ಕೃತಿ:ವ್ಯಾಧ ಚರಿತೆ – ಬೇಡ ಕುಲಮೂಲದ ಕಥನಗಳು
ಲೇಖಕರು:
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