ಅಕ್ಸತ ಅಕ್ಷತೆ
ಅಗ್ಲಡ್ಚಿ ಬಿಗಿದು
ಅಚಗಯ್ನ ಆಚೆ ಕೈಯಿನ
ಅಟ್ ಅಷ್ಟು
ಅಡ್ಡನೇ ತತ್ ಕ್ಷಣ
ಅಡಿ ತಳ, ಬಾಗಿಲು
ಅಡಿಗರ ರಂಗೋಲಿ
ಅಡಿಗಾರ ಸೇವಕ, ತಳಾರ
ಅತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ
ಅದಕಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಷ್ಟು
ಅನೂವದ ಸಿದ್ಧವಿದೆ
ಅರ್ಜಿನ ಅರ್ಜುನ
ಅರ್ಜೇರು ?
ಅರ್ದಿಕಾರರು ಓಲೆಗಾರರು ?
ಅರ‍್ಮನೆ ಅರಮನೆ
ಅರಗೂವೊ ಅರ್ಪಿಸುವೆವು
ಅರಸಾನೆ ಹರಸಿದನು
ಅರಿಯೇನೋ ತಿಳಿಯೆಯೇನೋ
ಅಲರೀಗೆ ಹಲವರಿಗೆ
ಅಸಗೂತಿ ಅಗಸಗಿತ್ತಿ
ಅಸ್ಮಾನ ಅಸಮಾನ
ಅಸೋರಿಸು ಪಸರಿಸು, ವಿಸ್ತರಿಸು
ಅಳಗಾನೆ ಎಳೆದನು
ಅಳ್ಳಿಕಣ್ಣಿ ಕಿಪ್ಪೊಟ್ಟೆ
ಅಂಬುತ್ನು ಅಂದಕೂಡಲೇ
ಆಗೂರೊಟ್ಗೆ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ
ಆದಗಲೇ ಜಗುಲಿ
ಆದೂಗಿ ಜಗುಲಿ
ಆದಾವೇ ಹಾದವು
ಆಯಕಿ ರುಚಿಗೆ
ಆಯಾ ನೆವ
ಆರ್ಗೆಯ್ದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ
ಆರ‍್ನ ಯಾರನ್ನಾದರೂ
ಆರೂಣಿ ಅರಣ್ಯ
ಇಚ್ಚಮಗ್ಚಿ ಈಚೆಮಗುಚಿ
ಇಟ್ ಇಷ್ಟು
ಇಡಗೀದೆ ಎಡವಿದೆ
ಇಡಲೂಗಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ನೆರಿಗೆ
ಇಮದಿಂದ ಸಿಟಿನಿಂದ
ಇರುಗು ಇರುತ್ತದೆ
ಇಸ್ಕನ್ನಿ ವಿಷಕನ್ಯೆ
ಇಳಲಿಟ್ಟ ಇಳಿಬಿಟ್ಟು
ಇಳ್ಳಿ ಅರಳೆ, ಅಶ್ವತ್ಥ
ಇಳುಕೀಸಿ ಇಳಿಸಿ
ಇಂಗಾಳಿ ಉರಿಗಾಳಿ
ಉಗೂರಾಡೇ ಉದ್ದು, ತಿಕ್ಕು
ಉದೋರಿಸೇ ಉದುರಿಸಿ
ಉರದಾವೇ ಹುರಿದವು, ಮಗಿದವು
ಉಳಗಾವಾ ಉಳಿಗವನ್ನು
ಎಡಗೀದ ಎಡವಿದ
ಎಡ್ಕೋತ್ತೇ ಎಡಕ್ಕೋತ್ತಿ
ಎತ್ತನ ಎಲ್ಲಿಯೂ
ಎತ್ತೊಡಲೆ ಎತ್ತು ಹೂಡಲಿ
ಎರೆ ಆಹಾರ
ಎಲೆವಸ್ತ್ರ ರುಮಾಲು
ಎಲಿಮೆರಾ ಎಲಿಯ, ಮೆಲೋಗರ
ಎಳಗ್ವಾನೆ ಎಳೆಯುವನು
ಒತ್ತಗೆ ಹೊತ್ತಗೆ
ಒರಿಯಾಲೊದೆ ಹೇಳ ಹೋದೆ
ಒಲಿಬಂದಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿ ಬಂದು
ಒಂದಾಸಾ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ
ಒಂದೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ಓಯ್ಗುಣ್ಣು ಓಯೆನ್ನು
ಓಯ್ಗುಂಡೇ ಓಯೆಂದು
ಓಲೆ ಓಲೆಗರಿ
ಕಟ್ ಕಣೋ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳೋ
ಕಡಚಕ್ರ ಕೊನೆಯ ಕಾಳಗ
ಕಡಚಕ್ರ ಕೋವಿ ಆಯುಧ ವಿಶೇಷ
ಕಡ, ಕಡಿ ಕಾಯಿಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗ
ಕಟ್ಕ್ನ, ಕಣಕೀನ ಕಡೆಗಿನ
ಕದ್ರಾ, ಕದೋರಾ ಕರ್ದಾನೆ, ಕರೀದಾನೆ ಕರೀದಾನೆ ತಗೆದನು
ಕರ್ದೊಂದು ಕರಿದೊಂದು
ಕಲಿ ಗಾಯ, ಕಲಂಕ
ಕಲ್ತಿಪ್ಪು ಕಲಿತಿರುವರು
ಕಸದಾನೆ, ಕಸಿದಾನೆ ಹಚ್ಚಿದನು
ಕಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ
ಕಂತಗೆ ಜೋಳಿಗೆ
ಕಂದ್ಸೀದ ಮುಳುಗಿಸಿದ
ಕಾವಲ್ಗೆ ಕಾವಲಿ , ಹಂಚು
ಕಾಳಕ್ಕೆ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ
ಕಿಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ
ಕಿರಳು ತಳಿರು
ಕಿರಿದಾಣಿಯ ಸಣ್ಣ ಟೊಂಗೆಯನ್ನು
ಕುಕ್ಕ ಕುಕ್ಕನ ಹಕ್ಕಿ
ಕುಳುವುದ್ನು ಕುಳಿತ ಮೇಲೆ
ಕುಂದೀ ಅರಗಾಲಿ ಮುರುಟಿ ಹೋಗಲಿ
ಕೂಗಿಲ ಪಕ್ಷಿ ವಿಶೇಷ
ಕೂದು ಕೂಡ್ರು
ಕೆನೂಳಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ತರಕಾರಿ
ಕೆಮಿ ಕಿವಿ
ಕೆಯ್ ಗೆದ್ದಿ ಕೆಯ್ವೋಲ
ಕೆಸಕ್ಕಿ ಕೆಂಪಕ್ಕಿ
ಕೆಂದೋಳ ಕೆಂಜೋಳ, ಕೆಂಪುಳ್ಳ ?
ಕೇಸ್ ಕೂದಲು
ಕೊಟ್ಟಂಕು ಕೊಟ್ಟ ಹೊರತು
ಕೊಡ್ಪನ ತಾಮ್ರದ ಕೊಡ
ಕೊಡಲ್ಲಿ ಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ
ಕೊಣಕು ಕದಡು
ಕೊಮ್ಮಣಿ ಮೋಜು, ರಸಿಕ
ಗಟ್ಟೂ ಗಟ್ಟಿಯಾದ
ಗಡಿಯಿಲ್ಲ ಮೇರೆಯಿಲ್ಲ
ಗರುಡ ಅಲಂಕಾರ ವಿಶೇಷ
ಗವಣ ವಸ್ತ್ರೊಗೆ
ಗವ್ಡಿ ದಾಸಿ
ಗಂಟೆ ದನ
ಗೀಳಾ ಮೀಡ, ಲಗಳಿ
ಗುರುರಾಯ ಕುರುರಾಯ , ಕೌರವ
ಗೂಟೆ ಗೋಂಟೆ
ಗೂಟೆ ಬದಿ, ಮೊಲೆ
ಗೋಣೊಳು ಗೊಬ್ಬರ, ಹುಳ
ಗೋಪಳರ ಗೋಪಾಲರ
ಗೊ-ಬಿ ವ್ಯಥ್ಯೆ ದುಃಖ
ಗೋವ್ ಕಟ್ನವ್ರು ಗೋವಳ, ವಂಶಜರು
ಗೋಳಿ ಸೈನ್ಯ ?
