ಭಾಮಿನಿ

ಲಲನೆಯರು ತಾವಿಂತು ಕೃಷ್ಣನ |
ಚೆಲುವ ಮೂರ್ತಿಯ ಸಂಗಸುಖವೆಮ |
ಗಳವಡುವುದೆಂತೆನುತ ನಿಚ್ಚವು ಬಯಸಿ ಮನದೊಳಗೆ ||
ಮಳಲ ಗೌರಿಯ ಮಾಡಿ ಯಮುನಾ |
ಪುಳಿನದಲಿ ಪೂಜಿಸಿ ಮಹಾವ್ರತ |
ಫಲವಪಡೆವೆವೆನುತ್ತ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು ತಮ್ಮೊಳಗೆ       || ೧ ||

ಕಂದ

ಎಂದಾ ಸತಿಯರ್ ತಮ್ಮೊಳ | ಗೊಂದೇ ಮತದಿಂದಮೆಲ್ಲರೊಡಬಟ್ಟಾಗಳ್ ||
ಚಂದದಿ ಗೌರಿಯನರ್ಚಿಸ | ಲೆಂದಯ್ದಿದರೊಬ್ಬರೊಬ್ಬರಂ ಕರೆವುತ್ತಂ      || ೧ ||

ರಾಗ ಘಂಟಾರವ ಆದಿತಾಳ

ಬಾರಮ್ಮ ಸುಪ್ರವೀಣೆ | ಕಾಳಿಂದಿಯ | ತೀರಕಯ್ದುವ ಕಾಣೆ  || ಪ ||

ಜಲಜಾತನೇತ್ರೆ ಬಾರೆ | ಸುಂದರಿ ಬಾರೆ | ಸುಲಲಿತಗಾತ್ರೆ ಬಾರೆ ||
ಕಳೆವೆತ್ತ ಕನ್ನೆ ಬಾ ಕಾಂತೆ ಸಂಪನ್ನೆ ಬಾ | ಚೆಲುವಿನ ಚೆನ್ನೆ ಬಾರೆ ವಯ್ಯಾರೆ       || ೧ ||

ಅರಸಿನೆಣ್ಣೆಯನು ಕೊಂಡು | ನೋಹಿಗೆಬಲ್ಲ | ಹಿರಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕಂಡು ||
ತರುಣಿಯನೊಡಗೊಂಡು ಬರಹೇಳೆ ಕರಕೊಂಡು | ನೆರೆದೆಲ್ಲ ಪೋಪೆವೇನೆ ತಡವೇನೆ       || ೨ ||

ಮುಪ್ಪಿನ ಮುತ್ತಯ್ದೆಗೆ | ಬಾಯನ ಕೊಟ್ಟು | ವಪ್ಪಪಡಿಸಿದ ಮೆಯ್ಗೆ |
ಅಪ್ಪ ಮಂಡಿಗೆ ಹಾಲು ತುಪ್ಪಸಕ್ಕರೆಯಿಕ್ಕಿ | ಕುಪ್ಪಸವನು ಕೊಡುವ ಪೊಡಮಡುವ || ೩ ||

ವಾರ್ಧಿಕ

ಎನುತಲಾ ನೀರೆಯರ್ ನೆರೆದು ಶೃಂಗಾರೆಯರ್ |
ಕನಕನಿಭಗಾತ್ರೆಯರ್ ಕಾಮಶರನೇತ್ರೆಯರ್ |
ಘನತರನಿತಂಬೆಯರ್ ಗಮನದಿ ವಿಳಂಬೆಯರ್ ಭೃಂಗನಿಭಕುಂತಳೆಯರು ||

ವನಜನಿಭವದನೆಯರ್ ಕುಂದೇಭರದನೆಯರ್ |
ಜಯಮನೋಲ್ಲಾಸೆಯರ್ ಚಂಪಕಸುನಾಸೆಯರ್ |
ವಿನಯಗುಣ ಶೀಲೆಯರ್ ಗೋಪಾಲಬಾಲೆಯರ್ ಮುದದೊಳಂದಯ್ತಂದರು       || ೧ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ತರುಣಿಯರಿಂದೀಪರಿಯಲಿ ಗೌರಿಯ | ಚರಣವನರ್ಚಿಪ ಭರವಸದಲಿ ಪರಿ |
ಪರಿಯ ವಸ್ತುಚಯವೆರಸುತ್ತೆಲ್ಲರು | ನೆರೆದು ಪಾಡುತ ಘನ ಹರುಷದೊಳೊಲಿದು | ವೇಗದಿಂದ       || ೧ ||

ಬಂದೆಲ್ಲರು ಕಾಳಿಂದಿಯ ತೀರದಿ | ನಿಂದವನೀಸುರರೆಂದ ವಿಧಿಗಳಲಿ |
ಮಿಂದು ಮಡಿಯನುಟ್ಟಂದದ ಭೂಷಣ | ದಿಂದ ರಚಿಸುತಾನಂದದೊಳಾಗ | ವೇಗದಿಂದ    || ೨ ||

ಹಲವು ವಿಚಿತ್ರದ ಚೆಲುವಿನ ಪುಷ್ಪಾ | ವಳಿಯಲಿ ಮಂಟಪಗಳನು ರಚಿಸಿ ನು |
ಣ್ಮಳಲಲಿ ಗೌರಿಯನೊಲಿದರ್ಚಿಸಿ ದ್ವಿಜ | ಲಲನೆಯರಂದತಿವೇಗದಿಂದ | ವೇಗದಿಂದ        || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಲಲನೆಯರು ವಿಪ್ರೋಕ್ತದಲಿ ಪರಿ |
ಮಳ ಸುಗಂಧಾಕ್ಷತೆ ಸುಪುಷ್ಪಾಂ |
ಜಲಿಗಳಿಂದರ್ಚಿಸಿದು ದೇವಿಯನಧಿಕಭಕ್ತಿಯಲಿ ||
ಬಳಸುತೆಲ್ಲರು ಧೂಪದೀಪವ |
ಸಲಿಸೆ ನೈವೇದ್ಯವ ಸಮರ್ಪಿಸಿ |
ಬೆಳಗಿದರು ನೀರಾಜನವ ತಾಂಬೂಲದೊತ್ತಿನಲಿ       || ೧ ||

