ಸ್ವರಾದಿಗಳು  

ಅಂಗಜ – ಕಾಮ ೫-೪

ಅಂಗನೆ -ಸ್ತ್ರೀ     ೯-೯

ಅಗ್ಗಣಿ ಅರ್ಘ್ಯಪಾನೀಯ ಸುಜಲ  ೧೯ – ೭

ಅಖಿಲ – ಎಲ್ಲ ೨೪-೧

ಅಂಡಲೆ – ತಿರುಗಾಡು     ೩೩-೩

ಅಂಡಿ – ಜಗತ್ತು  ೧೦೪-೧೪

ಅಜ್ಜು – ಅಡಕವಾಗು       ೮-೨

ಅಂತಕ – ಯಮ           ೧೩-೧೧

ಅರ್ತಿ – ಪ್ರೀತಿ ೧೧-೨೦

ಅಂದಳ – ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ೧೩೫-೧೨

ಅಧರ – ತುಟಿ    ೮೪-೭

ಅನಲ – ಬೆಂಕಿ   ೭೭-೧

ಅಪರಂಜಿ – ಚೊಕ್ಕಚಿನ್ನ   ೫-೬

ಅಪರಂಪರರು – ಮುನಿಗಳು        ೧೦೮-೫

ಅಪರಂಪರ – ನಿರಂತರ   ೫-೨

ಅಂಬರ – ಆಕಾಶ ೧-೧

ಅಂಬಿಗ – ನಾವಿಕ         ೧-೧

ಅಬ್ದಿ – ಸಮುದ್ರ ೧-೧

ಅಲಗು – ಖಡ್ಗ ೧೧-೧

ಅವಗಡ – ಕಠಿಣ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ೧೦೩-೧೦

ಅಳವಡಿಸು – ಹೊಂದಿಸು ಕೂಡಿಸು          ೫- ೬

ಅಳಿ – ನಾಶವಾಗು        ೭೫-೮

ಅಳಿ – ಭ್ರಮರ    ೮೧-೮

ಅಂತು  – ಬಂದು ೩೦-೧

ಆತ್ಮಜ – ಮಗ   ೧-೧

ಆತ್ಮಜೆ – ಮಗಳು         ೫-೨

ಆಲಿ – ದೃಷ್ಟಿ      ೨-೭

ಆಲಿಸು – ಕೇಳು  ೧೧-೧

ಇಕ್ಕೆಲ್ಲ – ಎರಡು ಬದಿ      ೧೩೩-೮

ಇತ್ತಂಡ – ಎರಡು ತಂಡ  ೩೨-೧೪

ಇಂದುಧರ – ಶಿವ                   ೮೩-೧

ಇಂದು – ಚಂದ್ರ ೧೨೧-೨೭

ಇನಿಯ – ಗಂಡ  ೧೮-೨೮

ಇಸು – ಹೊಡೆ    ೨೦-೧೦

ಈಟಿ – ಬರ್ಚೆ    ೧೧-೨೦

ಉಂಗುಷ್ಟ – ಹೆಬ್ಬೆರಳು    ೨೬-೯

ಉನ್ಮನಿ – ಸುಷುಮ್ನ       ೮-೪

ಉರವಣಿಸು  – ಆರ್ಭಟಿಸು          ೪೨-೨೫

ಊನ – ಕೊರತೆ ೭೬-೩

ತಲ್ಲಣ – ಚಿಂತೆ   ೯೪-೧೭

ಎರಗು – ಮುತ್ತು ೯೯-೮

ಎರಳೆ – ಚಿಗರೆ   ೧೨೫-೪೮

ಎಸೆ – ಶೋಭಿಸು          ೧೧-ಪಲ್ಲ

ಎಕ್ಕಲನರಕ – ಹೀನನರಕ ೬೬-೧೦

ಒಗತನ – ಬಾಳ್ವೆ           ೯೨-೪

ಒಬ್ಬುಳಿಮಾಡು – ಒಂದು ಗೂಡಿಸು ೧೦೨-೫

ಒರೆ – ಹೇಳು     ೨-೭

ಓಲೈಸು – ಸೇವಿಸು       ೩-೩

ವರ್ಗೀಯಾದಿಗಳು

ಕಕ್ಷಪಾಳ – ಯೋಗದಂಡ  ೪೫-೪

ಕಂಜಬಾಣ – ಕಾಮ       ೧೨೦-೧೯

ಕಂಜರ – ಉಡುದಾರ     ೧೧-೧

