ಈ ಐದನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಗುಣಿತಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳುಳ್ಳ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಹತ್ತು ಉಪಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಳವಿಂಗಡನೆಯೂ ಐದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ವರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ‘ಅ’ ಯಿಂದ ‘ಳ’ ವರೆಗೆ 1 ರಿಂದ 49 ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಗುಣಿತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ‘ಕ’ದಿಂದ ‘ಳ’ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 50ರಿಂದ 529 ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವರ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಜನಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾಗುಣಿತಕ್ಕೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಉದಾ : ಳ 49 ಕ 50

ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಗುಣಿತವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಸೇರಿಯೇ ಕಾಗುಣಿತವಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಂಜನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ‘ಕ’ ಹಾಗೂ ಕಾಗುಣಿತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ‘ಕ’ಗಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಂಜನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ‘ಕ’ 16 ಆದರೆ, ವ್ಯಂಜನ ಮತ್ತು ಸ್ವರ ಸೇರಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಕಾಗುಣಿತದ ‘ಕ’ 50 ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಅಲ್ಲದೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ, ಖ, ಗ, ಘ, ಮತ್ತು ಚ, ಛ, ಜ, ಝ,ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಗುಣಿತವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ‘ಕ’ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ‘ಚ’ ವರ್ಗ. ಇವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಙ ಮತ್ತು ಞಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ‘ಕ’ದಿಂದ ‘ಝ’ವರೆಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 50ರಿಂದ 169 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಗುಣಿತವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಗುಣಿತ ಅಥವಾ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
1. ಕಾ ಕಿ ಕೀ ಕು ಕೂ ಕೃ ಕೆ ಕೇ ಕೈ ಕೊ ಕೋ ಕೌ ಕಂ ಕಃ
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
2. ಖಾ ಖಿ ಖೀ ಖು ಖೂ ಖೃ ಖೆ ಖೇ ಖೈ ಖೊ ಖೋ ಖೌ ಖಂ ಖಃ
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
3. ಗಾ ಗಿ ಗೀ ಗು ಗೂ ಗೃ ಗೆ ಗೇ ಗೈ ಗೊ ಗೋ ಗೌ ಗಂ ಗಃ
95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
4. ಘಾ ಘಿ ಘೀ ಘು ಘೂ ಘೃ ಘೆ ಘೇ ಘೈ ಘೊ ಘೋ ಘೌ ಘಂ ಘಃ
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
5. ಚಾ ಚಿ ಚೀ ಚು ಚೂ ಚೃ ಚೆ ಚೇ ಚೈ ಚೊ ಚೋ ಚೌ ಚಂ ಚಃ
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
6. ಛಾ ಛಿ ಛೀ ಛು ಛೂ ಛೃ ಛೆ ಛೇ ಛೈ ಛೊ ಛೋ ಛೌ ಛಂ ಛಃ
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
7. ಜಾ ಜಿ ಜೀ ಜು ಜೂ ಜೃ ಜೆ ಜೇ ಜೈ ಜೊ ಜೋ ಜೌ ಜಂ ಜಃ
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
8. ಝಾ ಝಿ ಝೀ ಝು ಝೂ ಝೃ ಝೆ ಝೇ ಝೈ ಝೊ ಝೋ ಝೌ ಝಂ ಝಃ
