ಭಾಮಿನಿ

ಫಡೆಯೆನುತ ಖಳ ಕಂಸನನುಜೆಯ |
ನುಡಿಯ ಮನ್ನಿಸದಾ ಶಿಶುವ ಸೆಳೆ |
ದೊಡನೆ ಬಡೆವೆನೆನುತ್ತ ಕಾಲ್ಪಿಡಿದೆತ್ತಲಾ ಕ್ಷಣಕೆ ||
ನಡುದಲೆಯ ತುಳಿದಿರದೆ ಚಿಗಿದಳು |
ತಡೆಯದಂಬರಕಷ್ಟಭುಜದಲಿ |
ಮಡದಿ ನಿಂದಿಂತೆಂದಳಾ ನಭಮಧ್ಯಮಾರ್ಗದಲಿ      || ೧ ||

ಖಳನೆ ಲಾಲಿಸು ನಿನ್ನ ಗಂಟಲ |
ಬಳೆಯ ಬಿಡಿಸುವ ವೀರನಿಳೆಯಲಿ |
ಬಳೆವುತಯ್ದನೆ ತನ್ನ ಕೊಲಲೇಸರವ ನೀನೆನುತ ||
ಲಲನೆಯಡಗಿದಳತ್ತ ಖೂಳರ |
ಕುಲಶಿರೋಮಣಿ ಶಿರಕೆ ಸಿಡಿಲ |
ಪ್ಪಳಿಸಿದಂತಳವಳಿವುತಿರ್ದನು ಬಿಗಿದ ಬೆರಗಿನಲಿ      || ೨ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಚಂಡಿಕೆಯ ನುಡಿಗೆ ಭ್ರಮೆ | ಗೊಂಡು ಮರುಗುತ ಮನದೊ |
ಳಂಡಲೆವ ಚಿಂತೆಯಲಿ | ಬೆಂಡಾಗಿ ಖಳನು   || ೧ ||

ಅಂಬರದ ನುಡಿಯು ಪುಸಿ | ಯೆಂಬುದಾಯಿತು ಮುನಿಪ |
ನೆಂಬವನ ಮಾತನಾ | ನಂಬಿ ಮರುಳಾದೆ   || ೨ ||

ಅಳಲಿಸಿದೆ ತಂಗಿಯನು | ಬಳಲಿಸಿದೆ ಭಾವನನು |
ಕೊಲೆಗೆಡುಕನೆನಿಸಿ ಮ | ಕ್ಕಳ ಕೊಂದೆ ವ್ಯರ್ಥ         || ೩ ||

ಎಂದಳುತ ಖಳನವರ | ಬಂಧನವ ಪರಿಹರಿಸಿ |
ಕಂದುಮೊಗದಿಂದ ಮಣಿ | ದಂದು ಪೇಳಿದನು          || ೪ ||

ರಾಗ ಕಾಂಭೋಜ ಝಂಪೆತಾಳ

ಲಾಲಿಸೈ ವಸುದೇವ ನಿನ್ನ ನಾನಿನಿತು ದಿನ | ಖೂಳತನದಲಿ ಬಾಧಿಸಿದೆನು ||
ತಾಳದಿರು ದುಗುಡವನ್ನು ಮನದೊಳಗೆ ಬಹಳಿತ ಕೃ | ಪಾಳು ನೀನೆನುತ ಮರುಗಿದನು     || ೧ ||

ಮರುಗದಿರು ಕಂಸ ನಿನ್ನಿಂದಾದುದೇನು ವಿಧಿ | ಬರೆದ ಬರೆಹವಿದಯ್ಸೆ ನಮಗೆ ||
ತೆರಳು ನೀ  ಮನಕೆ ನೋವಿಲ್ಲೆನುತ ಶೌರಿಯುಪ | ಚರಿಸಿ ಬೀಳ್ಗೊಟ್ಟನಾತನನು   || ೨ ||

ಬಂದು ಮನೆಗವನುದಯದಲಿ ದುಷ್ಟ ಮಂತ್ರಿಗಳೊ | ಳೆಂದನಿರುಳಾದ ಸಂಗತಿಯ ||
ಮುಂದೇನುಪಾಯವನು ಕಂಡಿರೆನೆ ಖಳರು ಜಡಿ | ದೆಂದರುಬ್ಬಣವನುಬ್ಬಿರಿದು     || ೩ ||

ರಾಯಚಿಂತೆಯಿದೇಕೆ ಸಿಕ್ಕನಾ ವಿಷ್ಣು ಬಲು | ಮಾಯಾವಿಯಾಗಲದಕೇನು ||
ನೋಯಿಸಲು ನಿಜವ ತೋರಿಸದವನ ಕೊಲ್ಲುವ ಉ | ಪಾಯ ಬೇರುಂಟು ನಮ್ಮೊಳಗೆ      || ೪ ||

