ಕೋಷ್ಟಕ ೧ : ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಗ್ರಾಮ

ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ

ಒಟ್ಟು

ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ

ಬಡತನರೇಖೆ ಕೆಳಗಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾವಾರು

ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು
ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್‌

೮೨೭

೮೧೬

೧,೬೪೩

೬೫%

೫೦%

ಸಾಸಲವಾಡ

೬೩೧

೫೮೩

೧,೨೧೪

೬೫%

೫೦%

ಬೊಪ್ಪಲಾಪುರ

೩೩೨

೩೩೦

೦,೬೬೨

೪೫%

೫೫%

ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ

೧೧೨

೧೨೫

೦,೨೩೭

೪೦%

೬೦%

       

,೭೫೬

   

ಕೋಷ್ಟಕ ೧ಎ: ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮನೆ ತೆರಿಗೆ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು

ಒಟ್ಟು ಮನೆಗಳು

ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸರಿಯಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

೦೧ ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್‌

೪೧೪

೩೯೦

೧೫೦

೦೨ ಸಾಸಲವಾಡ

೨೨೯

೨೨೯

೦೫೦

೦೩ ಬೊಪ್ಪಲಾಪುರ

೧೨೭

೧೨೭

೦೨೫

೦೪ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ

೦೫೮

೦೫೮

೦೦೫

   

೮೨೮

೮೦೪

೨೩೦

 

ಕೋಷ್ಟಕ : ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಒಟ್ಟು ಜಾತಿವಾರು ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಜಾತಿ

ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾವಾರು

೦೧ ಲಿಂಗಾಯಿತ

೧೪೯

೦೫೪.೬೦

೦೨ ಪ. ಜಾತಿ

೧೮೦

೦೨೨.೩೯

೦೩ ಕುರುಬರು

೦೫೨

೦೦೬.೪೭

೦೪ ವಾಲ್ಮೀಕಿ

೦೪೭

೦೦೫.೮೫

೦೫ ಉಪ್ಫಾರ

೦೩೬

೦೦೪.೪೮

೦೬ ಬಾರಿಕರು

೦೨೩

೦೦೨.೮೬

೦೭ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ

೦೧೪

೦೦೧.೭೪

೦೮ ಮುಸ್ಲಿಂ

೦೦೫

೦೦೦.೬೨

೦೯ ಅಗಸ

೦೦೪

೦೦೦.೫೦

೧೦ ಕುಂಬಾರ

೦೦೩

೦೦೦.೩೭

೧೧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ

೦೦೧

೦೦೦.೧೨

 

೮೦೪

೧೦೦.೦೦

 

ಕೋಷ್ಟಕ ೨ಎ: ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜಾತಿವಾರು ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

. ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್ಗ್ರಾಮ                           

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಜಾತಿ

ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾವಾರು

೦೧ ಲಿಂಗಾಯಿತ

೧೯೬

೦೫೦.೨೬

೦೨ ಪ. ಜಾತಿ

೧೦೪

೦೨೬.೬೭

೦೩ ವಾಲ್ಮೀಕಿ

೦೨೯

೦೦೭.೪೩

೦೪ ಉಪ್ಫಾರ

೦೨೪

೦೦೬.೧೫

೦೫ ಬಾರಿಕರು

೦೨೦

೦೦೫.೧೩

೦೬ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ

೦೦೯

೦೦೨.೩೦

೦೭ ಕುಂಬಾರ

೦೦೩

೦೦೦.೭೭

೦೮ ಮುಸ್ಲಿಂ

೦೦೩

೦೦೦.೭೭

೦೯ ಅಗಸ

೦೦೧

೦೦೦.೨೬

೧೦ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ

೦೦೧

೦೦೦.೨೬

   

೩೯೦

೧೦೦.೦೦

 

ಕೋಷ್ಟಕ ೨ಬಿ – ೨. ಸಾಸಲವಾಡ ಗ್ರಾಮ                              

ಕ್ರ. ಸಂ. ಜಾತಿ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾವಾರು
೦೧ ಲಿಂಗಾಯಿತ

