ಶ್ರೀರಾಮ

ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ದೇವೇಂದ್ರ

ಶಂಕರ

ಪಾರ್ವತಿ

ಅಗಸ್ತ್ಯರು

ಸಖಿಯರು

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ

ಸೇವಕರು

ಬ್ರಹ್ಮ

ಗಣಗಳು

ವಿಭೀಷಣ

 

ಕೈಕಸೆ

ವೇದವತಿ

ಮಾಲಿ

ಸುಮಾಲಿ

ಮಾಲ್ಯವಂತ

ಶೂರ್ಪನಖಾ

ವಿದ್ಯುಜಿಹ್ವ

ಮಾರೀಚ

ಪೌಲಸ್ತ್ಯ

ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ

ವಿಶ್ರವಸು

ಕುಂಭಕರ್ಣ

ರಾವಣ

ಮಯಾಸುರ

ಮಂಡೋದರಿ

ಸಖಿ