ಲಾವಣಿ

ಜೀಯ ಸಲಾಂ ತಕ್ಕೊ ಸಾಮಿ | ರಿಪು |
ರಾಯ ವಿಪಿನ ದಾವಾನಲನೆ ಸುಪ್ರೇಮಿ || ಪಲ್ಲ ||
ತುರಗವ ಕಟ್ಟಿದಿರೇಕೆ | ಬಿಡ |
ದಿರಲು ಕೆಟ್ಟಿತು ಕಾರ್ಯ ಕೇಳು ಪರಾಕೆ |
ಧುರಧೀರ ಶತ್ರುಹಪುರಕೆ | ಮುತ್ತಿ
ಯುರುಳಿಸಿದನು ಕೋಟೆಗಳನೆಲ್ಲ ನೆಲಕೆ      || ೨೩೦ ||

ಪುಂಡು ಹುಡುಗನೋರ್ವನಿಹನೂ | ಎನ್ನ |
ದಂಡಿಸಿ ಕರಗಳ ಬಿಗಿದು ಲತ್ತೆಯನೂ |
ಮಂಡೆ ಮಂಡೆಗೆ ಯಿತ್ತನವನೂ | ಬೇಡ |
ಖಂಡಿತ ಚಾಕರಿಯಿದಕೊ ಲಕ್ಡಿಯನೂ        || ೨೩೧ ||

ಶರಧಿಸಮಾನ ಸೇನೆಯನೂ | ಭಯಂ |
ಕರಮಾಗಿ ಕೂಡುತ್ತಲರಿ ನೃಪವರನೂ |
ತಿರುಹುತ್ತ ಮಿಸೆ ನಿಂದಿಹನೂ | ಜಯ |
ಬರದು ಸಾಮಿಗೆ ನಾನು ಸಾರಿ ಪೇಳಿಹೆನೂ  || ೨೩೨ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಚಾರಕನ ನುಡಿ ಕೇಳಿ ವೀರಮಣಿ ಹೂಂಕರಿಸಿ |
ಸಾರು ಸಾರೆಲೊ ಪೊಗಳಬೇಡಾ ||
ಭೋರನೀ ದಿನವವನ ಪಿಡಿತಂದು ಬಂಧಿಸುವೆ |
ತೋರಿಸಲಿ ವಿಕ್ರಮವನೀಗಾ         || ೨೩೩ ||

ಎಲೆಲೆ ರುಗ್ಮಾಂಗದನೆ ಎಲ್ಲಿಪೋದ ಶುಭಾಂಗ |
ಘಳಿಲನೀ ಕ್ಷಣ ಕರೆಸು ಬಲವಾ ||
ಛಲದಂಕನೆನ್ನನುಜ ವೀರಕೇಸರಿ ಬರಲಿ |
ಕೊಳುಗುಳಕೆ ಪೊರಡಬೇಕೀಗ       || ೨೩೪ ||

ಸೇತುತುಹಿನಾಚಲದ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿರುತೀರ್ಪ |
ಭೂತಳದಿ ಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡಿಹೆನೂ ||
ಭೂತನಾಥನ ಪಾದಕಿಂಕರನು ಪರಬಲದ |
ಭೀತಿಯಿಲ್ಲೆನಗೆ ನಿಶ್ಚಯವೂ         || ೨೩೫ ||

ಏರುವುದು ಸ್ಯಂದನವ ತಡಗಳ್ಯಾಕೆಂದೆನುತ |
ವೀರಮಣಿ ಧನು ಶರವ ಧರಿಸಿ ||
ಭೋರನರಮನೆಯಿಂದ ಪೊರಡೆ ರುಗ್ಮಾಂಗದನು |
ಭೂರಿಸೇನೆಗಳಿಂದ ಬರಲೂ         || ೨೩೬ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಭೋರಿಡಲು ಕಹಳಾದಿ ವಾದ್ಯವು |
ಭೇರಿ ದುಂದುಭಿರವದಿ ಸೇನಾ |
ವಾರುಧಿಯ ಕೂಡುತ್ತ ದ್ವಾರದಿ ನಿಂದು ಪರಿಕಿಸಲೂ ||
ಶೂರತನದಲಿ ನಿಂದ ರಿಪುಪರಿ |
ವಾರವನು ಪುಡಿಗೈವೆನೆನುತಲಿ |
ವೀರಮಣಿಪದಕೆರಗಿ ರುಗ್ಮಾಂಗದನು ಪೊರವಂಟಾ    || ೨೩೭ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ಧುರಕೈತಹನನು ಕಾಣುತಲಾ ಕ್ಷಣ | ಭರತನ ಸುಕುಮಾರ ||
ಕರದೊಳುಧನು ಝೇಂಕರಿಸುತಲವನೊಳು | ಕೆರಳುತಲಿಂತೆಂದ         || ೨೩೮ ||

