ರಾಗ ಕಾಂಭೋಜಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಕೇಳಯ್ಯಾ ಶತ್ರುಘ್ನ ಮಾರೀಚ ದಾನವನ |
ಬಾಲೆ ಕುಮುದಿನಿಯೆಂಬ ಶೀಲೆ ಸದ್ಗುಣಳೂ ||
ತಾಳಿ ವೈರಾಗ್ಯವನು ತಪಿಸುತಿರೆ ಮಾರೀಚ |
ಪೇಳಿದನು ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೆಂದೂ      || ೭೫ ||

ಪರಮಾತ್ಮನೊಲಿಸೆಂದು ಮಾರೀಚನವಳಿಂಗೆ |
ಸುರಶಿಲ್ಪಿಯಿಂ ಪುರವ ರಚಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಹನೂ ||
ತರುಣಿ ಪಿತನಾಜ್ಞೆಯಲಿ ಬಂದು ನೆಲಸಿಹಳಿಲ್ಲಿ |
ಧುರದಿ ರಾವಣ ಮುಖ್ಯರಳಿದಾ ನಂತರದಿ    || ೭೬ ||

ಮದನಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತೆ ತಾರಾವಳಿಯರೆಂಬವರು |
ಚದುರೆಯರು ಪ್ರಹಸ್ತನಂದನೆಯರಿವರೂ ||
ಮುದದಿ ಕುಮುದಿನಿಯನೋಲೈಸಿಕೊಂಡಿಹರಿಲ್ಲಿ |
ಪದುಮಾಕ್ಷ ರಾಮನನು ಒಲಿಪೆವೆಂದೆನುತಾ  || ೭೭ ||

ಪಿಂದೆ ರಾವಣ ಸೆರೆಯೊಳ್ಬಂಧಿಸಿಹ ಸುದತಿಯರು |
ತಂದೆ ಪತಿ ಸುತಶೂನ್ಯರಾದನಾಥೆಯರೂ ||
ಬಂದು ಕುಮುದಿನಿಯ ಸೇವಿಸುತೀರ್ಪರೀಪುರದಿ |
ಚಂದ್ರಬಿಂಬಾನನೆಯರೊಂದು ಸಾಸಿರವೂ   || ೭೮ ||

ಭಾಮಿನಿ

ತರುಣಿ ಕುಮುದಿನಿ ತಪದೊಳೀರ್ಪಳು |
ದೊರೆತನದಿ ಮದನಾಕ್ಷಿ ಮಾಯಾ |
ಪುರವ ಪೊರೆವಳು ಬಂಧಿಸಿದಳೀ ಹಯವ ಬಲುಮೆಯೊಳೂ ||
ವರುಣ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸಿ ನೀರೊಳು |
ತೆರಳಿದರೆ ತತ್ಪುರಿಯು ಕಾಂಬುದು |
ತ್ಪರಿತವೆಂದಂಬರಕೆ ನಾರದ ಮುನಿಪ ಗಮಿಸಿದನೂ   || ೭೯ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಚರಿತೆಯೆಲ್ಲವ ಕೇಳಿ ಶತ್ರುಹ | ಭರತ ಸುತನೊಡನೆಂದ ವೇಗದಿ |
ತೆರಳಬೇಕಾ ಪುರಿಗೆ ಪೊರಡಿರಿ | ತ್ವರಿತವೆಂದ         || ೮೦ ||

ಅಸ್ತೆನುತಲೊಂದಿಸುತ ಪುಷ್ಕಳ | ಮತ್ತೆ ದಮನ ಸುಬಾಹು ಮುಖ್ಯರು |
ಚಿತ್ತದಲಿ ಖತಿಯಾಂತು ಪೊರಮಡೆ | ಶತ್ರುಹಾಖ್ಯ     || ೮೧ ||

ತೆರಳಿ ಯಮುನಾನದಿಯ ಜಲದೊಳು | ವರುಣಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸಿ ಸರ್ವರು |
ಭರದಿ ಮುಳುಗಲ್ಕಾಗ ಮಾಯಾ | ಪುರಕೆ ಪೋಗೆ      || ೮೨ ||

ಏಳುಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಳ | ನೀಲ ಮೌಕ್ತಿಕ ವಜ್ರಮಯದೊಳು |
ಸಾಲುಗೇರಿಯ ಮನೆಯು ಸತಿಯರ | ಜಾಲಗಳಲಿ     || ೮೩ ||

ಸುರಪನಮರಾವತಿಯೊ ಪಂಕಜ | ಭವನ ಶಿರಿಯರಮನೆಯೊಯೆಂಬುವ |
ಪರಿಯು ಕಂಡುದು ನಗರ ವಿಸ್ಮಯ | ಕರದೊಳಾಗ    || ೮೪ ||