ಚಕ್ರಪಳಿ ಪದ್ಮಾಸನ
ಚಂಡಾ, ಚಿಂಡ ಚಂಡಿಕೆ
ಚಂದ್ರಸ್ತ ಚಂದ್ರಹಸ್ತ
ಚಂಬಗಲೆ,  ಚಂಬುಗಲೆ ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ
ಚಿಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅರೆದು ತಯ್ಯಾರಿಸಿದ ಕಮ್ಮೆಣ್ಣೆ
ಚಿನ್ನೋಲೆ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆ
ಚೇಜಿ ಕುದುರೆ
ಜಜ್ಜರಿಯೂತ ತುಳಿಯೂತ್ತ
ಜಬ್ಬೆಕ್ಕು ಜಬ್ಬು + ಹೆಕ್ಕು, ಸಣ್ಣ ಮೀನ ಹೆಕ್ಕು
ಜಂತರ ಸೀತೆ ನಡಗಿಸುತ್ತ
ಜಿಗಟಿ ರಾಸಿ
ಜವಂತೀರು ಯುವತಿಯರು
ಜುತ್ವ, ಜುತುವ :  
ಜುಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗಟ್ಟಿ
ಜೊನಗ ಸಿಂಪಿ, ಜಾಡಗ
ಜೋಡಲ ಜೋಡಿ
ತಗರೀಗೆ, ತೊಗರೀಗೆ ತವರಿಗೆ
ತಡಕಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ತಡದಾನೆ ಹಿಡಿದನು
ತತ್ತಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ತಪ್ಪಸಗಂಡೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು
ತರಕ ದರುಕ, ಒಣ ಎಲೆ
ತಳಿಬಂದಿ ಮಂಗಲ ಸೂತ್ರ
ತಂಡಿಲ ತೊಂಡಿಲ
ತಾಳೀದ ಸಾಕಿದ ?
ತಿರುವಕ್ಕು ಸ್ಥಿರವಾಗುವದು
ತಿರವಾಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಲಿ
ತಿರ‍್ಗರೊಟ್ಗೆ ತಿರುಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ
ತಿಂಬೂಕೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ
ತೀರ್ತ ತೀರ್ಥ
ತೀರೀಗೆ ಮುಗಿಯುವದು
ತುಪ್ಪೋಗುರ ತುಪ್ಪ ಅನ್ನ
ತುಳಚಿ, ತೊಳಚಿ ತುಲಸಿ
ತೆಗಂಡು, ತೆಗೆದುಕೊಂಡ
ತೆಣಿಮೆ-ನೆ ಜರುಲಿಯ ಮೇಲೆ
ತೆರಣು ಕಾರಣ, ತೆರಳು ಬಿಡುವು
ತೆಳ್ದಬಾರೆ ತಿಳಿದು ಬಾ
ತೆಳಗೂವೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವೆ
ತೆಳಿ ತಿಳಿದುಕೋ
ತೇಗೀತೇ ತೇಗುತ್ತ
ತೊಲಗೂಗು ಹೋಗುತ್ತದೆ
ತೋಲು ಬಹಳ
ದರವಿ ದರ್ವಿ, ಸೌಟು ?
ದಳಲಿಗೆ ಬೇಗೆ ?
ದಳವಳ ತಾಂಬೂಲ
ದಂಗುಲ ಡಂಗೂರ
ದಾರಂದ್ರ ಬಾಗಿಲು ಮೇಲ್ಬಾಗ
ದ್ಯಾಮಟಿ ಧ್ವನಿಗುಂಟೆ ?
ದಿಂಡಾ ಗಂಟನ್ನು
ದುಟ್ಟಿ, ದೂಟಿ ದೃಷ್ಟಿ
ದುರ್ವಿ ದರ್ಭೆ
ದಡಿ ಅಂಚು