ರುಕ್ಮಿಣಿ
ಸತ್ಯಭಾಮ
ಸುಭದ್ರೆ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪತ್ನಿ
ವ್ಯಾಸ
ಕೃಷ್ಣ
ಬಲರಾಮ
ಧರ್ಮರಾಯ
ಭೀಮ
ಅರ್ಜುನ
ಮಂತ್ರಿ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು
ಮಾಗಧ
ಹಂಸ
ಡಿಬಿಗ
ವಕ್ರದಂತ