ಭಾಮಿನಿ

ದ್ವಾರಪಾಲಕಿಯೊಡನೆ ಶತ್ರುಹ |
ಸಾರಿ ನಿನ್ನಯ ದೊರೆಗೆ ಪೇಳ್ವುದು |
ನೀರಜಾಂಬಕ ರಾಮನಧ್ವರ ತುರಗ ಒಪ್ಪಿಸುತಾ |
ಭೋರನೀ ಕ್ಷಣ ಕರವ ಕೊಡದಿರೆ |
ದಾರುಣದಿ ಶಿರವರಿವ ಶತ್ರುಹ |
ಭೂರಿ ಸೇನೆಗಳೊಡನೆ ಬಂದಿಹನೆನುತ ಪೇಳೆಂದ     || ೮೫ ||

ಕಂದ

ತೆರಳುತ ವೇಗದಿ ದೂತಿಯು |
ಹರುಷದೊಳೋಲಗದೊಳಗಿಹ ರಾಣಿಯ ಪದಕಂ |
ಎರಗುತ ನಿಂದಿರೆ ಕಾಣುತ |
ಬರವೇಂಕಾರಣವರುಹೆನೆ ತವಕದೊಳೆಂದಳ್          || ೮೬ ||

ರಾಗ ಕಾಂಭೋಜಿ ಆದಿತಾಳ

ಮಾತೆ ಮದನಾಕ್ಷಿ ಕೇಳು | ಖಾತಿಯಿಂದಲಶ್ವವನ್ನೂ |
ಯಾತಕೆ ನೀ ಬಂಧೀಸಿರ್ಪೆ | ಘಾತಕವಾಪುದು ಪೇಳ್ವೆ  || ೮೭ ||

ಶತ್ರುಹನೆಂಬಾತನಂತೆ | ಬಿತ್ತರಿಪ ಸೈನ್ಯದಿಂದ |
ಮುತ್ತಿಹನೀ ಪುರಿಯನೀಗ | ಚಿತ್ತಶುದ್ಧದಿಂದ ಕೇಳೂ    || ೮೮ ||

ತುರಗವನೊಪ್ಪಿಸಿ ಕಪ್ಪ | ಚರಣಕಿತ್ತು ಪೋಗದಿರಲು |
ಶಿರವನರಿವೆನೆಂದನವ್ವಾ | ತ್ವರಿತದಿಂದ ಬಂದೆ ನಾನೂ         || ೮೯ ||

ರಾಗ ಕೇತಾರಗೌಳ ಝಂಪೆತಾಳ

ದೂತಿಯಿಂತೆನೆ ಕೇಳುತಾ | ಮದನಾಕ್ಷಿ | ಖಾತಿಯೊಳು ಖಿಡಿಸೂಸುತಾ |
ಈ ತತೂಕ್ಷಣ ಸಮರದಿ | ಶತ್ರುಹನ | ಖ್ಯಾತಿಯಡಗಿಪೆ ಶೌರ್ಯದಿ       || ೯೦ ||

ಎಲೆ ಮಂತ್ರಿ ತಾರಾವಳಿ | ಧುರಕೀಗ | ಬಲವ ಸೇರಿಸು ತ್ವರೆಯಲೀ |
ಕಲಹ ಸಾಕೆಂದೆನಿಪೆನು | ಶತ್ರುಹನ | ಗೆಲಿದು ರಾಮನ ನೋಳ್ಪೆನೂ      || ೯೧ ||

ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮನು | ಎಮ್ಮ ಪುರ | ವರಕೆ ತಾನೇ ಬರುವನೂ |
ಚರಣ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುತಾ | ಕಪ್ಪ ಹಯ | ಭರದೊಳೀವೆನು ನಲಿಯುತಾ        || ೯೨ ||

ಎನುತ ಪೌರುಷವಾಡುತಾ | ಮದನಾಕ್ಷಿ | ಧನುಶರವ ಕೈಕೊಳ್ಳುತಾ |
ಘನತೆಯಿಂ ಪೊರಡಲಾಗ | ಪಿಂದೆಸೆಯ | ವನಿತೆಯರು ಬರಲು ಬೇಗಾ  || ೯೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಕರಿ ತುರಗ ರಥ ಪತ್ತಿ ಸೇನಾ |
ಶರಧಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಸತಿಯರು |
ಭರದಿ ಬಂದಾ ಶತ್ರುಹನ ಮೋಹರಕೆ ಇದಿರಾಗೆ ||
ಅರರೆ ಸತಿಯರೊಳೆಮಗೆ ಸಂಗರ |
ದೊರಕಿದುದೆ ಎಂದೆನುತ ಶತ್ರುಹ |
ಪರಿಪರಿಯ ನೆನಯುತಿರೆ ಪುಷ್ಕಳನಧಿಕ ಕ್ರೋಧದಲಿ   || ೯೪ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ಕಿರಿಯಯ್ಯನೆ ನೀ ಕರುಣಿಸು ನೇಮವ | ತರುಣಿಯರನು ಧುರದಿ ||
ಸೆರೆಪಿಡಿದೀ ಕ್ಷಣ ಪದಕೊಪ್ಪಿಸುವೆನು | ಪರಿಕಿಸು ಸಾಹಸವಾ    || ೯೫ ||

