ಅಕಿಂಚನ i-೨೬; ಬಡವ
ಅಖಲ್ಯ ii-೧೮ ಹೇಡಿ
ಆಗುರ್ವು ix-೪೭ ಹೆದರಿಕೆ
ಅಚ್ಚರೆ x-೨೨ ಅಪ್ಸರೆ.
ಅಚ್ಚಿಗ iii-೬ ವ ವ್ಯಥೆ, ಉದ್ವೇಗ
ಅಚ್ಚುಳಾಯ್ತ xi-೨೫ ಪರಿಚಾರಕ
ಅಟ್ಟ v-೫೪ ಅಂಗಡಿ
ಅಟ್ಟು xi-೪೧ ವ ಅಟ್ಟ, ಅಟ್ಟಣೆ.
ಅಡಗು xi-೪೨ ಮಾಂಸ
ಅಡಪವಳ್ಳ xi-೩೨ ವ ತಾಂಬೂಲವಾಹಕ; ಎಲೆ ಅಡಕೆಯ ಚೀಲವನ್ನು ತರುವ ಆಳು.
ಅಡಸು v-೧೨, ವ, ೧೮ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗು, ಮೇಲೆ ಬೀಳು.
ಅಡಹಡಿಸು iv-೧೦, vii-೧೯ ಸಡಗರ ಪಡು
ಅಣ್ಮು vii-೩೩ (ವ) ಪ್ರಯತ್ನಿಸು
ಅತ್ತಳಗ i-೭೯ ಅಸಾಧ್ಯ.
ಅದಟು iv ೪೨ ಪರಾಕ್ರಮ.
ಅನೀಕ   ಸೈನ್ಯ
ಅನೋಕಹ viii ೫೮ ಮರ.
ಅಪಗತ ix ೨ ಕಳೆದು ಹೋದ;
    ನಿವಾರಣೆಯಾದ
ಅಪ್ಪಯಿಸು vii ೩೦ ವ ಒಪ್ಪಿಸು
ಅಪ್ಪುಕೆಯ್ ix ೯ ಸ್ವೀಕರಿಸು
ಅಮಳ್ iv ೫ ಅವಳಿಜವಳಿ
ಅಮೃತಾವಾಸ i ೧ ಮೋಕ್ಷ.
ಅಯಸ vii ೩೨ ಕಬ್ಬಿಣ
ಅಯ್ಕಿಲ್ iv ೧೨ ಚಳಿ, ಮಂಜು
ಅರಾತಿ i ೩೯ ವ; ಶತ್ರು
ಅರಿಯಿಸು x ೧೨೦ ವ ಕತ್ತರಿಸು
ಅಸುಕೆ ix ೪೮ ಅಶೋಕ ವೃಕ್ಷ
ಅಳಂಕೆವೆತ್ತಿರು x ೬೨ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿರು
ಅಳವು vii ೨೪, x ೩೩ ಪ್ರಮಾಣ, ಅಳತೆ
ಅಳಿಪು xi ೧೯ ವ ಅತ್ಯಾಶೆ.
ಅಳುರ್ iii ೪೦ v ೭ ವ ವ್ಯಾಪಿಸು
ಅಳುಂಬಂ ii ೩೭, iv ೫೯ ಅತಿಶಯ.
ಅಳ್ಕುಱು vii ೩೬  
ಅಳ್ಳಿಱಿ v ೫೧ ನಡುಗಿಸು, ಸ್ಪಂದಿಸು.
ಅೞ್ತಿ ii ೪೭ ವ, iv ೨೩, ಪ್ರೀತಿ.
ಅೞ್ವು v ೨೭, xii ೪೦ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಡು, ದಹಿಸು.
ಅಂಗಚಿತ್ತ vii ೫ ವ, ೪೭ ಬಹುಮಾನ
ಅಂಚಿರ viii ೬೫ ಅಸ್ಪಷ್ಟ, ಅಶಾಶ್ವತ
ಆಟಿಸು vii ೨೭ ವ ಅಪೇಕ್ಷಿಸು
ಆಭ xi ೪೧ ಕಾಂತಿ.
ಆಭೀಳ ii ೫೨, i ಭಯಂಕರ
ಆಭೋಗ viii ೬೪ ವಿಸ್ತಾರ
ಆರ್ಜಿಕೆ viii ೬೯ ಜೈನತಪಸ್ವಿನಿ.
ಆರ್ಮ i ೬, ೫೫; ಆಶ್ರಯ.
ಆಲಿವರಲ್ x ೫೭ ವ ಆಲಿಕಲ್ಲು.
ಆಲೀಢ i ೭೯ ವ ಹೀರಿದ; ನುಂಗಿದ.
ಅವಹ i ೬೮ ಉಂಟು ಮಾಡುವ
ಆವಿದ್ಧ viii ೬೪ ಕೊರೆದ; ರಂಧ್ರಗೈದ.
