The Four Ages of Man

He with body waged a fight,
But body won; it walks upright.

Then he struggled with he heart;
Innocence and peace depart.

Then he struggled with the mind;
His proud heart he left behind.

Now his wars on God begin;
At stroke of midnight God shall win.

(1937) 

ಮಾನವ ಜೀವದ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳು

ದೇಹದ ಜೊತೆ ಸೆಣಸಾಡಿದ;
ಗೆದ್ದು ದೇಹವೆ, ನೆಟ್ಟ ನಡೆದಿದೆ.

ನಂತರ ಹೃದಯದ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿದ;
ಶಾಂತಿ ಮುಗ್ಧತೆಗಳ ಕಳೆದ.

ತದನಂತರ ಬುದ್ಧಿಯ ಜೊತೆ ಗುದ್ದಾಡಿದ;
ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹೃದಯ.

ಈಗವನ ಸಮರ ದೇವರ ಜೊತೆ;
ಸರಿರಾತ್ರೆ ಗೆಲ್ಲುವುದು ದೇವರೆ.