ಪಲ್ಲವಿ : ವಿನಾಶದೆಡೆಗೆ ಪಯಣ ಬೇಡ ಮಾನವ !
ಶಾಂತಿಯತ್ತ ನಡೆಯಬೇಕು ಮಿತ್ರನೇ

ಚರಣ :  ನಾಶಪಡಿಸಿಬೇಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದವಾ
ಸಹಜಸೃಷ್ಟಿ ಸೌಂದರ‍್ಯವ ಗೌರವಿಸು   

ಕೆಡವದಿರು ಹಿರಿಯರ ಭಾವನೆಗಳ
ಬೆಳೆಸು ಕಿರಿಯ ಭಾವನೆಗಳ ಉತ್ತಮಗತಿಗೆ

ಉಳಿಸು ದೇಶ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಪದವ
ಅಳಿಸುವ ಅನ್ಯ ಭಾವನೆಗಳ ಗೊಡವೆಗಳ

ನರನರದಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹರಿಯಲಿ
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಂದವ ಸವಿಯಿರಿ