ಕರ್ಣ – ಕಿವಿ      ೨-೪

ಕಡಲು – ಸಮುದ್ರ         ೧೩-೮

ಕಂತುಹರ – ಶಿವ ೨೦-೯

ಕಂಥೆ – ಕಪನಿ    ೪-೬

ಕದರು – ಎಳೆ ತೆಗೆವ ಸಾಧನ       ೮೧-೬

ಕನಲು – ಕೋಪಿಸು        ೭೨-೧೪

ಕಮ್ಮಟ – ಟಂಕಸಾಲೆ     ೧೨೨-೩೨

ಕಮ್ಮಗೋಲ – ಕಾಮ      ೧೨೨-೩೨

ಕಬ್ಬುವಿಲ್ಲ – ಮನ್ಮಥ       ೯೫-೨೧

ಕಲಹ – ಜಗಳ   ೧೨೧-೨೮

ಕವಳ – ತುತ್ತು   ೯೫-೨೨

ಕಸಮಾಡು – ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು       ೧೫-೧೩

ಕೃತಿ – ರಚನೆ    ೩-೧೦

ಕಾಕುದೈವ – ಕೀಳುದೈವ  ೮೧-೮

ಕಾಟಕ – ಕಟುಕ  ೧೧-೧

ಕಾಂತೆ – ಹೆಂಡತಿ         ೨-೪

ಕಾಮಪಿತ – ವಿಷ್ಣು         ೩-೧

ಕಾಮಹರ  – ಶಿವ                   ೩-೨

ಕಿಕ್ಕಿರಿ – ಗುಂಪಾಗುಜ     ೯೬-೪

ಕಿಂಚಿತ – ಸ್ವಲ್ಪ, ಹೇಗಾದರೂ      ೮೫-೪

ಕಿಚ್ಚುಗಣ್ಣ – ಶಿವ  ೧೬-೧೮

ಕುಕ್ಷಿ – ಹೊಟ್ಟೆ    ೬೬-೧೧

ಕುಂಟಣಿತನ – ಕುಂಟಲತನ        ೭೧-೮

ಕುತಕ – ಮೋಸ ೫೩-೧೧

ಕುಂದಣ – ಬಂಗಾಎ       ೧೨-೫

ಕುಂಭಿನಿ – ಭೂಮಿ         ೧-೧

ಕುಲ್ಲ  – ಕ್ಷುಲ್ಲಕ   ೭೧-೬

ಕುಶಲ – ಕ್ಷೇಮ   ೨೨-೧೧

ಕುಸಮಶರ – ಕಾಮ       ೩೭-೨

ಕುಳಿ – ತಗ್ಗು      ೬೬-೭

ಕೂರಲಗು – ಚೂಪಾದ ಕತ್ತಿ         ೮-೪

ಕೇರಿ – ಓಣಿ      ೭೪-೫

ಕೇಶ – ಕೂದಲು  ೩-೨

ಕೈಗೈ – ಜೋಪಾನ ಮಾಡು        ೧೨೨-೨೯

ಕೊನರು – ಚಿಗುರು        ೧೦-೧೨

ಕೊಳ – ಕೆರೆ      ೮೧-೮

ಕೋಡ್ಗಲ್ಲು – ಶಿಖರ         ೮-೪

ಕೋವಿದ – ಕುಶಲ         ೩-೧

ಖಾಸಭಾಗ – ಸ್ವಂತಜಾಗೆ ೪೪-೩೭

ಗಣ  – ಸಮೂಹ ೩-೧೧

ಗದ್ದಣೆ – ಗದ್ದಲ   ೧೩೧-೧೩

ಗಬ್ಬುಮಡಕಿ – ಹೊಲಸುಪಾತ್ರೆ ೬೦-೭

ಗಲ್ಲಿಸು – ಅಲುಗಾಡಿಸು    ೧೨-೩

ಗವ್ಹರ – ಗವಿ     ೪-೫

ಗಾಡಿಗಾರ್ತಿ – ಬೆಡಗುಗಾರ್ತಿ       ೧೦-ಪಲ್ಲ

ಗಾರುಡು – ಮೋಡಿ        ೮-೧

ಗಾವುದಿ – ಗುಂಪು         ೧೨೨-೨೯

ಗುಪಿತ – ಗೂಢ  ೯೪-೧೬

ಗೋಮಾಳ – ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು        ೪೨-೨೩

