ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಕೆ ಕುರಿತು

೧. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕವಿತೆ – ನೆಲಮನೆ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು

೨. ಟಿಪ್ಪಣಿಪುಸ್ತಕ – ಅನು: ಕೆ.ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ, ಅಭಿನವ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೮.

೩. ಯುವಕವಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳು – ಅನು: ಓ.ಎಲ್‌. ನಾಗಭೂಷಣಸ್ವಾಮಿ. ಅಭಿನವ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೮. 

ಇಂಗ್ಲಿಶ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರಿಲ್ಕ್ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಕೃತಿಗಳು

1. Rainer Marai Rilke, Duino Elegies and The Sonnets To Orpheus translated by A. Poulin, Jr. (Houghton Mifflin Company, Boston, 1975) ISBNO-395-25058-7

2. The Selected Poetry of Rainer Maria Rilke, ed. and trans. Stephen Mitchell, Introduction by Robert Hass (Vintage; Reissue edition 13 March 1989)

3. Selected poems of Rainer Maria Rilke, ed. and trans. Robert Bly (New York, 1981)

4. The Unknown Rilke, trans. Franz Wright (Oberlin College Press, expanded ed. 1990) ISBN 0-932440-56-8

5. The Book of Fresh Beginnings: Selected Poems, trans. David Young (Oberlin College Press, 1994) ISBN 0-932440-68-1

The Essential Rilke, ed. and trans. Galway Kinnell and Hannah Liebmann (Hopewell, NJ, 1999)

6. Uncollected Poems, trans. Edward Snow (North Point Press, New York, 1966)

7. Two Prague Stories, trans. Isabel Cole (Vitalis, Cesky Tesin, 2002)

8. Pictures of God: Rilke’s Religious Poetry, ed. and trans. Annemarie S. Kidder (Livonia, MI 2005)

8. Duino Elegies, Sonnets to Orpheus. Letters to a young poet: Box set, ed. and trans. Stephen Mitchell 

ದುಯಿನೋ ಎಲಿಜೀಸ್

1. Duineser Elegien: Elegies from the Castle of Duino, trans. V. Sackville-West (Hogarth Press, London, 1931)

2. Duino Elegies, trans. J.B. Leishman and Stephen Spender (W. W. Norton, New York, 1939)

3. Duino Elegies, trans. Jessie Lemont (Fine Editions Press, New York, 1945)

4. Duineser Elegien: The Elegies of Duino, trans. Nora Wydenbruck (Amandus, Vienna, 1948

5. Duinesain Elegies, trans. Elaine E. Boney (University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1975)

6. Duino Elegies, trans. David Young (W. W. Norton, New York , 1978) ISBN 0-393-30931-2

7. Duino Elegies, trans. Gary Miranda (Azul Editions, Falls Church, VA, 1996) ISBN 11-885214-07-3

8. Duino Elegies, trans. Robert Hunter w/block prints by Mareen Hunter (Hulogosi Press, 1989) 

ಸಾನೆಟ್ಸ್ಟು ಆರ್ಫಿಯಸ್

1. Sonnets to Orpheus, trans. with notes and commentary J.B. Leishman (Hogarth Press, London, 1936)

2. Sonnets to Orpheus, trans. C.F. MacIntyre, (U.C. Berkeley Press, 1961)

3. Sonnets to Orpheus, trans. M.D. Herder Norton (W.W. Norton, New York, 1962)

4. Sonnets to Orpheus, trans. Jessie Lemont (Fine Editions PRess, New York, 1945)

5. Sonnets to Orpheus, trans. with notes Stephen Mitchell (Simon and Schuster, New York, 1985)

6. Sonnets to Orpheus, trans. with notes and commentary Edward Snow (North Point Press, New York, 2004) ISBN: [0865477213]

Sonnets to Orpheus, trans. Willin Barnstone (Shambahala, Boston, 2004)