ತರಳನೆ ಒಳಿತೆಂದೆನುತಲಿ ಶತ್ರುಹ | ಕರುಣಿಸೆ ನೇಮವನೂ ||
ಕರದೊಳು ಚಾಪವ ತೂಗುತ ಭರತಜ | ನುರವಣಿಸುತಲಾಗ   || ೯೬ ||

ಆರೆಲೆ ಸಂಗರ ಕೈತಂದಿಹ ಸತಿ | ಸಾರಿದೆ ಕೆಡಬೇಡ ||
ಭೋರನೆ ತುರಗವನೊಪ್ಪಿಸು ಜಯ ಕೈ | ಸೇರದು ಎಮ್ಮೊಡನೆ || ೯೭ ||

ಎರಗುತ ತಾರಾವಳಿ ಮದನಾಕ್ಷಿಗೆ | ಧುರಕೈದುವೆನೀಗಾ ||
ಭರದೊಳು ಕಳುಹೆನಲಾಜ್ಞೆಯನೀಯಲು | ಪೊರಡುತ ಶೌರ್ಯದಲಿ      || ೯೮ ||

ಆರೆಲೊ ನಿನ್ನಯ ಪೆಸರೇನಿರುತಿದೆ | ತೋರಿಸು ವಿಕ್ರಮವಾ ||
ಸಾರುವದೊಳ್ಳಿತು ಪಿಂದಕೆ ವಿಜಯವು | ಬಾರದು ಪೇಳಿಹೆನೂ  || ೯೯ ||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ತರುಣಿ ಕೇಳಯೋಧ ನಗರ | ದರಸ ರಾಮನನುಜ ಭರತ |
ತರಳ ಪುಷ್ಕಳಾಖ್ಯನೆನ್ನ | ಶರವ ಪರಿಕಿಸು    || ೧೦೦ ||

ಬರದು ನಿನಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮವು | ಸ್ಥಿರಚರಾತ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನರಿಯೆ |
ಧುರದಿ ಲಯವಗೊಳಿಸಲಾರೆ | ಬರಿದೆ ಗರ್ವಿಪೆ         || ೧೦೧ ||

ಮೂಢೆ ನಿನ್ನ ಗೆಲಲು ಯೆನಗೆ | ಬೇಡ ತ್ರೈಮೂರ್ತಿ ಸಹಸ |
ನೋಡಿದೊಂದೆ ಶರದೊಳೆಮನ | ನಾಡ ಪೊಗಿಸುವೆ   || ೧೦೨ ||

ಪುರುಷ ನೀನಾಗಿ ಸತಿಯ | ಶರದಿ ಹತಿಸಲೆಮನ ಪುರದಿ |
ನರಕದೊಳಗೆ ಪೊರಳಿಸುವರು | ಸರಳ ಬಿಡು ಬಿಡು    || ೧೦೩ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ತರುಣಿಯರಿಂಗಿನಿತು ಪೌರುಷವಿರೆ | ಪುರುಷಂಗೆ ನ್ಯೂನವೆಂತೂ |
ಕೊರೆಯುವೆ ಕಂಠವ ಕ್ಷಣದೊಳಗೆನ್ನುತ್ತ | ಹರಿನಾದ ಗೈದನಾಗ || ೧೦೪ ||

ಧುರ ಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ | ಮಾತಿನೊಳೀಗ | ಮೆರಸಲು ಫಲಗಳೇನೂ ||
ಕರಚಿತ್ಕಾರದಿ ಶಸ್ತ್ರಮೊನೆಯೊಳು ಕೀರ್ತಿಯ | ಧರಿಸಲು ಸಾರ್ಥಕವೂ    || ೧೦೫ ||

ತಿರುಹಿನೊಳ್ ಶರವನಾಗ | ಪೂಡುತ ಬಿಡೆ | ತರುಣಿಯು ಕಂಡು ಬೇಗಾ |
ಮುರಿದು ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ನಿಂದಿರೆ ಮತ್ತಾ | ಕೆರಳುತ್ತಾ ಪುಷ್ಕಳನೂ    || ೧೦೬ ||

ಪರಮ ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನೂ | ಪೂಡುತಲಾಗ | ಗುರಿಯೊಳು ತೆಗೆದೆಚ್ಚನೂ |
ಭರದೊಳಗದರನ್ನು ಚೂರ್ಣಿಸಿ ನಲಿಯುತ್ತ | ಲಿರಲು ತಾರಾವಳಿಯೂ     || ೧೦೭ ||

ಭಳಿರೆ ಶಭಾಸೆನ್ನುತ್ತಾ | ಅಕ್ಷಯ ಶರ | ವೆಳೆದಾಗ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಾ |
ಘಳಿಲನೆ ಬಿಡೆ ಸ್ತಂಭನಾಸ್ತ್ರದಿ ಮುಂದಕೆ | ಚಲಿಸದಂದವ ಗೈದಳೂ       || ೧೦೮ ||

ರಾಗ ಕೇತಾರಗೌಳ ಝಂಪೆತಾಳ

ಪೂಡಿದಸ್ತ್ರವು ಧನುವನೂ | ಬಿಟ್ಟು ಮುಂ | ದೋಡದಿರುತಿಹ ಪರಿಯನೂ |
ನೋಡಿ ಪುಷ್ಕಳ ಕನಲುತಾ | ಶರವನೆಳ | ದಾಡಿ ಖಿಡಿ ಖಿಡಿ ಸೂಸುತಾ   || ೧೦೯ ||

ಇಳುಹಿ ಧನುವನು ತ್ವರೆಯಲೀ | ಖಡ್ಗಮಂ | ನೆಳೆಯೆ ಬರದಿರೆ ಕರದಲಿ |
ಲಲನೆ ಮಾಯಕವೆನ್ನುತಾ | ಪುಷ್ಕಳನು | ತಲೆಯ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಾಚುತಾ     || ೧೧೦ ||

ಧುರದೊಳಖಿಳರ ಗೆಲಿದೆನೂ | ಮಾರ್ಮಲೆತು | ತರುಣಿಯೊಳು ಹಗುರಾದೆನೂ |
ಬರದ್ಯಾಕೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವು | ಎನ್ನ ಕರ | ಕಿರದೀಗ ಬಲ ದರ್ಪವೂ    || ೧೧೧ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಘಳಿಲನಿದ ಕಾಣುತ್ತ ತಾರಾ | ವಳಿಯು ನಸುನಗೆಯಿಂದ ಪೌರುಷ |
ದೊಲವ ತೋರೈ ಧುರದೊಳ್ಯಾತಕೆ | ನೆಲನ ನೋಳ್ಪೆ || ೧೧೨ ||

ಪುರುಷನಾಗಿಹೆ ನೀನು ಸತಿ ನಾ | ಮೆರಸುವೆನೆ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಸಹಸವ |
ಶರವ ಬಿಡು ಬಿಡು ನಾಚದಿರು ನಿಂ | ದಿರುವೆ ಧುರಕೆ   || ೧೧೩ ||

ಎನಲು ಖಿಡಿ ಖಿಡಿಸೂಸಿ ಪುಷ್ಕಳ | ಘನ ಮದೋನ್ಮತದಿಂದ ನುಡಿವೆಯ |
ಹನನ ಗೈವೆನು ಮುಷ್ಟಿಯೊಳಗೀ | ಕ್ಷಣದೊಳೆನುತಾ   || ೧೧೪ ||

ಮುಂದ್ವರಿವ ಪರಿಯನ್ನು ಕಾಣತ | ಲೆಂದನಾಕ್ಷಣ ದಮನನಲ್ಪಳೊ |
ಳಿಂದು ನೀವ್ಯಾಕೈದಿದಿರಿ ತಡಿ | ರೆಂದು ಭರದಿ          || ೧೧೫ ||

ಕತ್ತರಿಪೆನಿವಳಸುವನೆನ್ನುತ | ಲೆತ್ತಿ ಧನುವನು ದಮನ ಭೋರ್ಮರ |
ವುತ್ತ ತೂರಿದ ಶರವ ಪರಿಕಿಸೆ | ನುತ್ತಲಾಗ   || ೧೧೬ ||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ಭಳಿರೆ ಭಾಪೆನುತ್ತ ತಾರಾ | ವಳಿಯು ಬರುವ ಶರವ ತರಿದು |
ಕಲಿಸಮಾನಳಾಗಿ ನಿಲಲು | ಕಂಡು ಗಜರುತಾ         || ೧೧೭ ||

ಧೀರೆ ನೀನಹುದು ವಿಶಿಖ | ವಾರವಿದನು ಪರಿಕಿಸೆನುತ |
ಕ್ರೂರಕೋಪದಿಂದ ದಮನ | ಮುಚ್ಚಿ ಮುಸುಕಿದ        || ೧೧೮ ||

ದಿಟ್ಟತನವ ನಿಲಿಪೆನೆನುತ | ಕುಟ್ಟಿ ಕೆಡಹಿ ಬರುವ ಶರವ |
ನಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ತಾರಾ | ವಳಿಯು ಘರ್ಜಿಸೆ  || ೧೧೯ ||

ಸೆಳದು ಸ್ವರ್ಣಪುಂಖ ಶರವ | ಘಳಿಲನೆಸಯಲಾಗ ದಮನ |
ಇಳೆಗೆ ಕೆಡಹಿ ಧನುವ ಮುರಿದ | ಳೊಂದೆ ಶರದಲಿ     || ೧೨೦ ||

ಎತ್ತಿ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಭರದಿ | ಧೂರ್ತೆ ತಾಳೆನುತ್ತಲೆರಗೆ |
ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸುಟಳಾಗ | ಮತ್ತಕಾಶಿನಿ || ೧೨೧ ||

ತಿರುಹಿ ಗದೆಯನೆತ್ತಿ ದಮನ | ಚದುರೆ ನೋಡೆನುತ್ತ ಬರಲು |
ಕುದಿವ ಕೋಪದಿಂದ ಕಸಿದು | ಸದಯೆ ಗಜರುತಾ     || ೧೨೨ ||

ವಾರ್ಧಕ

ಶಿರವ ಕಂಪಿಸಿ ದಮನನಾಗ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗೆ |
ಪರಿಕಿಸುತ ಶತ್ರುಘ್ನನಕ್ಷಿಯೊಳ್ ಖಿಡಿಗೆದರಿ |
ಶಿರವರಿವೆನಿವಳ ತಾನೆಂದು ಭೋರ್ಗುಡಿಸುತ್ತ ಧುರಕೆಬರಲಾ ಕ್ಷಣದೊಳೂ ||
ಕರೆದು ತಾರಾವಳಿಯ ಪಿಂದಿರಿಸಿ ಮದನಾಕ್ಷಿ |
ಕರದಿ ಧನು ಶರವಾಂತು ಕ್ರೋಧದಿಂ ಪಲ್ಗಡಿದು |
ಧುರದೊಳೀವರಿಗೆನೀ ಪಡೆದಿರ್ದ ಖ್ಯಾತಿಯಂ ಪರಿಹರಿಪೆ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಿ   || ೧೨೩ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ಅರರೇ ಕಪಟ ನಿಶಾಚರಿಯರು ನಿ | ಮ್ಮುರವನೆ ಭೇದಿಸುವೆ ||
ಕರ ಸಹಿತೀ ಕ್ಷಣ ತುರಗವನೊಪ್ಪಿಸೆ | ಕರುಣದಿ ಕಾಯುವೆನೂ  || ೧೨೪ ||

ಶೂರನು ಧುರಕೆದುರಾಗಿಹೆ ಸಾಮವಿ | ಚಾರಗಳೇಕೆಲವೊ ||
ನಾರಿಯರಿವರೆಂದೆನುತಲೆ ಬೆದರಿಕೆ | ತೋರುವೆ ವ್ಯರ್ಥದೊಳೂ          || ೧೨೫ ||

ಪುರುಷರ ಸರಿಸದಿ ನಾರಿಯರೆಂದಿಗು | ಧುರದೊಳು ಜಯಸುವರೆ ||
ಸರಸಿಜನಾಭನ ಸೋದರ ನಾನಹೆ | ಧರಿಸಿಹೆ ಖ್ಯಾತಿಯನೂ   || ೧೨೬ ||

ಜಲಜಾಂಬಕನಿಗೆ ಸೋದರನಾದಡೆ | ಒಳಿತೆಂಬೆನು ನಾನೂ ||
ಕಲಹದಿ ನಿನ್ನನು ಸೆರೆಪಿಡಿಯಲು ಜಗ | ದೊಳಗೆನಗಿದಿರಾರೈ    || ೧೨೭ ||

ಬೇಡೆಲೆ ಪೌರುಷ ಕೊಡುನೀ ಹಯವನೂ | ನೋಡರೆ ಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ||
ಮೂಢೆಯೆ ಧುರ ಸಾಕೆನಿಸುವೆ ಎನ್ನೊಳು | ಮಾಡದಿರಹಿತವನೂ         || ೧೨೮ ||

ಗಳಹದಿರೆಲೊ ವಿಕ್ರಮವನು ರಾಮನ | ಘಳಿಲನೆ ಕರೆಸೀಗ ||
ಜಲಜಾಂಬಕನಡಿಗೊಪ್ಪಿಪೆ ತುರಗವ | ಬೆಳಸೆನು ವೈರವನೂ   || ೧೨೯ ||

ದುರುಳತ್ವದ ಖಳ ಸತಿಯರಿಗೆಂದಿಗು | ಪರತರವಸ್ತುವಿನಾ ||
ದರುಶನವಾಗದು ಯೋಗಿಗಗೋಚರ | ವಿರುವದು ನೀನರಿಯೆ   || ೧೩೦ ||

ರಾಗ ತುಜಾವಂತು ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ಪರಮಪುರುಷ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಯಾ | ಚರಿತೆಗಳನು ಬಲ್ಲೆ ನಾನು |
ಪರಮಪುರುಷ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಯಾ                   || ಪಲ್ಲ ||