ಗೌಳ -ಕೆಂಪುಮಣಿ         ೯೫-೨೨

ಚಂಚರು – ಕಾಡುಜನರು  ೧೧-೨

ಚಂಚುವೆಣ್ಣು – ಬೇಡತಿ     ೧೮-೧

ಚಲದಂಕ – ಸಹಾಸಿ       ೩೪-೨

ಚಲ್ಲಣ-ಚಡ್ಡಿ       ೧೧-೧

ಚಿಟ್ಟಿಗ -ಸಣ್ಣವ   ೩೫-೧೧

ಚಿಂತಾಯಕ-ಚಿಂತಾದಾಯಕ       ೯೫-೨೩

ಚಿಂತಿತಾರ್ಥ-ಮನದ ಬೇಡಿಕೆ       ೧೭-೨೩

ಚಿನ್ಮಯ-ಜ್ಞಾನ   ೧೭-೨೩

ಚುನ್ನ-ಚುಚ್ಚು     ೨೦-೧೧

ಚೋದ್ಯ – ಆಶ್ಚರ್ಯ       ೧-೧

ಜಟ್ಟಿ-ಶೂರ       ೯೮-೫

ಜರಿ-ಜಾರು, ಹೀಯಾಳಿಸು ೧೨೧-೨೪

ಜಲಚರ-ನೀರಿನಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಣಿ        ೧೨-೮

ಜವಳಿಹಸ್ತ-ಜೋಡುಗೈ    ೯೫-೨೨

ಜಾವ-ಯಾಮ,ಪ್ರಹರ     ೩-೧

ಜಾಳು-ಪೊಳ್ಳು   ೧೭-೨೭

ಜಿಬಿನಾಣ್ಯ-ನಾಣ್ಯವಿಶೇಷ ೫-೫

ಜೂಟಕಾರ-ಸುಳ್ಳುಗಾರ    ೫೧-೬

ಜೇವಡೆ-ಝೇಂಕಾರಮಾಡು-೧೨-೩

ತನುಜೆ-ಮಗಳು  ೧೭-೨೨

ತಬ್ಬಿಬ್ಬು-ಗಾಬರಿ ೧೨-೭

ತಮ್ಮಟ-ವಾದ್ಯವಿಶೇಷ    ೧೩೧-೧೩

ತರಗೆಲೆ-ಒಣಗಿದ ಎಲೆ     ೭-೧

ತಲ್ಲಣ-ಅಂಜಿಕೆ, ಚಿಂತೆ     ೧೫-೧೪

ತಲೆಯೋಡು-ತಲೆಡವಿಗೆ   ೩೭-೨

ತಳಿಸು-ಕುಟ್ಟು    ೧೮-೨೯

ತಾಣ-ಸ್ಥಾನ      ೬-೧೦

ತಾಟದೆ – ತಟ್ಟದೆ          ೧೨೧-೨೮

ತಾಠಕ-ದಾಟಿಸುವ        ೭೪-೪

ತ್ರಾಹಿ-ರಕ್ಷಿಸು    ೧೦೯-೯

ತಿಮಿರ-ಕತ್ತಲೆ    ೧೧೭-ಪಲ್ಲ

ತಿಲಕ-ಕುಂಕುಮ ೧೨-೨

ತೀವು-ತುಂಬು   ೩-೧

ತುಡುಕು-ದುಡುಕು, ನೂಕು          ೭೪-೪

ತುರಗ-ಕುದುರೆ   ೧೩-೧೦

ತೆತ್ತಿಸು-ಹೊಂದಿಸು,ರಚಿಸು         ೯೪-೧೫

ತೋಯಜಾಕ್ಷಿ-ಕಮಲಾಕ್ಷಿ  ೪೦-೮

ತ್ರಿಣಯ-ಮೂರುಕಣ್ಣುಳ್ಳವ, ಶಿವ     ೧೨೨-೩೧

ತ್ರಿಯಂಬಕ -ಶಿವ ೧೦೫-೮

ದಂತಿ-ಆನೆ       ೧೦೧-೨೧

ದಂತಿಗಮನ-ಆನೆಯ ನಡಿಗೆ        ೩೩-೪

ದಬ್ಬೆ(ದರ್ಭೆ)ಹುಲ್ಲು         ೧೧೧-೧೬

ದ್ರವಿಸು-ಸೋರು ೩-೯

ದಾನವ-ರಾಕ್ಷಸ  ೨೭-೧೯

ದಿಟ್ಟಿಸು-ನೋಡು ೧೨೧-೨೪

ದಿಮ್ಮಾನ-ದುಗುಡ         ೮೧-೯

ದೋಸಿಕ್ಯಾರು-ಹಳೆ ಅರಿವೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ        ೧೨೭-೬