ಸುರನರ ವಂದಿತ ರಾಮನ ಮೇಧದ | ತುರಗವ ಬಂಧಿಸುತಾ ||
ಧುರಕೈತಂದೆಯ ನಿನಗೆಂದಿಗು ಜಯ | ಬರದೆಲೊ ಸಾರಿದೆನೂ || ೨೩೯ ||

ವಿರಚಿಸಲೆಜ್ಞವನೆನ್ನಯ ಪಿತನಿಗೆ | ಸರಿಸಮನಾಗುವನೆ ||
ಅರಿಯದೆ ಗೈದುದಕೀ ತುರಗವ ನಾ | ಭರದೊಳು ಬಂಧಿಸಿಹೆ   || ೨೪೦ ||

ಯಾವ ಪರಾಕ್ರಮಗೈದಿಹ ತವಪಿತ | ನೀ ವಸುಧಾತಲದಿ ||
ಕೇವಲ ಮದಹಂಕೃತಿಯೊಳು ಜೀವವ | ನೀವಿರಿಯಂತಕಗೆ      || ೨೪೧ ||

ಹರನನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ತಪದೊಳಗೆಮ್ಮಯ | ಪುರದೊಳು ನಿಲಿಸಿಹನೂ ||
ಧರೆಯೊಳು ನಿನ್ನಯ ರಾಮನು ಕೀರ್ತಿಯ | ಧರಿಸಿಹುದೇನೆಲವೊ         || ೨೪೨ ||

ಜನಕನ ನೇಮದಿ ವಿಪಿನಕೆ ಪೋಗುತ | ದನುಜರ ಕುಲವಳಿದೂ ||
ಮುನಿವರ್ಗವ ಪರಿಪಾಲನೆಗೈದಿಹ | ಚಿನುಮಯ ಶ್ರೀರಾಮಾ    || ೨೪೩ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಅರಿತಿಹೆ ಚರಿತೆಯನೂ | ಸ್ತ್ರೀ ಭ್ರಾಂತಿಯೊ | ಳಿರುತಿಹ  ದಶರಥನೂ |
ತೆರಳಿಸೆ ವನಕವ ಷಂಡರಂದದಿ ನಿಂತು | ತರಿದ ವಾಲಿಯ ರಾಮನೂ   || ೨೪೪ ||

ಧುರದೊಳು ಸಮ್ಮುಖದಿ | ನಿಂದಗೆ ಜಯ | ಬರದಂತೆ ವರದರ್ಪದಿ |
ಮೆರೆದು ವೇದಾಂಗವನರಿತನುಜನ ಸತಿ | ಬೆರೆದ ದ್ರೋಹಿಯ ಕೊಂದನೂ         || ೨೪೫ ||

ಪರಮ ಪರಾಕ್ರಮರೂ | ನಮ್ಮಂದದಿ | ಧರಣಿಯೊಳಾರಿಹರೂ |
ಧುರದೊಳು ಗೆಲ್ದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆವೆನೆಂದು | ತುರಗವ ಬಂಧಿಸಿಹೆ        || ೨೪೬ ||

ಬಿಟ್ಟುನೀ ತುರಗವನ್ನೂ | ಕಪ್ಪವನೀಗ | ಕೊಟ್ಟರೆ ಜೀವವನ್ನೂ |
ತಟ್ಟನುದ್ಧರಿಪೆನೂ ದಿಟ್ಟ ಪುಷ್ಕಳನೆನ್ನೊ | ಳಟ್ಟಹಾಸಗಳ್ಯಾತಕೊ || ೨೪೭ ||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ಧುರಕೆ ಭಯಗಳಿರಲು ಪಿಂದೆ | ತಿರುಗಿ ಪೋಗು ಹಯವನೀಗ |
ಮರುಳರಂತೆ ಕೇಳಬೇಡೆಂ | ದೆಚ್ಚ ಶರಗಳ   || ೨೪೮ ||

ಭರತ ತನಯ ಕೆರಳುತಾಗ | ಬರುವ ಶರವ ಮುರಿದು ಕೆಡಹಿ |
ಪರಿಕಿಸುವೆನು ತೋರು ಸಹಸ | ವೆನುತ ನಿಂದಿರೆ      || ೨೪೯ ||

ಕೆರಳಿ ರುಗ್ಮಾಂಗನಾಗ | ಪರಮ ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನು |
ತಿರುಹಿನೊಳಗೆ ಪೂಡುತೆಸೆದ | ಗುರಿಯ ನೋಡುತಾ  || ೨೫೦ ||

