೧. ಇಂದಿರಾ, ಆರ್. ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮಾದರಿ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೀಮಾಂಸೆ. ಪ್ರಸಾರಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ, ೨೦೦೪.

೨. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಜೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜೀವನ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೩.

೩. ನಾಗೇಗೌಡ, ಎಚ್.ಎಲ್. ವೆರಿಯರ್ ಎಲ್ವಿನರ ಗಿರಿಜನ ಪ್ರಪಂಚ. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೈಸೂರು. ೧೯೬೭.

 1. Ambasht, Nawal Kishore. A Critical Study of Tribal Education. S. Chandana & Co. Publication, New Delhi, 1970.
 2. Devy, Geoffrey V. Davis, Chakravarty, K.K., Indigeneity Culture and Representation. Orient Black Swan Private Limited, 2009.
 3. Desai, A.R. “Social Change and Educational Policy”, in Gore, M.S., Suma Chetargy and I P Desai (Eds.) Papers in the Sociology on Education in India. NCRT, New Delhi, 1967.
 4. Ghosh Maulik S.K. “Situation in Primaru Education of Tribal Children of Orissa”, in R.N. Pati and B. jena(Eds.) : Tribal Development in Indi. Ashish Publication, New Delhi, 1988.
 5. Indira, R. and D.K. Behera, An Evaluation of the Functioning of Ashram schools : A Comparative Study of Two States Orissa and Karnataka, Inter State Research Project. Mysore University of Karnataka and Sambalpur University of Orissa, 1997 – 98.
 6. Jha, J., Jhingran, D. Elementary Education for the Poorest and other Deprived Groups. Center for Policy Research, New Delhi, 2002.
 7. Krishna kumar, Joachin Oesterd. Education and Social change in south Asia. Orient Longman Hyd, 2007.
 8. Menon Geetha. Tribal Dependence On Forest Produce in India, Ownership and Resources Among Indian Tribes. Volume III, Inter – India Publication, New Delhi, 1998.
 9. Nambissan Geetha. Issues Related to Medium Of Instruction. Economic and political weekly, XXIX, 42(1994)
 10. Rout, P.C. A Multi – Dimensional Approach for Analysis of Trends, Perspectives and Education Programmes in Tribal Education and Formulation of Action Strategies. Ph.D., Edu., Utkal University, 1985.
 11. Sanjay, K. Roy. Tribes Education and Gender Question, New Delhi, 2005.
 12. Singh, Avinash Kumar. The Culture? construction of Home and School Knowledge in Tribal India. Prospects. Vol.XXV. no 4. December 1995.
 13. Sujatha, K. Education Among the Scheduled Tribes in India. NCERT, New Delhi, 2005.
 14. Vasavi, A.R. Caste, Class and School Tanjavur, local Education Report. National Institute of Advanced Studies, Bangalore, 2002.