ಸ್ಥಿರಚರಾದಿ ಪ್ರಾಣಿ ಹೃದಯದೀ | ವಾಸವಾ | ಗಿರುವ ಭಜಕರಂತರಂಗದಿ |
ಕರುಣನಿಧಿಗೆ ಭೇದವುಂಟೆ | ಶರಣಳೆಂಬ ಮಮತೆಯೊಳಗೆ |
ಬರದೆ ನಿಲನು ಕರೆಸು ವೇಗ | ತುರಗವವನಿಗರ್ಪಿಸುವೆನೂ |
ಕಪ್ಪವಿತ್ತು | ಪರಮ ಸಾಯುಜ್ಯ ಪಡೆವೆನೂ ||           ||೧೩೧||

ಇರುವನವನು ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದಲಿ | ತರುಣಿಕೇ | ಳ್ಬರನು ಪೇಳ್ವೆಯಾಕೆ ಛಲದಲಿ |
ತುರಗರಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪಡೆಯ | ತರುಬಿ ಬಂದೀರ್ಪೆ ಸತತ |
ಕರವನೀವುದೆನ್ನೊಳೀಗ | ದುರುಳತನವ ಗಯ್ಯೆ ಹತಿಪೆನೂ |
ಬರಿದೆ ಕಲಹ | ಸರಿಯಿದಲ್ಲ ಸಾರಿ ಪೇಳ್ದೆನೂ || ೧೩೨ ||

ಕಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಕರವ ಸಮರದಿ | ಸೆರೆಯೊಳೀ | ಗಿಟ್ಟಿರವನು ಬಹನು ವೇಗದಿ |
ದಿಟ್ಟ ಕೋದಂಡಪಾಣಿ | ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಾತ್ಮನನ್ನು |
ಥಟ್ಟನೀಗ ಕರೆಸಿಕೊಂಬೆ | ಯಟ್ಟ ಹಾಸ ತೋರು ಧುರದಲಿ |
ಬರಿದೆ ತುರಗ | ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಳಲ್ಲ ಗುಣದಲಿ || ೧೩೩ ||

ರಾಗ ಕೇತಾರಗೌಳ ಝಂಪೆತಾಳ

ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮನಾ | ಅನುಜನಾ | ಖರೆಯಾದಡಾನೀ ದಿನಾ |
ಕರವ ಬಿಗಿವೆನೂ ನಿನ್ನನು | ವೇಗದಲಿ | ಸೆರೆವಿಡಿದು ಎಳೆದೊವೆನೂ      || ೧೩೪ ||

ಶರಣಳಾದಡೆ ರಾಮನಾ | ನಿನ್ನನುರೆ | ಸೆರೆವಿಡಿವೆನಾನೀ ಕ್ಷಣಾ |
ಹರಿಸು ಸಾಯಕವೆನ್ನೊಳೂ | ಪೌರುಷವ | ಪರಿಕಿಸುವೆನಾ ಮುದದೊಳೂ          || ೧೩೫ ||

ತರುಣಿ ಭಾಪುರೆಯೆನ್ನುತಾ | ಶತ್ರುಹನು | ಗುರಿಯೊಳಸ್ತ್ರವ ಪೂಡುತಾ |
ಭರದೊಳೆಸೆಯಲು ಸುಲಭದಿ | ವಿಶಿಖವನು | ಮುರಿದು ಕೆಡೆದಳು ಭುವನದಿ       || ೧೩೬ ||

ಉರಿಶರವನಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ | ಸೌಮಿತ್ರಿ | ಶಿರಕೆರಗಲತಿ ಸಾಹಸಿ |
ವರುಣಾಸ್ತ್ರದಿಂದದರನು | ಪರಿಹರಿಸಿ | ತರುಣಿ ನಿಂದಿರೆ ಕಂಡನೂ        || ೧೩೭ ||

ಸೆಳೆದು ಪರ್ವತ ಶರವನೂ | ಶತ್ರುಹನು | ಘಳಿಲನಾ ಕ್ಷಣವೆಸೆದನೂ |
ಕುಲಿಶಾಸ್ತ್ರದಿಂ ಚೂರ್ಣಿಸಿ | ಮದನಾಕ್ಷಿ | ನಿಲಲು ಕಾಣುತ ಘರ್ಜಿಸಿ       || ೧೩೮ ||

ಬೆರಗಾಗಿ ಶತ್ರುಘ್ನನೂ | ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರ | ಕೆರಳಿ ಭೋರ್ಗರೆದೆಚ್ಚನೂ |
ಮುರಿಯಲದ ಕಾಣುತ್ತಲಿ | ಕಾಂಕಾಲ | ತೆರನಂತೆ ಕಿನಿಸಿಂದಲಿ || ೧೩೯ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಏಕತಾಳ

ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮನ ಮಖಕೆ | ಈ | ಧಾರುಣಿ ತಲದೊಳು ಕರಕೆ |
ಸಾರಿರೆ ಭಕ್ತಿಯೊಳೀಗಾ | ಈ | ನಾರಿಯ ಗೆಲುತಿಹೆ ಬೇಗಾ      || ೧೪೦ ||