೧೮೮

೦೮೨.೦೯

೦೨ ಪ. ಜಾತಿ

೦೧೮

೦೦೭.೮೬

೦೩ ಉಪ್ಫಾರ

೦೦೮

೦೦೩.೫೮

೦೪ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ

೦೦೫

೦೦೨.೧೮

೦೫ ವಾಲ್ಮೀಕಿ

೦೦೪

೦೦೧.೭೫

೦೬ ಅಗಸ

೦೦೩

೦೦೧.೩೧

೦೭ ಬಾರಿಕ

೦೦೩

೦೦೧.೩೧

   

೨೨೯

೧೦೦.೦೦

 

ಕೋಷ್ಟಕ ೨ಸಿ – ೩. ಬೊಬ್ಬಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ                            

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಜಾತಿ

ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾವಾರು

೦೧ ಲಿಂಗಾಯಿತ

೦೫೫

೦೪೩.೩೧೨

೦೨ ಕುರುಬ

೦೫೨

೦೪೦.೯೪೩

೦೩ ವಾಲ್ಮೀಕಿ

೦೧೪

೦೧೧.೦೨೪

೦೪ ಉಪ್ಫಾರ

೦೦೪

೦೦೩.೧೫೫

೦೫ ಮುಸ್ಲಿಂ

೦೦೨

೦೦೧.೦೬೬

   

೧೨೭

೧೦೦.೦೦

 

ಕೋಷ್ಟಕ ೨ಡಿ – ೪. ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ                                

ಕ್ರ. ಸಂ. ಜಾತಿ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾವಾರು
೦೧ ಬೋವಿ (ಪ. ಜಾತಿ)

೫೮

೧೦೦.೦೦

   

೫೮

೧೦೦.೦೦

 

ಕೋಷ್ಟಕ : ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿವರ

. ಸಂಪನ್ಮೂಲ
. ಕೃಷಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು

ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ

ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ

೦೧. ಶೇಂಗಾ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ
೦೨. ಹತ್ತಿ ಭತ್ತ
೦೩. ಭತ್ತ ಶೇಂಗಾ
೦೪. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ  

 

. ನೀರಾವರಿ ಗ್ರಾಮವಾರು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಗ್ರಾಮ

ಒಟ್ಟು ಸಾಗುವಳಿ ಭೂಮಿ (ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಲ್ಲಿ)

ನೀರಾವರಿಗೊಳಪಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಭೂಮಿ (ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ, ಬಾವಿ, ಕೆರೆ ಒಟ್ಟು)

೦೧. ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್‌

೨,೫೬೨.೨೦

೪೧೩.೩೭

೦೨. ಬೊಪ್ಪಲಾಪುರ

೧,೭೬೭.೦೭

೧೮೦.೫೪

 

. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

೦೧. ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಕುರಿ, ಎಮ್ಮೆ, ಎತ್ತು
೦೨. ಗಣಿ ಆಧಾರಿತ  –
೦೩. ಅರಣ್ಯ ಆಧಾರಿತ  –
೦೪. ಕರಕುಶಲ ಆಧಾರಿತ ಅನುವಂಶಿಕ ಕಮ್ಮಾರಿಕೆ
೦೫. ಇತರೆ  –

 

. ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಪಂಚಾಯತ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳು ರಸ್ತೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಗ್ರಾಮ

ಪಕ್ಕಾ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ

೦೧. ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್‌ ೮ ಕಿ. ಮೀ.  –
೦೨. ಸಾಸಲವಾಡ ೬ ಕಿ. ಮೀ.  –
೦೩. ಬೊಪ್ಪಲಾಪುರ ೪ ಕಿ. ಮೀ.  –
೦೪. ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ೪ ಕಿ. ಮೀ.  –

ಪಂಚಾಯತಿಯು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇರು ದೂರ . ಕಿ.ಮೀ.