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
9. ಟಾ ಟಿ ಟೀ ಟು ಟೂ ಟೃ ಟೆ ಟೇ ಟೈ ಟೊ ಟೋ ಟೌ ಟಂ ಟಃ
185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
10. ಠಾ ಠಿ ಠೀ ಠು ಠೂ ಠೃ ಠೆ ಠೇ ಠೈ ಠೊ ಠೋ ಠೌ ಠಂ ಠಃ
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214
11. ಡಾ ಡಿ ಡೀ ಡು ಡೂ ಡೃ ಡೆ ಡೇ ಡೈ ಡೊ ಡೋ ಡೌ ಡಂ ಡಃ
215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
12. ಢಾ ಢಿ ಢೀ ಢು ಢೂ ಢೃ ಢೆ ಢೇ ಢೈ ಢೊ ಢೋ ಢೌ ಢಂ ಢಃ
230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244
13. ಣಾ ಣಿ ಣೀ ಣು ಣೂ ಣೃ ಣೆ ಣೇ ಣೈ ಣೊ ಣೋ ಣೌ ಣಂ ಣಃ
245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
14. ತಾ ತಿ ತೀ ತು ತೂ ತೃ ತೆ ತೇ ತೈ ತೊ ತೋ ತೌ ತಂ ತಃ
260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274
15. ಥಾ ಥಿ ಥೀ ಥು ಥೂ ಥೃ ಥೆ ಥೇ ಥೈ ಥೊ ಥೋ ಥೌ ಥಂ ಥಃ
275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
16. ದಾ ದಿ ದೀ ದು ದೂ ದೃ ದೆ ದೇ ದೈ ದೊ ದೋ ದೌ ದಂ ದಃ
290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304
17. ಧಾ ಧಿ ಧೀ ಧು ಧೂ ಧೃ ಧೆ ಧೇ ಧೈ ಧೊ ಧೋ ಧೌ ಧಂ ಧಃ
305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
18. ನಾ ನಿ ನೀ ನು ನೂ ನೃ ನೆ ನೇ ನೈ ನೊ ನೋ ನೌ ನಂ ನಃ
320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
19. ಪಾ ಪಿ ಪೀ ಪು ಪೂ ಪೃ ಪೆ ಪೇ ಪೈ ಪೊ ಪೋ ಪೌ ಪಂ ಪಃ
335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349
20. ಫಾ ಫಿ ಫೀ ಫು ಫೂ ಫೃ ಫೆ ಫೇ ಫೈ ಫೊ ಫೋ ಫೌ ಫಂ ಫಃ
350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364
21. ಬಾ ಬಿ ಬೀ ಬು ಬೂ ಬೃ ಬೆ ಬೇ ಬೈ ಬೊ ಬೋ ಬೌ ಬಂ ಬಃ
365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379
22. ಭಾ ಭಿ ಭೀ ಭು ಭೂ ಭೃ ಭೆ ಭೇ ಭೈ ಭೊ ಭೋ ಭೌ ಭಂ ಭಃ
380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394
23. ಮಾ ಮಿ ಮೀ ಮು ಮೂ ಮೃ ಮೆ ಮೇ ಮೈ ಮೊ ಮೋ ಮೌ ಮಂ ಮಃ
395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409
24. ಯಾ ಯಿ ಯೀ ಯು ಯೂ ಯೃ ಯೆ ಯೇ ಯೈ ಯೊ ಯೋ ಯೌ ಯಂ ಯಃ
410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
25. ರಾ ರಿ ರೀ ರು ರೂ ರೃ ರೆ ರೇ ರೈ ರೊ ರೋ ರೌ ರಂ ರಃ
425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439
26. ಲಾ ಲಿ ಲೀ ಲು ಲೂ ಲೃ ಲೆ ಲೇ ಲೈ ಲೊ ಲೋ ಲೌ ಲಂ ಲಃ
440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
27. ವಾ ವಿ ವೀ ವು ವೂ ವೃ ವೆ ವೇ ವೈ ವೊ ವೋ ವೌ ವಂ ವಃ
455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469
28. ಶಾ ಶಿ ಶೀ ಶು ಶೂ ಶೃ ಶೆ ಶೇ ಶೈ ಶೊ ಶೋ ಶೌ ಶಂ ಶಃ
470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484
29. ಷಾ ಷಿ ಷೀ ಷು ಷೂ ಷೃ ಷೆ ಷೇ ಷೈ ಷೊ ಷೋ ಷೌ ಷಂ ಷಃ
485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499
30. ಸಾ ಸಿ ಸೀ ಸು ಸೂ ಸೃ ಸೆ ಸೇ ಸೈ ಸೊ ಸೋ ಸೌ ಸಂ ಸಃ
500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514
31. ಹಾ ಹಿ ಹೀ ಹು ಹೂ ಹೃ ಹೆ ಹೇ ಹೈ ಹೊ ಹೋ ಹೌ ಹಂ ಹಃ
515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529
32. ಳಾ ಳಿ ಳೀ ಳು ಳೂ ಳೃ ಳೆ ಳೇ ಳೈ ಳೊ ಳೋ ಳೌ ಳಂ ಳಃ

ಹೀಗೆ ನೀಡುವಾಗ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಹಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ

ಉದಾಹರಣೆಗೆ :

  1. a) ಕ 50 ಝಃ 169 b) ಕಾ 51 ಝಂ 168 c) ಕಿ 52 ಝೌ 168    d) ಕೀ 53 ಝೋ 166    e) ಕು 54 ಝೊ 165

ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಗುಚ್ಛ c. ಕಾರಣ ಕಿ 52 ಝೌ 167 ಎಂದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಝೌ 168 ಎಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಗುಚ್ಛ. ಹಿಂದಿನ ಝಂ 168 ಮುಂದಿನ ಝೋ 166 ಆಗಿರುವಾಗ ಝೌ 167 ಎಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು, ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯಾಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕ 50 ಝಃ 169 ಎಂದು ಇರುವುದನ್ನು ಬುಡಮೇಲಾಗಿ ‘ಕ’ ಸಂಖ್ಯೆ ‘ಝಃ’ಗೂ ‘ಝಃ’ ಸಂಖ್ಯೆ ‘ಕ’ ಗೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ 169 ಝಃ 50 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುತ್ತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ, ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ :

  1. a) ಕ 169 ಝಃ 50 b) ಕಾ 168 ಝಂ 51 c) ಕಿ 167 ಝೌ 52    d) ಕೀ 166 ಝೋ 52    e) ಕು 165 ಝೊ 54

ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಗುಚ್ಛ d. ಇಲ್ಲಿ ಝೋ 53 ಎಂದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ 52 ಎಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಗುಚ್ಛ.

ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗಣಿತದ ಆಧಾರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 2×1 = 2, 2×2 = 4, 2×3 = 6, 2×4 = 8, 2×5 = 10. ಹೀಗೆ

ಉದಾಹರಣೆಗೆ :

  1. a) ಕ 2 ಕಾ 4 b) ಕಾ 6 ಕಿ 8 c) ಕಿ 10 ಕೀ 11    d) ಕೀ 12 ಕು 14    e) ಕು 16 ಕೂ 18,

ಇಲ್ಲಿ ‘ಕ’ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ 2 ಎಂದರೆ ‘ಕಾ’ 4 ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ‘ಕಿ’ 6 ಎಂದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ‘ಕಾ’ ಮತ್ತೆ b, ಒಳಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ‘ಕಾ’ 6 a) ವರ್ಗದ ‘ಕಾ’ ಮೊದಲಿಗೆ 4 ಎಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 2ನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 6 ಎಂದು ಬರುವುದನ್ನು b) ವರ್ಗದ ‘ಕಾ’ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿ. 8 ಎಂದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅದು 2 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಗುಚ್ಛ c. ಕಾರಣ ಕೀ 11 ಎಂದಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. c. ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಿ 10 ಕೀ 11 ಎಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೀ 12 ಎಂದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಗುಚ್ಛವನ್ನಾಗಿಸಲು 11 ಎಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಗುಚ್ಛ.

ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ

ಉದಾಹರಣೆಗೆ :

  1. a) ಕ 50 ಕಾ 50 b) ಕಿ 52 ಕೀ 52 c) ಕು 54 ಕೂ 55    d) ಕೂ 55 ಕೃ 55    e) ಕೆ 57 ಕೇ 57

ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕ 50 ಎಂದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಕಾ ಸಹ 50 ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೂ ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಗುಚ್ಛ c, ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕು 54 ಎಂದಿದ್ದು ಕೂ 55 ಎಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಗುಚ್ಛ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂ ಸಹಾ 54 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ‘ಕೂ’ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ 55 ಎಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಗುಣಿತದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಐದನೇ ಭಾಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಗುಣಿತ

ಅಭ್ಯಾಸ5

1. a) ಕ 50 ಝಃ 169 b) ಕಾ 51 ಝಂ 168 c) ಕಿ 52 ಝೌ 168 d) ಕೀ 53 ಝೋ 166 e) ಕು 54 ಝೊ 165
2. a) ಕ 169 ಝಃ 50 b) ಕಾ 168 ಝಂ 51 c) ಕಿ 167 ಝೌ 52 d) ಕೀ 166 ಝೋ 52 e) ಕು 165 ಝೆ 54
3. a) ಕ 2 ಕಾ 4 b) ಕಾ 6 ಕಿ 8 c) ಕಿ 10 ಕೀ 11 d) ಕೀ 12 ಕು 14 e) ಕು 16 ಕೂ 18
4. a) ಕ 50 ಕಾ 50 b) ಕಾ 52 ಕೀ 52 c) ಕು 54 ಕೂ 55 d) ಕೂ 55 ಕೃ 55 e) ಕೆ 57 ಕೇ 57
5. a) ಕೂ 55 ಝೈ 164 b) ಕೃ 56 ಝೇ 163 c) ಕೆ 57 ಝೆ 162 d) ಕೇ 58 ಝೃ 162 e) ಕೈ 59 ಝಾ 160
6. a) ಕೂ 164 ಝೈ 55 b) ಕೃ 163 ಝೇ 56 c) ಕೆ 162 ಝೆ 57 d) ಕೇ 161 ಝೃ 58 e) ಕೈ 160 ಝಾ 58
7. a) ಕೂ 20 ಕೃ 22 b) ಕೃ 24 ಕೆ 25 c) ಕೆ 26 ಕೇ 28 d) ಕೇ 30 ಕೈ 32 e) ಕೈ 34 ಕೊ 36
8. a) ಕೈ 59 ಕೊ 59 b) ಕೋ 61 ಕೌ 61 c) ಕಂ 63 ಕಃ 63 d) ಖ 65 ಖಾ 66 e) ಖಾ 66 ಖಿ 66
9. a) ಕೊ 60 ಝು 159 b) ಕೋ 61 ಝೀ 158 c) ಕೌ 62 ಝಿ 157 d) ಕಂ 63 ಝಾ 156 e) ಕಃ 63 ಝ 156
10. a) ಕೊ 159 ಝು 60 b) ಕೋ 158 ಝೀ 61 c) ಕೌ 157 ಝಿ 61 d) ಕಂ 156 ಝಾ 63 e) ಕಃ 155 ಝ 64
11. a) ಕೊ 38 ಕೋ 40 b) ಕೋ 42 ಕೌ 44 c) ಕೌ 46 ಕಂ 47 d) ಕಂ 48 ಕಃ 50 e) ಕಃ 52 ಖ 54
12. a) ಖೀ 68 ಖು 68 b) ಖೂ 70 ಖೃ 70 c) ಖೆ 72 ಖೇ 72 d) ಖೈ 74 ಖೊ 75 e) ಖೊ 75 ಖೋ 75
13. a) ಖ 65 ಜಃ 154 b) ಖಾ 66 ಜಂ 153 c) ಖಿ 67 ಜೌ 153 d) ಖೀ 68 ಜೋ 151 e) ಖು 69 ಜೊ 150
14. a) ಖ 154 ಜಃ 65 b) ಖಾ 153 ಜಂ 66 c) ಖಿ 132 ಜೌ 67 d) ಖೀ 151 ಜೋ 67 e) ಖು 150 ಜೊ 69
15. a) ಖ 56 ಖಾ 58 b) ಖಾ 60 ಖಿ 61 c) ಖಿ 62 ಖೀ 64 d) ಖೀ 66 ಖು 68 e) ಖು 70 ಖೂ 72
16. a) ಖೌ 77 ಖಂ 77 b) ಖಃ 79 ಗ 79 c) ಗಾ 81 ಗಿ 82 d) ಗಿ 82 ಗೀ 82 e) ಗು 84 ಗೂ 84
17. a) ಖೂ 70 ಜೈ 149 b) ಖೃ 71 ಜೇ 148 c) ಖೆ 72 ಜೆ 148 d) ಖೇ 73 ಜೃ 146 e) ಖೈ 74 ಜೂ 145
18. a) ಖೂ 149 ಜೈ 70 b) ಖೃ 148 ಜೇ 71 c) ಖೆ 147 ಜೆ 71 d) ಖೇ 146 ಜೃ 73 e) ಖೈ 145 ಜೂ 74
19. a) ಖೂ 74 ಖೃ 76 b) ಖೃ 78 ಖೆ 80 c) ಖೆ 82 ಖೇ 84 d) ಖೇ 86 ಖೈ 87 e) ಖೈ 88 ಖೊ 90
20. a) ಗೃ 86 ಗೆ 86 b) ಗೇ 88 ಗೈ 88 c) ಗೊ 90 ಗೋ 90 d) ಗೌ 92 ಗಂ 93 e) ಗಂ 93 ಗಃ 93
21. a) ಖೊ 75 ಜು 144 b) ಖೋ 76 ಜಿ 143 c) ಖೌ 77 ಜಿ 142 d) ಖಂ 78 ಜಾ 142 e) ಖಃ 79 ಜ 140