ಧವಳ-ಶುಭ್ರ      ೯೫-೨೨

ಧಾರುಣಿ-ಭೂಮಿ ೧೨-೨

ಧಾವತಿ-ಕಳವಳ, ಸಂಕಟ ೧೨೧-೨೪

ನಲ್ಲ-ಗಂಡ       ೧೩-೨

ನಾಡಾಡಿ-ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ  ೧೨-೪

ನಿಕ್ಕರಿಸು-ತಿರಸ್ಕಾರಮಾಡು        ೮೫-೮

ನಿಗಮ-ವೇದಸಮೂಹ     ೬-೮
ನಿರ್ಮಾಯ-ಮಾಯರಹಿತ ೨೩-೬

ನಿರೋಧ-ಬಂಧನ         ೧೫-೧೧

ನೀರೆ-ಸ್ತ್ರೀ         ೯-೯

ನೀಲರತ್ನಮಣಿ-ನೀಲಮಣಿವೇಣಿ     ೨-೪

ನೆಚ್ಚು-ನಂಬು     ೬೯-೨

ನೇವರಿಸು-ತೀಡು, ತಿದ್ದು   ೧೨೧-೨೪

ನೊಸಲು – ಹಣೆ  ೩೭-೨

ನೋತನೊಂಪಿ-ವ್ರತಾಚರಣೆ        ೬೮-೩

ನೋಂಪಿ – ವ್ರತ ೧೦-೧೪

ಪಂಕಜನಾಭ-ಬ್ರಹ್ಮ        ೧೦೮

ಪಚಾರಿಸು – ಹೀಯಾಳಿಸು          ೧೦೬-೧೨

ಪಂಟಿಸು – ಹರಟೆಹೊಡೆ   ೬೪-೪

ಪಟ್ಟಪಟ್ಟಾವಳಿ – ಟೋಪಸೆರಗಿನ ಸೀರೆ      ೫-೫

ಪಟ್ಟುಗುಡುಮ – ಹರಟೆಮಲ್ಲ        ೧೧-೧೯

ಪಣೆ-ಹಣೆ         ೪-೬

ಪನ್ನಂಗಧರ – ಶಿವ        ೨೦-೧೧

ಪರವಾದಿ-ಪ್ರತಿವಾದಿ      ೩೩-೩

ಪಲ್ಲಟ – ಬೇರ‍್ಪಡು         ೧೦೦-೧೮

ಪಳಿದೆ – ರಸ, ಪಾಕ       ೧೨೧-೨೭

ಪಾಠಕ – ಪಠಿಸುವವ      ೧೧೪-೬

ಪಾಲ್ಗಡಲು – ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ೨೨-೧೦

ಪಾವಕ – ಬೆಂಕಿ  ೧೨೨-೨೯

ಪಿನಾಕಿ – ಶಿವ    ೧೧೪-೬

ಪುಂಡರೀಕ  – ಶ್ರೀಹರಿ     ೧೦೪-೩

ಪುತ್ತಳಿ – ಗೊಂಬೆ ೫-೪

ಪುರುಷ – ಗಂಡ  ೨-೬

ಪೂಸು – ಧರಿಸು ೧೧-೧

ಬಣಗು – ಕೀಳು  ೪೩-೩

ಬಣ್ಣನೆ – ವರ್ಣನೆ ೭೫-೮

ಬಲುಮೆ – ಬಲ್ಮೈ, ಬಲ    ೭೪-೧

ಬಾಸೆ – ಭಾಷೆ, ವಚನ ೫೦-೧

ಬಾಳಲಿಖಿತ – ಹಣೆಬರಹ  ೧೨೨-೩೦

ಬಿಂಕ – ಸೊಕ್ಕು  ೭೫-೬

ಬಿಜೆಮಾಡು – ಬರಮಾಡು ೩೮-೧೧