7. Sonnets to Orpheus, trans. Leslie Norris and Alan Keele (ed. Lucien Jenkins) (Camden House, Inc 1989)

8. Sonnets to Orpheus, trans. Robert Hunter Orpheus, trans. Don Paterson (Faber, 2006) 

ಇಂಗ್ಲಿಶ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರಿಲ್ಕ್ ಇತರ ಕೃತಿಗಳು

1. Stories of God, trans. M.D. Herter Norton (W.W. Norton, New York, 1932)

2. Letters to a Young Poet, trans. M.D. Herter Norto n (W.W. Norton, New York, 1934) ISBN -0-393-31039-6

3. Poems from The Book of Hours trans. Babette Deutsch (New Directions, New York, 1941)

4. The Notebooks of Malte Laurids Brigge, trans. M.D. Herter Norton (W.W. Norton, New York, 1949) ISBN 0-393-30881-2

5. The Notebooks of Malte Laurids Brigge, trans. Stephen Mitchell (New York, 1983)

6. The Lay of the Love and Death of Cornet Christiphe Rilke, trans. Stephen Mitchell (GraywolfPress, 1985) ISBN 0-915308-77-0

7. The Book of Hours: Prayers to a Lowly God, trans. Annemarie S. Kidder (Evanston, 2001)

8. Laernopfer, trans. and commentary by Alfred de Zayas, with drawings by Martin Andrysek (Red Hen Press, Los Angeles, 2005)

9. Rainer Maria Rilke’s The Book of Hours: A New Translation with Commentary, trans. Susan Ranson, edited with an introduction and notes by Ben Hutchinson (Camden House, New York/Boydell & Brewer Ltd, Woodbridge, UK, 2008) ISBN 978-1-57113-380-9

 ರಿಲ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು

 

1. E. M. Butler, Rainer Maria Rilke (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1941)

2. N. Purtscher-Wydenbruck, Rilke: Man and Poet (London, 1949)

3. Erich Heller, The Disinherited Mind (Cambridge, U.K. Bowes & Bowes, 1952).

4. Romano Guardini, Rilke’s Duino Elegies: An Interpretation, translated by K.G. Knight (London, 1961).

5. Ralph Freedman, Life of a Poet: Rainer Maria Rilke, New York 1996.

6. Donald Prater, A Ringing Glass: The Life of Rainer Maria Rilke, Oxford University Press, 1994

7. Paul Torgersen, Dear Friend: Rainer Maria Rilke and Paula Modersohn-Becker, Northwestern University Press, 1998.

 

ರಿಲ್ಕ್ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

1. Romano Guardini, Rilke’s Duino Elegies: An Interpretation, translated by K.G. Knight (London, 1961).

2. A Companion to the Works of Rainer Maria Rilke, ed. Erika  A and Michael M. Metzger, Rochester 2001.

3. Rilke Handbuch: Leben – Werk – Wirkung, ed. Manfred Engel and Dorothea Lauterbach, Stuttgart and Weimar 2004.

4. Goldsmith, Ulrich, ed (1980). Rainer Maria Rilke, a verse concordance to his complete lyrical poetry. Leeds: W.S. Maney.

5. Mood, John J.L. Rilke on Love and Other Difficulties. (New York: W. W. Norton 1975, reissue 2004) ISBN 0-393-31098-1.

6. Mood, John, Rilke on Death and other Oddities. Philadelphia: Xlibris, 2006. ISBN 1 -4257-2818-9.

 

ರಿಲ್ಕ್ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಅಂತಜಾಲ ತಾಣಗಳು
(
ರಿಲ್ಕ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಸರಳ ಕಥನ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rainer_Maria_Rilke

ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ರಿಲ್ಕ್ಕವಿತೆಗಳ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ಅನುವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ:
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/4027/

ರಿಲ್ಕ್ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ, ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ:
http://www.poetry-portal.com/poets18.html

ರಿಲ್ಕ್‌ನ ಸಾನೆಟ್ಸ್‌ ಟು ಆರ್ಫಿಯಸ್‌ ಅನುವಾದದ ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ:
http://www.trilulilu.ro/alonewolf/559e77a9f8b395?vide0_google_com

ಕೃಪೆ: ಓ.ಎಲ್‌. ನಾಗಭೂಷಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ
ಯುವಕವಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