 

ಕೋಷ್ಟಕ : ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿ ಗಾತ್ರದ ಹಂಚಿಕೆ

. ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್ಗ್ರಾಮ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಹಿಡುವಳಿಗಾತ್ರ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ

ಇತರೆ

ಒಟ್ಟು

ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

೦೧. ಅತೀಸಣ್ಣ ( ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ) ೧೨ ೦೧೪.೯೭ ೧೪ ೯೮.೯೯ ೨೪೨ ೦೨೬೯.೯೨ ೨೬೮ ೦೩೦೩.೮೮
೦೨. ಸಣ್ಣ ( ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಳು) ೧೬ ೦೫೬.೨೪ ೦೭ ೨೮.೮೮ ೧೨೯ ೦೪೭೭.೯೯ ೧೫೨ ೦೫೬೩.೧೧
೦೩. ಅರೆ ಮಧ್ಯಮ ( ಹೆಕ್ಟೇರ್) ೦೯ ೦೫೯.೭೬ ೦೬ ೪೬.೬೧ ೧೩೨ ೯೧೬.೭೦ ೧೪೭ ೧೦೨೩.೦೭
೦೪. ಮಧ್ಯಮ (೧೦ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ)  –  –  –  – ೦೫೦ ೦೮೩೮.೩೬ ೦೫೦ ೦೮೩೮.೩೬
೦೫. ದೊಡ್ಡ (೧೦ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ)  –  –  –  – ೦೦೫ ೦೧೪೦.೧೭ ೦೦೫ ೦೧೪೦.೧೭
  ಒಟ್ಟು ೩೬ ೧೩೦.೯೭ ೨೭ ೯೪.೪೮ ೫೫೮ ೨೬೪೩.೧೪ ೬೨೨ ೨೮೬೮.೫೯

 

ಕೋಷ್ಟಕ ೪ಎ: ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿ ಗಾತ್ರದ ಹಂಚಿಕೆ

. ಬೊಪ್ಪಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಹಿಡುವಳಿಗಾತ್ರ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ

ಇತರೆ

ಒಟ್ಟು

ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

೦೧. ಅತೀಸಣ್ಣ ( ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ) ೦೨೭ ೦೪೦.೫೫ ೦೧೧ ೦೧೨.೮೪ ೦೬೩ ೦೭೩.೮೪ ೧೦೧ ೦೧೨೭.೨೩
೦೨. ಸಣ್ಣ ( ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಳು) ೦೫೨ ೧೮೭.೨೯ ೦೧೨ ೦೪೫.೨೦ ೦೪೮ ೦೧೭೫.೩೬ ೧೧೨ ೦೪೦೭.೮೫
೦೩. ಅರೆ ಮಧ್ಯಮ ( ಹೆಕ್ಟೇರ್) ೦೩೮ ೨೩೧.೬೨ ೦೦೮ ೫೩.೩೮ ೦೪೪ ೩೧೭.೦೬ ೦೯೦ ೦೬೦೨.೦೬
೦೪. ಮಧ್ಯಮ (೧೦ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ) ೦೧೪ ೧೯೭.೩೨ ೦೦೪ ೦೫೧.೨೯ ೦೨೦ ೦೨೭೮.೯೯ ೦೩೮ ೦೫೨೭.೬೦
೦೫. ದೊಡ್ಡ (೧೦ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ)  –  –  –  – ೦೦೧ ೦೦೨೬.೦೯ ೦೦೧ ೦೦೨೬.೦೯
  ಒಟ್ಟು ೧೩೧ ೬೫೬.೭೮ ೩೫ ೧೬೨.೭೧ ೧೭೬ ೮೭೧.೩೪ ೩೪೨ ೧೬೯೦.೮೩

 

