ಪಾತ್ರಗಳು

ದೇವೇಂದ್ರ ಶುಕ್ರಾಚಾರ‍್ಯ
ಅಗ್ನಿ ಅದಿತಿ
ವಾಯು ಕಶ್ಯಪ
ಯಮ ವಿಷ್ಣು
ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ದೇವದೂತ
ವೃಷಪರ್ವ ವಾಮನ
ಜಂಭ ಚಿತ್ರಸೇನ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದಂಷ್ಟ್ರೋಜ್ವತಿ
ವಿಂದ್ಯಾವಳಿ ವಿಪ್ರರು
ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