಳ, ಝಂಪೆತಾಳ

ಧರೆಯನೊಂದಡಿಮಾಳ್ಪನೂ | ಸ್ವ್ವರ್ಗವನು | ಯರಡಕದಕೈಕೊಂಬನೂ |
ಇರದೆಧರಮತ್ತೊಂದಕೆ | ನಿನ್ನಶಿರಿ | ಬರೆಸೆಳವನಿವನುಜೋಕೆ   || ೧ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ, ಏಕತಾಳ

ಕೊಟ್ಟಿಹೆಭಾಷೆಯಭೂಸುರನೀತಗೆ | ಶ್ರೇಷ್ಟನೆಕೇಳೀಗಾ ||
ದುಷ್ಟನಾನಾಗೆನು ಕೊಡುವದೆಸರಿಸರಿ | ಎಷ್ಟೆಂದರುಬಿಡೆನೂ    || ೧ ||

ರಾಗ ಕೇದಾರಗೌಳ, ಝಂಪೆತಾಳ

ಸ್ಥಾನಚ್ಯುತಿಯಾಗುತಿಹುದೂ | ಕೆಡಬೇಡ | ದಾನವರಿಗತಿಮೃತ್ಯು ಬಹುದು |
ಯೇನಾದಡಾಗಲಿದನೂ | ನಂಬದಿರು | ನಾನರಿತುಪೇಳಿರ್ಪೆನೂ          || ೧ ||

ರಾಗ ಕೇದಾರಗೌಳ, ಝಂಪೆತಾಳ

ಪರಕಾರ‍್ಯಕಾಗಿತಾನು | ಕೆಡುತಿಹನೆ | ಮರುಳಾಟದಿಂದ್ಯಾವನು |
ಮರಣಸಂಕಟಬರುವದು | ವಾಗ್ದಾನ | ತ್ವರದರಿಂತೇನಾಹುದೂ || ೧ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ಪರಕಾರ‍್ಯಕೆಸತ್ಪುರುಷರು ಜೀವವ | ತ್ವರವರು ಕೇಳ್ಗುರುವೇ ||
ಮೆರದಿದೆಕೀರ್ತಿದಧೀಚಿಮುನೀಶನ | ಧರೆಯೊಳುಶಿಬಿನೃಪನಾ   || ೧ ||

ವಾರ್ಧಿಕ್ಯ

ವರಯುವೆನು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಗೋರಕ್ಷಣದಿ |
ತರುಣಿಯೊಳು ರತಿಕೇಳಿಸಮಯ ಕನ್ಯಾಘಟನ |
ವರನಿಗೆಸಗುವಕಾಲ ವ್ಯಾಪಾರದೊಳ್ಮತ್ತೆ ಜೀವನೋಪಾಯಗಳಲೀ ||
ಧರಣಿವಿಭುದರರಕ್ಷಣಾರ್ಥಮರಣೋಪದ್ರ |
ಪರಹಿಂಸೆಮುಂತಾದವಿಷಯದೊಳ್ಸಟೆಯಾಡೆ |
ಬರದುಪಾತಕ ಭಾಷೆತಪ್ಪಿದರೆ  ಸುಖವಿಹುದು ಕೆಡಬೇಡನಾಸಾರಿದೆ      || ೧ ||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಗುರುವೆಕೇಳ್ದಯವಂತಪುರುಷರು | ತಿರಿದುಜೀವಿಪಜನರೊಳೂ |
ಕರುಣದಿಂದೀಯುವರಭೀಷ್ಟವ | ತ್ವರಯರವರಾ        || ೧ ||

ಮತ್ತೆನಿಮ್ಮಂದದೊಳುಪೂಜ್ಯತೆ | ವೆತ್ತಶ್ರೌತ್ರಿಯರಾದರಾ |
ಇಷ್ಟಪಾಲಿಸದೀರ್ದಮೂರ್ಖನ | ಸೃಷ್ಟಿಪೊರುವಳೆಭಾರ್ಗವಾ     || ೨ ||

ಪರಮಪೂಜ್ಯನೀಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯು | ಪರಮಪುರುಷನೆಯನ್ನುತಾ |
ವರಯುತಿಹೆನೀನೆನಗೆಧನ್ಯನು | ಕೊಟ್ಟ ಭಾಷೆಯುನಡದರೇ     || ೩ ||

ರಾಗ ಘಂಟಾರವ ಅಷ್ಟತಾಳ
(ತಾಳಿ ಪರ್ವತಕಲ್ಮರಂಗಳನೆಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ)

ಯಂದಮಾತನುಕೇಳುತ್ತಾ ಭಾರ್ಗವ | ಮಂದಮತಿ ನೀನೆನ್ನವಾಕ್ಯವ |
ಹಿಂದೆಕಳದೆಯೊವೆರ್ಥದೀ  || ೧ ||

ತಾನೆಪ್ರಾಜ್ಞಾನೆಂತೆಂಬಾನೆಶೀಘ್ರದಿ | ಸ್ಥಾನಚ್ಯುತಿಯಾಗೆನುತಶಪಿಸಿದ |
ದಾನವಾಧಿಪಗಾಗಳೂ     || ೨ ||

ರಾಗ ಕಾಂಬೋಧಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಗುರುವೇನಿನ್ನಯಶಾಪ | ಶಿರದೊಳಗೇಧರಿಸಿಹೆನು | ಧರಣಿಸುರನಿಗೆಕೊಟ್ಟಾ |
ವಚನಗಳತ್ವರಯೇ || ಕರುಣನಿಧಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿರಬೇಕು ಪೂರ್ಣದಲಿ |
ಶಿರಿಭೋಗಧರಣಿಯೊಳು ಮನವಿಲ್ಲವೀಗ      || ೧ ||

ತರುಣೀ ವಿಂಧ್ಯಾವಳಿಯ | ಪರಿಕಿಸುತಲಿಂತೆಂದಾ | ವರಮನೋಹರೆನಿನ್ನ |
ಮತವನರುಹಿನಲೂ || ಚರನಕೆರಗುತಲವಳು ಪೂರ್ವಪುಣ್ಯಗಳಿಂದ |
ಕರವಿಡಿದೆ ನಾನಿನ್ನ | ಧನ್ಯಳಾಗಿಹೆನು         || ೨ ||

ಪತಿಯೇನಿನ್ನಯಭಕ್ತಿ | ಗಾಗೀಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮಾ |
ನತಿಶಯದೀಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗೀಬಂದಿಹನೂ || ಸತತಕೊಟ್ಟಿಹ ಬಾಷೆಗಳಕಬಾರದುವಾಂಛಾ |
ಪೃಥಿವಿಮೂರಡಿಗಳನು ಕೊಡುಕೊಡೀಕ್ಷಣದೀ || ೩ ||

ಯಂಬನುಡಿಯನುಕೇಳಿ | ಸಂಭ್ರಮದೊಳಾಬಲಿಯು | ಕಂಬೂಕಂಠಿನಿಜಲವಾ | ತಾರೀಗೆಂದೆನುತಾ || ಕುಂಭಿನಿಪಬೆಸಸಿದಾಕ್ಷಣ ತರಲುಭಕ್ತಿಯೊಳ |
ಗಂಬುಜೇಕ್ಷಣಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಕಿಸುತಾ   || ೪ ||

ರಾಗ ಕಾಂಬೋಧಿ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ
(ಯಾತಾಕಿಷ್ಟುಪಚಾರವೈ ಎಂಬಂತೆ)

ಜಯನಮೊಜಯಜಯತೂ | ಭೂಸುರವರ‍್ಯ | ಜಯನಮೊ | ಜಯ | ಜಯತೂ |    || ಪಲ್ಲ ||

ಜಯ | ಜಯಾ | ದುರಿತಾಧ್ರಿನಾಶನ | ಜಯ | ಜಯಾ | ನಿಗಮಾರ್ಥಸಾಧನ || ಜಯ |
ಜಯಾಮಂತ್ರಾದಿಬೀಜಕ | ಜಯತು ಜ್ಞಾನಾನಂದಕಾರಣ   || ಅನುಪಲ್ಲ ||

