ಪಾತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀರಾಮ
ವಶಿಷ್ಠ
ಶತ್ರುಘ್ನ
ದಮನ
ಪುಷ್ಕಳ
ನಾರದ
ಕುಮುದಿನಿ
ಮದನಾಕ್ಷಿ
ತಾರಾವಳಿ
ರುಕ್ಮಾಂಗದ
ಶುಭಾಂಗ
ಮಾರುತಿ
ಚಾರಕರು
ಭೃಂಗಿ
ಘಂಟಾಕರ್ಣ
ಸುಬಾಹು
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿಧಿ
ಪರಮೇಶ್ವರ