ಕೋಷ್ಟಕ : ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಸದಸ್ಯರು ೧೯೯೪೨೦೦೦

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಹೆಸರು

ಸ್ಥಾನ

ಜಾತಿ

ಆಯ್ಕೆ

ಗ್ರಾಮ

೦೧. ಸಿ. ಎಂ. ಬಿ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಿಂಗಾಯಿತ ಚುನಾವಣೆ ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್‌
೦೨. ವರ್ತಿಕಾಜಿ ವೀರಪ್ಪ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಿಂಗಾಯಿತ ಚುನಾವಣೆ ಬೊಪ್ಪಲಾಪುರ
೦೩. ಗಂಗಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಚುನಾವಣೆ ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್‌
೦೪. ಎಂ. ರೇಣುಕಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಹರಿಜನ ಚುನಾವಣೆ ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್‌
೦೫. ಎಚ್‌. ನಿಂಗಪ್ಪ ಸದಸ್ಯರು ಹರಿಜನ ಚುನಾವಣೆ ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್‌
೦೬. ಉಪ್ಪಾರ ಗೋಣೆಪ್ಪ ಸದಸ್ಯರು ಉಪ್ಪಾರ ಅವಿರೋಧ ಬೊಪ್ಪಲಾಪುರ
೦೭. ಕೆ. ಲಲಿತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಲಿಂಗಾಯಿತ ಚುನಾವಣೆ ಸಾಸಲವಾಡ
೦೮. ಎಂ. ಗೌಡ್ರು ಭೋಜಪ್ಪ ಸದಸ್ಯರು ಲಿಂಗಾಯಿತ ಚುನಾವಣೆ ಸಾಸಲವಾಡ
೦೯. ಜಿ. ಆರ್. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸದಸ್ಯರು ಲಿಂಗಾಯಿತ ಚುನಾವಣೆ ಸಾಸಲವಾಡ
೧೦. ಎಚ್‌. ವಿ. ಚೌಡಪ್ಪ ಸದಸ್ಯರು ಬೋವಿ ಅವಿರೋಧ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ

 

ಕೋಷ್ಟಕ : ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್

೧೯೯೪ ರಿಂದ ೧೯೯೯ರ ಸಾಲಿನ ಜವಾಹರ್ ರೋಜ್‌ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕವಾರು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ.

ವರ್ಷ

ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ

೩೫%

೨೫%

೨೨.%

೧೭.%

೧೯೯೪ – ೯೫ ೧.೨೫೮ ೦.೪೪೮ ೦.೩೧೦ ೦.೨೮೦ ೦.೨೨೦
೧೯೯೫ – ೯೬ ೧.೩೮೦ ೦.೪೮ ೦.೩೨ ೦.೩೧ ೦.೨೭೦
೧೯೯೬ – ೯೭ ೧.೫೪೦ ೦.೫೩೯ ೦.೩೮೫ ೦.೩೪೬ ೦.೨೭೦
೧೯೯೭ – ೯೮ ೧.೬೯೦ ೦.೫೯೨ ೦.೪೨೩ ೦.೩೮೦ ೦.೨೯೫
೧೯೯೮ – ೯೯ ೧.೪೨೨ ೧.೧೦೨೦೦ (ನಾಲ್ಕು ಘಟಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಸೇರಿ)
  ೩೫% – ಮಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಆಸ್ತಿಗಳು
  ೨೫% – ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ
  ೨೨.೫% – ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ವರ್ಗ
  ೧೭.೫% – ಇತರ ಕಾಮಕಾರಿಗಳು

೧೯೯೪ ರಿಂದ ೧೯೯೯ ರವರೆಗೆ ಮೇಲಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಅಂದಾಜು ಮಾನವ ದಿನಗಳು
೯೪ – ೯೫ – ೨೮೯೯
೯೫ – ೯೬ – ೨೭೩೦
೯೬ – ೯೭ – ೦೦೩೬
೯೭ – ೯೮ – ೦೦೧೪
೯೮ – ೯೯ – ೩೨೮೧
ಒಟ್ಟು ೮೯೬೦ ಮಾನವ ದಿನಗಳು

 

ಕೋಷ್ಟಕ : ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಜೆ. ಆರ್. ವೈ ಅನುದಾನ, ಒಟ್ಟು ಜಮಾ, ಖರ್ಚು, ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳು

ವರ್ಷ

ಜೆ. ಆರ್. ವೈ. ತಲಾನುದಾನ

ಒಟ್ಟು ಜಮಾ

ಖರ್ಚು

ಜೆ. ಆರ್. ವೈ. ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ತಗಲಿದ ಮೊತ್ತ

ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಹಾಸುವಿಕೆಗೆ ತಗಲಿದ ಖರ್ಚು

ಹತ್ತನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನ

೧೯೯೪ – ೯೫ ೦,೯೧.೬೦೦ ೦,೯೨,೦೧೨ ೦,೯೧,೦೮೧ ೧,೮೯,೭೦೦ ೦,೩೪,೮೦೦  –
೧೯೯೫ – ೯೬ ೧,೨೨,೨೦೦ ೧,೨೪,೪೨೬ ೧,೨೩,೭೨೭ ೧,೩೮,೦೦೦ ೦,೫೧,೫೯೪  –
೧೯೯೬ – ೯೭ ೧,೩೪,೮೦೦ ೧,೩೫,೮೫೮ ೧,೩೫,೫೦೨ ೧,೫೪,೦೦೦ ೦,೭೯,೯೦೦  –
೧೯೯೭ – ೯೮ ೧,೧೩,೫೦೦ ೧,೧೪,೦೭೩ ೧,೧೩,೭೩೩ ೧,೬೯,೦೦೦ ೦,೭೪,೮೭೧ ೦,೫೨,೫೦೦
೧೯೯೮ – ೯೯ ೧,೦೩,೦೦೦ ೧,೦೩,೯೯೦ ೧,೦೩,೫೦೦ ೧,೪೨,೨೦೦ ೧,೦೨,೭೯೦ ೦,೬೬,೦೦೦
  ,೬೫,೧೦೦ ,೭೦,೩೫೯ ,೬೭,೫೪೩ ,೯೨,೯೦೦ ,೪೩,೯೫೫ ,೧೮,೫೦೦

 

ಕೋಷ್ಟಕ : ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ತಲಾನುದಾನ, ಒಟ್ಟು ಜಮಾ, ಖರ್ಚುಗಳು

ವರ್ಷವಾರು ತಲಾನುದಾನ ಕರಸಂಗ್ರಹ ಒಟ್ಟು ಜಮಾ ಖರ್ಚು
೧೯೯೪ – ೯೫ ೦,೮೬,೩೫೬ ೦,೧೧,೭೫೪ ೧,೨೧,೮೩೦ ೦,೯೦,೯೧೦
೧೯೯೫ – ೯೬ ೧,೨೫,೦೦೦ ೦,೩೪,೭೩೮ ೧,೯೩,೩೧೪ ೧,೦೪,೫೯೭
೧೯೯೬ – ೯೭ ೧,೦೦,೦೦೦ ೦,೨೭,೩೪೮ ೨,೧೬,೦೬೫ ೨,೧೨,೩೪೬
೧೯೯೭ – ೯೮ ೧,೦೦,೦೦೦ ೦,೪೧,೩೧೮ ೧,೪೫,೦೩೭ ೧,೩೮,೯೫೯
೧೯೯೮ – ೯೯ ೦,೯೪,೪೩೮ ೦,೨೯,೩೯೨ ೧,೨೯,೮೦೬ ೧,೦೪,೬೨೪
  ,೦೫,೭೯೪ ,೪೪,೫೫೦ ,೦೬,೦೫೨ ,೫೧,೪೩೬

 