ಆಸಾರ ix ೨೦ ಜಡಿ ಮಳೆ
ಆಳಿಸು xi ೮೩ ವ ಸೇರಿಸು, ಕೂಡಿಸು
ಆಳ್ವೆರಿ x ೫೨ ಕೋಟೆ ಬುರುಜು
ಇಕ್ಕುೞೆಸು ix ೪೪ ಇಕ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸು; ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸು
ಇಭ್ಯಕುಲ x ೪ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಾತಿ; ವೈಶ್ಯ
ಇಂದೋಳ, (ಇಂದೊಳ) i ೭೧, v ೫೧ ಹಿಂದೋಲ ರಾಗ
ಇಂಬುಕೈ ix ೩೭ ಮನೋಹರವಾಗು
ಈಳೆ xi ೨೦ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮರ
ಈಱ್ಕೊಳ್ x ೫೬ ಸೆಳೆದುಕೊ
ಉಕ್ಕೆವತನ ii ೬೨ ವ ಕಪಟ; ಮೋಸ
ಉಗಿ i ೪೨, ii ೧೬ ಆಕರ್ಷಿಸು
ಉಗಿಬಗಿ xi ೪೨ ತುಂಡುಮಾಡು, ಕದಡು
ಉಚ್ಚು i ೬೫ ನಿಮಿರಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಲ್ಲು
ಉಣ್ಮು i ೭೨ ಹೊಮ್ಮು, ಉಬ್ಬು, ಹೆಚ್ಚಾಗು
ಉತ್ಸೇಧ xi ೪೧ ವ ಎತ್ತರ
ಉದ್ದಂಬರು i ೮೦ ಗರ್ವಿಷ್ಠನಾಗು
ಉದ್ಧುರ viii ೬೩ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿದ
ಉದ್ಧೂತ i ೨೦, ix ೬೯ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ
ಉದ್ಭಾಸೆ i ೮ ಬೆಳಗುವವಳು
ಉದ್ಭೂತ iv ೧೩ ಹುಟ್ಟಿದ
ಉಪಕಂಠ ii ೪೮ ವ, iv ೩೮ ವ ಸಮೀಪ
ಉಪಗತ ii ೭, ೧೮ ಸಮೀಪಿಸಿದ; ಸಹವಾಸಮಾಡಿದ
ಉಪದಂಶ xi ೨೯, ೩೨ ವ ನಂಜಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ
ಉಮ್ಮಚ್ಚ iii ೬ ವ, ೨೬ ಕ್ರೋಧ
ಊಡು ii ೬೩ ಊಟಮಾಡಿಸು; ತಿನ್ನಿಸು
ಊಳ್ vii ೪೦ (ನರಿಯಂತೆ) ಕೂಗು
ಎಕ್ಕಸಿರ್ಕು ii ೧೦ ರೋಷ, ಉದ್ರೇಕ
ಎಚ್ಚು xii ೧೮ ಬಳಿ, ಲೇಪಿಸು
ಎಡಂಬಡು iv ೩೨ ಅಸಮಾಧಾನ, ಎಡವಟ್ಟು
ಎಡೆಮಡಗು v ೧೪ ಅವಕಾಶಕೊಡು
ಎಡೆವಟ್ಟಲ್ xi ೨೬ ಊಟದ ಬಟ್ಟಲು
ಎಣಿಲ್ vii ೨೭ ವ ಸುಂದರಿ
ಎಱಕ ii ೨೮ ಪ್ರೀತಿ
ಎಱಿವಟ್ಟು ii ೬, ಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ಥಾನ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥಳ
ಎಸಕ vii ೧೧ ಕಾರ‍್ಯ
ಎಳೆ ix ೬೯ ಇಳೆ, ಭೂಮಿ
ಏಗೊಳ್ xi ೩೮ ವ ಅಂಗೀಕಾರಮಾಡು
ಏವ ii ೩೨ ವ ಅಪಮಾನ
ಏಳಿಸು vi ೫೫ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡು
ಒಕ್ಕಲ್ ii ೧೦ ಸಂಸಾರ
ಒಚ್ಚತ iii ೬ ವ ಹೊಂದಿಕೆ, ಸಂತೋಷ
ಒಟ್ಟಜೆ i ೪೪ ಗುಂಪು, ರಾಶಿ
ಒಡರ್ಚು v ೫೬, vii ೩ ಮಾಡು
ಒಡವೞ್ದು v ೧೨ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳಿ
ಒಡ್ಡಯ್ಸು iv ೨೬ ಸೋಲಿಸು; ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡು
ಒಯ್ಕನೆ iv ೧೮ ಕ್ರಮವಾಗಿ
ಒಱಿ iv ೫೮ ಜಿನುಗು
ಒಳ್ಪು i ೬, ೬೬, ೭೧ ಒಳ್ಳೆಯತನ
ಓಗರ xi ೩೫ ವ ಅನ್ನ
ಓಜೆಗೊಳ್ x ೨೨ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸು; ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿರು
ಓವು i ೪೭ ಸಂರಕ್ಷಿಸು
ಓಸರಿಸು i ೭೪ ಜಾರು
ಔದುಂಬರ ಕುಷ್ಠ v ೧೧, ೨೭ ಅತ್ತಿಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಹುಳುಬಿದ್ದ ಕುಷ್ಠ ರೋಗ
ಔರ್ವಾನಲ ix ೭೬ ಬಡಬಾಗ್ನಿ