ಬಿತ್ತು – ಬೀಜ     ೨೯-೩

ಬಿದರಕ್ಕಿ – ಬಿದಿರಿನ ಬೀಜ ೧೮-೨೯

ಬಿನದ – ವಿನೋದ         ೭೭-೨

ಬಿನ್ನಪ – ವಿಜ್ಞಾಪನೆ        ೯೨-೩

ಬಿಸುಗಣ್ಣ – ಶಿವ  ೭೩- ೧೬

ಬೆಡಗು – ವೈಯಾರ       ೧೭-೨೪

ಬೆದಕು – ಹುಡುಕು         ೧೦೩-೧೦

ಬೆಸಸು – ಹೇಳು ೪- ೬

ಬೇಂಟೆ – ಬೇಟೆ  ೧೨-೧

ಬೊಂಬೆ – ಗೊಂಬೆ         ೧-೧

ಬೊಬೈ – ಚೀರಾಟ        ೯೮-೭

ಬೋಕಿ – ತುಂಡು          ೬೭-೧೩

ಬೋನ – ಅನ್ನ   ೨೦-೯

ಭವ – ಹುಟ್ಟು, ಸಂಸಾರ   ೨-೮

ಭಗ್ನ – ಚೂರು    ೧೧೯-೧೫

ಭಾಂಡ – ಪಾತ್ರೆ ೬-೯

ಭಾನು – ಸೂರ್ಯ         ೮೪-೮

ಭಾಳನೇತ್ರ – ಶಿವ         ೯೩-೧೩

ಭಾಳಾಕ್ಷ – ಶಿವ  ೧೭-೨೭

ಭುವನ – ಭೂಮಿ ೨-೩

ಮಕರಧ್ವಜ – ಕಾಮ       ೧೨೦-೨೦

ಮಚ್ಚರ  – ಮತ್ಸರ         ೬೧-೧೮

ಮಜ್ಜನ – ಜಳಕ  ೮೧-೬

ಮಂಜಿರ – ಹಿಮಪರ್ವತ   ೧೧-೧

ಮಡಗು – ಇಡು, ಮಲಗು ೭೮-೪

ಮಡು – ನೀರಿನ ಹೊಂಡ ೧೩-೮

ಮತಿ – ಬುದ್ಧಿ  ೧೨೧-೨೭

ಮದಕರಿ – ಆನೆ            ೮೬-೧೬

ಮಧ್ಯನಾಳ – ಸುಷುಮ್ನ ೪೫-೧

ಮನ್ಮಥ – ಕಾಮ ೧೨-೨

ಮಲಹರ  – ಶಿವ ೧೯-೪

ಮಲೆತ – ಹೊಲಸಾದ     ೮೩-೧

ಮಸಗು – ಮಸೆ, ತಿಕ್ಕು    ೧೪-೮

ಮಸಣ – ಸ್ಮಶಾನ         ೪-೬

ಮಟ್ಟಿ – ಗಂಟು   ೧೨೧-೨೪

ಮೃಗ – ಚಿಗರಿ    ೧೪-೫

ಮೃಡ  – ಶಿವ    ೧೧೫-೧೦

ಮಾಗಾಯಿ – ಮಾವಿನಕಾಯಿ       ೨೩-೪

ಮಾಜು – ಮರೆಮಾಡು    ೫೩-೧೨

ಮಾಣು – ಬಿಡು  ೧೫-೧೪

ಮಾದಿಗ- ಹೊಲೆಯ       ೬೯-೧೧

ಮಾರ್ಬಲ – ವೈರಿಸೈನ್ಯ  ೧೨-೭

ಮಾರಹರ – ಶಿವ ೬-೯

ಮಿತ್ತು – ಮೃತ್ಯು, ಸಾವು   ೬೧-೧೨

ಮಿಸುನಿ – ಬಂಗಾರ       ೪-೬