ಪೊಡವಿಯೊಳು ಗೋದ್ವಿಜರ ಬಡೆದು ಶಿಶುಗಳನಿರಿದು | ತಡೆಯದ್ಯಜ್ಞಾದಿಕರ್ಮವನು ||
ಕೆಡಿಸಿದರೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಬರ್ಪನಾಗವನ | ಕಡಿದು ಹರಹುವೆವೆಂದರವರು         || ೫ ||

ವಾರ್ಧಿಕ

ಅಹುದು ತಪ್ಪಲ್ಲಮೀ ನುಡಿಯೆಂದೊಡಂಬಟ್ಟು |
ಅಹಿತನಂ ಕೊಲ್ವುದೀ ತೆರದಿಂದಲೆಂದವರ |
ಸಹಿತ ಸಂತೋಷದಿಂ ಬೀಳ್ಗೊಟ್ಟು ಕಂಸನಿರಲಿತ್ತಲಾ ಗೋಕುಲದೊಳು ||
ಮಹಿಳೆಯರ್ ಕಂಡಳುವ ಬಾಲನಂ ಕೊಂಡಾಡು |
ತಹಹ ಸಿರಿವಂತೆಯೊಮ್ಮೊಡತಿಯೆಂದೊಸಗೆಯಂ |
ಬಹಳಿತಾನಂದದಿಂ ನಂದಗುಸಿರಲ್ ಕೇಳುತತಿ ಸಂತಸಂ ಪಟ್ಟನು       || ೧ ||

ಕಂದ

ಹರುಷದಿನಾ ನಂದಂ ದ್ವಿಜ | ವರರಂ ನಿಶಿಯೊಳಗೆ ಕರೆಸುತತುಲಿತ ಧನಮಂ ||
ಕರೆಕರೆದಿತ್ತಾನಂದದಿ | ಭರದಿಂದೋಲಾಡುತಿರ್ದನುತ್ಸಹದಿಂ    || ೧ ||

ದ್ವಿಪದಿ

ಇಂತು ಮಹದುತ್ಸವದಿ ದಾನಗಳನಿತ್ತು |
ಅಂತರಂಗದಿ ಗೋಪ ಮನದಿ ಮುದವೆತ್ತು    || ೧ ||

ಪುರಜನವ ಪರಿಜನವ ಮನ್ನಿಸುತಲಾಗ |
ಹರುಷದಲಿ ಜೋಯಿಸರ ಕರೆಸಿದನು ಬೇಗ   || ೨ ||

ಅಣುಗನುದಿಸಿದ ವೇಳೆಯೆಂತೆನಲಿ ಕವರು |
ಗುಣಿಸಿ ನೋಡುತಲೆಂದರಧಿಕ ಕೋವಿದರು   || ೩ ||

ನಂದ ಲಾಲಿಸು ನಿನ್ನ ಮಗನು ಲೋಕದಲಿ |
ಇಂದಿರಾಧವನಂತೆ ಮೆರೆವ ಗುಣಗಳಲಿ       || ೪ ||

ಎನಲು ಕಳುಹಿದನವರಿಗುಡುಗೊರೆಯನಿತ್ತು |
ಮನದೊಳುಬ್ಬುತಲಿರ್ದ ಘನ ಹರುಷವೆತ್ತು   || ೫ ||

ಸುದತಿಯರು ಕಮ್ಮೆಣ್ಣೆಯೊತ್ತಿ ಬಾಲಕಗೆ |
ಹದವೆಚ್ಚನುದಕದಲಿ ಮಜ್ಜನವನೆಸಗೆ          ||೬||

ರೋಹಿಣಿಯು ಮೃದು ವಸನವನು ಹಾಸಿ ಮಗುವ |
ಮೋಹದಲಿ ಮಲಗಿಸಿದು ನೋಡುತಾನನವ  || ೭ ||

ತನುಜ ತನ್ನವನಿಂಗೆ ತಕ್ಕನುಜನಿವನು |
ಎನುತ ಮುದ್ದಿಸುತಿರ್ದಳಾ ಬಾಲಕನನು      || ೮ ||

ಭಾಮಿನಿ

ನಂದಗೋಪನು ಜಾತಕರ್ಮವ |
ನಂದನಗೆ ರಚಿಸಿದು ಮಹೋತ್ಸವ |
ದಿಂದ ಮಧುರಾಪುರಕೆ ನಡೆದನು ವರ್ಷವರ್ಷದಲಿ ||
ಸಂದು ಬರುತಿಹ ಕಷ್ಟವನು ನಲ |
ವಿಂದ ಕಂಸಂಗಿತ್ತು ಬೀಳ್ಗೊಂ |
ಡಂದು ಶೌರಿಯ ನುಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಂಡನುಚಿತದಲಿ || ೧ ||

ರಾಗ ಮಾಧ್ಯಮಾವತಿ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಇತ್ತ ಕಂಸನ ನೇಮದಲಿ ಮದ | ವೆತ್ತು ಪೂತನೆಯೆಂಬ ದಾನವಿ |
ಕೃತ್ರಿಮದಿ ಊರೂರ ಶಿಶುಗಳ | ಮೊತ್ತವನು ಸಂಹರಿಸುತ      || ೧ ||

ಘೋರರೂಪವನುಳಿದು ಸುಂದರ | ನಾರಿಯಾಗಿ ಮನೋಜನುರುವ ಕ |
ಠಾರಿಯೆನೆ ಗೋಕುಲಕೆ ಬಂದಳು | ಭೂರಿಜನ ಬೆರಗಾಗಲು     || ೨ ||

ಬರುತ ನೋಡಿದಳೆವೆಯನೊಯ್ಯನೆ | ಕುರುಹಿದೆನುತೊಳಪೊಕ್ಕು ನಂದನ |
ತರುಣಿಯಾಕಾರದಲಿ ಕಾವವ | ರರಿಯದಂದದಿ ಸಾರ್ದಳು      || ೩ ||

ನಿಳೆಯದೊಳಗೆ ಯಶೋದೆಯಿಲ್ಲದ | ನೆಲೆಯರಿತು ಬಂದೆತ್ತಿಕೊಂಡಳು |
ಖಳರ ಕುಲಕಿವ ಮೃತ್ಯುವೆಂಬುದ | ತಿಳಿಯದಿದು ಮಗುವೆನ್ನುತ || ೪ ||

ತಿಂಬೆನೋ ಮೊಲೆಗೊಟ್ಟು ಜೀವವನ | ಕೊಂಬೆನೋಯೆನುತವಳು ಯೋಚಿಸು |
ತಂಬುಜಾಕ್ಷಗೆ ಘೋರತರ ವಿಷ | ದುಂಬಿರಿವ ಮೊಲೆಗೊಟ್ಟಳು   || ೫ ||

ವಾರ್ಧಿಕ

ಅರಸ ಕೇಳಚ್ಯುತಂ ನೋಡುತವಳಾನನವ |
ನರಿಯದವನಂತೆ ಮೊಲೆಯುಣುತಿಳಾಭಾರಾಪ |
ಹರಣಕಾದಿಯಿದಾಗಲೂರರ್ಭಕರನಳಿವಳೆಂದುರು ಕಠೋರಮಾದ ||
ಗರಳಮಂ ಕಟವಾಯೊಳೊಸರಿಸುತ್ತವಳಸುವ |
ನಿರದೆ ಹೀರಿದರೊಡನೆ ಕಣ್ತಿರುಗಿ ಕಾಲ್ನಿಗುಚು |
ತೊರಲಿದಳ್ ದೂಡಿದಳ್ ನೋಡಿದಳ್ ಬೇಡಿದಳ್ ಬಾಡಿದಳ್ ಬಿದ್ದಳಿಳೆಗೆ          || ೧ ||

ಕಂದ

ಘೋರಾರ್ಭಟೆಯಿಂದೊರಲು | ತ್ತಾ ರಕ್ಕಸಿಯಯ್ದೆ ಸಾರ್ದಳಚ್ಯುತ ನಡಿಯಂ ||
ನಾರಿಯರೆಲ್ಲರ್ ಬಂದು ಕು | ಮಾರನನೀಕ್ಷಿಸಿದರಸುರೆಯುರದೊಳ್ ಭಯದಿಂ     || ೧ ||

ದಾನವಿ ದಾನವಿ ಹೋ ಹೋ | ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೋ ಬಿದ್ದಳರೆ ಗಾವುದಕೈ ||
ಯೇನದ್ಭುತಮೆಂದೆತ್ತಿದ | ಳಾ ನಂದನ ರಾಣಿಯಣುಗನಂ ಮುದ್ದಿಸುತಂ  || ೨ ||

ರಾಗ ತೋಡಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಎತ್ತಿಕೊಂಡುರದೊಳಂಜಿತು ಮಗುವೆಂದಳ | ಲುತ್ತ ಯಶೋದೆಯಂದು ||
ಉತ್ತಮ ಮಂತ್ರಾವಾದಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷೆಗೆ | ಯ್ಯುತ್ತಿರ್ದಳಚ್ಯುತಗೆ   || ೧ ||

ಗೋರೋಜನವ ತೇದು ತೊಡೆದು ಗೋಮೂತ್ರದೊ | ಳೋರಂತೆಮೆಯ್ದೊಳೆಸಿ ||
ನಾರಿಯರರಿತೌಷಧಿಯ ಮಾಡುತಿರ್ದರ | ಪಾರಮಹಿಮಗೊಲಿದು        || ೨ ||

ನಾವೊಬ್ಬರಿಲ್ಲದ ವೇಳೆಯೊಳಸುರೆ ಬಂ | ದೀ ವಿಘಾತವನೆಸಗಿ ||
ಸಾವುದಾಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲವೆ ಕಂದನುಳಿದನು | ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದಲಿ       || ೩ ||

ಎನುತ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನಾ | ದಿನವೆ ಮಾಡಿಸುತೊಲಿದು ||
ತನಯಗೆ  ಮೊಲೆಗೊಟ್ಟು ಮುದ್ದಿಸುತಿರುತಿರ್ದ | ಳೆನಿತು ಜನ್ಮದ ಫಲವೊ          || ೪ ||

ಭಾಮಿನಿ

ನಂದನಿತ್ತಲು ಮಧುರೆಯಿಂದೆ |
ಯ್ತಂದು ಕಂಡತಿ ವಿಸ್ಮಯಂ ಪಡು |
ತೆಂದನಾ ವಸುದೇವನುತ್ಪಾತಗಳು ಗೋಕುಲದಿ ||
ಮುಂದೆ ಭರದಿಂದೆಚ್ಚರಿತು ನೀ |
ನಂದನನ ಸಲಹೆಂದನೆನ್ನೊಡ |
ನಿಂದು ನಿಜಮಾಯ್ತೊಮ್ಮೆಗುಳಿದನು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದಲಿ  || ೧ ||

ಕಂದ

ಎನುತಾರಕ್ಕಸಿಯೊಡಲಂ | ಘನವೇಗದಿನಾಳ್ಗಳಿಂದೆ ತೆಗೆಸಿದು ನಂದಂ ||
ತನಯಗೆ ಶುಭಕರಮಾಗ | ಲ್ಕನುಪಮ ದಾನಗಳನಿತ್ತನತಿಮುದದಿಂದಂ || ೧ ||

ವಾರ್ಧಿಕ

ಮತ್ತೆ ಕೇಳೈ ಭೂಪನಾ ನಂದನಾನಂದ |
ವೆತ್ತಣುಗನಂ ಕೊಂಡು ಮುಂಡಾಡಿ ಮುದ್ದಾಡಿ |
ನೆತ್ತಿಯಂ ವಾಸನಿಸುತಪ್ಪಿದಂ ತಪ್ಪಿದಂ ರಕ್ಕಸಿಯ ಕಯ್ಯೊಳೆನುತ ||
ಪತ್ತುದಿನಮಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತದಿಂ ಯುಕ್ತದಿಂ |
ಸ್ವಸ್ತಿವಾಚನವಗೆಯ್ದಂದದಿಂ ಚಂದದಿಂ |
ದುತ್ತಮಬುಧರ್ಗನ್ನಪಾನದಿಂ ದಾನದಿಂಸಾಕೆನಿಸಿ ಮನ್ನಿಸಿದನು  || ೧ ||

ಕಂದ

ಆದಿನದಿರುಳಂಗನೆಯರ್ | ಮಾಧವನಂ ರನ್ನದೊಟ್ಟಿಲೊಳ್ ಮಲಗಿಸುತಂ ||
ಮೋದದೊಳಂ ಮಗುವೆಂದು ವಿ | ನೋದದೊಳಂ ತೂಗಿ ಪಾಡಿದರ್ ಮುದದಿಂದಂ         || ೧ ||

ಜೋಗುಳಪದ

ಚಿನ್ನದ ಸರಣಿಪಣಿಗಳನು ತೂಗಿಕ್ಕಿ |
ರನ್ನ ಕೆತ್ತಿಸಿದ ತೊಟ್ಟಿಲ ತಂದು ಸಿಕ್ಕಿ ||
ಪನ್ನಗಶಯನನ ಮೆಲ್ವಾಸಿಗೊರಗಿಸಿ |
ಕನ್ನೆಯರೆಲ್ಲ ತೂಗಿದರೋಲಯಿಸಿ || ಜೋ ಜೋ       || ೧ ||

ಜೋ ಜೋ ಕೋಮಲತರಂಕಾಯ ಜೋ ಜೋ |
ಜೋ ಜೋ ಸೋಮಸನಿಭವಕ್ತ್ರ ಜೋ ಜೋ ||
ಜೋ ಜೋ ರಾಮಣೀಯಕತೇಜ ಜೋ ಜೋ |
ಜೋ ಜೋ ರಾಮನನುಜ ಕೃಷ್ಣ ಜೋ ಜೋ || ಜೋ ಜೋ     || ೨ ||

ಜೋ ಜೋ ನಂದಗೋಪನ ಮುದ್ದು ಕಂದ |
ಜೋ ಜೋ ತರುಣಿಯಶೋದೆಯಾನಂದ ||
ಜೋ ಜೋ ಸುಲಲಿತವದನಾರವಿಂದ |
ಜೋ  ಜೋಯೆನುತ ತೂಗಿದರೊಲವಿಂದ || ಜೋ ಜೋ        || ೩ ||

ನೀಲವರ್ಣದ ಮೋಹನಾಂಗನೆ ಜೋ ಜೋ |
ಲೋಲಲೋಚನದ ಸುಂದರರೂಪ ಜೋ ಜೋ ||
ಬಾಲಕತನದ ಪುಗೋಲನೆ ಜೋ ಜೋ |
ಶೀಲಸಂಪನ್ನ ಲಕ್ಷಣವಂತ ಜೋ ಜೋ || ಜೋ ಜೋ || ೪ ||

ಈ ರೀತಿಯಲಿ ನಾರಿಯರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ |
ನಾರಾಯಣನನು ಮಗುವೆಂದು ಮಾಡಿ ||
ಭೂರಿ ಸಂತಸದಿಂದ ದೇವರ ಬೇಡಿ |
ಓರಂತೆ ಪರಸಿದರುಲಿವುತ್ತ ಪಾಡಿ   || ೫ ||

ಹರಕೆ ಹಾಡು

ಬಾಲ ಬಲ್ಲಿದನಾಗಿ ಶೀಲಸದ್ಗುಣನಾಗಿ |
ಬಾಲಕರಿಗೆ ಶಿರೋಮಣಿಯಾಗಿ ||
ಬಾಲಕರಿಗೆ ಶೀರೋಮಣಿಯಾಗಿ ನಲವಿಂದ |
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಸನ ಕೃಪೆಯಿಂದ | ಸುಖಿಯಾಗು         || ೧ ||

ಊರಿಗಧಿಕನಾಗಿ ಕೇರಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿ |
ಸಾರಿ ಬಾಳುವರಿಗೊಡೆಯನಾಗಿ ||
ಸಾರಿ ಬಾಳುವರಿಗೊಡೆಯನಾಗಿ ಬಹುಗಾಲ |
ನಾರಾಯಣನ ಕರುಣದಿಂದ | ಸುಖಿಯಾಗು  || ೨ ||

ತಾತನನೊಲಿಸುತ್ತ ಮಾತೆಯ ಸಲಹುತ್ತ |
ಭೂತಳಕೆಲ್ಲ ನೀ ದೊರೆಯಾಗು ||
ಭೂತಳಕೆಲ್ಲ ನೀ ದೊರೆಯಾಗಿ ಬಹುಗಾಲ |
ಸೀತಾರಾಮನ ದಯದಿಂದ ನೀ | ಸುಖಿಯಾಗು        || ೩ ||

ವೇದಪಾಲಕನಾಗಿ ವಾದರಹಿತವಾಗಿ |
ಸಾಧುಸಜ್ಜನರಿಗೊಳ್ಳಿದೆನಾಗಿ ||
ಸಾಧುಸಜ್ಜನರಿಗೊಳ್ಳಿದನಾಗಿ ನಲವಿಂದ |
ಕೋದಂಡರಾಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ | ಸುಖಿಯಾಗು        || ೪ ||

ದುಷ್ಟಮರ್ದನನಾಗಿ ಶಿಷ್ಟಪಾಲಕನಾಗಿ |
ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯಭಾಗ್ಯವನುಂಡು ||
ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯಭಾಗ್ಯವನುಂಡು ಬಹುಗಾಲ |
ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮನ ದಯದಿಂದ | ಸುಖಿಯಾಗು || ೫ ||

ಕಂದ

ಇಂತೆಂದು ಪಾಡಿ ಪರಸಿದ | ಕಾಂತೆಯರಂ ಮನ್ನಿಸುತಲತಿ ವೈಭವದಿಂ ||
ಅಂತರಿಸದೆ ರೋಹಿಣಿಯುರೆ | ಸಂತಸದಿಂ ವೀಳ್ಯಗೊಟ್ಟು ಬೀಳ್ಗೊಳಲುಂ || ೧ ||

ಭಾಮಿನಿ

ನಿರತ ಮಹದುತ್ಸವವಿನೋದದ |
ಲಿರುತಲಿಂತು ಯಶೋದೆ ತನ್ನಯ |
ತರುಣನನು ಮಲಗಿಸಿದು ಮನೆಗೆಲಸದೊಳಗೊಂದು ದಿನ ||
ವಿರಲು ಹರಿಯೆಚ್ಚರಿತವೋಲ್ ಮೆಯ್ |
ಮುರಿದು ನಿಗುಚುತ ಕೆಡಹಿದನು ಕಾ |
ಲ್ಬೆರಳುದಾಗಿಲಿ ಭಂಡಿಯಂತಿಹ ಘೋರದಾನವನ     || ೧ ||

ವಾರ್ಧಿಕ

ಸಿಡಿಲ ಗರ್ಜನೆಯಂತೆ ಪೂಡಿರ್ದ ಭಂಡಿಯಡಿ |
ರಡಿ ಮಗುಚುತಿಳೆಗೊರಗೆ ಕೇಳ್ದು ಬಂದಬಲೆಯರ್ |
ನಡನಡುಗುತೇನಿದಚ್ಚರಿಯೆನಲ್ ಮಗುವಂ ಯಶೋದೆಯಂದೆತ್ತಿಕೊಂಡು ||
ಕಡುಭಯಂ ಕೊಂಡಿದೇತಕೆ ಬಿದ್ದುದಣುಗನಿದ |
ರಡಿಯಾಗದುಳಿದನೆಮ್ಮಯ ಪುಣ್ಯದಿಂದೆನು |
ತ್ತೊಡನಿರಲ್ ನಂದಾದಿಗಳ್ ಬೆರಗುದಾಳಿದರ್ ದೇವರುಳಿಸಿದನೆನ್ನುತ   || ೧ ||

ಮಗುಳೊಂದು ದಿನಮರ್ಭಕಂಗೆ ಮೊಲೆಯೂಡುತ |
ಮುಗುದೆಯಿರೆ ಬೆಳೆದನಂಕದಲಿದಾಕಸ್ಮಿಕದ |
ಮಗುವೆನ್ನು ತಿಳುಹಿ ಪೋದಳು ಕೆಲಸಕಿತ್ತಂ ತೃಣಾವರ್ತನೆಂಬಸುರನು ||
ನಗವನಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತನಿಲನಾಕಾರದಿಂ |
ದಗಣಿತೋಪನನಂಬರಕ್ಕೊಯಿದನಿತ್ತಲೆವೆ |
ದೆಗೆಯದಂತೂರ್ಗೆ ಧೂಳ್ಗವಿದುದುರೆ ಬೀಸಿದುದು ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಣ್ದೆಸೆಯೊಳು        || ೨ ||

ಏನಿದುತ್ಪಾತಮೆಂದೆಲ್ಲವರ್ ಭೀತಿಯಿಂ |
ಮೌನದಿಂದಿರಲತ್ತಲಂಬರದೊಳಚ್ಯುತಂ |
ದಾನವನ ಗೋಣನಂಜಿದವೋಲ್ ಬಗೊತ್ತಲಾ ಗಾಳಿಯ ಜವಂ ತಣಿಯಲು ||
ಮಾನಿನಿ ನಿಜಾರ್ಭಕನನಿರಿಸಿದೆಡೆಯಲಿ ಕಾಣ |
ದೇನಾದನಣುಗನೆಂದಳುತಿರಲತ್ತಲವ |
ಸಾನಮಾಯ್ತಸುರಂಗೆ ಹರಿಯನುರದೊಳಗಾಂತು ಧರೆಗೆ ಧೊಪ್ಪನೆ ಕೆಡೆದನು      || ೩ ||

ಕಂದ

ಕೆಡೆದಸುರನನಾತನ ಕೊರ | ಳೆಡೆಯಂ ಬಿಗಿದುರದೊಳಿರ್ಪ ನಿಜನಂದನನಂ ||
ಕಡುಭಯದಿಂ ನಂದಂ ಕಂ | ಡೊಡನೆತ್ತಿ ಮುದ್ದುಗೆಯ್ಯುತಿರ್ದಂ ಮಗನಂ || ೧ ||

ನೆತ್ತಿಯನಾಘ್ರಾಣಿಸುತ್ತೆನಿ | ತತ್ತು ಬೆದರ್ದನೊ ಕುಮಾರನವನುಪಟಳಕಂ ||
ಸತ್ತುಳಿದನೆಮ್ಮಯ ಭಾಗ್ಯದ | ಬಿತ್ತಿದೆ ಮೊಲೆ ಯೂಡೆನುತಲರಸಿಯೊಳಿತ್ತಂ        || ೨ ||

