ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಮುನ್ನಾದ ಶಿವರಾತ್ರಿ
ಎಂದಿಗೆ ಬಂದೀತೆ ಅಭಿಷೇಕ ಜೇನುತುಪ್ಪ
ಮಾಲಿಂಗಗೊಸ್ತ್ರ ಧರಿಸೋದು                                                                                  ॥

ಗಂಗೆ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಮುಂದೆ ದೀವಳಿಗೆ ಹಬ್ಬ
ಎಂದಿಗೆ ಬಂದೀತೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಚುಂಚನಗಿರಿಯ
ಮಾಲಿಂಗಗೊಸ್ತ್ರ ಧರಿಸೋದು                                                                                  ॥

ವರುಷಕೆ ಬರುದೊಂದು ಹರುಷವ ಶಿವರಾತ್ರಿ
ಅರವತ್ತು ಗಾವುದವ ನಡಕೊಂಡು ಭೈರುವ
ನಿನ್ನ ಗಿರಿಹತ್ತಿ ನಾವು ಬರುವೇವು                                                                             ॥

ಅರವತ್ತು ಗಾವುದು ಕುರುವಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಬಂದೊ
ನಿನ್ನ ಜಡೆಗೆ ತಂದೇವು ಜವನವ ಜಾಜಿಹೂವ
ನಿನ್ನ ಕಿರುಜಡೆಯನೆಲ್ಲಿ ಆವಿಸೀದೆ                                                                             ॥

ಆಲದ ಮರಕೆ ಎರ್ಯಾನೆ ಸರಸರನೆ
ಹತ್ತಿ ನೋಡ್ಯಾನೆ ದಿರುಳಿಯ ಜೇರಹಳ್ಳಿ
ಸಾಲು ದೀವಟಿಗೆ ಬರುವೋದ                                                                                  ॥

ಆಲದ ಮರಕೆ ಏರ್ಯಾನೆ ಸರ್ಪಾನ
ಹತ್ತಿ ನೋಡ್ಯಾನೆ ದಿರುಳಿಯ ಜೀರಹಳ್ಳಿ
ಹಣ್ಣಿನಗೊಡೆ ಬರುವೋದ                                                                                          ॥

* * *