ಸರಸಿಜನಾಭನ ಪದವಾ | ನಾ | ನುರುತರ ಭಕ್ತಿಯೊಳ್ತಪವಾ |
ವಿರಚಿಸುತಿರಲಿವನನ್ನೂ | ಕರ | ಮುರಿಮುರಿ ಬಿಗಿದೊಯ್ಯುವೆನೂ         || ೧೪೧ ||

ದುರುಳೆಯೆ ತಾಳೆಂದೆನುತಾ | ರಘು | ವರನನು ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಳುತಾ |
ಶರವಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಬಿಡಲು | ಖಿಡಿ | ಸುರಿಸುತಲೈತರುತಿರಲು    || ೧೪೨ ||

ಭರದೊಳು ತುಂಡಿಪೆ ನೆನುತ | ಸತಿ | ಶರಗಳ ಬಿಡೆ ಗಜರುತ್ತಾ |
ಎರಗಲು ಶರಬಂದಾಗ | ಸತಿ | ಧರೆಯೊಳು ಮೂರ್ಛಿಸೆ ಬೇಗಾ || ೧೪೩ ||

ಧುರಬೇಡೆಂದುಸುರಿದೆನೂ | ಈ | ಗೊರಗಿದಳಾರಿಹರಿನ್ನೂ |
ಪರಿಕಿಪೆ ತಾನೆಂದೆನುತಾ | ನಿಂ | ದಿರುತಿರೆ ಶತ್ರುಹ ನಗುತಾ   || ೧೪೪ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಲಲನೆ ಮೂರ್ಛಿಸಲಾಗ ತಾರಾ |
ವಳಿಯು ಕಾಣುತಲಿವರ ಗೆಲುವರೆ |
ಸುಲಭವಾಗದೆನುತ್ತ ಕುಮುದಿನಿಯೆಡೆಗೆ ವೇಗದಲಿ ||
ಘಳಿಲನೈದುತ ಚರಣಕೊಂದಿಸಿ |
ಕಳವಳಿಸಿ ಕೈಮುಗಿದು ನಿಂದಿರೆ |
ತಿಳುಹು ಭಯಮೇನೆನಲು ಭಕ್ತಿಯೊಳಾಗ ಪೇಳಿದಳೂ || ೧೪೫ ||

ರಾಗ ಮಧುಮಾಧವಿ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಮಾತೆ ಲಾಲಿಸಯೋಧ್ಯ ನಗರದಿ | ಸೀತೆವಲ್ಲಭನಶ್ವಮೇಧವ |
ತಾ ತಳದು ಬಿಟ್ಟಿಹನು ತುರಗವ | ಭೂತಳೇಶರ ಗೆಲುವರೆ      || ೧೪೬ ||

ಬಂದುದೆಮ್ಮಯ ಪುರಿಗೆ ರಾಣಿಯು | ಬಂಧಿಸಿದಳೀ ಹಯವ ದಳಪತಿ |
ಯೆಂದೆನಿಪ ಶತ್ರುಹನು ಸಮರಕೆ | ನಿಂದ ರಘುವರನನುಜನೂ  || ೧೪೭ ||

ಭರತಸುತ ದಮನರನು ಗೆಲಿದೆನೂ | ಧುರದಿ ಮದನಾಕ್ಷಿಯನು ಶತ್ರುಹ |
ಧರೆಯೊಳಗೆ ಮೂರ್ಛಿಸುತ ಕೆಡೆದನು | ಪರಮ ಸಾಹಸವಂತನೂ        || ೧೪೮ ||

ರಾಗ ಸುರುಟಿ ಏಕತಾಳ

ಲಾಲಿಸುತಾ ಕ್ಷಣದಿ | ಶೋಕವ | ತಾಳುತಲತಿಭಯದೀ |
ಖೂಳ ತನವನೀವ್ ಗೈದಿರಿ ವ್ಯರ್ಥದಿ |
ಕಾಲಾಂತಕ ರಘುಪುಂಗವ ಕೋಪಿಪ          || ೧೪೯ ||

ತ್ರಿಭುವನಪರಿಪಾಲಾ | ಜಗತೀ | ವಿಭು ಕೌಸ್ತುಭಮಾಲಾ |
ಅಭಯಪ್ರದ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ | ಶುಭದಾಯಕಗೆ ವಿರೋಧಗಳಾಯಿತು  || ೧೫೦ ||

ಆದಿಯೊಳೆನಗಿದನೂ | ತಿಳಿಸದೆ | ಪೋದಿರಿ ವಾರ್ತೆಯನೂ |
ಬಾಧಕಪಡಿಸಿದಿ ರಘುವರನನುಜನ | ಭೇದವನೆಣಿಸಿದಿರ್ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕನೊಳು         || ೧೫೧ ||