ಕೋಷ್ಟಕ : ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ

. ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್

ತರಗತಿ

ಒಟ್ಟು

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ

ಹುಡುಗರು

ಹುಡುಗಿಯರು

ಹುಡುಗರು

ಹುಡುಗಿಯರು

ಹುಡುಗರು

ಹುಡುಗಿಯರು

I ೦೨೮ ೦೨೪ ೦೪ ೦೮ ೦೪ ೦೩
II ೦೨೯ ೦೨೯ ೧೧ ೦೫ ೦೧ ೦೩
III ೦೨೬ ೦೧೬ ೦೨ ೦೬ ೦೩ ೦೨
IV ೦೩೪ ೦೩೦ ೦೭ ೧೧ ೦೧ ೦೨
V ೦೧೫ ೦೧೮ ೦೨ ೦೪ ೦೧ ೦೨
VI ೦೪೦ ೦೨೪ ೧೪ ೦೬ ೦೩ ೦೩
VII ೦೨೯ ೦೧೩ ೦೨ ೦೫ ೦೨ ೦೩
  ೨೦೧ ೧೫೪ ೪೨ ೪೫ ೧೫ ೧೮
VII ೦೩೦ ೦೧೮ ೦೧ ೦೦ ೦೧ ೦೦
IX ೦೧೬ ೦೧೫ ೦೨ ೦೨ ೦೦ ೦೧
X ೦೧೩ ೦೧೦ ೦೧ ೦೦ ೦೦ ೦೦
  ೦೫೯ ೦೪೨ ೦೪ ೦೨ ೦೧ ೦೧

 

ಕೋಷ್ಟಕ ೯ಎ: ೨. ಸಾಸಲವಾಡ ಗ್ರಾಮ

ತರಗತಿ

ಒಟ್ಟು

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ

ಹುಡುಗರು

ಹುಡುಗಿಯರು

ಹುಡುಗರು

ಹುಡುಗಿಯರು

ಹುಡುಗರು

ಹುಡುಗಿಯರು

I ೦೧೦ ೦೨೬ ೦೨ ೦೧  –  –
II ೦೨೫ ೦೩೬ ೦೪ ೦೫  –  –
III ೦೧೩ ೦೧೬ ೦೦ ೦೨  –  –
IV ೦೧೭ ೦೧೯ ೦೦ ೦೧  –  –
V ೦೨೪ ೦೧೬ ೦೫ ೦೧  –  –
VI ೦೧೪ ೦೨೪ ೦೧ ೦೧  –  –
VII ೦೧೭ ೦೧೩ ೦೨ ೦೧  –  –
  ೧೨೨ ೧೫೧ ೧೪ ೧೧    –


. ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ

I  – ೦೬ ೦೪  –  –
II  – ೦೪ ೦೪  –  –
III  – ೦೪ ೦೨  –  –
IV  – ೦೪ ೦೩  –  –
V  – ೦೨ ೦೩  –  –
   – ೨೦ ೧೬    –

 

ಕೋಷ್ಟಕ ೯ಬಿ: ೪. ಬೊಪ್ಪಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ

ತರಗತಿ

ಒಟ್ಟು

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ

ಹುಡುಗರು

ಹುಡುಗಿಯರು

ಹುಡುಗರು

ಹುಡುಗಿಯರು

ಹುಡುಗರು

ಹುಡುಗಿಯರು

I ೦೬ ೦೯  –  –
II ೧೩ ೧೫  –  –
III ೧೧ ೧೧  –  –
IV ೧೦ ೦೮  –  ೧
V ೧೧ ೦೭  –  –
VI ೦೩ ೦೯  –  –
  ೫೪ ೫೯  

 

ಕೋಷ್ಟಕ ೧೦: ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಕೆರೆಗಳು

ನೀರು ಆವೃತ ಪ್ರದೇಶ ಮುಳುಗಡೆ ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಲ್ಲಿ (ಇರಬೇಕಾದದ್ದು)

