ಪಾತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ರುಕ್ಮಿಣಿ
ದ್ರೌಪದಿ
ಗರುಡ
ಕಮಲಭೂಪ
ರತಿದೇವಿ
ಅರ್ಜುನ
ಭೀಮಸೇನ
ಧರ್ಮರಾಜ
ಹನುಮಂತ
ಬಲರಾಮ
ಮೇಘಸ್ತನಿ
ಮೇಘಾಸುರ
ಕೌಂಡ್ಲಿಕ
ಮನ್ಮಥ
ಈಶ್ವರ
ಬ್ರಹ್ಮ
ಚಂಡೀರೂಪಿ ದ್ರೌಪದಿ
ದ್ವಾರಪಾಲಕರು, ಚಾರರು