ಭಾಮಿನಿ

ವಿರಚಿಸಿದ ತಪಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ |
ವಿರದತೆರ ಗೈದಿಹಿರಿ ವೇಗದಿ |
ತೆರಳಿ ಶತ್ರುಹನಡಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಬೇಡಿಕೊಂಬುವದೂ ||
ತರಳತನವಾಯ್ತೆನುತ ಕುಮುದಿನಿ |
ಭರದಿ ಮದನಾಕ್ಷಿಯನು ಚೇತನ |
ವೆರಸಿ ಬೇಗೆಬ್ಬಿಸುತಲೆಲ್ಲರು ಎರಗೆ ಶತ್ರುಹಗೆ || ೧೫೨ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ಕೆರಳುತಲಾ ಕ್ಷಣ ಶತ್ರುಹ ಖಡುಗವ | ತಿರುಹುತ ವೇಗದಲಿ ||
ಅರರೆ ದುರುಳ ನಿಶಾಚರಿಯರ ನಿ | ಮ್ಮಿರಿಸೆನು ಜೀವದಲಿ      || ೧೫೩ ||

ಆರಿವಳೀ ಮುದಿ ಯೋಗಿನಿಯಂದದಿ | ಸಾರಿ ಬಂದಿಹಳೀಗಾ ||
ತೋರುವಿರಾತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳೆನ್ನುತ | ಕ್ರೂರ ಸ್ವಭಾವಿಕರೂ         || ೧೫೪ ||

ಕೆರಳುತಲಾ ಕ್ಷಣ ಪುಷ್ಕಳ ದಮನರು | ತಿರುಹುತ ಖಡ್ಗವನೂ ||
ದುರುಳ ನಿಶಾಚರ ಸತಿಯರನೀ ಕ್ಷಣ | ಶಿರವರಿಯುವೆವೆನುತಾ || ೧೫೫ ||

ಖಿಡಿ ಸೂಸುತ ಹರಿನಾದದಿ ಮುಂದಕೆ | ಅಡಿಯಿಡುತಿರೆ ಕಂಡು ||
ನಡುಗುತ ಕುಮುದಿನಿ ಶತ್ರುಹಗೊಂದಿಸಿ | ಕಡು ದೈನ್ಯದೊಳಾಗ         || ೧೫೬ ||

ರಾಗ ಕಾಂಭೋಜಿ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಕರುಣದಿ ಪೊರವುದೆನ್ನಾ | ಹೇ ಸೌಮಿತ್ರೆ | ಚರಣಕಿಂಕರಳೂ ನಿನ್ನಾ || ಪಲ್ಲ ||

ಅರಿಯದೀಕೆಯು ಕಟ್ಟಿದಳು ಹಯ | ಧುರಕೆ ಜ್ಞಾನವಿಹೀನೆ ನಿಂದಳು |
ಪರಮ ಪಾತಕಗೈದಳೀಕೆಯ | ತರಳೆಯಂದದಿ ಸಲಹಬೇಹುದೂ || ಅನುಪಲ್ಲ ||

ಹಿಂದಿನ ಭವದಿ ನಾವು | ಗೈದಿಹ ಕರ್ಮ | ದಿಂದಲಿ ಜನಿಸಿಹೆವೂ |
ನೊಂದಿಹೆವು ಸಂಸಾರಪಾಶದ | ಬಂಧನದಿ ಭವಭಯವ ಹರಿಸಲು |
ಬಂದಿಹೆವು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಪಿಸುವ | ದೆಂದೆನುತ ಶ್ರೀರಾಮನಂಘ್ರಿಯ         || ೧೫೭ ||

ಸುರಶಿಲ್ಪಿ ರಚಿಸಿಹನೂ | ಈ ಪುರಿಯ ಮ | ತ್ತರಮನೆಯಖಿಳವನ್ನೂ |
ಸುರುಚಿರದ ನವರತ್ನಮಯವಿದ | ಕರಕೆ ತವಪದಕರ್ಪಿಸೀರ್ಪೆನು |
ಕರುಣದಲಿ ಕೈಕೊಂಬುದೆನ್ನುತ | ಕರವ ಜೋಡಿಸುತೆರಗೆ ದೈನ್ಯದಿ        || ೧೫೮ ||

ಭಾಮಿನಿ

ವನಿತೆ ಭಕ್ತಿಯೊಳೆರಗೆ ಶತ್ರುಹ |
ಕನಿಕರದಿ ಮನ್ನಿಸುತ ವೇಗದಿ |
ಮನದೊಳೇನಿದೆ ಪೇಳಲದನಾ ಗೈವೆನುಪಕೃತಿಯಾ ||
ರಣಕೆ ನಿಂದಪರಾಧ ಕ್ಷಮಿಸಿಹೆ |
ನೆನಲು ಯೋಗಿನಿ ಕರವ ಮುಗಿಯುತ |
ಗುಣಯುತನೆ ಬಿನ್ನೈಪೆ ಕೇಳ್ವುದು ಸಾವಧಾನದಲಿ     || ೧೫೯ ||