ಯಕ್ಷಕರ್ದಮ x ೧೨೪ ಕಸ್ತೂರಿಮೊದಲಾದ ಸುವಾಸನಾ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಲೇಪನ
ಯಮಿ iii ೨೪ ಸಂನ್ಯಾಸಿ
ಯಷ್ಟಿ xii ೪೦ ಕೋಲು
ಯಾನ v ೪೫ ವಾಹನ
ರಥಾಂಗ i ೭೩ ಚಕ್ರವಾಕ ಪಕ್ಷಿ
ರದನ v ೫೩ ಹಲ್ಲು
ರಶನ ix ೩೫ ಮೇಖಲೆ, ಡಾಬು
ರಹರಹ viii ೪೮ ವ ಏಕಾಂತ
ರುಜೆ ii ೧೧ ರೋಗ
ರೂಪ್ಯ i ೬೬ ಬೆಳ್ಳಿ
ರೂವಾರ ix ೫೮ ಶಿಲ್ಪ
ರೋಚಿ iii ೧೪ ಕಿರಣ
ರೋದೋ ಭಾಗ viii ೬೪ ಆಕಾಶ
ಱಾಟಣ v ೩೨ ನೀರೆತ್ತುವ ಚಕ್ರ
ಲಂಪಳಿಕೆ vii ೨೪ ವ ಲಂಪಟತ್ವ
ಲಾಕ್ಷಾ x ೧೧೫ ಅರಗು
ಲಿಕುಚ x ೫೬ ಹೇರಳೆ ಹಣ್ಣು
ಲುಳಿತ ix ೧೭ ವ ವಕ್ರವಾದ
ಲೋವೆ x ೧೨೨ ವ ಸೂರಿನ ಚಾಚು
ವಂಕದಾರ x ೧೧೭ ಬಾಗಿಲು
ವಟ್ಟೆ x ೯೦ ವಸ್ತ್ರ
ವಪ್ರ x ೫೨ ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆ
ವಕ್ಷಾರ ix ೪೧ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ
ವಾಗ್ಗುಂಫ ii ೧೫ ಮಾತಿನ ಸಮೂಹ
ವಾಡಿವ x ೪೧ ಪಾಡ್ಯ
ವಾಸರ vii ೯ ವಾರ
ವಾಳುಕ v ೩೩ ಮರಳು
ವಿಕಚ i ೮ ಅರಳಿದ
ವಿಕ್ಲಬ iii ೬ ದೌರ್ಬಲ್ಯ
ವಿಗಲಿತ ix ೭೮ ಜಾರಿದ
ವಿಚಿಕಿತ್ಸೆ vi ೪೫ ಚರ್ಚೆ
ವಿಚಿತಿ ii ೩೬ ಛಂದಸ್ಸು
ವಿಡಂಬಿ i ೭೮ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ
ವಿತಾನ x ೫೪ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು
ವಿದ್ರುಮ x ೬೪ ಹವಳ
ವಿಧು ii ೫೨ ವ ಚಂದ್ರ
ವಿಧೂತ x ೪೯ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ
ವಿಧೃತ ix ೮೩ ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ವಿನಿವೃತ್ತ vi ೩೪ ಪೂರೈಸಿದ
ವಿಬೋಧಿತ i ೨೨ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ವಿಭೂತಿ i ೧೧ ಐಶ್ವರ್ಯ
ವಿವರ ii ೫೨ ರಂಧ್ರ
ವಿಶ್ವಂಭರ ix ೭೬ ವ ಭೂಮಿ
ವಿಶೋಧಿ ix ೧೫ ನಿರ್ಮಲತ್ವ
ವೃಜಿನ i ೫೧ ಪಾಪ
ವೃಂದಾರಕ xi ೬೬ ವ ದೇವತೆ
ವೇಸರಿ iii ೨ ಹೇಸರಗತ್ತೆ
ವೈಶ್ರವಣ xi ೩೭ ದೇವೇಂದ್ರ
ವ್ಯತಿಕ್ರಮ vi ೪೫ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ವ್ಯಂತರ xi ೫೦ ವ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪು
ವ್ಯಪೇತ iv ೨೧ ವ ಕಳೆದು ಹೋದ
ವ್ರಾಜಿತ ii ೨೫ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ
ಶಬ xii ೨೪ ವ ಶವ, ಹೆಣ
ಶಲಾಕೆ x ೨೧ ಸಲಾಕಿ
ಶಾತಕುಂಭ v ೫೫ ಬಂಗಾರ
ಶಾಬ ix ೯೦ ಮರಿ
ಶಾರದಾಭ್ರ i ೫೬ ಶರತ್ಕಾಲದ ಮೋಡ