ಪುಡಿಯಗೈದು ವಿಶಿಖಗಳನು | ದಡಿಗ ಪುಷ್ಕಳಾಖ್ಯನಿರಲು |
ಖಿಡಿಯಸೂಸಿ ನೃಪಕುಮಾರ | ಭಳಿರೆಯೆನ್ನುತಾ       || ೨೫೧ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಏಕತಾಳ

ತ್ವರಿತದಿ ಮರುತಾಸ್ತ್ರವನೂ | ಹೆದೆ | ಗಿರಿಸುತ ರುಗ್ಮಾಂಗದನು |
ಹರಿಸಲು ಪುಷ್ಕಳ ರಥವಾ | ಪಿಂ | ತಿರುಗಿಸೆ ಶತಯೋಜನವಾ || ೨೫೨ ||

ಸ್ಯಂದನವನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸೀ | ನಡೆ | ತಂದನು ಪುಷ್ಕಳ ಸಹಸಿ |
ಕೊಂದುರುಳಿಪೆ ನಾನೀಗ | ಗೆಲು | ವಂದವ ತೋರಿಪೆ ಬೇಗಾ   || ೨೫೩ ||

ತ್ವರೆಯೊಳ್ ಭ್ರಾಮಕ ಶರವಾ | ಬೊ | ಬ್ಬಿರಿಯುತಬಿಡೆ ಸ್ಯಂದನವಾ |
ಬರಸೆಳೆದಿನಮಂಡಲದಿ | ರಥ | ಉರಿಯಲು ಕಾಣುತೆ ಭರದಿ   || ೨೫೪ ||

ಹರನಡಿಯನು ಧ್ಯಾನಿಸುತಾ | ರಥ | ತೊರೆಯುತಲುರುಳೆ ಮೂರ್ಛಿಸುತಾ |
ಧರೆಯೊಳು ಬೀಳಲ್ಕಾಗ | ಖತಿ | ವೆರಸಿ ಶುಭಾಂಗನು ವೇಗ    || ೨೫೫ ||

ರಾಗ ಘಂಟಾರವ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಬಾರೆಲೊ ಮೂರ್ಖ ಎನ್ನಗ್ರಭವನನ್ನು |
ಶೂರತನದಲಿ ಗೆಲಿದ ಸಾಹಸ | ತೋರು ತೋರೆಂದೆಚ್ಚನೂ     || ೨೫೬ ||

ತರಳನೀನಹೆ ಬೇಡ ಸಂಗರವೀಗ |
ಭರದಿ ನಿನ್ನಯ ಪಿತನ ಕಳುಹೆಂ | ದೊರೆದು ಮುರಿದನು ವಿಶಿಖವಾ       || ೨೫೭ ||

ಧುರದಿ ನಿನ್ನಯ ಶಿರವ ಚಂಡಾಡಿದ |
ಪರಿಯ ಕಾಂಬರೆ ಬಹನು ಜನಕನು | ಶರವ ನೋಡೆನುತೆಸೆದನೂ        || ೨೫೮ ||

ತುಂಡು ತುಂಡನೆಗೈದು ಪುಷ್ಕಳ ಕೋಪ |
ಗೊಂಡು ಚಾಪವನಾಗ ಭರದಲಿ | ಖಂಡಿಸುತ ಬೊಬ್ಬಿರಿದನೂ   || ೨೫೯ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ಝಳಝಳಿಸುತ ಖಡ್ಗವನು ಶುಭಾಂಗದ | ನಿಳೆಗುರುಳಿಪೆ ಶಿರವಾ ||
ಛಲವಿದ ನೋಡೆಂದೆರಗಲು ಪುಷ್ಕಳ | ಘಳಿಲನೆ ಖಂಡಿಸಿದ     || ೨೬೦ ||

ವೀರಾವೇಶದಿ ತಿರುಹುತ ಗದೆಯನು | ಶೂರತ್ವದಿ ಬರಲು ||
ಭೋರನೆ ತುಂಡಿಸಿಯೊಂದೇ ಹತಿಯೊಳು | ಧಾರುಣಿಗಿಕ್ಕಿದನೂ || ೨೬೧ ||

ಮಲ್ಲಯುದ್ಧಕೆ ಮಾರ್ಮಲೆಯೆ ಶುಭಾಂಗನು | ಖುಲ್ಲನೆ ತಾಳೆನುತಾ ||
ಬಿಲ್ಲಿನ ಹತಿಯೊಳು ತಿವಿಯಲು ಮೂರ್ಛನೆ | ಗೊಳ್ಳುತ ಪವಡಿಸಿದ        || ೨೬೨ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಧರೆಯೊಳಗೆ ಮೂರ್ಛಿಸಿದ ತರಳರ |
ಪರಿಕಿಸುತಲಾ ವೀರಮಣಿ ಕಾ |
ತರಿಸಿಹಂ ಮೈಸುತ್ತದೊಪ್ಪನೆ ಬೀಳುತವನಿಯಲಿ ||
ಪರಿಪರಿಯ ಚಿಂತಿಸುತ ಮೋಹದ |
ಶರಧಿಯೊಳಗಾಳುತ್ತ ಭೂಪತಿ |
ಸುರಿವ ನೇತ್ರೋದಕದಿ ಮಜ್ಜನಗೈದು ಬೆಂಡಾಗಿ       || ೨೬೩ ||

ರಾಗ ನೀಲಾಂಬರಿ ರೂಪಕತಾಳ

ತರಳರೆ ನಿಮ್ಮನು ತೊರೆಯುತ | ಧರೆಯೊಳಗಾನೆಂತಿರುವೆನೊ |
ಧುರದೊಳು ನಿಮಗೆಣೆಗಾಣೆಂ | ದಿರುತೀರ್ದೆನು ಶಿವನೆ || ೨೬೪ ||

ಕಟ್ಟಿದನ್ಯಾತಕೆ ತುರಗವ | ಧಿಟ್ಟನು ರುಗ್ಮಾಂಗದನಿವ |
ಕುಟ್ಟುವೆನಹಿತರನೆನ್ನುತ | ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳ್ಮಲಗಿಹನು      || ೨೬೫ ||

ಬಾಲರ ನುಡಿಗಳ ಕೇಳುತ | ಕಾಳಗಕೊಪ್ಪಿದೆನೇತಕೆ |
ಶೂಲಿಯು ಕೈಬಿಡನೆನುತಲಿ | ತಾಳಿದೆ ಧೈರ್ಯವನೂ || ೨೬೬ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಮರುಗುತಿಹನನು ಕಂಡು ಪುಷ್ಕಳ | ಕೆರಳಿ ವೀರಾವೇಶದಿಂದಲಿ |
ಧುರಕೆನಿಂದೀ ಪರಿಯ ಶೋಕಿಪೆ | ತರುಣಿಯಂತೆ      || ೨೬೭ ||

ತುರಗವನು ಬಿಟ್ಟೀಗ ಕಪ್ಪವ | ಚರಣಕರ್ಪಿಸೆ ನಿನ್ನನೀ ಕ್ಷಣ |
ಪೊರೆಯುವೆವು ಮೂರ್ಖತ್ವವೇತಕೊ | ತೆರಳು ಪುರಕೆ || ೨೬೮ ||

ಧೀರರಾವ್ ಧುರಗೈವೆವೆನ್ನುತ | ಮಾರುತಿಯೊಳುಸುರುತ್ತ ಕಳುಹಿದೆ |
ಮೂರುಕಣ್ಣವನೆಲ್ಲಿ ಪೋದನು | ದಾರ ಭಟನು || ೨೬೯ ||

ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ರಣರಂಗ ಮಧ್ಯದೊ | ಳತ್ತು ಶಿರಬಾಗಿಪುದು ಲಂಡಿಯ |
ಕೃತ್ಯವೆನ್ನರೆ ಧುರಕೆ ಧನು ನೆಗ | ಹುತ್ತ ಲೇಳೂ        || ೨೭೦ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ಖಿಡಿಖಿಡಿಯಾಗುತ ಪೊಡವಿಪ ರೋಷದಿ | ಘಡುಘುಡಿಸುತಲಾಗ ||
ದಡಿಗತನವನಾ ನೋಳ್ಪೆನು ತನುಜರ | ಮಡುಹಿದ ಪಾತಕಿಯೆ || ೨೭೧ ||

ಕರಚಮತ್ಕಾರವನೆನ್ನೊಳು ತೋರೆಂ | ದುರವಣಿಸುತ ಭರದಿ ||
ಎರಗಿದ ವಿಶಿಖಾವಳಿಯೊಳು ಪುಷ್ಕಳ | ನುರುತರ ಕ್ರೋಧದಲಿ  || ೨೭೧ ||

ಫಡ ಫಡ ಬಾಲಕನಿನ್ನೆಸುಗೆಗೆ ಹಿಂ | ದಿಡುವೆನೆ ಚರಣವನು ||
ಕಡುವಿಕ್ರಮ ನೋಡೆನುತಲಿ ವಿಶಿಖವ | ಪುಡಿಗೈದುರುಳಿಸಿದ     || ೨೭೨ ||

ವೀರಮಣಿಯೆ ನಾ ಪೇಳುವೆ ಸಮರದಿ | ಬಾರದು ಜಯ ನಿನಗೆ ||
ಭಾರಿ ವಿರೋಧವ ಬೆಳಸುವೆ ವ್ಯರ್ಥದಿ | ಸಾರಿದೆ ಕೆಡಬೇಡ      || ೨೭೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಧರೆಯೊಳಾವತಿ ಬಲರುಯೆನ್ನುತ |
ಬರೆದು ಲೇಖನ ಹಯದ ಫಣೆಯೊಳು |
ಧುರ ಬಲಾಢ್ಯರು ಕಟ್ಟಿ ಕಾದುವದೆನುತ ಬಿಗಿದುದಕೆ ||
ಶರದೊಳೆಮ್ಮಯ ಸತ್ವ ತೋರ |
ಲ್ಕರಿಗಳಾದೆವು ಸೋಲು ಗೆಲುನೀ |
ನೊರೆಯೆ ವಿಧಿಯಲ್ಲೆಲವೊ ಪೇಳುವದೇಕೆ ಫಡ ಮರುಳೆ         || ೨೭೪ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ವಿಧಿಗಂಜದಿಹ ಭಟರೂ | ಕೀರ್ತಿಯಗೊಂಡ | ತರಣಿವಂಶದ ಭೂಪರು |
ಧುರದೊಳಾರಿಗು ಸೋಲ್ವದುಂಟೆ ಗರ್ವಿಪುದೇಕೊ |
ಮರುಳು ನೀನೆ ಸಹಜ     || ೨೭೫ ||

ಧುರದೊಳಗೀವರೆಗೆ | ಬಲಾಢ್ಯರು | ದೊರಕಲಿಲ್ಲೈ ನಿಮಗೆ |
ನಿರುತ ನಾನೊದಗಿಹೆ ತರಣಿವಂಶದ ಗರ್ವ |
ಮುರಿವೆನು ಕ್ಷಣದೊಳಗೆ   || ೨೭೬ ||

ನೋಡೆನೀ ಪ್ರಾಜ್ಞನೆಂದೂ | ಕಾಂಬುದು ಛಲ | ಮಾಡಬೇಡವೊ ನೀನಿಂದೂ |
ಗಾಢದಿ ತುರಗವನೊಹಿಸಿ ಕಪ್ಪವನಿತ್ತು |
ಬೇಡಿಕೊ ಸಖ್ಯವನ್ನು       || ೨೭೭ ||

ಪರಿಕಿಸೆ ಶೂರನೆಂದೂ | ಕಾಂಬೆಯ ನೀನು | ಧುರಕೀಗಲೆದುರು ನಿಂದು |
ತುರಗವ ಕೇಳುವೆ ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡಲು |
ಕರುಣದಳೀಯುವೆನೂ     || ೨೭೮ ||

ರಾಗ ಕೇತಾರಗೌಳ ಝಂಪೆತಾಳ

ಇಷ್ಟು ಪೌರುಷವಿರುತಿರೆ | ನಿನ್ನ ಶಿರ | ಕುಟ್ಟಿ ಕೆಡಹುವೆನಾ ಖರೆ |
ದುಷ್ಟ ಇದಿರಾಗೆನ್ನುತಾ | ಪುಷ್ಕಳನು | ಬಿಟ್ಟ ಶರಗಳ ಗಜರುತಾ || ೨೭೯ ||

ಪುಡಿಗೈದು ಭೂಪನಾಗ | ಬಹ ಶರವ | ಪಡವಿಯೊಳ್ ಕೆಡಹಿ ಬೇಗಾ |
ಪಿಡಿದು ಧನುವನು ಚೂರ್ಣಿಸಿ | ಶರಗಳನು | ಬಿಡು ಬಿಡೆಂದನು ಘರ್ಜಿಸಿ  || ೨೮೦ ||

ತ್ವರಿತದಿಂದನ್ಯ ಧನುವಾ | ಪುಷ್ಕಳನು | ಕರದಿ ಕೊಳ್ಳುತಲಸ್ತ್ರವಾ |
ಗುರಿಯ ಪೂಡುತಲೆಸೆಯಲು | ಚಾಪಮಂ | ಮುರಿಯೆ ಮತ್ತೆರಡನೆಯೊಳು         || ೨೮೧ ||

ಖಿಡಿಗೆದರುತಾಗ ಭರದಿ | ಪುಷ್ಕಳನು | ಪಿಡಿದು ಖಡ್ಗವ ರೋಷದಿ |
ಕಡಿವೆ ಶಿರವೆಂದೆನುತಲಿ | ಬರಲದನು | ಪುಡಿಗೈದನರೆ ಕ್ಷಣದಲಿ || ೨೮೨ ||

ಭಳಿರೆ ಭಾಪುರೆಯೆನ್ನುತಾ | ಕರದಿ ಗದೆ | ಗೊಳುತ ವಿಕ್ರಮ ತಾಳುತಾ |
ಘಳಿಲನೈತರಲದರನು | ಕಸಿದು ಶಿರ | ಕೊಲೆದು ಭೂಮಿಪನೆಚ್ಚನೂ      || ೨೮೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಶಿರವ ಕಂಪಿಸುತಾಗ ಪುಷ್ಕಳ |
ಧರೆಯೊಳಗೆ ಪವಡಿಸಲು ಶತ್ರುಹ |
ಕೆರಳಿ ವೀರಾವೇಶದಿಂದಲಿ ಸಿಂಹನಾದದೊಳು ||
ದುರುಳನೀತನ ಮಡುಹದಿರೆ ರಘು |
ವರನ ಸೋದರನಲ್ಲ ತಾನೆಂ |
ದುರುತರಾಸ್ತ್ರವ ಪೂಡಿ ಮುಸುಕಿದನರಿಭಟಾಗ್ರಣಿಯಾ || ೨೮೪ ||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ಕಣೆಯ ಮುರಿದುವೇಗ ವೀರ | ಮಣಿಯು ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಪೇಳ್ದ |
ನೆಣಿಸಬೇಡ ಬಡ ನೃಪಾಲ | ರಣವಿದೆನ್ನುತಾ || ೨೮೫ ||

ಇರಲು ಶ್ರೀರಾಮ ಕರುಣ | ಧುರದೊಳೇನು ಗಣ್ಯ ನಿನ್ನ |
ನರಿವೆನಣುವಿನಂತೆ ಧೂರ್ತ | ಪರಿಕಿಸೆಂದನೂ         || ೨೮೬ ||

ನರನು ನಿನ್ನ ರಾಮನವನ | ಕರುಣದಿಂದಲಾಪುದೇನು |
ನಿರುತ ದೈವಬಲಗಳಿರಲು | ಗೆಲುವೆನೆನ್ನೆಲಾ || ೨೮೭ ||

ನರಗೆ ಪೌರುಷಂಗಳಧಿಕ | ಬರದು ವಿಧಿಗಳಿಂದ ಜಯವು |
ಮರೆಯಬೇಕು ಶೌರ್ಯ ಧೈರ್ಯ | ನುರು ಪ್ರತಾಪದಿ  || ೨೮೮ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಹಿಂದೆ ದಶಾಸ್ಯನನ್ನೂ | ದೈವದ ಬಲ | ದಿಂದರಿದಿಹ ರಾಮನು |
ಎಂದಿಗು ಪೌರುಷದಿಂದಲ್ಲವನ ಚರ | ಮಂದಿಗಳೊಡಗೂಡುತ್ತಾ || ೨೮೯ ||

ಕೇಳೊ ಕೌಶಿಕ ಪೂರ್ವದಿ | ಪೌರುಷದಿ | ಮೇಲಾಗಿಹ ಋಷಿಪದದಿ |
ಮೂಲೋಕದೊಳು ಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡಿಹ ಶೌರ್ಯವೆ | ಕಾಳಗಕಧಿಕವೆಂದ    || ೨೯೦ ||

ಬಲ್ಲೆಯ ನಹುಷನನ್ನೂ | ಪೌರುಷ ಬಲ | ದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕವನ್ನೂ |
ಉಲ್ಲಾಸದೊಳಗಾಳಿ ವಿಧಿಯಿಂದ ದುರ್ಗತಿ | ಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿಹನಂತ್ಯದಿ       || ೨೯೧ ||

ಒರೆವೆ ಕೇಳ್ನಿನ್ನಂದದಿ | ದುರ್ವಿಷಯಾದಿ | ಚರಿಸುವ ಮನ ಶೌರ್ಯದಿ |
ತಿರುಗಿಸಲುತ್ತುಮ ಕಾರ್ಯದೊಳಾ ವಿಧಿ | ಬರದೀತನೆಡಬಲಕೆ  || ೨೯೨ ||

ದುಷ್ಟ ನಿನ್ನಯ ರಾಮನು | ಪತಿವ್ರತೆ | ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಯನ್ನೂ |
ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ಮಾತಿಗಾಗಿಯರಣ್ಯಕೆ | ಅಟ್ಟಿದನ್ಯಾಕವನೂ         || ೨೯೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಮುನಿಪರಾಶ್ರಮಕೈಯ್ಯಬೇಕೆಂ |
ದೆನುತ ಸತಿಯನು ರಾಮ ಕಳುಹಿಸಿ |
ದನುವನರಿಯದೆ ಪೇಳ್ವೆ ಮೂಲ ವಿ ಚಾರ ನಿನಗಿಹುದೆ ||
ಮನುಜನಿಂಗೆ ವಿಚಾರವೆಂಬುದು |
ಮನದಿ ಬರೆಯತಿದೂರ ವಸ್ತುವ |
ಕ್ಷಣದಿ ಸಾಮಿಪ್ಯದಲಿ ಕಾಂಬನು ಹಯವ ಬಿಡು ಬೇಗಾ || ೨೯೪ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ಮೊದಲೆ ವಿಚಾರದಿ ಹಯವನು ಬಂಧಿಸಿ | ಕದನಕೆ ನಿಂದಿಹೆನೂ ||
ಸದೆದೀ ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನಸುವನೆ ತೊಲಗಿಸಿ | ಮುದದೊಳು ತೆರಳುವೆನೂ       || ೨೯೫ ||

ಛಲವಿರೆ ನಿನಗೀ ಪರಿಯಲಿ ಧನುವನು | ಘಳಿಲನೆ ಧರಿಸೀಗಾ ||
ಕಳುಹುವೆನಂತಕನೆಡೆಗೀ ಕ್ಷಣವೆ | ನ್ನೊಲವನೆ ನೋಡೆಂದಾ    || ೨೯೬ ||

ವೀರಮಣಿಯು ಹೂಂಕರಿಸುತಲಾ ಕ್ಷಣ | ನಾರಾಚವನುಗಿದೂ ||
ಭೋರನೆ ಶತ್ರುಹಗೆಸೆಯಲು ತುಂಡಿಸಿ | ಧಾರುಣಿಗಿಕ್ಕಿದನೂ    || ೨೯೭ ||

ಕೆರಳುತಲಕ್ಷಯ ಶರವಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ | ಗುರಿಯೊಳು ಬಿಡಲಾಗ ||
ಮುರಿದನು ಕಾಲಾಂಜನದೊಳು ಶತ್ರುಹ | ಪರಮ ಪರಾಕ್ರಮದಿ || ೨೯೮ ||

ಅರರೇ ತಾಳೆಂದೆನುತಲಿ ಭೈರವ | ಶರಮಂ ಪೂಡುತಲಿ ||
ಹರಿನಾದದಿ ಬಿಡೆ ಕಾಲಪ್ರಭಂಜನಿ | ಶರದೊಳು ತುಂಡಿಸಿದ     || ೨೯೯ ||

ಜ್ವಲಿಸುವ ಘೋರ ಕಪರ್ದಿನಿ ಬಾಣವ | ಘಳಿಲನೆ ಬಿಡಲಾಗ ||
ಅರರೆ ಸಾಹಸಿಯೆನ್ನುತ ಶತ್ರುಹ | ಮುರಿದನು ಪ್ರಶಮನದಿ      || ೩೦೦ ||

ಪೂಡಲು ಸಂವರ್ತದ ಮಾರ್ತಾಂಡವ | ನೋಡುತ ಶತ್ರುಹನೂ ||
ಗಾಢದಿ ಯೋಗಿನಿದತ್ತದ ಶಕ್ತಿಯ | ರೂಢಿಪನೆದೆಗೆಸೆಯೆ         || ೩೦೧ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಉರಿಯ ಸೂಸುತಲಾಗ ಶಕ್ತಿಯು |
ಧರಣಿಪನ ಉರವನ್ನೆ ಭೇದಿಸೆ |
ಸುರಿವ ರುಧಿರಾರ್ಣವದಿ ಚಲಿಸುತ ಬಿದ್ದನವನಿಯಲಿ ||
ಪರಿಕಿಸುತ ಸೇನೆಗಳು ಕಂಪಿಸಿ |
ತೆರಳೆ ದಿಗ್ದೆಸೆಗಾಗ ಶತ್ರುಹ |
ಧುರಕೆ ಬಹರಿನ್ನಾರು ಕಾಂಬೆನೆನುತ್ತ ನಿಂದಿರಲು       || ೩೦೨ ||

ವಾರ್ಧಕ

ಮೃಡನ ದ್ವಾದಶಕೋಟಿ ಪ್ರಮಥಗಣ ಸೇನೆಯೊಳ್ |
ದಡಿಗರಾಗಿಹ ನಂದಿ ಭೃಂಗಿ ಘಂಟಾಕರ್ಣ |
ಕಡುಬಲಾಢ್ಯ ಸುಘೋಷದಂಡಿ ದಂಷ್ಟ್ರೋಜ್ವಲಂ ಧೂಮ್ರಕೇಶ ಕರಾಳನೂ ||
ಸಿಡಿಲ ಘರ್ಜನೆಯಂತೆ ಭೋರ್ಗುಡಿಸುತೈತಂದು |
ಬಡಿದು ಭುಜಯುಗ್ಮಮಂ ಶತ್ರುಹನ ಸೈನ್ಯಮಂ |
ತಡೆದು ದಮನ ಸುಬಾಹು ಲಕ್ಷ್ಮಿನಿಧಿ ಮುಖ್ಯರಂ ಪೊಡವಿಗುರುಳಿಸೆ ಕ್ರೋಧದಿ     || ೩೦೩ ||

ರಾಗ ಘಂಟಾರವ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಕಂಡು ಮಾರುತಿ ಭೋರ್ಗರದಕ್ಷಿಯೊಳ್ |
ಕೆಂಡವನು ಸುರಿಸುತ್ತ ಕಲ್ಮರ | ಗೊಂಡು ಗಣಗಳ ಬಡಿದನೂ    || ೩೦೪ ||

ಆರೆಲೊ ಕಪಿ ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ |
ತೋರುವೆಯ ಎಮ್ಮೊಳಗೆನುತ್ತಲಿ | ಭಾರಿ ಶೂಲದೊಳಿರಿದರೂ  || ೩೦೫ ||

ಕೆರಳೆ ಶೂಲವ ಮುರಿದಿಕ್ಕಿ ಮಾರುತಿ |
ಎರಗಿದನು ಮುಷ್ಟಿಯಲಿ ಪ್ರಮಥರ | ಶಿರಕೆ ಲಂಘಿಸುತಾಗಳೂ  || ೩೦೬ ||

ಕೆಟ್ಟಕೋಡಗವೆನ್ನುತ್ತ ದಮರುಗ |
ಪಟ್ಟಸವು ಮುದ್ಗರ ಶತಘ್ನಿಯೊ | ಳಟ್ಟಿ ಪೊಯ್ಯಲು ಮುರಿಯುತಾ         || ೩೦೭ ||

ಸುತ್ತಿವಾಲದಿ ಗಣಗಳ ಮಾರುತಿ |
ಯೆತ್ತಿ ತೂಗುತ ರಜತಶೈಲಕೆ | ಶಕ್ತಿಯೊಳು ತೆಗದೆಸೆದನೂ     || ೩೦೮ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಧಾರುಣಿಯೆ ಸೀಳಾಗುವಂದದಿ |
ಮೇರು ಮಗಚುವತೆರದಿ ಘೋರಾ |
ಕಾರದೊಳಗಾ ವೀರಭದ್ರನು ಸಿಂಹನಾದದಲಿ ||
ಭಾರಿ ಶೂಲವ ಪಿಡಿದು ರೋಷದಿ |
ಭೋರನೈತಂದಾಗ ಮರುತಕು |
ಮಾರನನು ಮಾರ್ಮಲೆತು ತಿವಿದನು ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲೆನುತಾ         || ೩೦೯ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ದಿಟ್ಟತನದೊಳಾ ಮಾರುತಿ ವೇಗದಿ | ಮುಷ್ಟಿಯ ಬಲಿಯುತಲಿ ||
ಕುಟ್ಟಿದನೊಂದಕ್ಕೆಂಟರ ಸಂಖ್ಯೆಯೊ | ಳಟ್ಟಹಾಸದೊಳಾಗ      || ೩೧೦ ||

ಉರಿಗಿಡಿಗಳ ನಿಟಿಲಾಕ್ಷಿಯೊಳ್ಕೆಡಹುತ | ತಿರುಹಿ ತ್ರಿಶೂಲವನೂ ||
ಮರುತಜನುದರಕೆಯಿರಿಯಲು ಪಿಡಿದದ | ಮುರಿದನು ವಿಕ್ರಮದಿ          || ೩೧೧ ||

ಪಿಡಿದು ಖಟ್ವಾಂಗವ ವೀರಭದ್ರನು ಪ | ಲ್ಗಡಿಯುತ ರೋಷದಲಿ ||
ಕಡೆಗಾಲವು ನಿನಗೊದಗಿಹುದೆನ್ನುತ | ಬಡಿದನು ಭೋರ್ಗುಡಿಸಿ  || ೩೧೨ ||

ಪುಡಿಗೈಯುತ ಖಟ್ವಾಂಗವ ಮಾರುತಿ | ದಡಿಗನೆ ನಿಲ್ಲೆನುತಾ ||
ಸಿಡಿಲಂದದಿ ಮುಷ್ಟಿಯೊಳೆದೆಗೆರಗಲು | ಪೊಡವಿಯೊಳುರುಳಿದನೂ       || ೩೧೩ ||