ಭಾಮಿನಿ

ನಂದಗೋಪಿ ನಿಜಾರ್ಭಕಗೆ ಸಾ |
ನಂದದಲಿ ಮೊಲೆಯೂಡಿ ಮುದ್ದಿಸು |
ತಂದದಿಂದಿರಲತ್ತಲಾ ವಸುದೇವ ಮಧುರೆಯಲಿ ||
ಒಂದುದಿನ ಗಾರ್ಗ್ಯನನು ಕರೆದಾ |
ನಂದವೆಲ್ಲವನರುಹಿ ಗೋಪ್ಯದ |
ಲಂದು ಬೀಳ್ಗೊಡೆ ಗೋಕುಲಕೆನಡೆತಂದನಾ ಮುನಿಪ  || ೧ ||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಮುನಿಯ ಬರವನು ಕಂಡು ದೂರದೊ | ಳನುಪಮೋತ್ಸವದಿಂದ ತತ್ಪದ |
ವನಜಕಿದಿರೆದ್ದರಗಿ ನಂದನು | ವಿನಯದಿಂದ  || ೧ ||

ಕರವಿಡಿದು ತಂದಾಸನದಿ ಕು | ಳ್ಳಿರಿಸಿ ಚರಣವ ತೊಳೆದು ತೀರ್ಥವ |
ಶಿರದೊಳಾಂತನು ಪೂಜಿಸಿದನತಿ | ಹರುಷದಿಂ        || ೨ ||

ಮತ್ತೆ ಮಣಿವುತ ಪರಮಋಷಿ ನೀ | ನಿತ್ತ ಬಂದುದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವೆ |
ನುತ್ತಲಾ ಬಾಲಕರನಡಗೆಡೆ | ವುತ್ತಲಾಗ      || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ನೀವೇ ತನಯರಿಗಪ್ಪ ಕರ್ಮವ |
ನಾವುದುಂಟದ ಮಾಳ್ಪುದೆನೆ ವಸು |
ದೇವನೆಂದ ರಹಸ್ಯವನು ನಂದಂಗೆ ತಾ ತಿಳುಪಿ ||
ಭಾವದಲಿ ಹರಿಗೆರಗಿ ಮತ್ತಾ |
ಪಾವನರಿಗುರೆ ನಾಮಕರಣವ |
ನಾ ವಿಮಲಮತಿ ರಚಿಸಿದನು ವಿಧಿವಿಹಿತ ಮಾರ್ಗದಲಿ || ೧ ||

ಕಂದ

ಬಲರಾಮಂ ಹಿರಿಯವನೀ | ಚೆಲುವನಿವಂ ಕೃಷ್ಣನೆನುತ್ತಲಾಕುವರಗಂ ||
ತಳುವದೆ ಪೆಸರಿಟ್ಟು ಮುನಿ | ತಿಲಕಂ ತೆರಳಲ್ಕೆ ಸಲಹುತಿರ್ದಂನಂದಂ  || ೧ ||

ರಾಗ ತೋಡಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ನಂದನೀಪರಿಯಲೀರ್ವರು ಬಾಲಕರ ಸಾ | ನಂದದಿ ಸಲಹುತಲಿ ||
ಚಂದದಿ ಬಾಲತೊಡುಗೆಯಾಭರಣವಿ | ಟ್ಟಂದವ ನೋಡುತಲಿ   || ೧ ||

ಇರಲಂಬೆಗಾಲಿಕ್ಕಿ ಸರಿವುತ್ತಲೊಡಲನ್ನು | ಧರೆಯೊಳಿಟ್ಟೊಲೆವುತ್ತಲಿ ||
ಎರಡುಕಯ್ ವಿಡಿಯಲೇಳುತ ಬಳುಕುತ ಮೃದು | ಚರಣದಿ ನಡೆವುತಲಿ  || ೨ ||

ಹಸಿದರಳುತ ಮೊಲೆಗೊಡೆ ತಾಯ ಮೊಗವ ನೀ | ಕ್ಷಿಸುತೋರೆಗಂಗಳಲಿ ||
ಪಸುಳೆಯಂದದಿ ಮೊಲೆಯುಣುತ ಕಲ್ಬೆರಳನಾ | ಡಿಸುತ ಗುಬ್ಬಿಯನಾಡುತ       || ೩ ||

ತಾರಮ್ಮಯ್ಯಯೆನಲಂಗಯ್ಯನಾಡಿಸಿ | ತೋರುತ್ತ ತೋಳನಾಡಿ ||
ದೂರಕೋಡುತ ಬೇಗ ಬರುತ ಮೆಯ್ಯಲಿ ಬಿದ್ದು | ಭೂರಿಮೋಹಗಳ ಮಾಡಿ         || ೪ ||

ಮುತ್ತನಿಡುತ ಕೊರಳನು ತಬ್ಬಿ ಮುಂಡಾಡು | ತತ್ತಿತ್ತಲೋಲಾಡುತ ||
ಎತ್ತಲು ನಗುತಿಳುಹಿದರಳುತೀಪರಿ | ಉತ್ತಮೋತ್ತಮರೀರ್ವರು  || ೫ ||

ಭಾಮಿನಿ

ನೋಡಿ ದಣಿಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಲೆ |
ಯೂಡಿ ದಣಿಯರು ಮುದ್ದಿಸುತ ಮುಂ |
ಡಾಡಿ ದಣಿಯುರ ರನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲೊಳಿಟ್ಟು ತೂಗುತಲಿ ||
ಪಾಡಿದಣಿಯರು ಮರುಗೆ ಮೇಲುದ | ನೀಡಿ ದಣಿಯರು ಸತಿಯರೀರ್ವರು |
ಮಾಡಿರುವ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲರಸ ಕೇಳೆಂದ || ೧ ||

ರಾಗ ಕೇದಾರಗೌಳ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ರಾಮಕೃಷ್ಣರಾಡುತಿರ್ದರೊಲಿದು  || ಪಲ್ಲವಿ ||
ನೇಮದಿಂ ನೋಳ್ಪ ತಾಯದಿರಿಗೆ ಲೀಲೆಯ ತೋರಿ  || ಅನು ಪಲ್ಲವಿ ||
ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟಂಘ್ರಿಯನಿಡುತವನಿಯ ಮೇಲೆ |
ದಟ್ಟಡಿಯಿಂದೋಡುತೆಡವಿ ಬೀಳುತ ಮತ್ತೆ
ತಟ್ಟನೆದ್ದಿರ ನೋಡುತ್ತ | ತಮ್ಮೊಳಗೊಬ್ಬ |
ರಟ್ಟುತ್ತ ಬೆರಸ್ಯಾಡುತ್ತ | ತಮ್ಮೊಳಗೊಮ್ಮೆ |
ಸಿಟ್ಟಿಂದಗಲು ತೊಮ್ಮೆಯೊಟ್ಟಾಗಿಯಾಡುತ್ತ   || ೧ ||

ಗಿಲಿಗೆಜ್ಜೆಯನು ಪಿಡಿದಲುಗಿ ತತ್ಥೈಯೆಂದು |
ನಲಿವುತ್ತ ಮಾತೆಯರನು ನೋಡಿ ಹಿಗ್ಗುತ್ತ |
ಲಳುಕಿ ಬಳುಕಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತ | ಕೊರಳೊಳಿರ್ಪ |
ಹುಲಿಯುಗುರನು ಕಚ್ಚುತ್ತ | ಮಾಡುತಲಿರ್ಪ |
ಕೆಲಸವ ಮಾಣಮ್ಮ ಮೊಲೆಯೂಡೆನ್ನುತ್ತ      || ೨ ||

ಹರಿವ ಹಾವನು ಪಿಡಿವುತ ಚೇಳ ತುಡುಕುತ್ತ |
ಉರಿಗೆ ಕಯ್ಯಿಕ್ಕುತಂಗಳದ ಧೂಳಲಿ ಬಿದ್ದು |
ಹೊರಳುತಲೊಡನೇಳುತ | ಕಟ್ಟಿದ ಬಾಲ  |
ಕರುಗಳ ಮೇಲೇರುತ | ಬೇಡುವರಲ್ಲಿ |
ಬರೆ ಕಂಡದಕೊ ಗುಮ್ಮ ಬರುವನೆಂದೋಡುತ್ತ         || ೩ ||

ಎರೆವೆನೆಂದರೆ ಸಿಕ್ಕದೋಡುತ್ತ ಸೆಳೆಕೊಂಡು |
ಬೆರಸಿ ಯಶೋದೆಯೆಯ್ತರೆ ನಂದನೆಡೆಗಾಗಿ |
ಭರದಿಂದ ಪೋಗಿ ನಿಂದು | ಅಯ್ಯೊ ನೋಡಮ್ಮ |
ನರಿದೆ ತಾ ಕೊಲುವಳೆಂದು | ದೂರುತಲಿಂದು |
ಪರಿಪರಿವಿಧದ ಲೀಲಾವಿನೋದಗಳಿಂದ       || ೪ ||