ಶಾಲದ್ರುಮ iii ೨೩ ಸಾಲವೃಕ್ಷ
ಶಾಲ್ಮಲೀ ix ೪೧ ಬೂರಗದ ಮರ
ಶುಂಡಾಳ iii ೭ ಆನೆ
ಶುದ್ಧಗೆ ii ೩೬ ವರ್ಣಮಾಲೆ
ಶ್ಮಶ್ರು ix ೩೪ ಮೀಸೆ
ಶ್ರುತ i ೨೩ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಷಂಡ iii ೧೪ ಸಮೂಹ
ಸಂಕ್ರಂದನ i ೫೬ ದೇವೇಂದ್ರ
ಸಂಘಾತ i ೭೯ ವ ಗುಂಪು
ಸಂಚಳಿಸು viii ೬೫ ಸಂಚಾರ ಮಾಡು, ಅಲ್ಲಾಡಿಸು
ಸಂದೋಹ vi ೭ ಗುಂಪು
ಸಂಭೃತ ix ೧೭ ವ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ, ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ
ಸಪ್ತಚ್ಛದ x ೫೬ ವ ಏಳೆಲೆ ಬಾಳೆಯಗಿಡ
ಸಮಕಟ್ಟು vi ೬ ಏರ್ಪಡಿಸು
ಸಮವಾಯ v ೩೫ ಸಂಪರ್ಕ
ಸಯ್ಪು i ೨೬ ಪುಣ್ಯ
ಸಲಗೆ v ೩೫ ವ ಸಲಾಕಿ
ಸಲವು iv ೪ ಪ್ರವೇಶ
ಸವಣ vi ೪೯ ಜೈನಯತಿ
ಸವನ vi ೨೫ (ಸಂ) ಸ್ನಪನ, ಸ್ನಾನ
ಸಹಕಾರ i ೭೪ ಸಿಹಿ ಮಾವು
ಸಾಮಯಿಕ vi ೨೮ ಧರ್ಮಕ್ಕನುಸಾರವಾದ
ಸಾವದ್ಯ v ೪೧ ದೋಷಯುಕ್ತವಾದ
ಸಾರವಣೆ ix ೬೧ ಸಾರಿಸುವಿಕೆ
ಸಾಹಿಯಾಣ x ೯೧ ವ (ಸಂ) ಸೂಚೀಯಾನ, ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸ
ಸಿಗ್ಗು ii ೨೫ ನಾಚಿಕೆ
ಸಿತಸರ್ಷಪ xi ೬ ಬಿಳಿಯ ಸಾಸಿವೆ
ಸಿಂಧುರ i ೯ ಆನೆ
ಸಿರ್ಪು xi ೩೧ ಚಿಪ್ಪು
ಸೀಱುಂಬುಳಾಡು xii ೩೯ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಎರಚು
ಸುಗಿ v ೧೪ ಹೆದರು
ಸುತ್ತಿಱಿ i ೭೫ ಬಳಸು
ಸುಪ್ರಾಸುಕ xii ೧೮ ವ ಜೀವಜಂತುಗಳಿಲ್ಲದ
ಸುರುಳ್ iv ೧೨ ಮುದುರಿಕೊಂಡು ಹೋಗು
ಸುಲಿ iii ೨೯ ಉಜ್ಜು
ಸುರ್ವು ix ೪೮ ಸುರುಳಿ
ಸೂರುಳ್ vii ೨೧ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡು
ಸೂೞಾಯ್ತ xi ೨೫ ಸೇವಕ
ಸೃಗಾಲ xi ೪೧ ವ ನರಿ
ಸೈಕಾಗ್ರ iv ೧೨ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಸೋಲ i ೭೨ ಮೋಹ, ಪ್ರೀತಿ
ಸೌಮನಸ x ೪೬ ದೇವತೆ
ಸಂವೇಗ vii ೪೮ ದುಃಖ
ಸಂವೇದಿ ii ೩೮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನು
ಸಂಸೃತಿ v ೧೯ ಸಂಸಾರ
ಸಂಹನನ i ೯ ಶರೀರ
ಸ್ತನಿತ xi ೪೧ ವ ಗುಡುಗು
ಸ್ತಬಕ ix ೭೯ ಗೊಂಚಲು
ಸ್ತೋಭ xi ೭ ವ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿರುವಿಕೆ
ಸ್ಮಯ i ೫೧ ಗರ್ವ
ಸ್ರಗ್ವಿಲಾಸ iii ೪ ವ ಹೂಹಾರಗಳ ಸೊಗಸು
ಹಟತ್ iii ೧೫ ಹೊಳೆವ
ಹಾಟಕ x ೭೪ ವ ಚಿನ್ನ
ಹಿಂತಾಳ x ೫೬ ತಾಳೆ
ಹಾಸಿ v ೫೩ ನಗುವುಳ್ಳ
ಹೇಮಕುತ್ಕೀಲ i ೬೮ ಮೇರುಪರ್ವತ
ಹೈಮನಗ iv ೧೧ ಹಿಮವತ್ಪರ್ವತ