ರಾಗ ನಾದನಾಮಕ್ರಿಯೆ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಮಂಗಳ ಶ್ರೀಗೌರೀದೇವಿಗೆ ಮಹಾ | ಲಿಂಗನರ್ಧಾಂಗಿಗಾರತಿಯೆತ್ತಿರೆ  || ಪಲ್ಲವಿ ||

ಮದಗಜಗಮನೆಗೆ ಮೌಕ್ತಿಕರದನೆಗೆ | ಮಧುಕೈಟಭಾಂತಕಿ ಮಂಗಲೆಗೆ ||
ಮದನನ ಪೋಷೆಗೆ ಮೃಗಮದಭೂಷೆಗೆ | ಮಧುರವಾಣಿಯರಾರತಿಯೆತ್ತಿರೆ         || ೨ ||

ಅಂಬುಜನೇತ್ರೆಗೆ ಅಮರೇಂದ್ರಸ್ತೋತ್ರೆಗೆ | ಶುಂಭಸಂಹಾರೆ ಸುಂದರರೂಪೆಗೆ ||
ಕುಂಭಕುಚೆಗೆ ಕಂಬುಕಂಠೆಗೆ ತ್ರೈಜಗ | ದಾಂಬೆಮುಕಾಂಬೆಗಾರತಿಯೆತ್ತಿರೆ || ೩ ||

ಸುರನುತಚರಣೆಗೆ ಸುರುಚಿರಾಭರಣೆಗೆ | ಕರುಣಾಕರೆಕಾಮಿತದಾತೆಗೆ ||
ಗಿರಿರಾಜಜಾತೆಗೆ ಗಾನಸಂಪ್ರೀತೆಗೆ | ಪರಮೇಶ್ವರಿಗಾರತಿಯೆತ್ತಿರೆ         || ೪ ||

ಭಾಮಿನಿ

ತರುಣಿಯರು ಪಾಡುತಲಿ ವರಕ |
ರ್ಪುರದ ಆರತಿಯೊಳಗೆ ಪುಷ್ಪವ |
ಚರಣಕರ್ಪಿಸಿ ನಮಿಸಿ ದೇವಿಗೆ ಭಕ್ತಿಭಾವದಲಿ ||
ಕರೆದು ವಿಪ್ರರ ಮಿಥುನಗಳನಾ |
ದರಿಸಿ ವಾಯನವಿತ್ತು ವಸ್ತ್ರಾ |
ಭರಣದಕ್ಷಿಣೆಗಳಲಿ ಮನ್ನಿಸಿದರು ವಿನೋದದಲಿ         || ೧ ||

ಕಂದ

ಲಲನೆಯಂದಂಬಿಕೆಗಂ | ಬಲವಂದಡಿಗೆರಗಿ ಮಗುಳೆ ಮುಕುಳಿತ ಕರದಿಂ ||
ನಲವಿಂ ತಂತಮ್ಮ ಮನೋರಥ | ದೊಲವಂ ಮಿಗೆ ಬೇಡುತಿರ್ದರತಿ ಭಕ್ತಿಯೊಳಂ || ೧ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಲಾಲಿಸೌ ಭೂಲೋಕ | ಪಾಲೆ ಮೌಕ್ತಿಕಮಾಲೆ ||
ಲೋಲಲೋಚನೆ ಚಾರು | ಶೀಲೆ ಸುಕಪೋಲೆ || ೧ ||

ನಂದನಂದನನೊಳಾ | ನಂದದಿಂದೊಡಗೂಡು ||
ವಂದವನು ಪಾಲಿಸೌ | ಇಂದೀವರಾಕ್ಷಿ        || ೨ ||

ಪೊಂಗೊಳಲ ಮೊಳಗಿಸುವ | ರಂಗನೊಲಿದರೆ ನಮಗೆ ||
ಮಂಗಳದಿ ಮಾಳ್ಪೆವೌ | ರಂಗ ಪೂಜೆಯನು || ೩ ||

ಸುಲಭದಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮ | ಗೊಲಿದನಾದರೆ ಕೂಡಿ |
ಯಲೆಯ ಪೂಜೆಯ ಮಾಳ್ಪೆ | ಯಲಸದೊಂದಾಗಿ      || ೪ ||

ರಾಮನನುಜನು ನಮ್ಮ | ಕಾಮಿತಕೆ ದೊರಕಿದರೆ |
ಸೋಮವಾರದ ವ್ರತದ | ನೇಮದಿಂದಹೆವು  || ೫ ||

ವಾರಿಜಾಕ್ಷನ ಸಂಗ | ಸೇರಿತಾದರೆ ನಮಗೆ ||
ವಾರವಾರಕೆ ಕಪ್ಪು | ರಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿ       ||೬||

ಧಾರಿಣೀಸುರಸತಿಯ | ವಾರವನು ಬರಹೇಳಿ |
ಸೀರೆಗುಪ್ಪಸವಿತ್ತು | ಭೂರಿ ಹರುಷದಲಿ        || ೭ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಭೂಪ ಕೇಳಾ ಮಳಲಗೌರಿಯ |
ನೀಪರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತಲಂದಾ |
ಗೋಪಿಯರು ದಿನದಿನದೊಳಿಂತರ್ಚಿಸುತಲಚ್ಯುತನ ||
ರೂಪಲಾವಣ್ಯಗಳ ನೆನೆದುರು |
ತಾಪದಲಿ ಬೆದೆಬೆಂದು ವಿರಹಕ |
ಲಾಪದಲಿ ಪಾಡುತ್ತಲಿರ್ದರು ಹರಿಯ ಗುಣಗಳನು
ಕೆಲವು ದಿನವೀತೆರದಿ ಕೃಷ್ಣನ |
ಚೆಲುವಿಕೆಗೆಮಿಗೆ ಸೋತು ನೋಹಿಯ |
ನೊಲಿದು ಮಾಡುತಲೊಂದು ದಿನವಾ ಸತಿಯರೊಗ್ಗಿನಲಿ ||
ತಳುವದೆಲ್ಲರು ಬಂದು ಯಮುನಾ |
ಪುಳಿನದಲಿ ನಿಂದುಟ್ಟವಸನವ |
ನುಳಿದಿರಿಸಿ ಜಲಕೇಳಿಗಿಳಿದು ವಿರಹತಪ್ತೆಯರು         || ೨ ||

ರಾಗ ಸಾರಂಗ ಆದಿತಾಳ

ಬಾಲೆಯರೆಲ್ಲರು ನಲಿದು | ವಾರಿ | ಕೇಳಿಗೆನುತ ಮನವೊಲಿದು ||
ಕಾಳಿಂದಿಯುದಕವನಿಳಿದು ನಿರ್ವಾಣದಿ | ಲೀಲೆಯೊಳಾಡುತಿರ್ದರು ತೋಷದಳೆದು         || ೧ ||

ಕೊರಳುದ್ದ ನೀರಿಲಿ ನಿಂದು | ರಸ | ಭರಿತ ಯೌವನವೆಣ್ಗಳಂದು ||
ಸ್ಮರನ ಮದ್ದಾನೆಗಳೆಂಬಂತೆ ಕದಡುತ | ಭರದೊಳೀಸಾಡುತ ಸರಸವನಾಡುತ   || ೨ ||

ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಮೊಗ ನೋಡಿ | ಮನ | ವುಬ್ಬಿ ವಾರಿಯನು ಚೆಲ್ಲಾಡಿ ||
ಒಬ್ಬರಟ್ಟುತಲೊಬ್ಬರೋಡುತಲಡಗುತ | ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿವುತ ತಪ್ಪಿಸಿಸಿಕ್ಕದೋಡುತ    || ೩ ||

ಹರಿಯ ಪಾಡುತ ಮುದದಿಂದ | ಪೂ | ಶರನ ಭಾಧೆಗೆ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ||
ತರುಣಿಯೊರ್ವಳ ಕೃಷ್ಣನೆಂದು ಬಲ್ಮೊಲೆಯಿಂದ | ಲಿರಿದಪ್ಪಿ ಚುಂಬಿಸಿ ಮುದ್ದುಗೆಯ್ವುತ್ತ      || ೪ ||

ವಾರ್ಧಿಕ

ಸ್ತನಮುಖಾಕ್ಷಿಗಳನೀಕ್ಷಿಸುತೋರ್ವಳೊಳ್ |
ವನಜಕುಟ್ಮಳವನಾ ಸುಮವನಾ ದಳವನೊಯ್ |
ಯನೆಯಡಗಿಸಿರ್ಪೆಯಂಗಳದೊಳೇಕೆ ಗೌರಿಯರ್ಚನೆಗೀಯದೆನೆ ಕೇಳುತ ||
ವನಿತೆ ನೀನರಿಯೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಿದೆಂದೆನ್ನ |
ಮನದಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದೆನದರಿನಿದು ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ |
ವೆನುತೀಯದಾದೆ ವಂಚನೆಯಿಂದಲ್ಲೆಂದುಸಿರಲಂದವಳ್ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ  || ೧ ||

ಅಂಬುಜಾನನೆಯೊರ್ವಳೆಂದಳೆಲೆ ನಾರಿ ನೀಂ |
ಕುಂಭೇಂದ್ರ ಕುಂಭನಿಭಕುಚೆ ಸಿಂಹಮಧ್ಯೆ  ನಾ |
ನಿಂಬುಗೊಂಡುದು ವೈರಮೆನಗೆ  ನಿನಗಾವೀರ್ವರೆಂತೊರ್ವನೊಳಗಿರ್ಪುದು |
ಎಂಬ ನುಡಿಗವಳೆಂದಳೆಲಗೆ ಹರಿಯಹಿತಲ್ಪ |
ನೆಂಬವಂ ಗರುಡ ವಾಹನ ಮಗುಳೆ ವೈರಂಗ |
ಳೆಂಬವೇಗುವವಾತನೊಳಗಿರಲ್ ಕೆನಲೊಡಂಬಟ್ಟುಸಿರದಿರುತಿರ್ದಳು    || ೨ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಎಂದು ನಾನಾ  ವಿಧದ ಚೇಷ್ಟೆಗೆ |
ಳಿಂದಲಂಬುಕ್ರೀಡೆಯಲಿ ಸೊಬ |
ಗಿಂದ ಸತಿಯರಿರಲ್ಕೆ ಹರಿಯದನರಿತು ಮನದೊಳಗೆ ||
ಇಂದಿವರ ವಾಂಛಿತವ ಸಲಿಸುವೆ |
ನೆಂದು ಬಂದವರುಡುವ ವಸನವ |
ನಂದು ಕೊಂಡೇರಿದನು ಕಡಹದ ಮರನ ವಹಿಲದಲಿ   || ೧ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಅರಸ ಕೇಳೀಪರಿಯ ಮೆಲ್ಲನೆ | ಬರುತ ದಡದಲಿ ತರುಣಿಯರು ತೆಗೆ |
ದಿರಿಸಿರುವ ಪರಿಪರಿಯ ವಸನವ | ಹರಿಯು ತಾನಪಹರಿಸಿ ಕಡಹದ |
ಮರನ ನೇರಿದು ತರತರದೊಳದ | ನಿರಿಸಿ ನೋಡುತ ನೆರೆದು ಬತ್ತಲೆ |
ಯಿರುವ ಸತಿಯರ ನೆರವಿಯನು ಮುದ | ವೆರಸಿ ಕುಳಿತನು ಕಿರುನಗೆಯೊಳಿ |
ನ್ನೇನನೆಂಬೆ | ಲೀಲೆಯ | ನೇನನೆಂಬೆ        || ೧ ||

ಕಂದ

ಕಂಡಾ ಸತಿಯರ್ ಕೃಷ್ಣನ | ಪುಂಡಾಟವನಯ್ದೆ ಲಜ್ಜೆಯಿಂ ಮಾನಗಳಂ ||
ಅಂಡಿಸುತುದಕದೊಳೆಲ್ಲರ್ | ಭಂಡಾದೆವೆನುತಲೊಯ್ಯನಾಲೋಚಿಸಿದರ್          || ೧ ||

ರಾಗ ಆನಂದಭೈರವಿ ಆದಿತಾಳ

ಏನಮ್ಮ | ಮುಂದಿ | ನ್ನೇನಮ್ಮ    || ಪಲ್ಲವಿ ||

ಹೀನಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ | ತಾನಿಂತು ಚೇಷ್ಟೆಯನೆಸಗಿ |
ಮಾನಗೊಂಡನೇನಮಾಳ್ಪೆ          || ೧ ||

ಸೀರೆಗಳೆಲ್ಲವ ಕೊಂಡು | ವಾರಿಜಾಕ್ಷನದಕೊ ಮರವ |
ನೇರಿ ಕುಳಿತನಾರಿಗೆಂಬೆವಾವಿನ್ನೇ ನಮ್ಮ     || ೨ ||

ಗೌರಿಯಾರ್ಚನೆಗೆ ಹೊತ್ತು | ಮೀರಿಹೋಯಿತಲ್ಲೆ ಮತ್ತು |
ನೀರೊಳಿರ್ದರಾರು ಕೇಳ್ವರಿದನಿನ್ನೇನಮ್ಮ     || ೩ ||

ತಡಿಗೆ ಪೋಪರಿಲ್ಲವೆಮಗೆ | ನಡುಕ ಪುಟ್ಟಿತೀ ನೀರಿನೊಳಗೆ |
ತಡೆವೆವೆಂತು ಲಜ್ಜೆಯ ನುಡಿವೆವೆಯೇ ನಮ್ಮ || ೪ ||

ನೋಡುವರೇನಿವನ ಮಾತ | ನಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳ |
ನೀಡೆನುತ ಬೇಡಿಕೊಂಬ ಯತ್ನವದೇನಮ್ಮ   || ೫ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ತರುಣಿಯರಂದೀ | ಪರಿಯಲಿ ನಾಚುತ | ಶಿರವನು ನಸುಬಾಗಿ ||
ಕರೆದೆಂದರು ಶ್ರೀ | ಹರಿಯೆನುತೆಲ್ಲರು | ವರ ಲಜ್ಜೆಯ ನೀಗಿ      || ೧ ||

ಅಕುಲಿತ ಗುಣಗಣ | ಮತಿಯುತ ನೀನಿಂ | ತತಿಶಯ ಚೇಷ್ಟೆಯಲಿ ||
ವ್ರತನಿಷ್ಠೆಯಲಿಹ | ಸತಿಯರನೀಪರಿ | ಗತಿಗೆಡಿಸುವರೇನೈ      || ೨ ||

ಆರೊಡನೆಂಬೆವು | ನಾರಿಯರೆಮ್ಮಯ | ಸೀರೆಗಳೆಲ್ಲವನು ||
ಭೋರನೊಯ್ದು ಮರ | ನೇರಿದ ನೀ ಸುವಿ | ಚಾರವ ಬಲ್ಲವನು  || ೩ ||

ಪೊಡಮಡುವೆವು ಚಳಿ | ವಿಡಿದೆಲ್ಲರು ನಡ | ನಡುಗುತಲಿಹೆವಿನ್ನು ||
ತಡೆಯದೆ ವಸನವ | ಕೊಡಿಸೈ ನಾಚಿಕೆ | ಗೆಡಿಸದಿರೆಮ್ಮುವನು  || ೪ ||

ಕಂದ

ಬಾಲೆಯರಿಂತುಸಿರಲದಂ | ಲಾಲಿಸುತಾ ನಂದನಂದನನು ಮುದದಿಂದಂ ||
ಲೀಲೆಯೊಳಾಮರದೊಳ್ ಕುಳಿ | ತಲ್ಲಾಡುತಲಂಬುಜಾಕ್ಷಿಯರೊಳಿಂತೆಂದಂ       || ೧ ||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ಆದಿತಾಳ

ನಾರಿಯರೇಕೆ ನೀವೆನ್ನ | ದೂರುವಿರಿ ಚಳಿಗೆ ನಡುಗಿ |
ನೀರೊಳಿರ್ಪುದೇಕೆ ಬರಿದೆ | ಸಾರಿರೆ ತಡಿಗೆ   || ೧ ||

ಸಾರುವೆವೆಂತು ನಾವುಡುವ | ಸೀರೆಯನೆಲ್ಲವ ನೀ ಕೊಂ |
ಡೇರಿರುವೆ ವೃಕ್ಷವನ್ನು | ವಾರಿಜನೇತ್ರ         || ೨ ||

ಮರವನೇರಿದರೇನು ನಿಮಗೆ | ಕೊರತೆಯಾಕೆ ನೀವ್ ನಿಮ್ಮಂತೆ |
ತೆರಳಿ ಮನೆಗೆತನ್ನೊಳಿಂಥಾ | ಸರಸವಿನ್ನೇಕೆ || ೩ ||

ಸರಸವಿನ್ನು ವಿರಸವಕ್ಕು | ತರವಲ್ಲ ನಮ್ಮನೀರೀತಿ |
ಹುರುಳುಗೆಡಿಸಬೇಡವಯ್ಯ | ಕರುಣಿಸು ಕೃಷ್ಣ || ೪ ||

ಕರುಣಿಸುವೆನೇನ ನಾನು | ಪುರದೊಳಿರ್ಪೆ ನಿಮ್ಮ ತಗಲು |
ಬರುವದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆನ್ನ | ಕರುಬುವಿರೇಕೆ         || ೫ ||

ಮರದ ಮೇಲಿರ್ದ ಜಟ್ಟಿಗ | ನಿರುವನೇರ್ದ ಮನುಜರನ್ನು |
ಮುರಿದು ಮೆಲುವ ಇಳಿಯೊ ಸಾಯ | ದಿರು ಕಂಡ್ಯ ಕೃಷ್ಣ        ||೬||

ನೀರೊಳು ಬತ್ತಲೆ ನಿತ್ತ | ನಾರಿಯ ಕಾಣುತ್ತ ಬಂದ |
ನೂರೊಂದುಂಟಲ್ಲಿ | ಘೋರ ಪಿಶಾಚಿ         || ೭ ||

ವಾರಿಜಾಕ್ಷ ಕಡೆಗು ನಮ್ಮ | ಸೀರೆಯ ನೀನೀಯದಿರಲು |
ದೂರುವೆವೆಲ್ಲರು ತಳ  | ವಾರರಿಗೆ ಕಂಡ್ಯ    || ೮ ||

ಈಗಲೆ ತಳವಾರರಿಗೆ | ಪೋಗಿ ಪೇಳಿಯವರನಿಲ್ಲಿ |
ಗಾಗಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರೀಗ | ಬೇಗನೀವೆಲ್ಲ       || ೯ ||

ಪೋಗುವೆವೆಂತು ಬತ್ತಲೆ | ಯಾಗಿರ್ಪೆವು ನಾವೆಲ್ಲರ್ ನಮ್ಮ |
ಮೇಗೆ ದಯವ ಮಾಡೋ ಕರುಣಾ | ಸಾಗರ ಕೃಷ್ಣ     ||೧೦||

ಭಾಷೆಯ ಪೇಳುವಿರಿ ತನ್ನೊ | ಳೀಸು ಪಂಥವಾದ ಮೇಲೆ |
ನಾ ಸೀರೆಯನೀವೆನೆಂಬೀ | ಆಸೆಯಿನ್ನೇಕೆ    ||೧೧||

ಭಾಷೆಯಾಡೆವಯ್ಯಾ ನಿನ್ನ | ದಾಸಿಯರಾವು ದಮ್ಮಯ್ಯ |
ಮೀಸಅಳಿದೆವ್ ನಮ್ಮೊಳಿಂಥಾ | ವಾಸಿಯೆ ಕೃಷ್ಣ       ||೧೨||

ಭಾಮಿನಿ

ಇಂತು ದೈನ್ಯದಿ ನುಡಿದ ತನ್ನೇ |
ಕಾಂತಭಕ್ತರನೀಕ್ಷಿಸುತ ಮನ |
ದಂತರಂಗದಿ ನಗುತ ಬಳಲಿಸಬಾರದೆಂದೆನುತ ||
ಕಾಂತೆಯರು ನೀವ್ ತಡಿಗೆ ಬಂದೋ |
ರಂತೆ ಬೇಡಿದಡೀವೆ ವಸನವ |
ನೆಂತೆನಲು ಲಜ್ಜಿಸುತ ತಮ್ಮೊಳಗೆಂದರಬಲೆಯರು     || ೧ ||

ರಾಗ ನೀಲಾಂಬರಿ ರೂಪಕತಾಳ

ಏನ ಮಾಡುವೆಮ್ಮ | ಈ ವಿಧ ವಿಧದಲಿ ನಮ್ಮ |
ಮಾನವ ಕೊಂಡನು ರಂಗ | ಮಾಡುವುದಾವಂಗ    || ಪಲ್ಲವಿ ||

ಮಾನಿನಿಯರು ಬತ್ತಲೆ ಮೀ | ವೀನಡತೆಯು ಸಾಕೆಂದಿಗು |
ತಾನೆಂದನು ಮೇಲಕೆ ಬರ | ಲಾನೀವೆನೆನುತ್ತ          || ೧ ||

ನಾನಾ ಬಗೆಯಲಿ ಮೊದಲೆ ನಿ | ಧಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬುದ್ಧಿವಿ |
ಹೀನೆಯರಾದೆವು ಮುಂದಿ | ನ್ನೇನೌ ಗತಿ ನಮಗೆ      || ೨ ||

ತಡಿಗಡರದೆ ಶಾಲೆಗಳನು | ಕೊಡುವವನಲ್ಲಿದು ನಿಜಮಿಗೆ |
ಕಡೆಗೂ ನಾವೀನೀರಲಿ | ನಡುಗುವುದೇಕಿನ್ನು || ೩ ||

ಒಡೆಯನು ನಮಗೆಂದೆನುತಲಿ | ದೃಢದಲಿ ನಂಬಿಹೆವೆಮ್ಮನು |
ಕೆಡಿಸನು ಸಂಶಯ ಮತ್ತೇ | ಕಡರುವ ತೀರವನು      || ೪ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತಬಲೆಯರು ಕರ |
ವೊಂದರಲಿ ನಾಣ್ವೆಡೆಯನಡಗಿಸು |
ತೊಂದರಲಿ ಪೊಂಬುಗರಿ ಮೊಲೆಗಳನುವುಕಿ ತಲೆವಾಗಿ ||
ಬಂದು ದಡದಲಿ ಮದನನುರುದೊರೆ |
ಯಿಂದುಗಿದ ಕೂರಸಿಗಳಂದದಿ |
ನಿಂದಿರಲು ಕಾಣುತ್ತ ನಗುತಿಂತೆಂದನಸುರಾರಿ         || ೧ ||

ರಾಗ ಕೇದಾರಗೌಳ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಲಲನೆಯರಿರ ನೀವು ನಿರ್ವಸನೆಯರಾಗಿ | ಇಳಿವಿರಿ ಯಮುನೆಯಲಿ ||
ಫಲವಿಲ್ಲದಾಯ್ತು ನೀವ್ ಮಾಡಿದ ವ್ರತಕೆ ನಿ | ಷ್ಫಲವಾಯಿತದರಿಂದಲಿ    || ೧ ||

ಅರಿಯದಾದೆವು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇ | ವರಿಗತಿ ಭಕ್ತಿಯಲಿ ||
ಕರವೆತ್ತಿ ಕಯ್ ಮುಗಿದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ | ದೊರಕದೆಂದೆನೆ ಕೇಳುತ್ತ        || ೨ ||

ರಮಣಿಯರಹುದೆಂದು ನಂಬಿ ನಾಚುತಲೊಂದು | ಕರದಿಂದ ನಮಿಸೆ ಕಂಡು ||
ಸುರರಿಗೆರಡು ಕಯ್ಯೊಳೆರಗಬೇಕೆಂಬುದ | ನರಿಯಿರೆ ನೀವೆಂದನು         || ೩ ||

ದನುಜಾರಿಗಾಯ್ತೊಂದು ಕರದಲಿ ಮಣಿದರೆಂ | ದೆನೆ ಕೇಳಿ ಲಜ್ಜಿಸುತ ||
ವನಜಾಕ್ಷಿಯರ್ ತಮ್ಮೊಳೊರ್ವಳ ಮೊಗ | ವನು ಕಾಣುತೊಯ್ಯನಂದು   || ೪ ||

ತೊಡೆಯೊಳಗವಚಿ ನಾಣಿನ ತಾಣವನ್ನು ಕಯ್ | ಯೆರಡೆತ್ತಿ ಮುಗಿದುನಿಂದು ||
ಕೊಡಿಸಿನ್ನಾದರೂ ಸೀರೆಗಳನು ದಮ್ಮಯ್ಯ ನಿ | ನ್ನಡಿಗೆರಗುವೆವೆಂದರು   || ೫ ||

ಕಂದ

ಎಂದಾ ಸತಿಯರ್ ನಿಂದಿರು | ವಂದವನೀಕ್ಷಿಸುತಲಚ್ಯುತಂ ನಸುನಗುತಂ |
ಒಂದೊಂದಾಗಿಯೆ ಸೀರೆಗ | ಳಂದವನೀಕ್ಷಿಸಿದುಸಿರ್ದಡೀವೆನೆನಲಿಂತೆಂದರ್       || ೧ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಆದಿತಾಳ

ಕರುಣಾಳು ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನದು ಕಾಗಿನ ಸೀರೆ | ಹರುಷದೊಳೀಯೆನೆ ಕೇಳಿ ||
ಸರಸಿಜಗಂಧಿನಿ ನಗುತಲಾ | ತರುಣಿಗಿತ್ತನು ನಲವಿಂದ         || ೧ ||

ಕೆಂಗಾವಿಯ ಶಾಲೆ ತನ್ನದು ನೀ ಕೊಡು | ರಂಗಯ್ಯ ಎಂದೊರ್ವಳೆನೆ ||
ಅಂಗನೆಮಣಿಯೆ ಕೊಳ್ಳೆಂದು ವೇಗದಿ ಕೋಮ | ಲಾಂಗಿಗಿತ್ತನು ನಲವಿಂದ         || ೨ ||

ಹಳದಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಸೀರೆ ತನ್ನದೆಂದೊರ್ವಳು | ಗಳಿಲನೀಯೆನಲು ಕೇಳಿ ||
ಅಳಿಗುರುಳಬಲೆ ಕೊಳ್ಳೆಂದು ಗೋಪಾಲನು | ತಳುವದಿತ್ತನು ಕೃಪೆಯಿಂದ          || ೩ ||

ಹೂವಿನ ಸೀರೆ ತನ್ನ ಪಾಲಿಸೆಂದೊರ್ವ | ಭಾವೆಯುಸಿರೆ ಕೇಳುತಂದು ||
ಭಾವಜಜನಕ ತಾ ಸತಿಗದನಿತ್ತನು | ಠೀವಿಯೊಳತಿ ವೇಗದಿಂದ || ೪ ||

ಪಟ್ಟೆಯಂಚಿನ ಸೀರೆ ತನ್ನದೆಂದೊರ್ವಳು | ದುಷ್ಟಮರ್ದನ ಪಾಲಿಸೆನಲು ||
ಬಟ್ಟಕುಚದ ಬಾಲೆಕೊಳ್ಳೆಂದು ವೇಗದಿ | ಕೊಟ್ಟನು ಬಾಲಗೋಪಾಲ       || ೫ ||

ಗಿಣಿಯ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ತನ್ನದೆಂದೊರ್ವಳು | ಮಣಿದು ಲಜ್ಜೆಯೊಳಿರೆ ಕಂಡು ||
ಗುಣವಂತ ನಾಚುವೆಯೇತಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳೆಂದು | ಕ್ಷಣದೊಳಿತ್ತನು ರಂಗನಾಥ ||೬||

ಜಲತಾರಸೀರೆ ತನ್ನದು ಪಾಲಿಸೆಂದೊರ್ವ | ಲಲನೆಯುಸಿರೆ ಕೇಳುತ ||
ಚೆಲುವೆಯರರಸಿ ಕೊಳ್ಳೆಂದು ವೇಗದೊಳಾ | ಲಲನೆಗಿತ್ತನು ನಲವಿಂದ   || ೭ ||

ಈ ಪರಿಯಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರವತೋರಿ | ಶ್ರೀಪತಿ ಕರುಣದೋರೆಂಬಾ ||
ಗೋಪಿಯರನು ಕಾಣುತೊಬ್ಬೊಬ್ಬರ್‌ಗಿತ್ತನ್ | ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನಿಂತೆಲ್ಲ    || ೮ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಅರಸ ಕೇಳಚ್ಯುತನು ಕೊಟ್ಟಂ |
ಬರಗಳನು ಕೊಂಡುಟ್ಟು ಸರ್ವಾ |
ಭರಣದಲಿ ರಂಜಿಸಿದರಂಗಜನಾಳ್ಗಳೆಂಬಂತೆ ||
ಸರಸವಾಡುತ ಮರನೊಳಿಹಮುರ |
ಹರನ ಕಂಡುಭ್ರಮಿಸಿ ಮೇಲ್‌ಮೊಗ |
ವೆರಸಿ ಮೌನಿಗಳಂತೆ ಮೆಯ್‌ಮರೆದಿರ್ದರಬಲೆಯರು  || ೧ ||

ವಾರ್ಧಿಕ

ಇಂತಯ್ದೆ ನಾರಿಯರ್ ನಿಂತಿರಲು ಕಾಣುತೇ |
ಕಾಂತಭಕ್ತರ ಮನದ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥವನೊಮ್ಮೆ |
ಯಂತರಂಗದಿ ಸಲಿಸುವೆಂ ತಳುವದೆಂದೊಯ್ಯದಂತರಿಸದವನಿಗಿಳಿದು ||
ಕಂತುಪಿತನಾ ವಿರಹಸಂತಾಪದಿಂ ಕುದಿವ |
ಕಾಂತೆಯರ ಹೃದ್ಭಾವಮಂ ತಿಳಿದು ಕರುಣರಸ |
ವಾಂತಿರಲ್ ಸತಿಯರತ್ಯಂತ ಮದದಿಂದಪ್ಪುವಂತರಂಗದೊಳಿರ್ದನು    || ೧ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ತರುಣಿಯರ ಮನದಿರವ | ನರಿತು ವೇಗದಿ ನಗುತ |
ಕರವಿಡಿವುತೆಂದನಾ | ಸರಸಿಜಾಂಬಕನು     || ೧ ||

ವನಿತೆಯರು ಬಳಲಿದಿರಿ | ತನಗಾಗಿ ಬಹುವ್ರತಗ |
ಳನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಮೆಚ್ಚಿ | ದೆನು ಮನದೊಳಿನ್ನು        || ೨ ||

ಆವಪರಿಯಿಂದ ನೀ | ವೋವಿ ತನ್ನನು ಭಜಿಸ |
ಲೀವೆನಿಹಪರಗಳಲಿ | ಭಾವಿಸಿದ ವರವ       || ೩ ||

ಬಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಮಯ ಬಯಕೆ | ಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಲಿಸುವೆನು |
ವಲ್ಲಭನು ತಾನಾದೆ | ಇಲ್ಲ ಸಂಶಯವು       || ೪ ||

ನಾರಿಯರು ನೀವ್ ಮನವ | ಸೂರೆಗೊಂಡಿರಿ ಎನ್ನೊ |
ಳೀರಾತ್ರಿಯಿಹುದೆನುತ | ಭೂರಿಹರುಷದಲಿ   || ೫ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಲಲನೆಯರು ಕೇಳುತ್ತ ಕೃಷ್ಣನ |
ಲಲಿತವಾಕ್ಯವನಂದು ಲಜ್ಜೆಯ |
ನುಳಿದು ಬಂದಪ್ಪಿದರು ಬಿಂಬಾಧರವ ಚುಂಬಿಸುತ ||
ಗಳರವದಿ ಮೊಗವೀಕ್ಷಿಸುತ ಬಲ್ |
ಮೊಲೆಗಳಿಂದೆದೆಗೊತ್ತಿ ವಾಂಛಿತ |
ಫಲವ ಪಡೆದೆವೆನುತ್ತ ಮೆಯ್ ಮರೆದಿರ್ದರೈಕ್ಯದಲಿ    || ೧ ||

ವಾರ್ಧಿಕ

ತಕ್ಕೆ ಚುಂಬನ ಲಲ್ಲೆ ಸವಿನೋಟವರೆಗೋಪ |
ಸಿಕ್ಕು ಸಡಲತಿ ಜಾಣ್ವೆ ಬಿಗುಬಂಧ ಬಗೆಯಿಂದ |
ಠಕ್ಕುಠೌಳಿವಿನೋದ ಮುದ ಮೋಡಿ ಮದಗಾಡಿ ಮುಂತಾದ ಚೇಷ್ಟೆಗಳನು ||
ಸೊಕ್ಕು ಜವ್ವನೆಯರಚ್ಯುತನಂತರಂದನು |
ದಕ್ಕರಿಂದಂಗಜನ ಕಲೆದೋರಿ ನಲವೇರಿ |
ತಕ್ಕಯಿಸಿ ಮೆಯ್ಮರೆವುತಪ್ಪಿರ್ದ ರೊಪ್ಪಿರ್ದರೆರಡಿಲ್ಲದೊಂದುಗೂಡಿ        || ೧ ||

ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕಾತರದಿ ಮದವೇರಿ ಮೆಯ್ ಮರೆದು |
ಬಣ್ಮೊಲೆಗಳಿಂದೆದೆಗಮರ್ದೊತ್ತಿ ಬಿಗಿಯಪ್ಪಿ |
ನುಣ್ಮೊಗದಿ ಮೊಗಕೆ ಚುಂಬನಗೊಟ್ಟು ಚೆಂದುಟಿಯ ಸವಿಯನುಂ ಪೀರ್ದು ಪೀರ್ದು ||
ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದಂಗಜನ ಕಲೆನೆಲೆಗಳಿಂ ತುಡುಕಿ |

ನೊಣ್ಮೊಳಗಿಸುತ್ತಲೊಪ್ಪಿರ್ದರಾಗೋಪಾಲ |
ಪೆಣ್ಮಕ್ಕಳಚ್ಯುತನ ತನುಭೂಜಕುರೆ ತೊಡರ್ದನುಪಮಲತೆಗಳೆಂಬೊಲು  || ೨ ||

ರಾಗ ಮಧುಮಾಧವಿ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಇಂತು ಸತಿಯರೊಳತಿ ವಿನೋದದಿ |
ಕಂತುಪಿತನಾ ರಾತ್ರಿಗಳೆದುರು |
ಸಂತಸದೊಳಾ ನಾರಿಯರನೋ | ರಂತೆ ಕರೆದಿಂತೆಂದನು     || ೧ ||

ತರುಣಿಯರು ನೀವಿನ್ನು ನಿಜಮಂ |
ದಿರಕೆ ತೆರಳುವುದನಿತರೆನ್ನನು |
ಮರೆಯದಿರಿ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟವನು ನಾ | ನಿರದೆ ಸಲಿಸುವೆ ನಿಚ್ಚವು     || ೨ ||

ಎನುತ ಬೀಳ್ಗೊಟ್ಟಂದು ಗೋಕುಲ |
ಕನುಪಮನು ನಡೆತಂದನೀಪರಿ |
ದಿನದಿನದ ಲೀಲಾವಿನೋದದಿ | ವನಜಲೋಚನನಿರ್ದನು       || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಎಲೆ ಧರಾಧಿಪ ಕೇಳು ಹರಿಯದು |
ಕುಲದೊಳಿಂತುದ್ಭವಿಸಿವರಗೋ |
ಕುಲದೊಳಗೆ ತಾ ಬೆಳೆವುತಿರ್ದನು ಬಾಲಕೇಳಿಯಲಿ ||
ಕಲುಷಹರವಹ ಕಥನವಿದನಾ |
ರೊಲಿದು ಪೇಳ್ವರು ಕೇರ್ಳವರವರಿಗೆ |
ಸುಲಭದಲಿ ತಾನೊಲಿವನಚ್ಯುತನೆಂದನಾ ಮುನಿಪ    || ೧ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ನೀಲಮೇಘಾಂಗನಿಗೆ ನಿಜಶರಣಸಾಂಗನಿಗೆ |
ಕಾಲಭಯಶಿಕ್ಷನಿಗೆ ಕಮಲಾಕ್ಷಗೆ |
ಬಾಲಾರ್ಕಚಂದ್ರಾಗ್ನಿ ಬಲುಕೋಟತೇಜನಿಗೆ |
ಮೂಲೋಕದೊಡೆಯನಿಗೆ ಮುರವೈರಿಗೆ ||
ಜಯ ಮಂಗಲಂ | ನಿತ್ಯ | ಶುಭ ಮಂಗಲಂ   || ೧ ||

ಕಾಮಪಿತನಾದವಗೆ ಕಡುಜಟ್ಟಿ ಮಾಧವಗೆ |
ಸಾಮಗಾನವಿಲೋಲ ಸರ್ವೇಶಗೆ |
ವಾಮದೇವನ ಮಿತ್ರ ವಸುದೇವಪುತ್ರನಿಗೆ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲಗೆ ||
ಜಯ ಮಂಗಲಂ | ನಿತ್ಯ | ಶುಭ ಮಂಗಲಂ   || ೨ ||

ವರಹಾವತಾರನಿಗೆ ದುರಿತಸಂಹಾರನಿಗೆ |
ಪರಮಪಾವನನಿಗೆ ಪಾಪನಾಶನಿಗೆ |
ಧರೆಯೊಳತ್ಯಧಿಕವೆನಿಸುವ ಕಣ್ವಪುರದೊಡೆಯ |
ವರಮಹಾಗೋಪಾಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೆ |
ಜಯ ಮಂಗಲಂ | ನಿತ್ಯ | ಶುಭ ಮಂಗಲಂ   || ೩ ||

ಯಕ್ಷಗಾನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಲೀಲೆ ಮುಗಿದುದು