ಕಚ್ಚುಟ iv ೩೦ ಕೌಪೀನ
ಕಟ್ಟುಕಡೆ ii ೧೨ ವ ವ್ಯಥೆಪಡು
ಕಡಕು xii ೧೮ ಕಿರುಗಲ್ಲು
ಕಡಾರ vii ೨೮ ವ ಪಿಂಗಳ
ಕಡುಪು vi ೩೮ ಉತ್ಸಾಹ
ಕಣಿ i ೬೯ ಗಣಿ, ವಾಸಸ್ಥಾನ.
ಕಣೆ i ೭೯ ಬಾಣ
ಕತಿಪಯ ii ೪೫ ವ ಕೆಲವು
ಕದಂಬ (ಕ) i ೪೨ ಗುಂಪು
ಕದಕ್ಕದಿಸು xi ೧೧ ನಡುಗು
ಕನಲು vii ೨ ಕೋಪಗೊಳ್ಳು
ಕನೀಯ v ೨೪ ತಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಸೋದರ
ಕಬರಿ x ೨೪ ತುರುಬು
ಕಯ್ಗಣ್ಮು vi ೫, ix ೭೩ ಕೈತೊಳೆ
ಕಯ್ಪಿಡಿ v ೫೪ ಕನ್ನಡಿ
ಕಯ್ಮಿಗು v ೨೧ ವ ಹೆಚ್ಚಾಗು
ಕರುವಿಡು v ೫೬ ಎರಕ ಹೊಯ್ಯಿ
ಕರ್ಗು x ೧೪ ಕಪ್ಪಾಗು
ಕರ್ದಮ x ೫೪, ೮೯ ಕೆಸರು
ಕಲ್ iii ೨೮ ವ ಕಲಿತುಕೊ
ಕಲ್ಪಿ ii ೮ ವಿದ್ಯೆ
ಕವಡಿಕೆ iii ೬ ವ ಮೋಸ
ಕವುಂಗು i ೭೨ ಅಡಕೆ
ಕಳಮೆ ix ೫೩ ಭತ್ತ
ಕಳಾಪಿ ix ೫೪ ನವಿಲು
ಕಳಿಕೆ x ೬೨ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆ
ಕೞಲ್ xi ೩೧ ಬಡವಾಗು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಕಾಲ್ಕಡಗ
ಕಾರಂಡ x ೫೩ ಬಾತಿನ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ನೀರಹಕ್ಕಿ
ಕಾಸಾರ xi ೩೨ ವ ಸರೋವರ
ಕಾಳಸೆ xi ೫೦ ವ ಜೋಡಣೆ
ಕಿನಿಸು ii ೬೭ ವ ಕೋಪಗೊಳ್ಳು
ಕಿಸಲಯ ix ೨೦೭ ವ ಚಿಗುರು
ಕಿಸು x ೪೫ ಕೆಂಪು
ಕಿಸುಗುಳ iv ೫೯ ದುಷ್ಟ
ಕೀಲಾರ vii ೩೫ ವ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ
ಕುಜ xii ೨೧ ಮರ
ಕುಟ್ಟಿಮ xii ೪೨ ವ ಜಗಲಿ
ಕುತ್ಕೀಲ(ಳ) i ೬೮ ಬೆಟ್ಟ
ಕುತ್ತ vi ೩೮ ರೋಗ
ಕುನುಂಗು ii ೨೦ ಕುಗ್ಗು
ಕುಱಿಪು v ೩೩ ಗುರುತು
ಕುಱುವಡಿ vii ೨೭ ವ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆ
ಕುಶೇಶಯ ix ೧೮ ಕಮಲ
ಕುಸೃತಿ iv ೬೧ ಕುನೀತಿ, ಕೆಟ್ಟನಡತೆ
ಕುಳಿಕ ii ೧೯ ವಿಷಸರ್ಪ
ಕುಳಿರ್ iv ೪೦ ಚಳಿ
ಕುಳಿಶ v ೫೧ ವಜ್ರಾಯುಧ
ಕೂಂಕು x ೧೦೧ ವ ತುರುಕು
ಕೂಪಾರ v ೨೧ ಸಮುದ್ರ
ಕೂರ್ iv ೩೭ ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ
ಕೆತ್ತು iv ೨೬ ಹಾರು, ಅದುರು
ಕೆಮ್ಮನೆ i ೪೪ ಸುಮ್ಮನೆ
ಕೆಯ್ತ vii ೧೧ ಕಾರ್ಯ
ಕೆಲ್ಲಯಿಸು xi ೨೧ ತೊಂದರೆಗೊಳ್ಳು
ಕೇತನ v ೫೪ ಬಾವುಟ
ಕೇಯೂರ ix ೩೯ ತೋಳ ಬಂದಿ
ಕೈಗೆಯ್ xi ೩೨ ವ ಅಲಂಕರಿಸು
ಕೈಘಟ್ಟಿ xi ೩೨ ವ ಅನುಲೇಪನ
ಕೈದು v ೫೪ ಆಯುಧ
ಕೈರವ ix ೩೫ ಕೆನ್ನೆಯ್ದಿಲೆ
ಕೊಡಗೂಸು vii ೨೭ ವ ಕನ್ಯೆ
ಕೊಡವಿ vii ೨ ಕನ್ಯೆ
ಕೊಸಗು x ೫೭ ಬೆಟ್ಟದಾವರೆ
ಕೋಳ್ x ೯೩ ಕೊಳ್ಳೆ
ಕೌಕ್ಷೇಯಕ i ೭೯ ವ ಕತ್ತಿ
ಕೌವರೆ xi ೨೨ ವ ಸಂಭ್ರಮ
ಕ್ಷುರ v ೫೧ ಕತ್ತಿ
ಕ್ಷ್ಮಾ i ೭೯ ವ ಭೂಮಿ
ಕಂಕೆ ii ೪೬ ತೆನೆ
ಕಂಬು v ೫೧, ix ೮೯ ಶಂಖ
ಖನನ vii ೧೮ ಅಗೆಯುವಿಕೆ
ಖಲ್ಯ ii ೧೮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ
ಖಸ viii ೭೦ ಇಸಬು, ಕಜ್ಜಿ
ಖೇಡ i ೭೫, iv ೨೦ ವ ಹಳ್ಳಿ
ಖೇಯ ix ೫೭ ತಗ್ಗು
ಗಣಿಕೆ vii ೮ ವೇಶ್ಯೆ
ಗೞಪು x ೧೧೪ ಅತಿಯಾಗಿ ಹರಟು
ಗಾಡಿ ix ೪೪ ಸೌಂದರ್ಯ
ಗಿಡಿಗಿಡಿಜಂತ್ರ iv ೪ ಗಿರಿಗಿರಿ ತಿರುಗುವ ಯಂತ್ರ
ಗಿಣ್ಣನ್ vi ೪೩ ಬೆರಳುಗಳು ಉದುರಿ ಹೋಗುವ ತೊನ್ನು
ಗುಡಿ v ೬೧, x ೨೭ ಬಾವುಟ
ಗುಡ್ಡ iv ೨೩ ವ ಭಕ್ತ, ಶಿಷ್ಯ
ಗುಣಣೆ vii ೧೦ ನಾಟಕ ಶಾಲೆ
ಗುಪ್ತಿಗುಪ್ತ iv ೩೯, i ೧೫ ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಕತ್ತಿ
ಗೂಧ ii ೭೧ ಹೊಲಸು, ಅಮೇಧ್ಯ
ಗೆಱೆವಡು i ೬ ತೀಟೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸು
ಗೊಟ್ಟಂಗೊಱೆ xi ೪೭ ವ ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರವಾಗುವಂತೆ ಕೊರೆ
ಗೊಡ್ಡ iv ೨೬ ತುಂಟಾಟ
ಗೋಣ್ಮುರಿಗೊಳ್ vii ೩೭ ವ ಕತ್ತುಹಿಚುಕು
ಗೋಶೀರ್ಷ xi ೩೨ ವ ಸುಗಂಧಯುಕ್ತ ಶ್ರೀಗಂಧ
ಗೋಳಾಂಗೂಳ v ೨೧ ಕಪ್ಪುಕೋತಿ
ಗಂಡುಗೆಡು vii ೪೨ ಶಕ್ತಿಹೀನನಾಗು
ಗುಂಡಿಗೆ v ೩೨ ಪಾತ್ರೆ
ಗುಂಡುಗೊಳ್ v ೧೮ ಗುಂಪಾಗು
ಘರ್ಮ x ೧೧೯ ಸೆಖೆ, ಉಷ್ಣ, ಕಾವು
ಚತುರಶೀತಿ xi ೭೯ ಎಂಬತ್ತುನಾಲ್ಕು
ಚಿಕುರ i ೭೯ ಬಿ ಕೂದಲು
ಚೀರಘಟ್ಟಿ v ೫೬ ದೇವಚಿತ್ರಕ
ಚೌವಟ್ಟ iis ನಾಲ್ಕು ಬೀದಿಗಳು
ಚಂಚು iv ೬೩ ಕೊಕ್ಕು
ಚಂದ್ರಾಭ v ೫೩ ಬೆಳುದಿಂಗಳು
ಚೆಂಗಾರೆ iv ೫೭ ಕೆಂಪು ಕಾರೆಹಣ್ಣು
ಚೆಂಬೊನ್ vi ೨೯ ಚಿನ್ನ
ಛವಿ iv ೫೪ ಕಾಂತಿ
ಛಾಯಾಂಗಿ i ೮ ತೆಳುವಾದವಳು
ಜಕ್ಕವಕ್ಕಿ iv ೪೯ ಚಕ್ರವಾಕಪಕ್ಷಿ
ಜತ್ತಿಸು ix ೬೩ ಸ್ನೇಹಮಾಡು
ಜರತ್ x ೩೧ ಮುಪ್ಪಾದ
ಜಳೂಕ iv ೯, v ೪೩ ಜಿಗಣೆ
ಜಾತರೂಪಧರ iv ೩೮ ವ ತೀರ್ಥಂಕರ, ದಿಗಂಬರ
ಜೊತ್ತಿಸು vii ೫ ವ ವಂಚಿಸು
ಜೊನ್ನ xi ೫೪ (ನಂ) ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ, ಬೆಳುದಿಂಗಳು
ಝೂಳೆಯ vii ೩೫ ವ, ೩೭ ವ ಕಾಂತಿ
ಡಂಗೆ xi ೪೭ ವ ಕೋಲು
ತಕ್ಕು iii ೩೧ ಪರಾಕ್ರಮ, ಶಕ್ತಿ
ತಡವಡಿಸು iv ೫೮ ಹಿಂದು ಮುಂದೆ ನೋಡು
ತರ್ಗು v ೧೪ ತಗ್ಗು, ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿ
ತಱಿಸಲ್ ii ೬ ನಿಶ್ಚಯಿಸು
ತಂಡುಲ x ೧೦೮ ಅಕ್ಕಿ
ತಲೆಯೆಱಕ ii ೨೮ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವುದು
ತಲೆವಱಿ iii ೨೯ ತಲೆ ಬೋಳಿಸು
ತವಿಲ್ ii ೯ ನಾಶ
ತಳರ್ vii ೧೯ ಹೊರಡು
ಚೞ್ಕೈಸು vii ೭೩ ಆಲಿಂಗಿಸು
ತಳ್ತ i ೬೨ ಸೇರಿದ
ತಳ್ಳಂಕಗುಟ್ಟು ix ೬೩ ತುಂಬಿ ತುಳುಕು
ತಳ್ವು vii ೨೧ ನಿಧಾನಿಸು
ತಳ್ಪೊಯ್ vii ೧೧ ಸಂಘಟ್ಟಿಸು, ತಗುಲಿಕೊಳ್ಳು
ತಾಯ್‌ಗರು i ೬ ತಾಯಚ್ಚು, ಮೂಲ ಎರಕ
ತಿಗ್ಮರುಚಿ ii ೩೯ ಸೂರ್ಯ
ತೀಟ v ೬೦ ಸ್ಪರ್ಶ
ತೀವು iv ೫೭ ತುಂಬು
ತುಱುಗಲ್ x ೫೨ ಸಮೂಹ
ತುಹಿನ i ೫೬ ಮಂಜು
ತೂರ್ಯ v ೬೧ ಮಂಗಳವಾದ್ಯ
ತೆಱಪು ii ೧೧ ಅವಕಾಶ
ತೊಂಗಲು i ೭೨ ಗೊಂಚಲು
ತೊಟ್ಟಗೆ ii ೬೩ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ
ತೊಡಂಕಿಕ್ಕು iv ೨೬ ತೊಡಕು ಹಾಕು
ತೊಣೆ x ೫೧ ಜೊತೆ
ತೊದಳ್ vi ೫೦ ಸುಳ್ಳು
ತೋಟಿ vii ೪೪ ಜಗಳ
ತೋಡು x ೫೧ ಜೊತೆ
ತ್ರಸ viii ೬ ವ ಜೀವಜಂತುಗಳು
ತ್ರಗುಪ್ತಿ xii ೩೫ ಮೂರು ಬಗೆಯ ನಿಗ್ರಹಗಳು
ತ್ರಷ್ಣಾತುರ iv ೫೭ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದ
..ದಂದುಗ x ೬ ಕಷ್ಟ
..ದಬ್ಬುಕ vii ೬ ದಬ್ಬಳ
…… xi ೪೭ ವ ಶೂಲ
..ದಳಿಂಬ x ೧೦೦ ವ ವಸ್ತ್ರ
….ಗುಡಿ x ೧೦೧ ಕುಡಿ
….. xii ೫೧ ದಿವ್ಯ
….ನಾರ x ೧೧೮ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ
…… xi ೨೧ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಒಡ್ಡುವ ಮೃಗ
….ದುಮೆ x ೧೧೭ ಭೇರಿ, ನಗಾರಿ
ದುಱುಂಬೆ vii ೨೯ ವ ಗಯ್ಯಾಳಿ
….. i ೩೮ ಚೆಲುವು
…..ಚ್ಛ್ರಿತಿ ix ೩೩ ದೇಹದ ಎತ್ತರ(ದೇಹ + ಉಚ್ಛ್ರಿತಿ)
…. i ೭೯ ಬತ್ತಳಿಕೆ
….ಳಿಸು vii ೪೦ ಸಡಗರಿಸು
….ವೋಗು v ೧೬ ಹಳ್ಳವಾಗು
….. i ೭೭ ಆನೆ
ದ್ವಿಷದ್ ix ೭೬ ಹಗೆ
ದ್ಯುಚರ vii ೧೮ ಖೇಚರ, ಗಂಧರ್ವ
ದ್ರುಮ ix ೪೧ ಮರ
ಧಮ್ಮಿಲ್ಲ ix ೫೪ ತುರುಬು
ಧಿಷಣ ix ೭೬ ಪಂಡಿತ