ನಚ್ಚು iii ೬ ನಂಬು
ನಚ್ಚಣಿ x ೭೭ ನರ್ತಕಿ
ನಡೆಗಱ್ತೆ ii ೫೯ ವ ಹೇರನ್ನು ಹೊರುವ ಕತ್ತೆ
ನರ್ಮ v ೫೧ ಲೀಲೆ, ಚೆಲುವು
ನಾಳಿಪುಣ್ಣು v ೧೬ ಗುಳಿಬಿದ್ದ ಹುಣ್ಣು
ನಿಕುರುಂಬ v ೫೧ ಗುಂಪು
ನಿಕ್ಕುವ xi ೭೮ ನಿಶ್ಚಯ, ಸತ್ಯ
ನಿಕುಂಜ ix ೪೦ ಹೊದರು, ಲತಾಗೃಹ
ನಿಗಳ x ೩೭ ಸಂಕೋಲೆ
ನಿಗೋದ xi ೫೦ ವ ನರಕ
ನಿಟಿಲ x ೩೮ ಹಣೆ
ನಿಡಿಯ x ೧೦೧ ವ ಉದ್ದವಾದ
ನಿತಾಂತ x ೫ ಯಾವಾಗಲೂ
ನಿಧಾನ x ೯೩ ನಿಧಿ
ನಿಪ್ಪೊಸತು ix ೪೪ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದು
ನಿಮಗ್ನ ii ೩೦ ಮುಳುಗಿದ
ನಿಮಿತ್ತ iii ೫ ವ ಶಕುನ
ನಿರಘ xi ೭೬ ಪಾಪವಿಲ್ಲದ
ನಿರಯ viii ೧೩ ನರಕ
ನಿರವದ್ಯ vi ೪೮ ದೋಷರಹಿತ
ನಿರ್ಜರೆ xii ೩೬ ಕರ್ಮದ ವಿನಾಶ
ನಿರ್ನೀತ i ೪೯ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ
ನಿರ್ನಿಕ್ತ iii ೧೫ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ
ನಿರ್ವರ್ತಿತ iii ೪ ವ ಮುಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ನಿಷಾದಿ ix ೭೭ ಮಾವಟಿಗ
ನಿಷ್ಕಷಾಯ i ೨೩ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು
ನಿಷ್ಪಂದ xii ೪೧ ಸ್ತಿಮಿತ
ನಿಸ್ತಾರಕ i ೨೨ ದಾಟಿಸುವವನು
ನಿಸ್ತ್ರಿಂಶ ii ೫ ವ ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದವನು
ನಿಳಿಂಪ ix ೩೫ ದೇವತೆ
ನೀಡ x ೪೩ ಗೂಡು, ಆಶ್ರಯ
ನೀರದ x ೮ ವ ಮೋಡ
ನೀಹಾರ ii ೫೨ ಮಂಜು
ನೆಱನ್ ii ೩೭ ವ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನ
ನೆಱಪು vii ೨೬ ಪೂರ್ಣಮಾಡು
ನೆರಂಬೇಱ್ ii ೫೯ ವ ಸಹಾಯವಾಗಿ ನೇಮಿಸು
ನೇತ್ರ x ೯೧ ಒಂದು ಬಗೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆ
ನೇರ್ಪು i ೩೯ ಋಜುತ್ವ
ನೊಚ್ಚಿದ ii ೯ ಹಗುರವಾದ
ನೋಂಪಿ ix ೧೦ ವ ವ್ರತ
ನ್ಯಾಸ vi ೪೯ ಇಡುವುದು
ಪಂಚತ್ವ viii ೧ ವ ಸಾವು
ಪಂಚವಿಂಶತಿ vi ೪೬ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು
ಪಂಚಾಸ್ಯ vii ೪ ಸಿಂಹ
ಪಟ್ಟಣಿಗೆ x ೯೧ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆ
ಪಡಿ vii ೨೧ ಬಾಗಿಲು
ಪಡಿಗ xi ೨೬ ಪಾತ್ರೆ
ಪಡಿಚಂದ x ೫೨ (ಸಂ) ಪ್ರತಿಚ್ಛಂದ, ಸಮಾನ
ಪಡುವೋವರಿ vii ೨೧ ಷ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ
ಪತ್ತುವಿಡು iii ೪ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೊರೆ
ಪದಪು vi ೫೦ ಸಂತೋಷ
ಪದುಳಿಕೆ ix ೧೭ ಹದುಳತೆ
ಪಂಥ iii ೭ ಮಾರ್ಗ
ಪರತ್ರೆ iii ೩೧ ಪರಲೋಕ
ಪರಡು v ೫೧ ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಗಂಟು
ಪರದ vii ೩೧ ವ ವ್ಯಾಪಾರಿ
ಪರಕಲಿಸು x ೩೭ ಹರಡು, ಚೆದರು
ಪರಿಕಾಲ್ x ೫೭ ವ ಕಾಲುವೆ
ಪರಿಗತ ix ೯೬ ವ ಹೊರಟು ಹೋದ
ಪರಿಖಾ x ೫೭ ವ ಕಂದಕ
ಪರಿಚ್ಛೇದ ii ೫೬ ವ ನಿರ್ಣಯ
ಪರಿಜು v ೫೦ ರೂಪು
ಪರಿಯಣ xi ೨೯ ತಟ್ಟೆ
ಪರಿವಡಿ vi ೬ ಕ್ರಮ
ಪಱಿಪಡು vii ೩೨ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೀಳು
ಪರೇತವನ vi ೨೭ ಪ್ರೇತವನ, ಶ್ಮಶಾನ
ಪಲಾಲ x ೧೧೪ ಜೊಳ್ಳು, ನಿಸ್ಸಾರ
ಪವಣ್ i ೫೯ ಪ್ರಮಾಣ
ಪಸರಂಗೊಡು ii ೫೨ ವ ಸಲುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡು
ಪೞಿ i ೪೭ ನಿಂದಿಸು
ಪಾಕಶಾಸನ i ೬೬ ಇಂದ್ರ
ಪಾಂಗು vii ೪೭ ರೀತಿ
ಪಾದಪ x ೫೬ ಮರ
ಪಾಸಟಿ x ೫೧ ಸಮಾನ
ಪಾೞಿ vii ೨೯ ಕ್ರಮ
ಪಿಂಗು i ೭೫ ಬತ್ತಿ ಹೋಗು
ಪಿಂಜರ ix ೫೦ ಮಾಸಲು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ
ಪಿಧಾನ vi ೨೨ ಹೊದಿಕೆ
ಪಿಶಿತ vii ೧೫ ಮಾಂಸ
ಪಿಸುೞ್ vi ೫೨ ಹಿಂಜು
ಪುಗಲ್ i ೭೩ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಡ
ಪುಟ್ಟಿಗೆ x ೯೧ ವ ಸೀರೆ, ವಸ್ತ್ರ
ಪುಡಿಕೆ x ೯೧ ಪುಟಿಕಾ (ಸಂ); ಡಬ್ಬಿ
ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷು iv ೪೩ ಪಟ್ಟೆ ಕಬ್ಬು (ಪುಂಡ್ರ + ಇಕ್ಷು)
ಪುರ್ಗು v ೭ ವ ಬೇಯು
ಪುದಿ iv ೪೧ ತುಂಬು
ಪುದುಗೊಳ್ v ೪೪ ಹುದುವಾಗು, ಹಿತವಾಗು
ಪುನರ್ಜಾತ ಕ್ಷಯತ್ರಿ i ೬ ಮೋಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಪುೞಿಲ್ iv ೪೦ ತೋಪು
ಪೂವಲಿ x ೫೭ ವ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ
ಪೃಚ್ಛೆ iii ೬ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು
ಪೆಟೆಮೆೞೆ vii ೫ ವ ದಿಮ್ಮಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಎಳೆ
ಪೇಂಕುಳಿಗೊಳ್ v ೨೦ ಹುಚ್ಚಾಗು
ಪೊಕ್ಕರಣೆ ix ೫೧ (ಸಂ) ಪುಷ್ಕರಣಿ, ಕೊಳ
ಪೊಟ್ಟಳಿಗೆ vii ೮ ವ ಪೊಟ್ಟಣ
ಪೊಣರ್ v ೫೧ ಜೋಡಿ
ಪೊಣರ್ಚು x ೫೧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸು
ಪೊಣ್ಮು i ೩ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮು
ಪೊದಳ್ ii ೩೨ ವ್ಯಾಪಿಸು
ಪೊರ್ದು ii ೫೨ ಸಮೀಪಿಸು, ಸೇರು
ಪೊಂಪುಳಿ i ೬೭ ಹೆಚ್ಚಳ
ಪೊೞಲ್ ii ೫೬ ಪಟ್ಟಣ
ಪ್ರಜ್ಞಪ್ತಿ xi ೩೮ ವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ವಿದ್ಯೆ
ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣ iii ೩೫ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಸುವುದು
ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ii ೭೩ ವ ಕಾಣಿಕೆ
ಪ್ರತಿಬೋಧಿಸು xii ೧೧ ಎಚ್ಚರಿಸು
ಪ್ರಭಾವಿಸು vii ೫೩ ಮನ್ನಿಸು
ಪ್ರಥಿತ vii ೫೪ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ
ಪ್ರದೀಪಕ iii ೧೦ ಬೆಳಗುವವನು
ಪ್ರವಣ iv ೧೭ ಆಸಕ್ತನಾದ
ಪ್ರವ್ರಜಿತ iii ೩೦ ಸಂನ್ಯಾಸ
ಪ್ರಾವೃತ iii ೧೩ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಪ್ರೀಣನಕರ i ೩೯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ
ಪ್ರೋತ್ತುಂಗ x ೪೮ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ
    (ಪ್ರ + ಉತ್ತುಂಗ)
ಬರ್ಕುಡಿಗುಟ್ಟು iv ೪೩ ವಾದಮಾಡು
ಬಗ್ಗಣೆ ii ೮ ಗದರಿಕೆ
ಬರ್ಚಿಸು v ೫೬ ಚಿತ್ರಿಸು
ಬಟ್ಟು ix ೫೦ ಗುಂಡಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲೆ
ಬಟ್ಟೆ i ೪ (ಸಂ) ವರ್ತ್ಮನ್, ದಾರಿ
ಬಣ್ಣವಣ್ಣಿಗೆ xi ೨೯ ವಿವಿಧ ವರ್ಣದ
ಬಣ್ಣವಾಸಿಗ x ೫ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂ ಹಾರ
ಬದ್ದೆ vii ೧೩ ಪ್ರೌಢೆ
ಬರ್ಹಿಣ i ೭೯ ವ ನವಿಲು
ಬಲವರ್ಪ i ೬೭ ಪ್ರದಕ್ಷಿ ಮಾಡುವ
ಬಲ್ಲಾಳ್ತನ vii ೪೨ ಒತ್ತಾಯ
ಬಲ್ಮೊಗಂ ii ೫೨ ವ ಗಡುಸಾದ ಮುಖ
ಬಸನಿಗ xi ೪೫ ವಿಷಯಾಸಕ್ತ
ಬಸಮೞಿ vii ೧೩ ಶಕ್ತಿಗುಂದು
ಬಹಿತ್ರ iii ೪೧ ತೆಪ್ಪ
ಬಳವಿ x ೧೩ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಬಳ್ಳವಳ್ಳಿ xi ೨೧೮ ಆಧಿಕ್ಯ, ಅತಿಶಯ
ಬೞಿ ii ೨೪ ದಾರಿ
ಬಾದು ii ೬ ವಾದ, ಜೊತೆ
ಬಾಯೞಿ vii ೩೫ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳು
ಬಾರಿ vii ೨೪ ಗಸ್ತಿನ ಸರದಿ
ಬಾರಯ್ಸು vii ೩೬ ತಡೆ, ನಿಲ್ಲಿಸು
ಬಾಸೆ x ೧೪ ರೋಮರಾಜಿ
ಬಾಳವಂದ x ೩೪ ಹುಡುಗರ ತೊಡವುಗಳು
ಬಿಕ್ಕೆನ್ನದೆ ii ೨೦ ಸದ್ದುಗೈಯದೆ
ಬಿಚ್ಚತ ix ೪೯ ವಿಸ್ತಾರ
ಬಿಚ್ಚುವ iii ೬ ವ ಸಂನ್ಯಾಸಿ (ಭಿಕ್ಷುಕ)
ಬಿಚ್ಚತಿಕೆ ii ೨೬ ವಿಸ್ತಾರ
ಬಿನ್ನನೆ vii ೪ ವ ಮೌನವಾಗಿ
ಬಿತ್ತರಿಗೆ xi ೨೬ ಪೀಠ
ಬಿಯ x ೯೨ ವ್ಯಯ
ಬಿರ್ದಿನ xi ೨೩ ಅತಿಥಿ
ಬಿಸವಂದ ii ೫೩ ಆಶ್ಚರ್ಯ
ಬೆದಂಡೆ ii ೨೪ ಒಂದು ಹಾಡು, ಕಾವ್ಯ ಜಾತಿ
ಮಚ್ಚು ix ೬೩ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ
ಮಂಚಲ್ vii ೧೮ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವುದು
ಮಡ v ೫೧ ಕಾಲಿನ ಹರಡು
ಮಡಂಬ i ೭೫ ಐನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣ
ಮಂಡನ i ೭ ಅಲಂಕಾರ
ಮಂಡವಿಗೆ x ೪೫ ಮಂಟಪ
ಮದಾಪಹ i ೩೧ ಗರ್ವವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ
ಮದಾಳಿ x ೫೮ ಸೊಕ್ಕಿದ ದುಂಬಿ
ಮನಕ್ಷತ vii ೯ ಮನಸ್ಸಿನ ಗಾಯ
ಮನ್ಯು iv ೬೦ ದುಃಖ
ಮರೀಚಿ x ೬೩ ಕಿರಣ
ಮರ್ತ್ಯಾಂಗ iv ೦೧ ಮನುಷ್ಯದೇಹ
ಮಸಗು ii ೬೨ ರೇಗು
ಮಸುಳ್ x ೫ ಕಂದು
ಮಸೃಣ x ೫೭ ವ ನಯವಾದ
ಮಹೀದ್ರ ix ೪೧ ಬೆಟ್ಟ
ಮಳವೆ x ೯೧ ಬಣಬೆ, ರಾಶಿ
ಮಳೀಮಸ viii ೩೭ ಕಶ್ಮಲವಾದ, ಕೊಳಕು ಹತ್ತಿದ
ಮಾಡ x ೪೩ ಮನೆ
ಮಾಣಿ ii ೩೭ ವ ಹುಡುಗ, ವಟು
ಮಾಸರ x ೧೦೭ ಸೊಗಸು, ಚೆಲುವು
ಮಿಸುಪು iii ೭ ವ ಹೊಳೆಯು
ಮಿಹಿರ iii ೧೫ ಸೂರ್ಯ
ಮುಕುರ i ೫೦ ಕನ್ನಡಿ
ಮುಕ್ಕುವೋಗು iv ೨೬ ಮುಕ್ಕಾಗು, ನೆಗ್ಗಿಹೋಗು
ಮುಟ್ಟುಗೆಡು iv ೩೦ ನಿಶ್ಶಸ್ತ್ರನಾಗು, ನಿಸ್ಸಹಾಯನಾಗು
ಮುಮುಕ್ಷು viii ೪೬ ಮೋಕ್ಷಾಪೇಕ್ಷಿ
ಮೃಗೇಂದ್ರವಿಷ್ಟರ ii ೧೪ ವ ಸಿಂಹಾಸನ
ಮೆಯ್ಗರೆ ii ೯ ಮಾಯಾವಾಗು
ಮೆಲ್ಪು ix ೭೩ ಮೃದುತ್ವ
ಮೆೞ್ಪಡು vii ೧೫ ಮೋಸಹೋಗು
ಮೇಖಳೆ xi ೫೯ ವ ಡಾಬು
ಮೇಲ್ಮಲೆಗೈ ii ೮೨ ವ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ವಿಜೃಂಭಿಸು
ಮೇಳಾಪಕ iii ೨ ವ ಹೊಂದಿಕೆಯ ಹಾಡಿಕೆ
ಮೊಗ್ಗು i ೫೭ ಸಾಧ್ಯ
ಮೊಱೆ vii ೨೭ ನಂಟಸ್ತಿಕೆ
ಮೊೞ್ಗು iv ೩೮ ವ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು
ಮೋದು v ೮ ಗುದ್ದು