`ಕಣಜ’ದ ಶಬ್ದಕೋಶ ಪುಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 7 ನಿಘಂಟುಗಳ 67309
ಪದಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಗಳಿವೆ.