ಅಕರಣ-ಗಣಕ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ಅಕಾರ         

ಅಕೂಪಾರ-ಸಮುದ್ರ

ಅಕ್ಷಜ-ಇಂದ್ರಿಯಜ್ಞಾನ

ಅಕ್ಷಮಾಲೆ-ಜಪಸರ

ಅಕ್ಷೂಣ- ಬಲಿಷ್ಟ

ಅಗಿದು-ಹೆದರಿ

ಅಗ್ರಜನ್ಮ-ಬ್ರಹ್ಮಣ

ಅಜಾತಶತ್ರು- ಧರ್ಮರಾಯ

ಅಂಜನ-ಕಾಡಿಗೆ

ಅಡಗು-ಮಾಂಸ

ಅಧ್ವಾನ-ಕಷ್ಟ

ಅನವದ್ಯ-ದೊಷರಹಿತ ನಿಷ್ಕಲಂಕ

ಅನವಧಾನ-ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ

ಅನಾಗತವೇದಿ-ಭವಿಷಜ್ಞ

ಅನಾರತಂ-ಯಾವಾಗಲೂ

ಅನಿಮಿಷಚಾಪ-ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

ಅನಿಮಿಷಸಪತ್ನ-ದೇವತೆಗಳ ಶತ್ರು,

ಮೀನುಗಳ ವೈರಿ

ಅನುಜೀವಿ-ಅನುಸರಿಸಿ ಜೀವಿಸುವುದು

ಅನುಪ್ರವೇಶ-ಕೂಡಿಬಾಳುವುದು

ಅನೇಕಪ-ಆನೆ

ಅಂತರೀಪ-ದೀಪ

ಅಂತರ್ವತ್ನಿ-ಗರ್ಭಿಣಿ

ಅಂತರ್ವಾಂಶಿಕ-ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲಾದ್ಯಕ್ಷ

ಅನ್ಯಸ್ವಂ-ಇತರರ ಅಸ್ತಿ

ಅಪಚಾರಣ-ದುರ್ಮಾರ್ಗ

ಅಪನಯ-ಅನೀತಿ

ಅಪಸರಣ-ಓಡಿಹೋಗುವುದು,

ಹಿಂಜರಿಯುವುದು

ಅಪಾಮಾರ್ಗ-ಉತ್ತರಣೆ

ಅಪಾಸ್ತ-ರಹಿತ

ಅಭಿಭವಿಸು-ಸೋಲಿಸು

ಅಭಿಯೋಗ-ತಾಳ್ಮೆ

ಅಭ್ರಂಕಷ-ಆಕಾಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟವ

ಅಂಭಃಕುಂಭಿ-ನೀರಾನೆ

ಅಂಸ-ಭುಜ

ಅರಮಕ್ಕಳ್-ಅರಸನಮಕ್ಕಳು

ಅರಾತಿ-ವೈರಿ

ಅರ್ಕ-ಎಕ್ಕೆ, ಸೂರ‍್ಯ

ಅರ್ಕಮಹಂ-ಸೂರ್ಯನಿಗೆ

ಸಂಬಂಸಿದ ಹಬ್ಬ

ಅರ್ಜುನ-ಮತ್ತಿಮರ

ಅರೆತ-ಬುದ್ಧಿ, ತಿಳಿವಳಿಕೆ

ಅಲಗೆಗಟ್ಟು-ಮಣತೊಡು

ಅವಕುಟ್ಟು-ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗು

ಅವತಂಸ-ಆಬರಣ

ಅವತೆ-ಅವಸ್ಥೆ

ಅವಸರ-ಸಂದರ್ಭ

ಅಶನಿ-ಸಿಡಿಲು, ವಜ್ರಾಯುಧ

ಅಸದ್ರಾಗ್ರಹಿ-ಕಟ್ಟದ್ದರಲ್ಲಿ ಅಸಕ್ತಿ

ಅಸುಹೃತ್-ವೈರಿ

ಅಸೃಕ್-ರಕ್ತ

ಅಳುರ್ಕೆ-ವ್ಯಾಪಕತೆ, ವಿಸ್ತಾರ

ಅಱ*ಗಜ್ಜ-ದುಷ್ಕಾರ್ಯ

ಅಱ*ಗಣ್ಣರ್-ಕೆಟ್ಟಕಣ್ಣಿನವರು

ಅಱ*ವಗೆ-ಕೆಟ್ಟಬುದ್ದಿ

ಆಕೇಶಗ್ರಹಣಾಂ-ಬಲತ್ಕಾರವಾಗಿ

ಆಖಂಡಲ-ಇಂದ್ರ

ಆಖೂ-ಇಲಿ

ಆಟಿಸು-ಅಪೇಕ್ಷಿಸು

ಆತ್ತ-ಅವರಿಸಿದ

ಆತ್ಮಂಭರಿ-ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಾಕಿ ಕೊಳ್ಳವವನು

ಆದಂ-ವೀಶೆಷವಾಗಿ,ಚೆನ್ನಾಗಿ

ಆಭೀಳ-ಯಂಕರ

ಆಮಿಷ-ಮಾಂಸ, ಆಸೆ

ಆಮ್ನಾಯ-ವೇದ

ಆಯತನ-ಮನೆ

ಆಯತ್ತಂಗೆಯ್-ಅನಮಾಡು

ಆರಯ್-ವಿಚಾರಿಸು

ಆರಾವ-ಶಬ್ದ

ಆರ್ಪು-ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಆಸನ್ನ ವಿನಪಾತ-ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಶ ಹೊಂದುವ

ಆಸುರಂ ಮಸಗು-ಅತಿಶಯವಾಗಿ ರೇಗು

ಆಹಿತಾಗ್ನಿ-ನಿತ್ಯೋಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು

ಇಟ್ಟಿರುವವನು, ಅಹಿತಾನಲ ಐತಾಳ

ಆಳವಾಡು-ಮೋಸಮಾಡು

ಆಳ್ತಬ-ಪೌರುಷ

ಇಂದೀವರ-ಕನ್ನೈದಿಲೆ

ಇಂದ್ರದಂತಿ-ಐರಾವತ

ಇನ್ನನೆಂ-ಇಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ

ಇಂಬು-ಆಶ್ರಯ, ಅವಕಾಶ,

ಮನೋಹರ

ಇರ್ಕುಳಿಗೊಳ್-ಆಕರ್ಷಿಸು, ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳು  

ಇರ್ಬಗಿ-ಎರಡುಭಾಗ

ಇಱುಂಬು-ಎರಡುಭಾಗ

 

ಈಡಾಡು-ಬಿಸಾಡು

ಈಯೊರ್ಮೆ-ಇದೊಂದು ಸಾರಿ

 

ಉಕ್ಕೆವ-ಮೋಸ

ಉಂಗುಟ-ಅಂಗುಷ್ಟ,ಕೈಕಾಲುಗಳ ಹೆಭ್ಬರಳು

ಉತ್ಕರ-ಸಮೂಹ

ಉತ್ಪತನ-ಜಯ

ಉತ್ಪನ್ನಮತಿ-ಬುದ್ದಿವಂತ

ಉತ್ಪಾಟಿತ-ಕಿತ್ತ

ಉದ್ದಾನಿ-ಶ್ರೇಷ್ಟ.ಶ್ರೇಷ್ಟದಾನಿ

ಉದ್ದೂತ-ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದ

ಉಂದುರ-ಇಲಿ

ಉನ್ನಮಿತ-ಎದ್ದುಬೀಳುವ

ಉದ್ಭಾಸಿ-ಕಾಂತಿಯುಕ್ತ

ಉದ್ಯತ್ -ಶ್ರೇಷ್ಟ

ಉಪಕಂಠ-ತಪ್ಪಲು

ಉಪಶಮ-ಶಾಂತಿ

ಉಪಸರ್ಗ-ಹಿಂಸೆ

ಉಪಾತ್ತ-ಸಂಪಾದಿಸಿದ

ಉಪಸ್ತಿ-ಸೇವೆ

ಉಪಾಸ್ಯಮಾನ-ಅಬ್ಯಾಸಮಾಡು

ಉಪೇತ- ಕೂಡಿದ

ಉಪೇಶ್ವರ-ಉಪಪತಿ ಮಿಚಿಡ

ಉಪ್ಪಯಣ-ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು,ತಂಗುವಿಕೆ

ಉಮ್ಮಾರ್ಗ-ವಿರುದ್ದಮಾರ್ಗ

ಉರ್ವರಾಜನುನಂ-ಭುಮಿಯಜನ

ಉರದೆ-ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ

ಉಱೆ- – (?)

ಋಕ್ಷ-ಕರಡಿ

ಎಚ್ಚು-ಹಚ್ಚು, ಲೇಪಿಸು

ಎಡೆವೊತ್ತು-ಅಕಾಲ

ಎನ್ನನುಂ-ಎಂಥವನೂ

ಎನ್ನರುಂ-ಎಂಥವರೂ

ಎಱವಟ್ಟು-ಅಶ್ರಯ

ಎಸಕ-ಕಾರ್ಯ

ಏಡಿಸು-ಹಾಸ್ಯಮಾಡು

ಏಳಿಂದಗೆಯ್-ಉದಾಸೀನ ಮಾಡು

 

ಒಡನೆಯವರ್- ಜತೆಯವರು

ಒಡರಿಕುಂ-ಉಂಟುಮಾಡುವುದು

ಒಡರಿಸು-ಪ್ರಾರಂಭಿಸು

ಒನಕೆವಾಡು-ಬತ್ತಕುಟ್ಟುವಾಗ ಹೇಳುವ ಹಾಡು

ಓಪಳ್-ಪ್ರಿಯೆ

ಓವರಿ-ಕೋಣೆ

 

 

ಔದುಂಬರ-ಅತ್ತಿ

ಕಚ್ಚಪ-ಅಮೆ

ಕಕುದ-ಶಿಖರ, ಗೂಳಿಯ ಹಿಣಿಲು

ಕಟಕ-ಸೈನ್ಯ

ಕಟ್ಟವಂಜರ-ನಾಗವೇದಿಕೆ

ಕಟ್ಟೇಕಾಂತ-ಅತ್ಯಂತ ಏಕಾಂತ

ಕಡುಗಾಳುತನ-ತುಂಬಮೋಸ

ಕಡೆಸಲ್ಲು-ಸಾದ್ಯವಾಗು

ಕಂಡದಿಂಡೆ-ಮಾಂಸಖಂಡ

ಕತಿಪಯ-ಕೆಲವು

ಕಥಕ-ಒಂಟೆ

ಕದಂಬ-ಕಡವೆಮರ

ಕನತ್ಕನಕ-ಹೊಳೆಯುವ ಚಿನ್ನ

ಕಂಧರ-ಕುತ್ತಿಗೆ

ಕಪಿಂಜರ-ಜಾತಕಪಕ್ಷಿ

ಕಪೋಲ-ಕೆನ್ನೆ

ಕವಳಿಗೆ-ಕಡತದ ಕಟ್ಟು

ಕರ್ಣೇಜಪ-ಚಾಡಿಕೋರ

ಕರ್ತರಿ-ಕತ್ತರಿ

ಕರ್ಪಟ-ಬಟ್ಟೆ

ಕಲ್ಲಸರ-ಕಠಿಣದ್ವನಿ

ಕವರ್ದುಕೊಳ್-ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು

ಕಳಕುಳ-ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ

ಕಳಭ-ಅನೆಯಮರಿ

ಕಳವಳ-ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ

ಕಳಭ-ಅನೆಯ ಮರಿ

ಕಳಿಂಚ-ಮೋಸ

ಕಾದ್ರವೇಯ- ಹಾವನ್ನು ಕೊಂದವನು ಗರುಡ

ಕಾಂಚಿ-ಒಡ್ಯಾಣ ನಡುಪಟ್ಟಿ

ಕಾಮಾ-ಲಕ್ಷ್ಮೀ

ಕಾರಂಡ-ಬಾತುಕೋಳಿ

ಕಿಣೀಕೃತ-ಜಿಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ

ಕುತ್ಕೀಲ-ಬೆಟ್ಟ

ಕುಂದ -ಮೊಲ್ಲೆ

ಕುನುಂಗು-ಕುಗ್ಗು

ಕುಭೃತ್-ಪರ್ವತ

ಕುಮುದ-ನೈದಿಲೆ

ಕುರುವಕ-ಮದರಂಗಿ

ಕುಲಟೆ-ಜಾರೆ

ಕುಲಿಶ-ವಜ್ರಯಾಧ

ಕುಳೀರ-ಏಡಿ

ಕೂರ್ಪವರ್-ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು

ಕಱೆ- ವಸ್ರ್ತದ ಹೇನು

ಕೃಷ್ಣಮಾರ್ಗ-ಅಗ್ನಿ

ಕೃತಾಂತ-ಯಮ

ಕೆಂಗೋಲ್-ಕೆಂಪಾದಬಾಣ

ಕೆಲೆ-ಗುಟುರು ಹಾಕು

ಕೈಗಣ್ಮು-ಹೆಚ್ಚಾಗು

ಕೊಣಕು-ಕಂಡು, ಹಾರು

ಕೊರಪುಳ್ಳಿ-ಒರಟುಸೌದೆ

ಕೊರಂಗು-ಗೊರಸು

ಕರಕೆ-ಕಮಂಡಲ

ಕರಂಜ-ಹುನುಗಲುಮರ

ಕರಟಿ-ಆನೆ

ಕರಟ-ಗಂಡಸ್ಥಲ ಕಪೋಲ

ಕರವಾಳ-ಕತ್ತಿ

ಕರವೀರ-ಕಣಗಿಲೆ

ಕರಿಕರೇಣು-ಅನೆಯಮರಿ

ಕರ್ಕಟಕ-ಏಡಿ

ಕರ್ಕರ-ಪರಿವಾಳ

ಕರ್ಣಿಕಾರ-ಬೆಟ್ಟದಾವರೆ

ಕರ್ಣಧಾರ-ಹಡಗಿನಚಾಲಕ

ಕರ್ಣಿಕಾರ-ಬೆಟ್ಟದಾವರೆ

ಕೋಲ್- ಬಾಣ

ಕೌಶಿಕ-ಗೂಬೆ

ಕ್ಷಮಾಧರ-ಪರ್ವತ

ಕ್ಷೀಣಾಧಾತರ್-ನಿಶ್ಯಕ್ತರು

ಕ್ಷುಪ-ಪೊದರು

ಕ್ಷುರಭಾಂಡ-ಕ್ಷೌರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

ಕ್ಷೋಣೀಧ್ರ- ಬೆಟ್ಟ

 

ಖಂಜನ-ಗವ್ಯಜಿಗ ಹಕ್ಕಿ

ಖಡ್ಗಸಹಾಯ-ಯುದ್ದಸಹಾಯ

ಖಡ್ಗಿ-ಖಡ್ಗಮೃಗ

ಖದಿರ-ಕಾಚು

ಖರ-ಕ್ರೂರ; ಕತ್ತೆ

ಖರದಂಡ-ತಾವರೆ

ಖರ್ವಡ-ಸಣ್ಣ ಕೋಟೆಯಿರುವ ಊರು

ಖಲ್ವಾಯಿತ-(?)

ಖೇಡ-ಎತ್ತರವಾದ ಕೋಟೆಯಿಂದ

ಕೂಡಿದ ಊರು

ಖುರ-ಗೊರಸು

 

ಗಂಡಮಂಡಲ-ಅನೆಯ ಕಪೋಲ

ಗಂಡೂಷ-ಬಾಯಿಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದು

ಗಭಸ್ತಿಮಾಲಿ-ಸೂರ‍್ಯ

ಗರ್ದಭೆ-ಹೆಣ್ಣುಕತ್ತೆ

ಗರ್ಬ-ಗರ್ವ

ಗವಾಪ-ಎತ್ತು

ಗವಾಶನ-ಬೇಡ

ಗಹ್ವರ-ಗುಹೆ

ಗೞಪು-ಹರಟು

ಗಾವಸಿಂಗ-ಗ್ರಾಮಸಿಂಹ, ನಾಯಿ

ಗಾಳು-ಮೋಸ

ಗಾಳುಗುಂಟಣಿ-ಕೆಟ್ಟ ಜಾರೆ

ಗುಂಡಿಗೆ-ಕಮಂಡಲ

ಗುಂಡು-ಸಮೂಹ, ಗುಂಪು

ಗುಣ್ಪು-ಆಳ

ಗಂಕರಗರ-ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಹೇಸರಕತ್ತೆ

ಗೊರವ-ಸನ್ಯಾಸಿ

ಗೋತ್ರಭಿತ್-ಇಂದ್ರ

ಗೋಮಾಯು-ನರಿ

ಗೋಲಾಂಗೂಲ-ಕೋತಿ

ಗೋಷ್ಠಾಗಾರ-ಹಟ್ಟಿ

 

ಘಸ್ಮರ-ನಾಶಪಡಿಸಿದ

ಘಾಸ-ಹುಲ್ಲು

ಚಕ್ರವಾಳ-ಪರ್ವತ ಪಂಕ್ತಿ

ಚಕ್ರಿ-ವಿಷ್ಣು

ಚಕ್ಷುಃಶ್ರುತಿ-ಹಾವು

ಚಂಚು-ಕೊಕ್ಕು

ಚತರುಪಧಾವಿಶುದ್ದ-ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ.

ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧನಾದವನು

ಚಾಟುಕಾರ-ಸಲಿಗೆ

ಚಾಮೀಕರ-ಚಿನ್ನ

ಚಮೂರ-ಹುಲಿ

ಚಮೂರು-ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಜಿಂಕೆ

ಚಷಕ-ಬಟ್ಟಲು, ತಟ್ಟೆ

ಚಿರಂಜೀವಿ-ಕಾಗೆ

ಚೂಚುಕ-ತುದಿ

ಚೂಡಾಪೀಡ-ತಲೆಯ ಅಭರಣ

ಚೌವಟ್ಟ-ಚತುಷ್ಪಥ, ನಾಲ್ಕು ದಾರಿ ಕೂಡುವ ಸ್ಥಳ

ಛಾಗಲ-ಆಡು

ಛಾಂದಸ-ವೇದಜ್ಞ

ಜಗುನೆ-ಯಮುನಾದಿ

ಜಯನಶಾಲೆ-ಆಯುಧಶಾಲೆ

ಜರತ್-ಮುದಿ

ಜವ-ವೇಗ, ಯಮ

ಜಾತಿಬರ-ಹುಟ್ಟುಕಿವುಡ

ಜೀಮೂತ-ಮೋಡ

ಜೀವಂಜೀವ-ಚಕೋರ

ಜೋಡಾಡು-ವ್ಯಭಿಚಾರಿಸು

ಜೋಡೆ-ಜಾರೆ

ಝಷಮೀನು

 

ತಕ್ಕೂರ್ಮೆ-ಸಹಜಪ್ರೀತಿ

ತನ್ನಪ್ಪುದು-ತಾನಾಗುವುದು

ತಪನ-ಸೂರ‍್ಯ

ತಪನಕಾಂತಾಶ್ಮ-ಸೂರ್ಯಕಾಂತಶಿಲೆ

ತಮಾಲ-ಹೊಂಗೆ

ತರಕ್ಷು-ಹುಲಿ

ತರಳಸಾಟಿಕ-ಹೊಳೆಯುವ ಸಟಿಕ ಶುದ್ಧಸಟಿಕ

ತರಶಿಪೆ-ಮರದಬೀಳಲು

ತಱ*ಸಂದು-ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ

ತವಿಲ್-ನಾಶ

ತವಿಸು-ವ್ಯಯಿಸು

ತಾಪಿ-ತಪತೀನದಿ

ತಾಪಿಂಛ-ತಮಾಲ, ಹೊಂಗೆ

ತಾಮ್ರಚೂಡ-ಕೋಳಿ

ತಾರ್ಮುಟ್ಟು-ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ

ತಾಕ್ಷ್ಯ-ಗರುಡ

ತಿಣ್ಪು-ಅಕ್ಯ

ತಿತಿಕ್ಷಾನ್ವಿತ-ಸಹಿಷ್ಣು

ತಿಲಕ-ಕ್ಷುರುಕ, ಫೇನಿಲ; ಸುಂದರ

ಪುಷ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮರ

ತುಡುಗಣಿ-ಕದ್ದು ತಿನ್ನುವುದು

ತರುಷ್ಕ-ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಮರ

ತುೞ*ಸಂದರ್-ಶಕ್ತಿಗುಂದಿದವರು

ತುೞಲಲಾಳ್-ಪರಕ್ರಾಮಿ

ತೃಣಗ್ರಾಹಿ-ಹುಲ್ಲುತಿನ್ನುವನು

ತೊಲೆ- ತಕ್ಕಡಿ

ತ್ರಯೀಮಯ-ವೇದಸ್ವರೂಪ

ತ್ರಿಸಂಧ್ಯ-ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಹೂ ಬಿಡುವ ಮರ(?)

ದುರ್ದುರ-ಕಪ್ಪೆ

ದಾವ-ಕಾಡುಗಿಚ್ಚು

ದಿವಸಕೃತ್-ಸೂರ್ಯ

ದಿವಿಜಾಶಾ-ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕು

ದುರ್ಧರ-ಧರಿಸಲು ಅಸಾದ್ಯವಾದ, ಅತಿಶಯವಾದ

ದುಷ್ಟೂರೆಯ-ತುಂಬಲಾಗದುದು

ದೂದವಿ-ದೂತಿ

ದೂಸರು-ಕಾರಣ

ದೋರ್-ತೋಳು, ಬಾಹು

ದ್ವೀಪಿ-ಹುಲಿ

ದ್ರೋಣಮುಖ-ಜಲಸ್ಥಮಾರ್ಗಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಊರು