೧. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಭವ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು. ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮೀಕರಣ ಯೋಜನೆ / ವಿದ್ಯಾಂಕುರ. ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೬.

೨. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿದ್ಯಾಂಕುರ ಯೋಜನೆಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮೀಕರಣ ಯೋಜನೆ / ವಿದ್ಯಾಂಕುರ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೦೭.

೩. Azim Premji Foundation and Ministry of Human Resource Development, Equitable Education for Equitable Society. Proceedings of National learning Conference. Government of India, Bangalore, 2007.

  1. Department of Public Instruction, Children’s Census, Karnataka, 2005.
  2. Department of School Education and Literacy, Ministry of Human resource Development, National Evaluation Kasturba Gandi Balika Vidhyalaya (KGBV) Report. Government of India: February 2007.
  3. National Institute of Advanced Studies, The Functioning of Select Elementary Schools in Chamarajanagar District. District Quality Education Project / Vidaynkura, Bangalore, December 2007.