22. a) ಖೊ 144 ಜು 75 b) ಖೋ 143 ಜೀ 76 c) ಖೌ 142 ಜಿ 76 d) ಖಂ 141 ಜಾ 78 e) ಖಃ 140 ಜ 79
23. a) ಖೊ 92 ಖೋ 94 b) ಖೋ 96 ಖೌ 98 c) ಖೌ 100 ಖಂ 101 d) ಖಂ 102 ಖಃ 104 e) ಖಃ 106 ಗ 108
24. a) ಘ 95 ಘಾ 96 b) ಘಾ 96 ಘಿ 96 c) ಘೀ 98 ಘು 98 d) ಘೂ 100 ಘೃ 100 e) ಘೆ 102 ಘೇ 102
25. a) ಗ 80 ಛಃ 139 b) ಗಾ 81 ಛಂ 138 c) ಗಿ 82 ಛೌ 138 d) ಗೀ 83 ಛೋ 136 e) ಗು 84 ಛೊ 135
26. a) ಗ 139 ಛಃ 80 b) ಗಾ 138 ಛಂ 81 c) ಗಿ 137 ಛೌ 82 d) ಗೀ 136 ಛೋ 82 e) ಗು 135 ಛೊ 84
27. a) ಗ 110 ಗಾ 112 b) ಗಾ 114 ಗಿ 116 c) ಗಿ 118 ಗೀ 120 d) ಗೀ 122 ಗು 123 e) ಗು 124 ಗೂ 126
28. a) ಘೈ 104 ಘೊ 104 b) ಘೋ 106 ಘೌ 107 c) ಘೌ 107 ಘಂ 107 d) ಘಂ 109 ಚ 109 e) ಚಾ 111 ಚಿ 111
29. a) ಗೂ 85 ಛೈ 134 b) ಗೃ 86 ಛೇ 133 c) ಗೆ 87 ಛೆ 132 d) ಗೇ 88 ಛೃ 132 e) ಗೈ 89 ಛೂ 130
30. a) ಗೂ 134 ಛೈ 85 b) ಗೃ 133 ಛೇ 86 c) ಗೆ 132 ಛೆ 87 d) ಗೇ 131 ಛೃ 88 e) ಗೈ 130 ಛೂ 88
31. a) ಗೂ 128 ಗೃ 130 b) ಗೃ 132 ಗೆ 134 c) ಗೆ 136 ಗೇ 138 d) ಗೇ 140 ಗೈ 142 e) ಗೈ 144 ಗೊ 145
32. a) ಚೀ 113 ಚು 113 b) ಚೂ 115 ಚೃ 115 c) ಚೆ 117 ಚೇ 118 d) ಚೇ 118 ಚೈ 118 e) ಚೊ 120 ಚೋ 120
33. a) ಗೊ 90 ಛು 129 b) ಗೋ 91 ಛೀ 128 c) ಗೌ 92 ಛಿ 127 d) ಗಂ 93 ಛಾ 126 e) ಗಃ 94 ಛ 126
34. a) ಗೊ 129 ಛು 90 b) ಗೋ 128 ಛೀ 91 c) ಗೌ 127 ಛಿ 92 d) ಗಂ 126 ಛಾ 92 e) ಗಃ 125 ಛ 94
35. a) ಗೊ 146 ಗೋ 148 b) ಗೋ 150 ಗೌ 152 c) ಗೌ 154 ಗಂ 156 d) ಗಂ 158 ಗಃ 160 e) ಗಃ 162 ಘ 163
36. a) ಚೌ 112 ಚಂ 122 b) ಚಃ 124 ಛ 125 c) ಛ 125 ಛಾ 125 d) ಛಿ 127 ಛೀ 127 e) ಛು 129 ಛೂ 129
37. a) ಘ 95 ಚಃ 124 b) ಘಾ 16 ಚಂ 123 c) ಘಿ 97 ಚೌ 122 d) ಘೀ 98 ಚೋ 122 e) ಘು 99 ಚೊ 120
38. a) ಘ 124 ಚಃ 95 b) ಘಾ 123 ಚಂ 95 c) ಘಿ 122 ಚೌ 97 d) ಘೀ 121 ಚೋ 98 e) ಘು 120 ಚೊ 99
39. a) ಘ 164 ಘಾ 166 b) ಘಾ 168 ಘಿ 170 c) ಘಿ 170 ಘೀ 172 d) ಘೀ 174 ಘು 175 e) ಘು 176 ಘೂ 178
40. a) ಛೃ 131 ಛೆ 131 b) ಛೇ 133 ಛೈ 133 c) ಛೊ 135 ಛೋ 135 d) ಛೌ 137 ಛಂ 137 e) ಛಃ 139 ಜ 139.