ಮಿಸುನಿಗಪ್ಪರ – ಬಂಗಾರದ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ       ೩೭-೨

ಮುಕ್ತಿಧರ – ಶಿವ ೩-೧೧

ಮುಕ್ತಿಸಿಂಧು – ಮೋಕ್ಷನದಿ ೩-೧೧

ಮುಂಗಾಣು – ಮುಂದೆ ಕಾಣು       ೯೮-೨

ಮುಂಡಾಡು – ಮುದ್ದಿಸು   ೪-೪

ಮೂಕೊರೆಯ – ಮೂಗು ಹರಿದವ   ೧೯-೩

ಮೇದಿನಿ – ಭೂಮಿ         ೯೭-೧

ಮೊಗ  – ಮುಖ  ೭೫-೯

ಮೊನೆ – ತುದಿ    ೭೪-೪

ಮೋನ – ಮೌನ, ಶಾಂತಿ ೮೪-೮

ಅವರ್ಗೀಯಾದಿಗಳು

ರಕ್ಕಸ – ರಾಕ್ಷಸ  ೯೬-೪

ರಚ್ಚೆ-ಒದರು, ಕಿರುಚು     ೮೬-೧೬

ರಜ-ಧೂಳ       ೩೪-೫

ರಜತಾದ್ರಿ – ಬೆಳ್ಳಿಬೆಟ್ಟ     ೩-೧೧

ರತ್ನಗಿರಿ – ರತ್ನದ ಪರ್ವತ ೧-೨

ರಾವಳ – ರಾವಣ          ೭೭-೬

ಲಂಪಟ – ಒದ್ದಾಟ         ೧೧೩-೬

ಲಲನೆ – ಸ್ತ್ರೀ     ೧೨೧-೨೮

ಲಾಲಿಸು – ಕೇಳು ೨-೭

ಲುಬ್ಧ – ಆಸೆಬುರುಕ       ೧೧-೧

ಲೆಂಕ – ಸೇವಕ, ದಾಸ    ೧೦೮-೨

ವಡವಾಗ್ನಿ – ಲಾವಾರಸ   ೧೨೩-೩೮

ವಂದ್ಯ – ಪೂಜಿತ ೧೬-೨೦

ವನಿತೆ – ಮಹಿಳೆ ೧೦-೧೨

ಇತ್ತ-ಕೊಟ್ಟ       ೧-೧

ವರಾಹ – ಹಂದಿ  ೧೨-೪

ವಲ್ಲಭೆ – ಹೆಂಡತಿ, ಸತಿ    ೨-೩

ವಾಣಿ  – ಸರಸ್ವತಿ         ೩೬-೧೬

ವಾನರ – ಮಂಗ ೮೦-೪

ವಾರಿಚಿಮ್ಮುರಿ – ತೋಳಬಂಧಿ, ನಾಗಮುರಿಗಿ         ೧೨-೨

ವಾರಿಧಿ – ಸಮುದ್ರ        ೯-೬

ವಾಲೆಕಂಠ – ತಾಡೋಲೆ ಲೆಕ್ಕಣಿಕೆ ೧೧೧-೧೩

ವಿಕಳತೆ  – ದುಗುಡ, ದುಃಖ         ೫೨-೫

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ – ವೈಮನಸ್‌ಉ         ೧೫-೧೦

ವಿಸ್ಮಯ  -ಆಶ್ಚರ್ಯ       ೧೧-೨

ವೃಷಭ  – ಬಸವ, ಎತ್ತರು ೩- ಪಲ್ಲ

ವೃಷ್ಟಿ – ಏಕಾಂಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತ         ೯೮-೩

