ಪಾತ್ರಗಳು

ಭೂದೇವಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಬ್ರಹ್ಮ ಚಂಡಿಕೆ
ಶ್ರೀಹರಿ ಪೂತನೆ
ಕಂಸ ಯಶೋಧೆ
ವಸುದೇವ ನಂದ
ದೇವಕಿ ಗಾರ್ಗ್ಯ
ನಾರದ ಗೋಪಿಯರು