ಸುಕುಮಾರಚರಿತಂ ಸಂ. ಪ್ರೊ. ಡಿ.ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್
ಪ್ರೊ. ತ.ಸು. ಶಾಮರಾಯ
ಸುಕುಮಾರಚರಿತೆಯ ಸಂಗ್ರಹ ಸಿ.ಆರ್. ಕಮಲಮ್ಮ
ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವಂ ಪ್ರೊ. ದೇ. ಜವರೇಗೌಡ
ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವಂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿಚರಿತೆ ರಾ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ
ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಪ್ರೊ. ಡಿ.ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ರಂ.ಶ್ರೀ. ಮುಗಳಿ
ಚಂಪೂ ಕವಿಗಳು ಪಿ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