ವ್ಯೋಮ – ಆಕಾಶ         ೩-೨

ಶಕಲಾತಿ – ಕಸೂತಿ       ೧೧೨-೩

ಶಯನ – ಹಾಸಿಗೆ          ೨೭-೨೪

ಶಿಶಿಜೂಟ – ಶಿವ ೧೯-೨

ಶಾರ್ದೂಲ – ಹುಲಿ        ೧೪-೨

ಶೂಲಧರ – ಶಿವ ೨-೭

ಶೂಲಿ – ಶಿವ      ೪-೧

ಸಂಗಾತ – ಸಂಗಡ        ೮೩- ಪಲ್ಲ

ಸಂಚಿ-ಚೆಂಚಿ     ೮೩-೬

ಸಂಜೀವಧರ – ಶಿವ       ೬೭-೧೨

ಸಡ್ಡೆ-ಮಾನ, ಗೌರವ      ೧೧೬-೧೬

ಸತ್ತಿಗೆ – ಕೊಡೆ, ಛತ್ರಿ      ೯೪-೧೫

ಸಂತೈಸು – ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸು   ೧೩-೧೧

ಸದನ – ಮನೆ    ೭೫-೭

ಸನ್ಮಾನ – ಆದರಾತಿಥ್ಯ   ೩೪-೪

ಸರವಾರ – ಸರೋವರ    ೬-೧೦

ಸರಕುಮಾಡು – ಕಾಳಜಿ ಮಾಡು   ೯೨-೭

ಸರಸಿಜೋದ್ಭವ – ಬ್ರಹ್ಮ   ೯೯-೧೧

ಸರಳು – ಬಾಣ  ೧೩-೧೦

ಸಾರಾಯ – ಸರಾಯಿ     ೧೨೧-೨೩

ಸ್ವಾನ – ನಾಯಿ  ೮೦-೪

ಸುನಿ – ನಾಯಿ   ೭೭-೧

ಸುಳಿವಳಿ – ಹುಟ್ಟು, ಹಿನ್ನೆಲೆ         ೬೬- ಪಲ್ಲ

ಸ್ತುತಿ – ಪ್ರಾರ್ಥನೆ          ೨-೭

ಸೂಕರ – ಹಂದಿ  ೮೦-೪

ಸೆಣಸು – ಹೋರಾಡು     ೧೦೮-೫

ಸೆದೆ – ಸೊಪ್ಪು   ೬೪-೪

ಸೊಲ್ಲು – ನುಡಿ, ಮಾತು   ೧೮-೨೯

ಸೋಗೆ – ನವಿಲು ೮೦-೨

ಸ್ತೋಮ – ಗುಂಪು, ಸಮೂಹ       ೩-೧

ಹಗೆ – ವೈರತ್ವ   ೭೫-೬

ಹಂಡೆಮಲಕು – ಹಂಡೇದ ಮಲಕು ೬೩-೨೭

ಹಣ್ಣಿತು – ಪ್ರಾರಂಭವಾಗು, ಸಜ್ಜಾಗು         ೫೩-೯

ಹಮ್ಮು – ಅಹಂಕಾರ, ಗರ್ವ – ೭೭, ೩

ಹರಣ – ಪ್ರಾಣ   ೧೦೩-೧೦

ಹಾವುಗೆ – ಆವುಗೆ, ಪಾದರಕ್ಷೆ        ೪-೬

ಹುಜುರು – ಇದಿರು, ಎದುರು        ೧೬-೨೦

ಹುಯ್ಯಲು – ಗದ್ದಲ        ೧೩-೧೦