ಪಾತ್ರಗಳು

ಬಲರಾಮ
ಸೌಭದ್ರೆ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ
ಭೀಷ್ಮ
ದ್ರೋಣ
ಕರ್ಣ
ಶಕುನಿ
ಗಾಂಧಾರಿ
ಅಭಿಮನ್ಯು
ಚಾರರು
ಘಟೋತ್ಕಚ
ನಾರದ
ದೇವಕಿ
ವಸುದೇವ
ಅಕ್ರೂರ
ಧರ್ಮಜ
ಪುರೋಚನ
ದ್ರುಪದರಾಜ
ಕನಕಾಂಗಿ
ಭಾನುಮತಿ