ಇರುವುದು

ನಿರ್ಮಾಣ ವರ್ಷ

ಖರ್ಚು (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

೦೧.. ಕೊಟ್ಟೂರು ೦,೨೬೬.೧೬ ೦,೩೦೪.೧೦ ೧೯೮೮  –
೦೨. ಗಂಡಬೊಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ ೦,೧೭೮.೦೦ ೨,೨೭೪.೦೦ ೧೯೭೦ ೦೭೧.೦೦
೦೩. ಇಮ್ಮಡಾಪುರ ೫,೫೪೫.೦೦ ೦,೪೦೫.೦೦ ೧೯೬೮ ೨೭೦.೦೦
೦೪. ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ೦,೧೧೪.೬೪ ೦,೦೬೨.೦೦ ಹಳೇಟ್ಯಾಂಕ್‌  –
೦೫. ಗುಡೇಕೋಟೆ ೦,೦೫೪.೯೪ ೦,೦೭೫.೦೦ ೧೯೮೧  –
೦೬. ಹುಲಿಕೆರೆ ೦,೦೫೯.೫೬ ೦,೦೮೪.೦೦ ಹಳೇಟ್ಯಾಂಕ್‌  –
೦೭. ಜಮ್ಮೊಬನಹಳ್ಳಿ ೦,೦೨೦.೧೬ ೦,೦೫೫.೦೦ ೧೯೬೫ ೦೧೦.೨೦
೦೮. ಹೊಸಳ್ಳಿ ೦,೦೩೫.೩೪ ೦,೦೬೦.೦೦ ಹಳೇಟ್ಯಾಂಕ್‌  –
೦೯. ಸರ್ವೋದಯ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ೦,೦೧೪.೯೫ ೦,೦೯೬.೦೦ ೧೯೭೦ ೦೦೨.೧೨
೧೦. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ೦,೦೯೨.೫೩ ೦,೧೦೯.೦೦ ಹಳೇಟ್ಯಾಂಕ್‌  –
೧೧. ಚೌಡಾಪುರ ೦,೦೭೮.೭೮ ೦,೦೬೩.೦೦ ಹಳೇಟ್ಯಾಂಕ್‌  –
೧೨. ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್‌ ೦,೧೭೫.೭೭ ೦,೧೨೧.೦೦ ಹಳೇಟ್ಯಾಂಕ್‌  –
೧೩. ಸಾಸಲವಾಡ ೦,೦೭೪.೯೭ ೦,೧೧೮.೦೦ ಹಳೇಟ್ಯಾಂಕ್‌  –
೧೪. ರಾಯಪುರ ೦,೦೭೦.೦೦ ೦,೦೮೮.೦೦ ಹಳೇಟ್ಯಾಂಕ್‌  –
೧೫. ಉಜ್ಜಿನಿ ೦,೧೫೮.೯೫ ೦,೦೭೪ ಹಳೇಟ್ಯಾಂಕ್‌  –
೧೬. ರಂಗಾಪುರ ೦,೧೮೩.೧೧ ೦,೦೭೯.೦೦ ಹಳೇಟ್ಯಾಂಕ್‌  –
೧೭. ದೇವಲಾಪುರ ೦,೧೨೦.೭೭ ೦,೧೧೮ ಹಳೇಟ್ಯಾಂಕ್‌  –
೧೮. ಸುಂಕದಕಲ್ಲು ೦,೧೯೫.೦೦ ೦,೦೯೨.೦೦ ಹಳೇಟ್ಯಾಂಕ್‌  –
೧೯. ಗಂಡುಮುನುಗು ೦,೧೧೯.೩೮ ೦,೧೦೧.೦೦ ಹಳೇಟ್ಯಾಂಕ್‌  –
೨೦. ಜಂಗ ಮಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ೦,೦೩೫.೪೭ ೦,೦೫೦.೦೦ ಹಳೇಟ್ಯಾಂಕ್‌  –
೨೧. ಲೊಟ್ಟಿನಕೆರೆ ೦,೦೨೧.೨೯ ೦,೦೭೯.೦೦ ಹಳೇಟ್ಯಾಂಕ್‌  –
೨೨. ಅಪ್ಪಯನಹಳ್ಳಿ ೦,೦೩೯.೦೦ ೦,೦೪೦೫.೦೦ ೧೯೮೧ ೦೩೦.೦
೨೩. ಟಿ. ಬಸಾಪುರ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ೧ ೦,೦೩೮ ೦,೨೩೦.೦೦ ೧೯೭೯  ೦೦೧.೪
೨೪. ಟಿ. ಬಸಾಪುರ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ೨ ೦,೦೦೬.೩೨ ೦,೦೪೮.೦೦  –  –
೨೫. ಹುರುಳೀಹಾಳ್‌ ೦,೦೭೮ ೦,೩೭೮.೦೦ ೧೯೮೧ ೦೬೭.೦
  ಒಟ್ಟು ,೭೮೫.೬೪ ,೫೨೧.೪೦