ಚರಣಾವತೊಳದಿಹೆನು | ಅರ್ಘ್ಯವನಿತ್ತು | ಪರಮಾಚಮನವಿತ್ತೇನು |
ಪರಿಮಳಿಪಸೌಗಂಧವಕ್ಷತೆ |  ಸುರಗಿಮಂದಾರಾದಿಪುಷ್ಪವ |
ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ ಭಕ್ಷಾದಿಭೋಜನ | ಕರುಣಗೊಳುವಟುವರರೆವೇಗದಿ || ಜಯನಮೊ     || ೧ ||

ಇದಕೊಕರ್ಪುರವೀಳ್ಯವ | ಸೇವಿಸುದಯಾಂ |
ಬುಧಿಯೆನೀರಾಜನವಾ | ಸದಮಲಾತ್ಮಕಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪದೊ |
ಳ್ಮುದದಿಪ್ರದಕ್ಷಣೆಯಗೈಯ್ಯುತ | ಪದಕೆನಮಿಸುವ ಧನ್ಯನಾದೆನು |
ಪದುಮನಾಭಸ್ವರೂಪಜಯಜಯ || ಜಯನಮೋಜಯಜಯತೂ         || ೨ || || ೩೭೬ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಪರಮಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಶ್ರೋಣಿತ |
ಪುರದಧಿಪನಾಕ್ಷಣವೆ ಪತ್ನಿಯ |
ಕರದೊಳಿಹ ಸೌವರ್ಣಕಲಶದಜಲವಕೈಕೊಂಡು |
ಪರಮಭೂಸುರವರ‍್ಯ ನಿಮ್ಮಯ |
ಚರಣದೊಳುಮೂರಡಿಯಭುವನವ |
ಹರಿಜನಾರ್ದನವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣದಿಕೊಟ್ಟಿಹೆನೂ      || ೧ || || ೩೭೭ ||

ವಾರ್ಧಿಕ್ಯ

ನೀರಜೇಕ್ಷಣವಿಶ್ವರೂಪತನ್ನೊಳಗಾಂತು |
ಮೂರುಲೋಕೋನ್ನತಕೆಬೆಳಸಿತನುರಂಜಕದ |
ಹಾರಕುಂಡಲಮುಕುಟಮಣಿರಮ್ಯಕಾಂತಿಕೇ | ಯೂರಕೌಂಸ್ತುಭರತ್ನದಿ ||
ಚಾರುಕಂಠಾಭರಣಕಿರಣಪ್ರಕಾಶದೊಳ್ |
ತೋರುತಿಹಖದ್ಯೋತಶತಕೋಟಿಭಾಸದಿಂ |
ಮೂರುತಿತ್ರಿವಿಕ್ರಮನುಕ್ಷಣಮಾತ್ರದೊಳ್ಸರ್ವ | ರಕ್ಷಿಗೋಚರಮಾಗಲು     || ೧ || || ೩೭೮ ||

ರಾಗ ಕೇತಾರಗೌಳ ಝಂಪೆತಾಳ

ಧಾರುಣಿಯನೊಂದುಪದದಿ | ವ್ಯಾಪಿಸುತ | ವಾರಿಜಾಕ್ಷನುಮೋದದಿ |
ಭಾರಿದೇಹದಿದಿಶಗಳಾ | ತುಂಬಿಮುದ | ವೇರಿಯಂಬರಪಥಗಳಾ         || ೧ ||

ಎತ್ತಿ ಎರಡನೆಪಾದವಾ | ಸ್ವರ್ಗಾದಿ | ಸತ್ಯತಪಜನಲೋಕವಾ |
ಅರ್ಥಿಯಿಂದಳದೆಂದನೂ | ಬಲಿಯೆನಾ | ನೆತ್ತಿಡಲಿಪದವಂದನೂ          || ೨ ||

ತೋರುತೋರೈವೇಗದಿ | ಯರಡಾಯ್ತು | ಮೂರನೆಯಪದಕರುಣದೀ |
ಧಾರೆಯರದುದತೆಜಿಪುದೂ | ಸರಿಯಲ್ಲ | ಕ್ರೂರಪಾತಕಬರುವದೂ        || ೩ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ, ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಅಂಬುಜೇಕ್ಷಣನೆಂದಮಾತನು | ಜಂಭಮೊದಲಾಗಿರುವ ದೈತ್ಯಕ |
ದಂಬಕೇಳುತ ಖತಿಯಗೊಳುತಾರ್ಭಟಿಸುತಾಗಾ      || ೧ ||

ಸತ್ಯವನುಬಿಡೆನೆಮತಲೆಮ್ಮಯ | ಪೃಥ್ವಿಪಾಲಕಕುಳಿತುಕೊಂಡಿಹ |
ಧೂರ್ತವಟುಬಂದೆಮ್ಮವಡಯನಗೋಣಕೊದಾ        || ೨ ||

ಕಳೆದುಕೊಂಡನು ಸತ್ಯಧರ್ಮಕೆ | ನಿಳಯಸರ್ವಸ್ವವನು ಭೂಪತಿ |
ಕೊಲಲುಬೇಕೀ ಕಪಟವಿಪ್ರನನೆನುತಕನಲೀ   || ೩ ||

ಭೋರಿಡುತಮುಂಬರಿದುಬರುತಿಹ | ಘೋರದಾನವರನ್ನು ಕಾಣುತ |
ವಾರಿಜಾಕ್ಷನು ಕರದುಗರುಡನೊಳೆಂದನಾಗ  || ೪ ||

ಧುರಕೆ ಖಳರೈತಹರುಭಾಷೆಯ | ಸಲಿಸಲಿಲ್ಲೀದೈತ್ಯನಾಥನು |
ಕೆರಳಿತಾನಿನ್ನೇನಗೈವನೊ | ಬಂಧಿಸಿವನಾ   || ೫ ||

ಅರುಹೆನಮಿಸುತಲಾಗಗರುಡನು | ವರುಣಪಾಶದಿಬಲಿಯಕರಗಳ |
ಭರಿದಿಬಂಧಿಸೆ ದಂಷ್ಟ್ರಜ್ವಾಲಿಯಾರುಭಟಿಸೀ  || ೬ ||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ಆರೊನಮ್ಮಧರಣಿಪತಿಯ | ಕ್ರೂರತನದಿಬಿಗಿದಮೂರ್ಖ |
ತೋರುನಿನ್ನಸಹಸವೆನುತ ಮಲತುನಿಂದನು || ೧ ||

ದುಷತಾಳುತಾಳೆನುತ್ತ | ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನುಬಲಿದುಗರುಡ |
ಕುಟ್ಟಿತಿವಿಯೆ ವೃಕ್ಷದಿಂದಬಡಿದನಾಕ್ಷಣಾ       || ೨ ||

ಭರಕೆತಪ್ಪಿವೈನತೇಯ | ಕೆರಳಿರಕ್ಕೆಯಿಂದಬಡಿದು |
ದುರುಳನೋಡೆನುತ್ತಲೆತ್ತಿನಭದೊಳೆಸದನೂ  || ೩ ||

ಘೋರನಾದದಿಂದಬಂದು | ಭಾರಿಶಿಲೆಯನೆತ್ತಿಪೊಯ್ಯೆ |
ಶೂರತನದಿಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಕುಕ್ಕಿ ಕೆಡಹಿದಾ      || ೪ ||

ಖಾರಿರಕ್ತವನ್ನುದಂಷ್ಟ್ರ | ಜ್ವಾಲೆಬಿದ್ದಪರಿಯಕಂಡು |
ಘೋರನಾದದಿಂದಜಂಭಬರಲುಕಾಣುತಾ    || ೫ ||

ನಿಲ್ಲುನಿಲ್ಲುಯನುತಧನಪ | ಮಲ್ಲಸಹಸಿಯಹುದೊಭಳಿರೆ |
ಚೆಲ್ಲುತಿಹೆನುರಕ್ತವೆನುತಶರದೊಳೆಸದನು     || ೬ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ, ಏಕತಾಳ

ಬರುವಸ್ತ್ರವಮುರಿದಾಗ | ಖಳ | ಪರಿಘವತಿರುಹುತಭೇಗಾ |
ಯರಗಲುಧನಪತಿಯನ್ನು | ತುಂ | ಡರಿಯುತಕೆಡಹಿದನದನೂ  || ೧ ||

ಫಡಫಡಧನಪತಿನಿನ್ನಾ | ಶಿರ | ಖಡಿಯುವೆಕೇಳೀಗೆನ್ನಾ |
ಖಡುಗವನೋಡೆಂದೆನುತಾ | ನೆಗ | ದಿಡುವದಮುರಿದದನಗುತಾ         || ೨ ||

ಮುಕ್ಕಡಿಗೈಯ್ಯಲು ಕಂಡೂ | ಖಳ | ಗಕ್ಕನೆಶೂಲವಗೊಂಡು |
ಉಕ್ಕುತರೋಷದೊಳೆಸೆಯೆ | ಕೈ | ಯಿಕ್ಕಿಕುಬೇರನುಕಸಿಯೆ    || ೩ ||

ಗಧೆಯನುತಿರುಹುತಭರದಿ | ಬರ | ಲದರನುಕಸಿಯುತರವದಿ |
ಯದೆಗೆರಗಲುಖಳಗಾಗ | ಶಿರ | ಚದುರುತ ಬಿದ್ದನುಭೇಗಾ       || ೪ || || ೩೯೭ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಕುಂಭಿನಿಗೆಮೂರ್ಛಿಸುತಬಿದ್ದಿಹ |
ಜಂಭನನುಕಂಡಾಗಧನುವಿನೊ |
ಳಂಬುಕೀಲಿಸಿ ಶೌರ‍್ಯದೊಳುವೃಷಪರ್ವ ಮುಂದರಿಯೆ |
ಅಂಬುನಿಧಿಪತಿ ತಡದುರೌದ್ರದಿ |
ಸ್ತಂಬಡಿಂಬೋದ್ಭವನತೆರದಲಿ |
ಮುಂಬರಿದುಶರಮಳೆಯಸುರಿಸುತಲೆಂದನಾಕ್ಷಣದಿ    || ೧ ||  || ೩೯೮ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ನಿಲ್ಲೆಲೊನಿಲ್ಲೆಲೊ ಖುಲ್ಲಯಕ್ಷಾಧಮ | ನಿಲ್ಲೀಕ್ಷಣಧುರಕೆ ||
ಬಲ್ಲಿದನಹೆಧಿಟನಿನ್ನಯರಕುತವ | ಚೆಲ್ಲುವೆನೋಡೆಂದಾ          || ೧ ||

ವರುಣನೆನಿನ್ನಯುಪೌರುಷಬಲ್ಲೆನು | ಧುರದೊಳಗೆನಗಂಜಿ ||
ತೆರಳಿದೆ ಖಗರೂಪುಗಳನು ಧರಿಸುತ | ಶಿರವರಿಯುವೆನೀಗಾ   || ೨ ||

ಏನಂದೆಯೊಫಡಯಕ್ಷನೆ ನಿನ್ನಯ | ಗೋಣರಿದೀಕ್ಷಣದೀ ||
ಕಾಣಿಸುವೆನುಯಮನಾಲಯನೋಡೀ ಬಾಣದೊಳನುತೆಚ್ಚಾ    || ೩ || || ೪೦೦ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ದುರುಳನಿನ್ನ ಕರುಳನುಗಿವೆನೆನುತಲೆಕ್ಷನೂ ||
ಉರುಕಠೋರಶರವನುಗಿದುಪಡದುನಿಂದನೂ          || ೧ ||

ಖಡಿದುವರುಣನಾಗಖತಿಯತಳದು ವೇಗದಿ ||
ಪಿಡಿದಚಾಪವನ್ನು ಮುರಿಯೆಯಕ್ಷಶೌರ‍್ಯದಿ     || ೨ ||

ಭಾರಿಶೂಲವನ್ನು ವರುಣನಂಗಕೆಸಯಲು ||
ಚೂರುಗೈಯ್ಯಲೊಂದೆವಿಶಿಖದಿಂದ ಖತಿಯೊಳು        || ೩ ||

ಬಿಂಡಿವಾಲವನ್ನುತಿರುಹುತಾಗಲೆಕ್ಷನು ||
ಚಂಡಕೋಪದಿಂದಪೊಯ್ಯಲಾಗವರುಣನು    || ೪ ||

ಕಸಿದುಬಿಸುಡಿ ಸಿಂಹ್ವನಾದಗೈದು ದುರುಳನೇ ||
ಅಸಮಸಹಸಿಯಹುದು ಪಾದಕೆರಗುಗಮ್ಮನೆ || ೫ ||