ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಕೆ. ಡಿ. ಯುಗಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ, ೧೯೬೨, ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥ ಮಾಲಾ, ಧಾರವಾಡ.

ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್‌., ತೌಲನಿಕ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ, ೧೯೮೫, ಡಿ. ವಿ. ಕೆ. ಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಕಾಶಕರು, ಮೈಸೂರು.

ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಕೆ. ವಿ., ಕನ್ನಡ ಕೈಪಿಡಿ, ಸಂಪುಟ ೧, ೧೯೫೫, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು.

ಮುಗಳಿ ರಂ. ಶ್ರೀ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ೧೯೫೩, ಉಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು.

ರಂ. ಶ್ರೀ. ಮುಗಳಿ, ೧೯೪೬, The Heritage of Karnataka.

ರಾಜಪುರೋಹಿತ ಬಿ. ಬಿ. ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗಳ ಗುಟ್ಟು‘, ‘ಸಮನ್ವಯ‘, ಸಂ: ವಿ. ಕೃ. ಗೋಕಾಕ, ೧೯೬೮, ಬೆಂಗಳೂರು.

ರಾಜಪುರೋಹಿತ ಬಿ. ಬಿ. ಕುವೆಂಪು ರಾಮಾಯಣಬರಹಗಾರರಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ‘ಸಾಕ್ಷಿ – ೩೯, ಸಂ: ಎಂ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ, ೧೯೭೮.

ರಂಗಣ್ಣ ಎಸ್‌. ವಿ. ಶೈಲಿ.

ರಂಗಣ್ಣ ಎಸ್‌. ವಿ. ಶೈಲಿ.

ರಂಗಣ್ಣ ಎಸ್‌. ವಿ. ಹೊನ್ನಶೂಲ.
ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ತೀ. ನಂ. ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ, ೧೯೫೩, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೬೭.

Current Trends in the Analysis of Style, in ‘Style’ vol. 1,.

Bloomfield, L., Language, New York, 1961.

Brown, P. & Levinson, S., 1978 Universals in language Usage: Politeness phenomena, in Goody, E. (ed.) Questions and Politeness : Strategies in Social Interaction, Cambridge University press, Cambridge.

Chatman, S., Stylistics : Quantitative and Qualitative, 1967.

Chafe, W.L., Meaning and the Structure of Language, Chicago, 1970.

Crystal, D., and Davi D., Investigating English Style, Longmans, London, 1969.

Darbyshire, A. E., A Grammar of Style, London 1971.

Enkvist, N. E., Linguistic Stylistics, Mouton, The Hague, 1973.

Fowler, R., (ed) Essays on Style and Language, Routledge & Kegan Paul, London, 1966.

Galperin, I. R., An Essay in Stylistic Analysis, Moscow, USSR, 1968.

Galperin, I. R., Stylistics, 2nd Edn, Moscow, USSR Higher School, 1977.

Green, G., 1989, Pragmatics and Natural Language Understanding, Mahwah, NJ.

Grundy, P., 1995, Doing Pragmatics, Edward Arnold, London.

Halliday, M. A. K., The Linguistic Study of Literary Text, in Proceedings of the Ninth International Congress of Linguists, The Hague, 1964.

Hill, Archibald, A., Essays in Literary Analysis, Austin, Texas, 1966.

Jakobson, R., Linguistics and Poetics, in :Style in Language”, M.I.T. press, 1966.

Kasper, G. & Blum-Kulka, S., 1993, (eds.) Interlanguage Pragmatics, Oxford University Press, Oxford, London.

Kasper, G., 1997, Can Pragmatic Competence Be Taught? (Network:#6 http://www.lll.hawaii.edu/sltcc F97News Letter/Pubs.htm), a paper delivered at the1997 TESOL Convention.

Leech, G., 1983, Principles of Pragmatics, Longman, London.

Levinson, S., 1983, Pragmatics, Cambridge University Press, Cambridge.

Lukas, F. L., Style, London, 1962.

Lyons, John, Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge, 1971.

Mey, J., 1993, Pragmatics, An Introduction, Blackwell, Oxford.

Murry, J. Middleton, The Problem of Style, London, 1961.

Read, Herbert, English Prose Style, London, 1963.

Sapir, Edward, Language, New York, 1921.

Sebeok, Thomas, (ed) Style in Language, A.N.Y.L. 1960.

Thomas, J., 1995, Meaning in Interaction : An Introduction to Pragmatics, Longman, London.

Ullmann, Stephen, Words and their Use, London, 1951.